Úterý 16. října 2007

Prvý deň rokovania

14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

16. októbra 2007 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, želám príjemný deň.

Chcem vás poprosiť vzhľadom na to, že ma pán riaditeľ informoval o technických problémoch s nahrávaním záznamu, o chvíľočku strpenia. Akonáhle bude technika k dispozícii, otvoríme rokovanie 14. schôdze Národnej rady. Ďakujem pekne.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, podľa informácie, ktorú mám od organizačného odboru, je technika pripravená. Preto mi dovoľte, aby som otvoril rokovanie 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ešte predtým, ako sa budeme prezentovať, dovoľte mi začať dvoma veľmi príjemnými príhovormi. Najprv by som chcel medzi nami privítať nášho priateľa a kolegu pána podpredsedu Vila Vetešku. Dúfam, že tu už s nami zostane a bude tu s nami sedieť a podieľať sa na vedení schôdze. (Potlesk.) A zároveň mi dovoľte, keďže som sa dozvedel z tlače, že náš kolega pán poslanec Daniel Lipšic vstúpil do stavu manželského, v mene mojom aj, dúfam, v mene vašom mu zaželať všetko dobré v ďalšom živote. (Potlesk.) No a dúfam, že sa neurazí, keď poviem aj vzhľadom na to, že je to agenda kresťanských demokratov, že očakávame jeho podiel na demografickom vývoji. (Potlesk.) Ďakujem pekne.

Teraz vás poprosím, dámy a páni, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Ďakujem pekne. Prítomných je 128 poslankýň a poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Preto budeme pokračovať v rokovaní.

Na 14. schôdzi overovateľmi budú páni poslanci Emil Vestenický a Martin Kuruc, náhradníkmi budú páni poslanci Tibor Glenda a Imre Andruskó.

O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali pán predseda ústavnoprávneho výboru pán Mamojka, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste. A ďalej sú to pán poslanec Ivan Štefanec a pán poslanec Urbáni.

Navrhnutý program, tak ako som ho zostavil pre 14. schôdzu, vám bol rozdaný do lavíc. Chcem opäť na úvod upozorniť, že program obsahuje konkrétne body, stanovený konkrétny čas a snažil som sa vyhovieť jednotlivým požiadavkám rezortov, tak aby na otvorení a rozprave boli prítomní príslušní ministri zodpovední gesciou za vládne návrhy.

Ešte vás chcem informovať predtým, ako dám, samozrejme, slovo a možnosť, aby ste sa prihlásili s návrhmi na zmenu alebo doplnenie programu, že na návrh gestorského výboru dve správy uvedie ich predkladateľ pán guvernér Národnej banky Slovenska, tak ako je to uvedené v návrhu programu. A na to je potrebný, samozrejme, váš súhlas. Chcem vás požiadať, aby ste hlasovaním za program 14. schôdze vyslovili aj súhlas s vystúpením pána guvernéra Národnej banky.

Takže pristúpime k samotnému schvaľovaniu programu. Dávam možnosť, aby ste sa prihlásili a predniesli svoje návrhy v intencii jednej minúty. Nech sa páči. Zdá sa, že navrhnutý program je dostatočne bohatý. Len s dvoma návrhmi sa hlásia, a to pán poslanec Janiš a pani poslankyňa Sabolová.

Takže, nech sa páči, pán poslanec Janiš, predseda poslaneckého klubu SDKÚ - DS.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam návrh, aby bod 76 (tlač 386) bol presunutý na rokovanie novembrovej schôdze Národnej rady z dôvodu, že k dnešnému dňu signatári petície za nezhoršovanie podmienok sporiteľov v 2. pilieri vyzbierali viac ako 100 000 podpisov občanov. Týmto splnili základnú podmienku na prerokovanie tejto petície v Národnej rade. Máme zato, že petícia by mala byť prerokovaná skôr ako vládny návrh zákona o sociálnom poistení. To je prvý návrh.

A druhý návrh. Pán predseda, žiadam doplniť bod programu rokovania Národnej rady o bod petícia občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva a aby tento bod bol predradený pred bod vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach (tlač 363). V Národnej rade je už petícia s viac ako 100 000 podpisov. A takisto máme zato...

P. Paška, predseda NR SR: Zapnite ešte, prosím vás, pána poslanca Janiša, aby mohol dokončiť ten záver. Nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Tak ako pri mojom prvom návrhu máme zato, že prerokovanie petície by malo predchádzať vládnemu návrhu zákona.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne pánovi predsedovi poslaneckého klubu SDKÚ - DS.

Pani predsedníčka klubu Kresťanskodemokratického hnutia, pani Sabolová, nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Na začiatku chcem povedať moju otázku, prečo, pán predseda, nemáme zaradené aj tlače, ktoré sa týkajú vyhlásení k 100. výročiu tragédie v Černovej. Žiadam za klub KDH zaradiť tlač 423 do programu schôdze, pretože je tam len bod 78, ktorý hovorí o pripomenutí si výročia. Napriek tomu, že ste hovorili, že budeme rokovať o tom na grémiu, pripomínam, že tieto tlače mali byť zahrnuté, ale ja žiadam zahrnúť tlač 423, ktorú navrhli poslanci za KDH, ako bod 78 na 26. októbra.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

To boli jediné dva návrhy na doplnenie alebo zmenu programu.

Budeme teraz hlasovať o... (Hlas z pléna.)

Ešte, pán poslanec Rafaj, nech sa páči.

R. Rafaj, poslanec: Ďakujem. Ja len reagujem na aktuálny procedurálny návrh pani poslankyne Sabolovej. V tom prípade žiadam, aby tam boli uvedené všetky tlače, ktoré boli predložené.

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda poslaneckého klubu SNS, pri schvaľovaní programu sa nepostupuje v zmysle návrhov procedurálnych. Ale ja to vysvetlím keď budeme hlasovať o tomto bode.

Takže najprv budeme hlasovať o návrhu pána predsedu poslaneckého klubu SDKÚ - DS, aby bod 76, ktorým je druhé čítanie zákona o sociálnom poistení, bol presunutý na november, teda resp. na novembrovo-decembrovú schôdzu z dôvodu, že petícia občanov, o ktorej zatiaľ vieme len z médií, pravdepodobne naplní podmienky petičného zákona. A mala by sa dostať na prerokovanie do Národnej rady. Takže budeme hlasovať o tomto prvom návrhu pána poslanca Janiša.

(Hlasovanie.) 144 prítomných, 64 za, 50 proti, 29 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme tento návrh pána poslanca Janiša neschválili.

Jeho druhým návrhom, o ktorom budeme hlasovať, je, aby sa petícia občanov k slovenskému zdravotníctvu, ktorú som po prepočítaní hlasov pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, prerokovala v pléne Národnej rady ešte pred prerokovaním samotného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

Chcem len upozorniť, že ani petičný zákon, ani zákon o rokovacom poriadku taxatívne neurčuje lehoty, pridelil som v zmysle zákona o petíciách predmetnú petíciu po splnení podmienky o 100 000 platných podpisov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. A tak ako som to avízoval aj na grémiu, som pripravený potom, ako ich prerokujú obidva výbory, samozrejme, posunúť ich aj na rokovanie pléna. Myslím si, že nie je vôbec dôležité, kedy o tom budeme rokovať.

Ale budeme teraz hlasovať o návrhu pána poslanca Janiša. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, 63 za, 37 proti, 43 sa zdržalo.

Tento návrh pána poslanca Janiša sme neschválili.

Ale chcem znovu zdôrazniť, že potom, ako prerokujú výbory, ktoré som určil, petíciu, určite ju zaradím na rokovanie októbrovej schôdze Národnej rady.

Ako druhá predložila svoj návrh pani predsedníčka klubu KDH, pani poslankyňa Sabolová. Dovoľte mi len na upresnenie povedať. Na grémiu sme hovorili o problematike návrhov uznesení, ktoré sa objavili v podobe tlače a štyrikrát, od Slovenskej národnej strany, od Kresťanskodemokratického hnutia, aj od Strany maďarskej koalície. Vzhľadom na to, že som sa pokúsil a budem sa pokúšať tak, ako sme sa dohodli, o zhodu na spoločnom texte, do programu som tak, ako mi to umožňuje rokovací poriadok, zaradil len samotný bod pripomenutie si. A každý bude mať možnosť predniesť svoj návrh uznesenia, pokiaľ nedospejeme k dohode tak, ako som to prezentoval na poslaneckom grémiu. Napriek tomu dávam hlasovať o... (Ruch v sále.) Pani poslankyňa, veľmi rád vás privítam na rokovaní komisie o rokovacom poriadku. Rokovací poriadok určuje zaradenie legislatívnych zákonov ako povinnosť pre predsedu, ktorý rozhoduje o programe schôdze, nie tlači tohto typu. Takže budeme hlasovať ale o vašom návrhu. Prezentujeme sa a hlasujme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 37 za, 26 proti, 56 sa zdržalo, 20 nehlasovalo.

Konštatujem, že váš návrh na zmenu programu sme neschválili.

K procedurálnemu návrhu pána predsedu poslaneckého klubu SNS chcem znovu len zdôrazniť, že počas bodu bude rozprava, v ktorej môže byť prednesený akýkoľvek návrh na uznesenie, o ktorom budeme potom v závere hlasovať.

Nech sa páči, pán poslanec Rafaj.

R. Rafaj, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Toto mi stačí. Tým pádom ak treba, tak sťahujem to. Dobre?

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Ďakujem pekne.

Budeme teraz hlasovať, keďže sme hlasovali o návrhoch dvoch poslancov, o návrhu programu 14. schôdze ako o celku. Znovu upozorňujem, že hlasujeme aj o súhlase s vystúpením pána guvernéra Národnej banky Slovenska.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, 83 za, 55 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

Konštatujem, že sme schválili program 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovoľte mi ešte vás informovať, že ako prvý v programe je zákon z 20. septembra 2007, ktorý vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie v druhom a treťom čítaní. Upozorňujem, že budeme hlasovať o ňom ihneď po prerokovaní tohto zákona. O ostatných bodoch programu 14. schôdze budeme vždy, ak nedôjde k inej dohode či na poslaneckom grémiu alebo v pléne, hlasovať o 11.00 hodine doobeda a o 17.00 hodine poobede, tak ako je to obvyklé. Ďakujem pekne.

A teraz už pristúpime k samotnému programu. Ešte máme... (Hlas z pléna.)

Nech sa páči, pán predseda výboru pre zdravotníctvo, pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. dovoľujem si vás pozvať na prednášku venovanú aktuálnej téme, očkovaniu proti chrípke. Prednáška sa uskutoční 17. októbra v stredu v zasadacej miestnosti č. 30 na prízemí budovy Národnej rady od 12.30 hodiny do 14.00 hodiny. Táto prednáška sa uskutoční z iniciatívy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky. Na podujatí sa zúčastnia renomovaní odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie aj Úradu pre verejné zdravotníctvo. Všetci ste pozvaní. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Ja len ako reakciu poviem, lebo ma upozornil pán predseda výboru pre verejnú správu, pán poslanec Cabaj, že sa tento návrh pána predsedu Novotného prekrýva s organizáciou podujatia, kde chceme uviesť knihu o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Takže je to, samozrejme, na vás, dámy a páni, kto z vás prijme účasť na tom-ktorom podujatí. (Ruch v sále.)

Ešte pán poslanec Zelník? Nie. Ďakujem pekne.

Takže teraz už pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

zákone z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Je to tlač 455.

Spoločný spravodajca určený z výboru pre hospodársku politiku je pán poslanec Chrbet. Poprosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.

J. Chrbet, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. septembra 2007 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí č. 2824-2007-BA zo dňa 9. októbra 2007 uviedol dôvody na vrátenie zákona.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 456 z 10 októbra 2007 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku s termínom na prerokovanie vo výbore vrátane gestorského výboru do 15. októbra 2007.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.

Výbory, ktorým bol vrátený zákon pridelený, tento zákon prerokovali s nasledovným zámerom.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 15. októbra 2007 a uznesením č. 256 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, po opätovnom prerokovaní schváliť v znení zmeny uvedenej pod bodom A tohto uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval vrátený zákon 11. októbra 2007 a uznesením č. 236 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, po opätovnom prerokovaní schváliť v znení zmeny uvedenej pod bodom A tohto uznesenia.

Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky a uznesení výborov v časti III spoločnej správy vyplynul tento pozmeňujúci návrh: V čl. I sa vypúšťa bod 6. Doterajšie body 7 a 8 sa označujú ako body 6 a 7. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vrátenému zákonu vyjadrených v III. časti spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu v súlade s § 79 ods. 4 a § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku... (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o väčší pokoj v rokovacej sále.

J. Chrbet, poslanec: ... odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní, schváliť v znení pripomienky uvedenej v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku č. 237 z 15. októbra 2007. Zároveň ma výbor určil ako spoločného spravodajcu výborov na opätovné prerokovanie vráteného zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky, aby som informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

A vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pravdepodobne sa už nechcete vyjadriť k rozprave, ktorá nebola, takže pristúpime k samotnému hlasovaniu.

J. Chrbet, poslanec: Pán predsedajúci, dajte hlasovať o pripomienke pána prezidenta s odporúčaním gestorského výboru schváliť ju.

P. Paška, predseda NR SR: Chcem len pripomenúť, dámy a páni, že pri zákonoch, ktoré sú vrátené pánom prezidentom, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov na schválenie, to znamená minimálne 76 hlasov aj pri pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

Takže hlasujeme o pripomienke pána prezidenta. Ešte chvíľočku poprosím, aby poslanci zaujali miesta. Takže hlasujeme.

(Hlasovanie.) 126 prítomných, 125 bolo za, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme odsúhlasili pripomienku pána prezidenta.

J. Chrbet, poslanec: Pán predsedajúci, hlasovali sme o pripomienke z rozhodnutia pána prezidenta a môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Ďakujem pekne, pán poslanec.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Neprihlásil sa nikto. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

A vyhlasujem ju za skončenú.

A budeme, pán spravodajca, hlasovať...

J. Chrbet, poslanec: Pán predsedajúci, dajte hlasovať o prezidentom vrátenom zákone ako celku.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku so schválenou pripomienkou pána prezidenta.

(Hlasovanie.) 127 prítomných, 80 bolo za, 39 proti, 8 sa zdržalo.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budeme pokračovať v schválenom programe.

O ďalších bodoch budeme hlasovať o 17.00 hodine, dámy a páni.

Druhým bodom programu je

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.

Je to vládny návrh zákona v tlači 436. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch je v rozhodnutí č. 435.

Pán minister spravodlivosti a podpredseda vlády, pán Štefan Harabin, uvedie vládny návrh zákona. Ďakujem.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia smerníc Európskeho spoločenstva a zabezpečenie rovnakých práv a ich ochrany všetkým spoločníkom v každej spoločnosti, ktorá sa podieľa tak na vnútroštátnom, ako aj na cezhraničnom splynutí alebo zlúčení bez ohľadu na to, či ide o spoločníkov spoločnosti v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti alebo o spoločníkov spoločnosti, na ktorú v rámci zlúčenia prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti.

Pokiaľ ide o čl. I, Obchodný zákonník, navrhuje sa vypustenie úpravy klamlivej reklamy z Obchodného zákonníka, a to vzhľadom na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame. Novela zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov je z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti je predložená Národnej rade. A navrhované úpravy Obchodného zákonníka sú reakciou na obsah jej ustanovení. Navrhuje sa predkladanie neschválených účtovných závierok na uloženie do zbierky listín obchodného registra.

Predkladaným návrhom zákona bola transponovaná aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/68/ES zo 6. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania. Hlavným zámerom predkladateľa bolo zjednodušenie procesu hľadania kapitálu spoločnosti do základného imania.

Návrhom zákona sa zavádza o. i. aj výnimka z povinnosti vyhotovovať znalecké posudky na nepeňažné vklady, a to najmä v prípadoch keď už bol daný nepeňažný vklad porovnateľne spoľahlivým spôsobom ohodnotený. Navrhuje sa umožnenie cezhraničných fúzií obchodných spoločností a družstiev. Uvedená úprava je výsledkom transpozície smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutia kapitálových spoločností. Vzhľadom na skutočnosť, že smernica o cezhraničných fúziách kapitálových spoločností umožňuje, aby sa neuskutočnilo preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí audítorom a vyhotovenie písomnej správy (čl. 8 ods. 4 smernice) za podmienky, že s takýmto návrhom vyslovili súhlas všetci spoločníci, každý zo spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnej fúzii, ale najmä vzhľadom na iniciatívu Európskej komisie, ktorá predložila a vypracovala návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/855/EHS o zlúčení a splynutí akciových spoločností a smernica Rady 82/891/EHS o rozdelení akciových spoločností so zreteľom na požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca (v súvislosti so zlúčením alebo rozdelením) Európskeho parlamentu a Rady, sa predkladateľ rozhodol pristúpiť aj k transpozícii uvedeného návrhu smernice vzhľadom na skutočnosť, že bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou na texte smernice a v súčasnosti je potrebná už iba jazyková revízia textu, formálne schválenie Radou a zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. (Predpokladaný termín je 22. október 2007.)

Na základe zásadných pripomienok Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré boli uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrh zákona, ktoré vytýkali najmä nedokonalosť právnej úpravy splynutia alebo zlúčenia akciových spoločností, bol vypracovaný nový mechanizmus ochrany práv menšinových akcionárov preberajúcej nástupníckej spoločnosti pri ich zlúčení. Pri tvorbe novonavrhovaného mechanizmu vychádzal predkladateľ najmä z právnej úpravy inštitútu práva výkupu (squeeze out) podľa § 118i zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona sleduje jasné definovanie práv a zrovnoprávnenie postavenia akcionárov preberajúcej nástupníckej spoločnosti pri zlúčení spoločností tak, aby nevznikali až prekvapivé stavy spôsobujúce menšinovým akcionárom straty na majetku, ktorý má niekoľkonásobne vyššiu hodnotu, než bola hodnota stanovená spoločnosťou. Dopad zmien sa zároveň prejaví v predchádzaní a minimalizovaní počtu súdnych sporov vyplývajúcich z procesu zlúčenia spoločností.

Na úpravu uvedených práv nebolo možné použiť vzory zahraničných právnych poriadkov, a to vzhľadom na skutočnosť, že všetky tieto systémy vychádzajú z údajov o obchodovateľnosti spoločností na kapitálovom trhu. Vzhľadom na nefunkčnosť kapitálového trhu v Slovenskej republike nebolo možné vziať tento ukazovateľ za základ pre zhodnotenie postavenia konkrétneho akcionára spoločnosti, resp. pre zhodnotenie zhoršenia jeho postavenia po uskutočnení zlúčenia spoločností. Z uvedených dôvodov bolo potrebné hľadať iné riešenie, ktoré by zabezpečilo objektívny a spravodlivý prístup, resp. odhad. Tento sa má dosiahnuť prostredníctvom posudkovej činnosti znalcov príslušného odboru. Docielenie uvedeného stavu má prispieť k formulovaniu novej koncepcie oceňovania, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, a to formou novely vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

V súvislosti s právnou úpravou ochrany spotrebiteľa, ktorá je jednou z prioritných oblastí záujmu nielen práva EÚ, ale aj nášho právneho poriadku, nie je prípustné, aby sa kogentné normy určené na ochranu spotrebiteľa obchádzali zvolením iného zákona, voľba režimu Obchodného zákonníka, § 262 ods. 1, ktorý primárne nie je určený na úpravu či realizáciu tzv. spotrebiteľských vzťahov, t. j. vzťahov, ktoré vznikajú pri nákupe tovarov a poskytovaní služieb spotrebiteľom, ktorí nekonajú pri uzatváraní zmluvy v rámci podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti. Preto predkladateľ do návrhu zákona zakomponoval ustanovenia, ktorých úlohou je odstrániť niektoré výkladové nejasnosti.

Pokiaľ ide o čl. II zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o zakomponovanie zmien, ku ktorým dochádza v dôsledku transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností do Obchodného zákonníka. V tejto súvislosti je riešená najmä otázka zapisovania údajov do obchodného registra, otázka obsahu zbierky listín, otázka registrácií a preverenia určitých skutočností registrovým súdom a otázka stanovenia lehoty pre vykonanie zápisu registrovým súdom.

Ďalej sa navrhuje uloženie povinnosti fyzickej osobe alebo osobám, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, osobe vedúceho podniku alebo organizačnej zložke podniku, zahraničnej osobe a osobe vedúceho organizačnej zložky podniku pred zápisom zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri preukázať svoju bezúhonnosť, a to predložením výpisu z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. Zámerom uvedenej úpravy je zosúladenie podmienok pre zápis do osobitnej evidencie, teda zápis v zmysle osobitného zákona, ktorým je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), so zápisom zmien zapísaných údajov v obchodnom registri. Uvedeným zámerom sa má vylúčiť, aby nastala situácia, že osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci niektorého zo subjektov, ktorý je uvedený v návrhu, alebo štatutár nespĺňa podmienku bezúhonnosti tak, ako je uvedená v § 6 živnostenského zákona a vyžadovaná pre prevádzkovanie živnosti fyzickými osobami. Ďakujem za slovo, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

Určeným spravodajcom z gestorského výboru, ústavnoprávneho výboru, je pani poslankyňa Lucia Žitňanská. Poprosím ju, aby nás informovala.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 9. októbra 2007 ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Preto podľa § 73 ods. 1 o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

Návrh zákona predkladá ministerstvo spravodlivosti v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

Návrh obsahuje z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

V dôvodovej správe sa konštatuje, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná, s právom Európskej únie a s právom Európskych spoločenstiev. Pripojená doložka zlučiteľnosti v návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev, nie je upravená v práve Európskej únie a je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Z doložky finančných ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie vyplýva, že navrhovaná úprava nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá priame nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 435 z 28. septembra 2007 podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh prerokovali v druhom čítaní výbory do 26. novembra 2007 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2007. Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa nikto do rozpravy neprihlásil. Pýtam sa, kto sa ústne hlási do rozpravy k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási.

Uzatváram všeobecnú rozpravu.

A zároveň predpokladám, že už nebudete chcieť hovoriť, pán podpredseda, vy tiež.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Skôr ako budeme pokračovať v rokovaní, dovoľte mi panie poslankyne, páni poslanci jednu krátku osobnú poznámku. Ďakujem pekne za privítanie, ďakujem za povzbudenie a želám si naďalej dobrú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne všetkým. (Potlesk.)

Budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 404, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 412.

Prosím teraz ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predmetný návrh zákona predkladám s cieľom dokončiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 205/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu.

Za nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom sa podľa uvedenej smernice považuje akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené s podporou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľom. Keďže na základe uvedeného sa nekalé obchodné praktiky vzťahujú aj na reklamu, je potrebné jednotlivé ustanovenia smernice transponovať do zákona o reklame. Po prijatí predloženého návrhu bude spotrebiteľ chránený pred nepovolenou reklamou, ktorá vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Súčasne sú v predloženom návrhu zohľadnené aj zmeny smerníc o klamlivej a porovnávacej reklame.

Návrhom, ktorý predkladám, novelizuje ministerstvo hospodárstva i zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Zapracovať obe novely do jedného návrhu sa ministerstvo rozhodlo preto, že nejde o rozsiahlu novelu zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu a že zmeny zákona súvisia aj s dozornou činnosťou Slovenskej obchodnej inšpekcie proti nekalým obchodným praktikám. Novelou sa rozširujú kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie tak, aby pri výkone dozoru mohla ukladať záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov, objasňovať priestupky a zakázať konanie, ktoré je nekalou obchodnou praktikou a podobne.

Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre hospodársku politiku, poslancovi Pavlovi Pavlisovi.

P. Pavlis, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 223 z 11. októbra 2007 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 404). Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2007 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 26. novembra 2007 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2007.

Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa nikto neprihlásil do všeobecnej rozpravy. Pýtam sa, kto sa hlási ústne. Nikto. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 405. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 413.

Teraz opäť žiadam pána ministra Jahnátka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne opäť za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s potrebou transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES vám do prvého čítania predkladám návrh zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu.

Tento návrh vytvára rámec na stanovenie požiadaviek na environmentálne navrhovanie výrobkov využívajúcich energiu s cieľom zabezpečiť voľný pohyb týchto výrobkov v rámci vnútorného trhu.

Pod pojmom ekodizajn sa rozumie začlenenie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov za účelom zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobku počas jeho životného cyklu, to znamená, aby výrobky uvádzané na trh, spĺňali požiadavky na čo najnižšiu spotrebu energie a zároveň spĺňali požiadavky na vymedzené environmentálne aspekty.

Návrh zákona vymedzuje povinnosti výrobcu, jeho splnomocnenca a dovozcu pred uvedením výrobku na trh alebo pred uvedením výrobku do prevádzky. Ustanovuje obsah vyhlásenia o zhode a postup pri posudzovaní zhody. Zakazuje umiestňovať na výrobok označenie, ktoré by mohlo významom alebo formou zavádzať užívateľov a spôsobiť zámenu s označením CE. Vymedzuje poskytovanie informácií o výrobku priamemu užívateľovi a dohľad nad trhom.

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, opäť si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto zákona. Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP