Pondělí 24. září 2007

Deviaty deň rokovania

13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

24. septembra 2007 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, otváram deviaty rokovací deň 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal pán poslanec Rudolf Bauer.

Pristúpime teraz k prerokovaniu posledného bodu programu, ktorým je

správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006.

Je to správa pod tlačou 342. Spoločnú správu výborov máte ako tlač 342a.

Správu uvedie pán guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko. Poprosím ho, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne.

I. Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, Národná banka Slovenska predkladá správu na základe povinnosti, ktorá jej vyplýva zo zákona o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. Predkladaná správa o stave a vývoji finančného trhu vychádza z údajov k 31. decembru 2006.

Správa je rozdelená do troch častí: Prvou je popis inštitúcií a štruktúry finančného trhu. V druhej časti je vlastná analýza finančného sektora. Správa popisuje súčasné trendy na finančnom trhu. Zameriava sa na hospodárenie finančných inštitúcií a venuje sa rizikám, ktorým sú inštitúcie vystavené... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Prepáčte, pán guvernér. Poprosím, kolegyne, kolegovia, o pokoj v rokovacej sále, aby mohol pán guvernér predniesť správu. Nech sa páči, pán guvernér.

I. Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Ďakujem pekne.

Tretia časť obsahuje zoznam subjektov, analytické dáta finančného trhu.

Rok 2006 bol ďalším z rokov pozitívnych trendov v slovenskom finančnom sektore. Prostredie silného ekonomického rastu a zlepšujúcej sa finančnej pozície hlavných sektorov reálnej ekonomiky sa prejavujú v raste takmer všetkých segmentov finančného sektora.

Najvýraznejšie sa pozitívny ekonomický vývoj prejavil v bankovom sektore. Banky rástli najmä vďaka úverom klientom. Tie sa medziročne zvýšili o 20 % a v decembri 2006 tvorili už 46 % z celkových aktív. Rástli najmä úvery domácnostiam a podnikom. Základným pilierom zdrojov zostávajú vklady domácností, ktorých objem a aj podiel na bilančnej sume počas roku 2006 rástol. Podobný záver sa týka vkladových účtov podnikov. Čistý zisk bankového sektora dosiahol v decembri 2006 úroveň 17,8 mld. korún. V porovnaní s decembrom 2005 čistý zisk stúpol o 28 %. Pretrvávajúci dynamický rast úverov sa prejavil v poklese primeranosti vlastných zdrojov. Priemerná vážená hodnota primeranosti vlastných zdrojov v sektore bola v decembri 2006 na úrovni 13,1, čo predstavuje medziročný pokles o 1,7 percentuálneho bodu. Rizikový profil bankového sektora sa v roku 2006 významne nezmenil. Pokračoval trend zmeny štruktúry aktív bankového sektora, keď sa zvyšovalo najmä úverové vystavenie voči domácnostiam a podnikom.

V sektore poisťovníctva dosiahlo technické poistné v roku 2006 hodnotu 53,6 mld. Sk. Analýza trhových podielov na technickom poistnom jednotlivých poisťovní ukazuje pokračujúci trend postupného znižovania trhovej koncentrácie. K 31. decembru 2006 klesol trhový podiel troch najväčších poisťovní zo 63,6 % na 61,2 %. V roku 2006 došlo k rastu nákladov na poistné plnenia o 24 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku na hodnotu 21,2 mld. Sk. Zisk poisťovní v roku 2006 dosiahol hodnotu 4,5 mld. Sk, t. j. o 61 % viac ako v roku 2005. V umiestnení technických rezerv nenastali podstatné zmeny a naďalej sú umiestnené v nízkorizikových aktívach.

V sektore kolektívneho investovania vzrástla čistá hodnota majetku spravovaná v otvorených podielových fondoch počas roku 2006 o 4 %. Prudký rast z minulých rokov sa tento rok zastavil. Čistá hodnota majetku v tuzemských otvorených podielových fondoch a majetku v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania pripadajúca predajom investorov na území Slovenskej republiky vzrástla v roku 2006 o 4,2 % zo 124 mld. Sk k 31. 12. 2005 na 129 mld. Sk k 31. 12. 2006. (Sústavný ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán guvernér, prepáčte, ja vás musím znovu prerušiť. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále. Nech sa páči, pán guvernér.

I. Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Ďakujem pekne.

Rast úrokových mier na začiatku roka spôsobil negatívnu výkonnosť dlhopisových fondov, podobne peňažné fondy dočasne stratili svoju výhodu oproti termínovaným vkladom.

V sektore dôchodkového sporenia bol rok 2006 prvým rokom praktického fungovania nového dôchodkového systému, keďže k 30. 6. 2006 uplynul posledný termín na dobrovoľný vstup do druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. K 31. 12. 2006 evidovali dôchodkové správcovské spoločnosti 1,54 mil. sporiteľov, objem aktív na ich dôchodkových účtoch dosiahol 28 mld. Sk. Do tretieho piliera bolo v troch doplnkových dôchodkových spoločnostiach a jednej netransformovanej doplnkovej dôchodkovej poisťovni zapojených 856-tisíc občanov, objem úspor v tomto pilieri dosiahol o 21,3 mld. Sk.

Toľkoto z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Veľmi pekne ďakujem, pán guvernér. Ďakujem pekne za uvedenie správy.

Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania správy vo výboroch.

M. Lukša, poslanec: Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody o výsledku prerokovania správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006 (tlač 342).

Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 343 z 22. júna 2007 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody do 7. septembra 2007. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ktorý pripraví spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predloženú správu prerokovali, svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006 vziať na vedomie.

Zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 a 5 schválil spoločnú správu uznesením č. 185 zo dňa 5. septembra 2007 a určil ma za spoločného spravodajcu výboru. Zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy nemám. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Nech sa páči, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán guvernér, dámy a páni, preberáme správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006. Pán guvernér v uvedení tejto správy hovorí, že máme za sebou rok fungovania nového dôchodkového systému. A ja chcem využiť tú príležitosť, že tu je aj pán guvernér, že tu je aj pani ministerka sociálnych vecí pani Tomanová, a chcem sa spýtať, pán guvernér, je podľa vás potrebné robiť také hrubé zásahy nielen do druhého dôchodkového piliera, ale vôbec do dôchodkového systému, ktorý je založený na troch pilieroch, tak, ako to navrhuje ministerka Tomanová v novele zákona o sociálnom poistení?

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Boli ste jediný, ktorý vystúpil v rozprave. Uzatváram rozpravu. Pýtam sa pána guvernéra, chcete, pán guvernér, reagovať? Môžete. Nemusíte, môžete.

I. Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Ďakujem pekne za tú otázku. Je to trošku prekvapenie, že v takomto pléne mám hovoriť. Národná banka Slovenska prezentovala svoje pripomienky k novele zákona. Boli pomerne rozsiahle, mali sme šancu o nich diskutovať s ministerstvom financií. Vláda rozhodla takým spôsobom, akým rozhodla. To znamená, neviem, či to chceme detailne rozoberať. Tie pripomienky boli prezentované pomerne presne aj v médiách. Sú prístupné, takže neviem, či má zmysel, aby sme znovu začali diskutovať o týchto veciach.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán guvernér. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem prestávku. Zvolávam poslanecké grémium.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať o výsledkoch z poslaneckého grémia. Vyhlasujem prestávku. Budeme hlasovať o 11.00 hod. o všetkých prerokovaných bodoch 13. schôdze. Ďakujem.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 13. schôdze záverečným hlasovaním o prerokovaných bodoch.

Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu uznesenia k

správe o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 - 2008. Je to tlač 364.

Prepáčte, pán predseda Mečiar.

V. Mečiar, poslanec: Vážené dámy a páni, je možné, pretože bola porada klubov a chceme tlmočiť stanovisko klubu.

Na základe návrhov a rokovaní, ktoré boli v koaličnej rade a v klube, poslanecký klub HZDS sa dohodol a rozhodol nasledovne:

Prvé. Bude schopný podporiť hlasovanie o sociálnych zákonoch dnes s nasledovnými podmienkami:

1. Možnosť, aby predčasní starobní dôchodcovia mohli poberať predčasný starobný dôchodok a mohli aj pracovať. Táto nesmie byť zrušená.

2. Aby matky na materskej dovolenke a invalidní dôchodcovia si mohli dobrovoľne vybrať starobné sporenie buď v druhom, alebo v prvom pilieri podľa ich vlastného rozhodnutia.

3. Aby opatrovatelia zdravotne postihnutých mohli rovnako sa rozhodnúť pre starobné dôchodky v prvom alebo v druhom pilieri.

4. Voľný a slobodný výstup z druhého piliera s podmienkou, že štát zriadi štvrtý pilier, v ktorom bude garantovať sporiteľom z druhého piliera vložené vklady a výnosy a tieto bude garantovať aktívami štátu.

Ďalej, zodpovedná úvaha, hovorím zodpovedná úvaha, o znížení percentuálneho pomeru odvodov 9 : 9 % na 6 : 12 % na obdobie troch rokov s postupným vzostupom na 6 a 7 rokov, na 8, 9 a 9,5 roka v nasledujúcom období.

Poslanecký klub Ľudovej strany - Hnutia za demokratické Slovensko súčasne oznamuje, a oznámil to aj svojim koaličným partnerom a tí sa s návrhom stotožnili, ak budú tieto opatrenia zohľadnené, hlasujeme aj za návrh zákona v druhom pilieri. Ak niektoré z nich nebude, návrh zákona pre nás v druhom čítaní končí.

Ďakujem, to som chcel oznámiť, výsledok rokovania klubu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pánovi predsedovi klubu Ľudovej strany - HZDS za podanú informáciu po rokovaní klubu. A teraz už budeme pokračovať hlasovaním tak, ako som ho uviedol.

Poprosím pána poslanca Jánoša, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k správe o plnení Národného akčného plánu.

V. Jánoš, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v rozprave k tomuto bodu programu nevystúpil žiaden poslanec ani poslankyňa. Dajte preto, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 - 2008.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o návrhu uznesenia.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 145 za, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili.

Teraz bude pani poslankyňa Ľubica Rošková uvádzať ako určená spravodajkyňa gestorského výboru pre sociálne veci a bývanie v prvom čítaní hlasovanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355).

Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

Ľ. Rošková, poslankyňa: Ďakujem. V rozprave vystúpili dve pani poslankyne, ktoré nepodali žiaden návrh. Tak prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

(Hlasovanie.) 147 prítomných, všetci za.

Konštatujem, že sme uvedený návrh postúpili do druhého čítania.

Ďalej, pani spravodajkyňa.

Ľ. Rošková, poslankyňa: Ďalej, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, o pridelení návrhu zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor v lehote do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o pridelení na prerokovanie do výborov, ako aj o lehotách na prerokovanie.

(Hlasovanie.) 148 prítomných, 146 za, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že sme pridelili návrh zákona výborom, určili gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie.

Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Teraz poprosím pani poslankyňu Janu Vaľovú, aby v prvom čítaní uvádzala hlasovanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 386).

J. Vaľová, poslankyňa: Vážený pán predseda vlády, vážená pani ministerka, pán predseda, kolegovia, kolegyne, v rozprave vystúpili dve pani poslankyne a podľa § 73 ods. 3 písm. b) navrhli nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Dajte, pán predseda, prosím, najprv hlasovať o tomto návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona.

(Hlasovanie.) 147 prítomných, 64 za, 75 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neprijali.

Ďalej, pani spravodajkyňa.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Po druhé... Stačí.

P. Paška, predseda NR SR: Pani spravodajkyňa, potom. Najprv budeme hlasovať o postúpení zákona do druhého čítania. Čiže prezentujeme sa a hlasujeme o postúpení do druhého čítania.

(Hlasovanie.) 148 prítomných, 84 za, 63 proti, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh zákona do druhého čítania.

Ďalej, pani spravodajkyňa.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem, pán predseda. Po druhé, o pridelení návrhu zákona (tlač 386) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, aby ste dali o tomto hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 147 prítomných, 85 za, 23 proti, 21 sa zdržalo, 18 nehlasovalo.

Konštatujem, že sme pridelili návrh zákona výborom, určili gestorský výbor a lehoty na prerokovanie.

Ako o poslednom budeme hlasovať o návrhu uznesenia k

správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006, je to tlač 342.

Pán poslanec Lukša uvedie hlasovanie.

M. Lukša, poslanec: Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 147 prítomných, 146 za, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia k správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006.

Kolegyne, kolegovia, ďakujem vám pekne za spoluprácu. Končím 13. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a teším sa na stretnutie s vami na októbrovej schôdzi. Dovidenia.

(Rokovanie 13. schôdze NR SR sa skončilo o 11.12 hodine.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP