Pátek 21. září 2007

Ôsmy deň rokovania

13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

21. septembra 2007 o 9.00 hodine

 

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram ôsmy rokovací deň 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Pavol Pavlis a pán poslanec László Szigeti.

V rokovaní schôdze budeme pokračovať v prerušenej rozprave v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 386).

Prosím pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pani Vieru Tomanovú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov. A pani spravodajkyňa je už tu.

Včera neukončil svoje vystúpenie pán poslanec Pavol Frešo, ktorému týmto odovzdávam slovo. Pán poslanec, nech sa páči.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, vážená pani spravodajkyňa, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, včera som hovoril o aktuálnych politických kontextoch a o aktuálnom politickom kontexte, v ktorom je tento zákon predkladaný. Možno by to zvádzalo k takej úvahe, že tu sa jedná o istý politický boj. Istý politický boj možno medzi pravicou a ľavicou, možno medzi ľuďmi, ktorí vyznávajú hodnoty slobody, a ľuďmi, ktorí majú chuť všetko štátne zviazať. Ale chcel by som poukázať aj na aspekt, ktorý zaznel, zaznel síce u predrečníkov, ale možno nie je tak silno vnímaný, a to je aspekt odborný.

Ja som presvedčený o tom, že problémy s týmto zákonom, ktorých sme teraz svedkami, to znamená, že existujú aj koaličné strany, ktoré majú problém tento zákon podporiť, vychádzajú aj zo zlej odbornej prípravy tohto zákona. Ja som si vybral štyri oblasti, v ktorých podľa mňa ministerstvo odborne zlyhalo, aj keď, samozrejme, pripúšťam, že ministerstvo znamená na politické zadanie pani ministerky.

Prvá je oblasť správy daní. Ministerstvo koncipovalo tento zákon tak, aby vlastne zaviedlo akúsi ďalšiu daň. Akúsi ďalšiu daň, nakoľko v pôvodnom návrhu bolo navrhnuté odstrániť strop vymeriavacieho základu na výpočet poistného a pani ministerka to aj interpretovala slovami, citujem: "Nepoznám lepší spôsob milionárskej dane." Ja si myslím, že ministerstvo práce, sociálnych vecí by nemalo robiť dane a nemalo by robiť takéto druhé zdaňovanie a nepatrí to do jeho kompetencie. Rozdiel medzi daňou a poistným je zrejmý a patrí naozaj do základnej ekonomickej teórie.

Druhá oblasť, kde ministerstvo odborne zlyhalo, je oblasť verejných financií. V zákone je poňaté, že poistenie je akousi úplne štandardnou súčasťou verejných financií. To nie je celkom pravda, pani ministerka, to nie je celkom pravda, lebo poistenie neodchádza do štátneho rozpočtu tak, ako odchádzajú napr. dane, a nie sú to voľne disponibilné, voľne disponibilné zdroje. Poistenie má svoj účel, poistenie má svoj účel a dovolím si vám pripomenúť, pripomenúť, že napr. prvé reakcie v kauze Privilégium boli tiež také, že nie je Privilégium dlžné štátnemu rozpočtu, ergo verejným financiám, ale len Sociálnej poisťovni. To je to isté, samozrejme, to je to isté, o čom ja rozprávam, ale z inej strany, ale, ale keď potom to takto je, tak potom ja zase nechápem, prečo poistné za matky, ktoré sú na materskej dovolenke, sa berie ako verejné financie a proste jednoducho sa hovorí, že nemôžu odchádzať napr. na súkromné účty týchto matiek. Takisto sa jedná o poistenie invalidov a takisto sa jedná o poistenie ľudí, ktorí majú istý vek, kde sa predlžuje vlastne tá doba sporenia z 10 na 15 rokov. Ja to chápem trochu ako diskrimináciu, ale práve, vážené kolegyne, vážení kolegovia, z tej pozície, že naozaj sa nejedná o verejné financie. Jedná sa naozaj o to, že títo ľudia sú súčasťou spoločnosti a majú nárok mať také isté podmienky alebo čo najpodobnejšie podmienky ako ostatná spoločnosť. Veľmi často sa argumentuje tým, že matky s deťmi potom neskôr spadnú do sociálnej siete, ale to predsa nie je pravda. To predsa nie je pravda. Dnes vyrastá jedna silná, a ja som na to hrdý, generácia matiek, ktoré jednoducho majú jedno, dve deti a potom proste sa vracajú naspäť do pracovného procesu a im tie nasporené peniaze v druhom pilieri, samozrejme, budú chýbať. Samozrejme, budú chýbať. Ja nechápem, prečo by ministerstvo malo nasilu tieto matky prepoisťovať, tak aspoň v tom zákone, keď už chcete dať takúto možnosť, tak aspoň im dajte možnosť výberu.

Tretia odborná rovina, kde ministerstvo zlyhalo, a tu si myslím, tu si myslím, že úplne, úplne jasne a fakticky, je, ale áno, pani ministerka, jasne a fakticky - oblasť manažmentu štátnej a verejnej správy. A tuto budem veľmi, veľmi konkrétny. Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa ako inštitúcia má rozpočet, ktorý je parametricky porovnateľný s celým štátnym rozpočtom, sú to stovky miliárd, ktoré tade pretečú, alebo vyše 100 mld., ktoré tade pretečú. Na takúto inštitúciu už treba teda nejaký solídny manažment a solídny manažment, ja by nenavrhol, a teraz poviem presne, čo mám na mysli, a vaše ministerstvo by nemalo podporiť návrh, aby správny fond sa zvýšil z 2,9 % na 3,5 %.

Ja som si podrobne prečítal to zdôvodnenie a došiel som k záveru, že to snáď nie je ani pravda. Niečo podobného by neprešlo v žiadnej dozornej rade súkromnej spoločnosti. Tam sa zdôvodňovalo euro, zdôvodnilo sa zastaranými informačnými systémami, ktoré treba dať, urobiť kompatibilné atď. Keby naozaj, naozaj sa bralo odborné hľadisko do úvahy, tak každý odborník povie, že informačné systémy sú zložité veci a tieto zložité veci majú jednu vlastnosť, pokiaľ neviete, čo chcete, tak sú drahé a zbytočné. A tu by som práve chcel podotknúť, Sociálna poisťovňa nemá za sebou žiaden, ani len náznak procesného auditu, ktorý by oprávňoval k tomu, že pridáme tam ďalšiu miliardu. Ale pokiaľ tam tú miliardu dáme, tak ja vám ručím za to, že dodávatelia informačných systémov, a v dobrej viere, tam dodajú to, čo si Sociálna poisťovňa, ale amatérsky, objedná.

Keď už si myslíte, že možno nie som dostatočný odborník na informačné systémy, tak sa, prosím, pozrite na vyjadrenia predošlých riaditeľov, ktorí tie informačné systémy tam spravovali. Hovoria vám odborne to isté. Ministerstvo to ignorovalo a urobilo vlastne dokonca to, že práve potreba informačných systémov zdôvodňuje zvýšenie fondu na spravovanie Sociálnej poisťovne.

Ono je to ale úplne zlé aj z hľadiska vôbec správy verejných financií, čo sa týka tých verejných financií alebo manažmentu štátnych a verejných financií, lebo Sociálna poisťovňa by sa mala prvotne sústrediť na výber poistného a na vymáhanie pohľadávok a nie na to, ako si ospravedlniť zvýšené výdavky, a už vôbec ich neospravedlňovať tými informačnými systémami, pokiaľ neexistuje žiadny seriózny procesný audit, žiadna seriózna analýza, ktorej výsledkom by takáto požiadavka bola.

A poslednou oblasťou, v ktorej ministerstvo pri príprave tohto zákona zlyhalo, je oblasť, ktorú má napísanú aj v názve, a to je sociálna oblasť. Je pre mňa absolútne nepochopiteľné, ako môže, ako môže ministerstvo navrhnúť, navrhnúť zákaz práce pre predčasných dôchodcov. Poviem dva dôvody, prečo je to pre mňa nepochopiteľné.

Po prvé, predčasní dôchodcovia sú penalizovaní tým, že keď predčasne odídu do dôchodku, tak sa im ten dôchodok znižuje, myslím, že o pol percenta mesačne, čo je 6 % ročne. To je proste istý druh trvalej penalizácie, ktorou vlastne platia oni svojím spôsobom za to, že mohli do dôchodku odísť predčasne.

A po druhé, keď sme v čase, že máme skoro dvojnásobný hospodársky rast, ako ste vy predpokladali vo vašom vlastnom vládnom programe, tak nechápem, prečo treba šetriť na takto slabej sociálnej skupine, takto slabej sociálnej skupine. Nerozumiem tomu, skutočne, myslím si, že by tam bola namieste ďaleko väčšia veľkorysosť, pokiaľ sa vám zdá, že tento súbeh je veľmi dôležité riešiť, tak si myslím, že je spravodlivé povedať, dobre, pre tých, ktorí sú už takto v systéme, to ponecháme, ešte to ponecháme povedzme aj pre tých, čo tam ešte o rok vstúpia, a potom to zmeníme, aby si ľudia mohli vybrať a ľudia mohli sa na túto zmenu pripraviť. V každom prípade aj mne osobne ako poslancovi, ja som dostal desiatky reakcií, v osobných stretnutiach, dokonca aj ľudí, ktorí ako sú mi veľmi blízki, že naozaj sa tohto obávajú, že ich to posunie sociálne veľmi, veľmi dole. A tu by som apeloval aj na kolegyne a kolegov poslancov, lebo predpokladám, že pani ministerka tento názor bude stále zastávať, keďže to predkladá, na kolegyne, kolegov poslancov z vládnej koalície, prosím vás, buďme naozaj ľudskí k týmto predčasným dôchodcom a nedovoľme, aby sa im vlastne kvôli nejakým neodborným prístupom ministerstva v sociálnej oblasti takto radikálne znížila životná úroveň.

Dámy a páni, ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec. O slovo teraz požiadala spravodajkyňa pani poslankyňa Vaľová. Pani poslankyňa, máte slovo, nech sa páči.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja zároveň využijem aj, stlačila som faktickú poznámku, ale chce aj pani, vidím, kolegyňa reagovať. Môžeme nechať reagovať pani Nachtmannovú, kým si zoberiem slovo ako spravodajca? Pani podpredsedníčka, poprosím, môžeme pani Nachtmannovú, ako faktickú na pán Freša, kým si zoberiem slovo ako spravodajca?

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Dobre, pardon, faktická poznámka na vystúpenie pána poslanca Freša pani poslankyňa Nachtmannová. Hlási sa ešte niekto s faktickými poznámkami? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A slovo má pani poslankyňa Nachtmannová.

O. Nachtmannová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Frešo, vy ste odborník na problematiku sociálnych vecí? Podľa mojich vedomostí ste odborník na oblasť informačných technológií. Prestaňte teda neustále dokola rozprávať o odbornej nespôsobilosti, amaterizme a nekompetentnosti pani ministerky. Dajte si tú námahu a prečítajte si jej profesionálny životopis, strednú školu skončila zdravotnícku, vysokoškolské štúdium ukončila ako ekonómka a tretí stupeň PhD. dosiahla v odbore sociálna práca. Z jej vystúpení je evidentné, že v problematike práce, sociálnych vecí a rodiny je doma, odborne ju nezaskočíte. Spomeňte aspoň jednu odbornú otázku, ale skutočne odbornú, a nie tie vaše politické floskuly, ktorú vám pani ministerka nezodpovedala. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Frešo, chcete reagovať na faktickú poznámku? Nech sa páči. Zapnite pána poslanca Freša.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani kolegyňa Nachtmannová, čo sa týka mojej odbornosti, je to pravda, že mám len bakalársky stupeň manažmentu na Ekonomickej univerzite, ale to, čo som hovoril, sa tam učí, naozaj sa tam učí v prvom ročníku (reakcie z pléna), sa tam učí v prvom ročníku. A ja som nepoužil, ja som nepoužil výraz amaterizmus, ja som nepoužil, nepoužil výraz, to si teraz neviem prečítať, ale nepoužil som výraz amaterizmus, ale ja som použil veľmi konkrétne, veľmi konkrétne argumenty. Veľmi konkrétne argumenty. Áno, ako ja rozumiem informačným technológiám, ako tam som pracoval a to je moja prvá vysoká škola, ale nechápem jednu vec, prečo potom človek s takto dobrým odborným životopisom naozaj vedie ministerstvo tak, že narobí tie odborné chyby, ktoré som tu vymenoval. Ani k jednej ste sa nevyjadrili a ja si neviem predstaviť, ako jeden vysokoškolský učiteľ ako vy mohol z tohto nepochopiť, že tam naozaj sú odborné, odborné diery. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Teraz má slovo pani poslankyňa Vaľová ako spravodajkyňa, nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne, keďže som spravodajca, tak zareagujem aj na pána Freša.

Pán Frešo, myslím si, že keď skončím vysokú školu sociálnej práce, lebo už bakalársky titul mám, tak sa prihlásim na manažment verejnej správy, aby ma v prvom ročníku naučili druhý pilier a sociálne poistenie. Pretože ja si myslím, že na Slovensku je možno aj na jednej ruke spočítať odborníkov, ktorí sú na dôchodky sociálnych vecí odborníci. Ale keď to učia na manažmente, tak sa ja tam prihlásim, pretože si myslím, že to bude fantastické, ak také niečo zvládnem.

A ešte pripomeniem, aký váš kolega pán Kaník dal odborný posudok pani ministerky, či je spôsobilá, alebo nie je, ako ju ohodnotil, keď pracovala na ministerstve. Otvorte si internet, minule ste ma poúčali o tom, že mám pracovať s internetom, ja s ním pracujem, tak si ho otvorte, prosím vás pekne, aj vy a uvidíte, akú pani ministerka má spôsobilosť.

Ak dovolíte, ešte by som zareagovala na to, že ste povedali, že pán predseda by mal dať trestné oznámenie. Ja chcem povedať to, že pán Dzurinda povedal, že to, čo robíme my, je lúpež storočia, takže je to takisto trestný čin. Tak až pán predseda Dzurinda dá trestné oznámenie, tak si myslím, že aj pán predseda. Samozrejme, povedal to v minulých príspevkoch.

Začnem svoju reč, ešte ale nedá mi povedať, vážená opozícia, čo tu stále rozprávate, že vy zastávate milión a pol sporiteľov v druhom pilieri? Vy zastávate správcovské spoločnosti a pán Frešo detto. Pretože ja sa vás pýtam, ak máme loď a na tej lodi na palube je milión a pol sporiteľov v druhom pilieri, tých 4,5 milióna, ktorí sú v podpalubí, a tá loď sa potápa, tých necháme utopiť? Tí, ktorí sú dneska možno päťroční a môžu byť v sociálnom, môžu byť v dôchodku, pretože môžu byť invalidi, na tých sa vykašleme? Na tých, ktorí tu toľko rokov pracovali? O čo sa vy staráte? Povedzte mi, o čo sa staráte? Čo tu ideme robiť sektársku spoločnosť? Že my sa staráme len o 1,5-tisíc ľudí v druhom pilieri a o tých ostatných sa nestaráme v tom prvom pilieri? A ja si myslím, že práve tento zákon je o tom, aby sme mali spravodlivý systém a vyrovnaný systém. Aby sme sa postarali o všetkých ľudí v našej spoločnosti. Aj o tých, ktorí tu 40 rokov pracovali. A chceme dať všetkým tie dôchodky. Na rozdiel od vás, ktorí sa staráte stále iba o tých, ktorí sú v správcovských spoločnostiach.

A pýtam sa ďalšiu vec, ak niekto stúpil do správcovskej spoločnosti švajčiarskej a zrazu sa ocitne v spoločnosti AXA, ani o tom nevie, že ho jedna spoločnosť presunula do druhej, toto je spravodlivosť? Títo ľudia nemajú mať možnosť vystúpiť a rozmyslieť si, či skutočne chcú zostať v tejto správcovskej spoločnosti? Nemajú právo sa možnosť rozhodnúť?

A potom vysvetlím aj tie mamičky.

A ešte jedno dodám, stále budem opakovať to, čo povedala pani Radičová, že sa nehanbí rozprávať tu o tom, že ako nemôžeme otvárať pilier. Veď v rozprave s pani ministerkou Tomanovou povedala, že nestihla vstúpiť do druhého piliera, aký je vynikajúci, ako by chcela stihnúť. No tak jej otvoríme ten druhý pilier, nech tam vstúpi a nech dokáže!

A teraz začnem svoju reč. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, po všetkých týchto príspevkoch, ktoré tu odzneli aj predtým, keď opozícia dala návrh, aby zákon bol, aby tento zákon, zákon sa vlastne už prejednával predtým, ktoré tu odzneli, sme si vypočuli už zo strany koalície alebo opozície, jasne rezonovalo presvedčiť občana, v našom prípade sporiteľa v druhom pilieri, o výhodách alebo nevýhodách tohto sociálneho zabezpečenia. Občan často dostáva skrátené alebo skreslené informácie a potom má možno problém vybrať si z takéhoto množstva informácií, či druhý pilier dôchodkového sporenia je bezpečný, či vlastne jeho dôchodok bude ozaj vyšší, tak ako to sľubujú DDS-ky. Opozícia nás presviedča o bezpečnosti, o zaručených správach o tom, že systém, ktorý je nastavený, je ten najlepší.

Názory sa rôznia. Ak druhý pilier je zavedený, vážení, nikto ho nechce rušiť. To, čo ste už urobili, nikto ho nechce rušiť, opakujem, nikto ho nechce rušiť, ale na svete snáď nič nie je také dokonalé, aby sa nedalo zlepšiť a zlepšiť to v prospech občana.

Zájdem, vážená opozícia, chvíľočku do histórie, aby som oživila pamäť nielen kolegom poslancom, ale aj ľuďom na Slovensku, čo sa udialo po nástupe vlády Mikuláša Dzurindu v roku 2002, ste prijali bez súhlasu sociálnych partnerov 22 antisociálnych zákonov, v ktorých ste zrušili sociálne opatrenia, vaše vlastné opatrenia, ktoré ste prijali pred voľbami v roku 2002. Treba verejnej vyzvať občanov, aby si neustále pripomínali tieto záležitosti, ako ste ich ubezpečovali, ako bude všetko dobre fungovať v sociálnej sfére, a 22 sociálnych zákonov sa stalo 22 antisociálnymi zákonmi. A tu nastoľujem otázku, či vám môžu občania opäť veriť v tom, ako ich presviedčate, že druhý pilier je ten, ktorý im zaistí vyššie dôchodky.

Pripomeňme si ešte škody, ktoré ste spôsobili v Sociálnej poisťovni zmenami v kódexových zákonoch č. 413 a 461. V neposlednom rade spomeniem protiústavný zákon z dielne pána Kaníka, zákon č. 461 o sociálnom poistení, keď ste invalidným dôchodcom odobrali dôchodky a my ste im vrátili. Vážení, ako sa vám dá veriť? A teraz tu zase presviedčate o všetkom. (Potlesk.)

A spomeniem ešte aj slávny výnos z dielne exministerky pani Radičovej, podľa ktorej my musíme prideľovať dotácie, pretože ani nestíhame všetko meniť tak, ako ste vy to pokazili, aké nášľapné míny ste nám podávali, ktoré momentálne vybuchujú, a vy o tom viete, pretože vy ste ich nastražili. A prideľovali ste tieto dotácie osem rokov a my sme sa dodržiavali týchto vašich pravidiel. A to bola chyba! Toto jedno si uznávame, že to, čo ste vy tu schválili, to boli chyby. Nechali ste nám to a my sme vám dôverovali. Vašou rukou ste to všetko podpísali a opäť tu presviedčate, ako ste vynikajúco druhý pilier nastavili, že je najlepší pre slovenských dôchodcov, ak pristúpime na vašu hru, opäť tá mína vybuchne a vy tu budete rozprávať opäť o akýchsi našich kauzách, ktoré vyšli z vášho pera.

Ale vráťme sa k samostatnému druhému pilieru a ja by chcela vo svojom prejave tlmočiť odkazy a skúsenosti z celosvetovej konferencie sociálneho zabezpečenia, ktorá sa konala v Moskve v týchto dňoch. Na tomto celosvetovom stretnutí si vymieňali skúsenosti odborníci zo sociálneho zabezpečenia, kde bol dosť často spomínaný čilský model, podľa ktorého sme aj my a ste aj vy vlastne nastavovali druhý pilier. Z dvanástich latinskoamerických štátov, kde tento čilský model funguje, sedem štátov sa vyjadrilo, že tento druhý pilier je v hlbokej reforme. Nedospeli k žiadnemu úspechu a ochudobnili časti obyvateľov závislých od sociálneho zabezpečenia. A práve na tento druhý pilier doplatila tá najchudobnejšia vrstva, opakujem najchudobnejšia vrstva obyvateľstva, takým spôsobom, že 60 % žien a 40 % mužov, ktorí 35 rokov odpracovali, majú z tohto zabezpečenia len minimálne peniaze.

Všetci si veľmi dobre pamätáme zaujímavú situáciu, ktorá bola pred voľbami v Čile. Čilský model kapitalizačný pilier alebo sústava kapitalizácie dôchodkov bola takisto predmetom predvolebného boja a situáciu nazval v Čile Financial Times denník ako situáciu, že čilský model schádza z cesty. Vážení, druhý model tiež schádza z cesty a potrebujeme ho tam vrátiť. Opisoval situáciu pred voľbami, keď politické strany v Čile to využili. A pýtam sa, prečo v čilskom modeli nie sú poistení v druhom pilieri? Opakujem, už v Čile to vedeli, vojaci, armáda, to som povedala, pardon, policajti a mamičky, ktoré nikdy nepracovali, ešte aj toto ste z Čile zle odpísali. A najväčším odporcom, ktorý vlastne bol v Čile, bol vlastne vlastný Pinelov brat, ktorý sa postavil proti tomu druhému, proti tomuto sporeniu. O čom svedčí takéto politické rozhodnutie, ak tam nepoistili mamičky, vojakov a policajtov? Lebo vedeli, že nechcú posunúť odvody, ktoré je povinný odvádzať štát za takýchto ľudí, do súkromných rúk, pretože vedeli, ako to zrejme dopadne.

Rada by som upozornila aj na niektoré riziká, ktoré by sme mohli odstrániť doladením tohto systému. Uznávam, že Národná banka Slovenska má on-line systém kontroly. Pozná transakcie DDS-iek na kapitálovom trhu. Tento systém zabezpečí kontrolu, ale nedokáže, vážení, dlhodobo garantovať strategickú bezpečnosť. Ak nastane zlá transakcia, NBS-ka bude konštatovať, že nebol porušený zákon, ale finančne to, bohužiaľ, nevyšlo, vážení. Pýtam sa, prečo odmietajú DDS-ky garantovať dlhodobo strategickú bezpečnosť, výnosy, aby pokryli minimálnu infláciu? Prečo odmietajú DDS-ky takého zabezpečenie, aby garancie majetku prebrala na seba aj materská firma, aby do toho vložila aj meno a kryla si to celým svojím majetkom, všetky prípadné straty? Veď celý štát, zamestnávatelia aj zamestnanci skladáme svoje finančné prostriedky do rúk šiestich súkromných firiem, ktoré by s touto vládou mali zobrať zodpovednosť za tieto dôchodky. A za to, si myslím, že zaslúžia občania tejto republiky maximálne záruky. Nemožno ľudí nechať na svojvôli osudu a neistých finančných operáciách.

Právo na sociálne zabezpečenie patrí medzi základné ľudské práva. Ale občan by sám mal dobrovoľne určovať výšky odvodu, vstup do druhého piliera, a preto otvorenie druhého piliera v tomto prípade je spravodlivé. A po nadávkovaní informácií, ktoré sa možno touto diskusiou už konečne občanom dostávajú, môžu si zodpovedne zvážiť, či v druhom pilieri zostať, vystúpiť z neho, alebo doň vstúpiť. Je aj na zodpovednosti štátu, aj tejto vlády, aby občanom ukázala, kde sú klady a kde je zraniteľnosť tohto systému. Lebo tam, kde sa diskutuje, kde sa zvážia poznatky z iných krajín a vláda pristúpi k riešeniu negatív tejto reformy, dokáže aj napriek finančným záujmom dôchodcovských správcovských spoločností a tlaku opozície vydobyť lepšie podmienky a garanciu pre svojich občanov a sporiteľov. Tu chcem povedať, že odznela veľmi zaujímavá veta na tejto konferencii, že aj zlá skúsenosť je skúsenosť a tvorí laboratórium pre svet. Ja si myslím, že nech to laboratórium je Čile a nie Slovensko, vážení kolegovia a kolegyne.

Táto vláda sa správa tak, ako tomu nasvedčujú svetové skúsenosti a právna kultúra. Preto vyzývam týmto svojím príspevkom tak opozíciu, ako aj koalíciu, pretože dôchodky nie sú o koalícii a opozícii, vážení, ak máte skutočne záujem o to, aby sporitelia v prvom aj v druhom pilieri, pretože my sme zodpovední za všetkých občanov tejto republiky, nielen za tých, ktorí sú v druhom pilieri, mali garantované dôchodky, stabilizovali sme oba piliere, ak máte záujem riešiť tieto otázky v prospech občanov sporiteľov a nie ste hovorcovia dôchodcovských správcovských spoločností, postúpte tento zákon všetci do druhého čítania. My nemáme problém, aby sa tento zákon doladil. Ale neumývajte si ruky, ako si Pilát umýval, a potom poviete, že toto pokazila táto vláda. Táto vláda nič nekazí, táto chce naprávať to, čo ste vy už pokazili.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Vaľovej: pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Pado. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A pani poslankyňa Tóthová má slovo, nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Som povďačná pani poslankyni Vaľovej, že na stále sociálne zdôrazňovanie opozície pripomenula tých 22 zákonov. Pretože ja dodnes nám listy, kde sú matky rozhorčené, že zákon o náhradnom výživnom, ktorý ste prijali pred voľbami, ktorý bol ústretový k ženám, ste po voľbách zrušili a aj neskôr bol nahradený už nie natoľko účinným zákonom.

Po ďalšie. Chcem nadviazať na tú myšlienku, kde pani poslankyňa hovorila, že ako strašíte ľudí. Všetci to tu zdôrazňujeme a ja neviem, či vy nepočujete, alebo to už máte dopredu napísané a ste povinní to tak predniesť, že sa ruší druhý pilier. Nič sa neruší! Toto celé mi pripadá ako kampaň, ktorú som ja v minulosti prežila v politike, keď sa zdvihla petícia, občania sa aktivizovali "Zachráňte Markízu!", len podnes nevieme, že kto a pred čím ju mal zachraňovať. Nebola ohrozená a nič sa nej nestalo. Tak celé toto vaše je skutočne na základe matrice, aká bola použitá pri "Zachráňte Markízu!", a myslím, že by ste to nemali robiť. Pretože správne bolo povedané, sociálne zabezpečenie je ľudské právo a na dôslednom zabezpečení a garancii tohto ľudského práva musí záležať všetkým politickým subjektom.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk).

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktická poznámka - pán poslanec Pado.

M. Pado, poslanec: Ďakujem za slovo, vážená páni predsedajúca. Pani poslankyňa Vaľová, aj s kolegyňou ste pred chvíľou napadli pána poslanca Freša, že nerozumie otázkam sociálneho zabezpečenia, že je odborníkom v čomsi inom. Pani poslankyňa, nevšimol som si, že by ste vy boli odborníčkou v oblasti financií, tak tu nerobte prednášku. To, čo ste tu rozprávali, boli nezmysly, po prvé.

Po druhé, hovorili ste o pravidlách, ktoré nastavila bývalá vláda. Bývalá ministerka, tá nastavila pravidlá, že treba dávať dotácie neziskovým organizáciám, ktoré sú dlžníkmi voči štátu? Ona nastavila tak, že treba dávať dotácie tým, čo sú dlžníkmi? Znova neviete, o čom hovoríte.

Pani poslankyňa, podľa vás je čilský model zlý. Ja s vami nebudem polemizovať. Ale potom si z toho modelu nevyberajte to, čo vám pasuje a čo vám nepasuje, hej? Vy si vyberáte absolútne účelovo to, čo chcete, to používate ako negatívum, a to, čo zase chcete, používate ako pozitívum voči tomu, čo robíte vy.

Pani poslankyňa, možno by sa dalo o mnohých veciach s vami polemizovať, diskutovať, možno aj o tomto zákone. Ale skúste v tomto zákone navrhnúť, aby bol dobrovoľný aj prvý pilier. A ja by som z toho prvého piliera rád vystúpil. A som presvedčený, že mnohí by z toho piliera radi vystúpili, pretože tak, ako vy hovoríte, že nemôžu ovplyvňovať to, čo je v druhom pilieri, tak nemôžu ovplyvňovať ani to, čo sa snažíte zvýšiť peniaze na správcovskom fonde, peniaze na správu fondu z terajšej sumy na vyššiu. Prečo ja mám súhlasiť s tým, aby prostriedky, ktoré idú z mojich peňazí, míňala Sociálna poisťovňa nezodpovedne na svoju správu? (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Na faktické poznámky bude reagovať pani poslankyňa Vaľová. Nech sa páči.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pani poslankyni Tóthovej za to, že pochopila môj príspevok. A na pána Pada budem reagovať.

Pán Pado, v živote som pána Freša nenapadla. Ja mužov nebijem a myslím si, že pán Frešo je dosť veľkej postavy na to, aby som ho nepremohla. Ja som iba konštatovala, že pán Frešo nemá odbornú spôsobilosť, pretože hodnotil odbornú spôsobilosť pani ministerky. Že nie som odborník na financie, to je samozrejmé. Ja som tu neprednášala finančné záležitosti, ja som prednášala filozofiu zákona, lebo v prvom čítaní sa ani nehodia takéto veci, myslím si, že ide o srdce zákona, o filozofiu zákona.

A čo sa toho týka, ak si pripravujem svoje príspevky, tak sa radím s odborníkmi a myslím si, že iba pár ľudí vie všetko, ja teda neviem a ja si nechám rada poradiť.

Čo sa týka zákona čilského modelu, viete, hovoríte, že účelovo niečo vyberáme. No my nevyberáme účelovo, my čítame zákon ako taký a tvrdíme, že to, čo je rizikové, a to, čo by sme mohli opraviť, to treba opraviť. Ako nerozumiem tomu, prečo by sme vlastne zákon ako taký nemali prečítať a upozorniť ľudí na to, čo je dobré a čo nie je dobré.

No a čo sa týka Sociálnej poisťovne, no neviem, či taký štát existuje, aby prvý pilier alebo aby sa zrušilo to, aby ľudia nevstupovali a nemali ani tie základné sociálne potreby, pretože keď ste dobre počúvali, tak sociálne poistenie je jedno zo základných ľudských práv, takže k tomu asi toľko.

Keby ste ma ešte aj počúvali, viete, pán Pado, lebo vy si rád niečo poviete a potom si aj sám odpoviete a to robí celá opozícia. Takže robíte to tak bežne. Ale, viete, my sa namáhame vám odpovedať, lebo my sme slušní, distingvovaní, chceme s vami komunikovať na rozdiel od vás, vy nás radi len urážate. Takže veľmi pekne vám ďakujem a ja vám odpoviem aj nabudúce, keď ma nebudete počúvať. Ste zlatý.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Budeme pokračovať ďalej v rozprave. Ďalší prihlásený vystúpi pán poslanec Abrhan a po ňom pán poslanec Mikuš. Pán poslanec Abrhan nie je prítomný, stratil poradie. Pán poslanec Mikuš. Takisto nie je prítomný. Pani poslankyňa Radičová. Tiež nie je prítomná. Pán poslanec Štefanec. Tiež ho tu nevidím, stratil poradie. Pani poslankyňa Tkáčová. Takisto. Pán poslanec Slafkovský, pán poslanec Kahanec, pán poslanec Lipšic, pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Bauer, pán poslanec Kuruc, pán poslanec Brocka, pán poslanec Horváth je tu? Pán poslanec Mikloš, pán poslanec Janiš. Vzdávate sa vystúpenia alebo poradia? Poradia. Pani poslankyňa Žitňanská, pani poslankyňa Rosová, pán poslanec Galbavý, pani poslankyňa Laššáková, pani poslankyňa Nachtmannová, pán poslanec Halecký, pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Kvorka, pán poslanec Senko, pani poslankyňa Sárközy a pani poslankyňa Košútová. (Reakcie z pléna.) Takže všetci, ktorí nie sú prihlásení. (Ruch v sále.) Dobre, chcem sa ešte opýtať... (Reakcia z pléna.) Ale tu nie sú. Načo ich budem ešte raz čítať? (Reakcie z pléna.) Veď práve chcem sa opýtať teda, či je tu z tých, ktorí stratili už raz poradie, niekto prítomný. Beriem to tak, že nie je.

A keďže v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci, vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú. (Potlesk). Chcem sa opýtať navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko pani ministerka. Áno?

Nech sa páči, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Vážené dámy, vážení páni, veľmi ťažko sa reaguje na znôšku, nechcem nikoho uraziť, ale poviem v prvom rade fráz, ktoré nemajú nič spoločné prakticky so skutočným návrhom zákona, ktorý je predložený.

V tejto súvislosti si dovolím povedať jedno. Už som sa dozvedela od pani Radičovej, ako je problém s mamičkami na materskej dovolenke, opatrovateľky ťažko zdravotne postihnutých, platenie za invalidov do druhého piliera, predĺženie dôchodkového poistenia, predčasné starobné dôchodky - donekonečna omieľaný ten istý systém a tie isté pripomienky. Nedá mi na to, aby som nezareagovala. Aspoň v krátkosti a stručnosti.

Pripravený návrh zákona vychádza z celospoločenskej potreby, a to z toho dôvodu, že je potrebné sanovať a zabezpečiť udržateľnosť prvého piliera. Jeden a pol miliónu poberateľov dôchodkov sú vyplácané dôchodky z prvého piliera. Pre týchto ľudí, ktorí tu pracovali 45 a viac rokov, priemerná doba platenia do systému ľudí, ktorí odišli do dôchodku, je 43,8 roka. To sú tí ľudia, sú to nakoniec vaši rodičia, vaši starí rodičia, ktorí tu žili, pracovali, odviedli kus poctivej práce a ktorí boli zapojení do systému, ktorý v podstate navrhol veľmi konzervatívny kancelár Otto Bismarck, nemecký kancelár, a myslím si, že tento systém napriek všetkému dodnes nebol prekonaný. Napriek ďalším rôznym pokusom.

A musím povedať aj to, že je potrebné, aby tým ľuďom, ktorí tu dôstojne žili a pracovali, boli zabezpečené aj dôstojné dôchodky. Nie, aby v dôsledku výpadku zhruba 27 mld., ktoré očakávame na budúci rok a ďalšie roky, samozrejme, v súvislosti so zavedením kapitalizačného piliera, aby títo ľudia sa dostali do situácie, že povieme, ale, bohužiaľ, niet na dôchodky, budeme krátiť dôchodky o jednu tretinu, o jednu polovicu, to, čo urobili v Maďarsku. Ja sa spytujem: Kam teda smerujeme?

Hovorili sme aj o tom, že áno, je tu 65 mld., v súčasnosti zhruba 70 mld., ktoré boli z privatizácie SPP a ktoré boli vyčlenené. Áno, tieto stačia pokryť výpadok zo zavedenia druhého piliera najdlhšie do konca prvého štvrťroku 2009. Po roku 2009 nie sú ďalšie zdroje na krytie tohto výpadku. O tom je aj pokus tohto zákona, aby sa aspoň sčasti zdroje vrátili.

Ja poznám vždy niekoľko riešení: môže byť dobré riešenie, zlé riešenie a môže byť aj horšie riešenie. Ale to, čo ste urobili so zavedením druhého kapitalizačného piliera, kde ste neprepočítali v podstate a nedefinovali základné veci, ktoré by boli mali byť definované, a kde ste nepredložili také analýzy, ktoré by skutočne smerovali k tomu, aby bol systém, tak ako bol nastavený prvý, druhý, tretí pilier, aby bol udržateľný.

Ja len pripomeniem, na čom ste stavali druhý pilier:

- Zvýšenie výberu poistného Sociálnej poisťovne na 97 % - nedosiahlo sa. Keď sme prebrali Sociálnu poisťovňu, v Sociálnej poisťovni výber bol nad 94 %. Dnes je nad 95 %.

- Ďalej ste stavali na splácaní súm dlžného poistného. Ani to sa nepotvrdilo. Prebrali sme pohľadávky v Sociálnej poisťovni na úrovni 54 950 mil.

- S čím ste ďalej počítali? S úsporou na invalidných dôchodkoch vyplácaných, počítali ste s úsporou zhruba jednej tretiny sumy vyplácaných invalidných dôchodkov.

- S čím ste počítali na predčasnom starobnom dôchodku? Počítali ste, že bude na predčasné starobné dôchodky vyplácaných 500, maximálne 700 mil. Skutočne je vyplácaných skoro 5 mld. korún.

- Plánovali ste, že počet občanov v druhom pilieri bude 30 %. Neskôr ste sa ustáli na 50 %. Je ich viac ako 60 %.

A riešenia? Riešenia boli jednoduché: privatizácia, predlžovanie odchodu do dôchodku a valorizácia na úrovni inflácie.

Pripomínam, valorizácia na úrovni inflácie znamená reálny prepad výšky dôchodkov v porovnaní s priemernými mzdami. Čiže vďaka Bohu, že je naformulovaný aspoň § 82 zákona, ktorý hovorí o valorizácii. Keď by som sa dotkla len výnosov v druhom pilieri, najvyššie výnosy dosiahli na rastových fondoch, čo je pochopiteľné, pretože tie sú najrizikovejšie, bolo to 4,95 %, je to výnos za rok 2006. A valorizácia v prvom pilieri? 6,25 %. O čom chcete vlastne hovoriť?

Viete, keď hovoríme o tom a pani poslankyňa Radičová pripomenula, že ako veľmi sa dotýkame invalidov, ja si dovolím pripomenúť, aká je v skutočnosti pravda. Skúste sa nad tým zamyslieť. V predloženej novele zákona sa navrhuje zrušenie právnej úpravy, ktorá bola schválená zákonom č. 310/2006, zákonom pani poslankyne Radičovej, vtedy pani ministerky, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2008 a podľa ktorej nárok na invalidný dôchodok zaniká každému poberateľovi invalidného dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku. V dôsledku takejto právnej úpravy môže dôjsť k situácii, že poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku bude priznaný starobný dôchodok, ktorého suma môže byť oveľa nižšia, aká bola suma vyplácaného invalidného dôchodku, pretože ako invalidný dôchodca s obmedzenou pracovnou schopnosťou dosahoval nižšie zárobky. Alebo môže dôjsť k situácii, že mu nárok na starobný dôchodok pre nesplnenie potrebnej podmienky doby dôchodkového poistenia vôbec nevznikne. Z týchto dôvodov sa navrhuje zrušenie takejto právnej úpravy a jej nahradenie právnou úpravou, podľa ktorej invalidný dôchodok sa umožňuje vyplácať jeho poberateľovi aj po dovŕšení dôchodkového veku a súčasne sa navrhuje ochrana poberateľov invalidného dôchodku, ktorou sa zabezpečí, aby v prípade, že poberateľ invalidného dôchodku požiada o priznanie starobného dôchodku a počas poberania invalidného dôchodku dosahoval nižšie zárobky, než aké dosahoval pred vznikom invalidity, jeho starobný dôchodok nesmie byť vymeraný z nižších zárobkov, než z akých bol vymeraný invalidný dôchodok, t. j. starobný dôchodok mu bude vymeraný zo zárobkov, ktoré dosahoval pred vznikom invalidity. Taká je pravda.

Druhá ochrana poberateľov invalidného dôchodku spočíva v tom, že ak starobný dôchodok by bol nižší ako vyplácaný invalidný dôchodok, napríklad v dôsledku valorizácie invalidného dôchodku, v novele zákona sa navrhuje ustanoviť zásadu, že sa ponechá vyšší vyplácaný invalidný dôchodok. V dôsledku tejto dvojstupňovej ochrany sa navrhuje vypustenie tzv. transferu, čiže platenia poistného na starobné poistenie Sociálnou poisťovňou v prvom pilieri, ako aj v druhom pilieri, pretože nemôže nastať situácia, že starobný dôchodok by sa vyplácal v nižšej sume, ako je suma vyplácaného invalidného dôchodku. Ak poberateľ invalidného dôchodku bude vykonávať zárobkovú činnosť po dovŕšení dôchodkového veku, výkon tejto zárobkovej činnosti sa zohľadní v sume vyplácaného dôchodku.

Čiže, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, aj o tomto je novela zákona.

Pokiaľ by sme chceli hovoriť o mamičkách, v rozprave odzneli viaceré nesprávne a zavádzajúce informácie o niektorých navrhovaných opatreniach, ktoré svedčia o nepochopení navrhovanej úpravy. V tejto súvislosti považujem za potrebné reagovať najmä na tieto skutočnosti:

Vylúčenie sporiteľov z povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za ktorých príspevky do druhého piliera v súčasnosti platí štát, napríklad o mamičky, nesprávne sa interpretuje, že po skončení starostlivosti o dieťa nebudú môcť pokračovať v sporení. Nie je to pravda! Pretože týmto osobám počas starostlivosti o dieťa bude len spočívať a po skončení starostlivosti budú pri výkone zárobkovej činnosti ďalej pokračovať v sporení, pretože nestrácajú status sporiteľa počas starostlivosti o dieťa.

Ďalej je potrebné uviesť, že tieto osoby, teda mamičky, nebudú v dôchodkových nárokoch poškodené, pretože doba starostlivosti bude im zhodnotená v plnom rozsahu dôchodku z prvého piliera. To znamená, že celá suma, ktorá vlastne je platená za nich počas obdobia starostlivosti o dieťa do druhého piliera, a dostávajú z prvého piliera len 50 %, budú mať nárok z prvého piliera len na 50-percentnú výšku dôchodku, táto bude pre nich vlastne ukladaná v prvom pilieri a budú dostávať po toto obdobie 100 %.

Nesprávne sa interpretuje, že v dôsledku predĺženia potrebnej doby z 10 na 15 rokov nezískajú nárok na starobný dôchodok sporitelia, ktorí vstúpili do druhého piliera s tým, že do dôchodkového veku im chýba desať rokov. V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť a považujem za potrebné uviesť, že potrebnú dobu sporenia 15 rokov sporitelia nemusia získať ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku, ale môžu ju získať aj po dovŕšení dôchodkového veku či výkonom zárobkovej činnosti, alebo dobrovoľným sporením.

Taktiež sa nesprávne interpretuje, že návrh zákona zakazuje poberateľom predčasného dôchodku pracovať popri poberaní dôchodku. Nie je to pravda! Pretože návrh zákona takýto zákaz neupravuje, ale upravuje len nevyplácanie predčasného starobného dôchodku, keď jeho poberateľ začne vykonávať zárobkovú činnosť napríklad v pracovnom pomere. Opodstatnenosť takejto úpravy vyplýva z toho, že účelom predčasného starobného dôchodku by malo byť nahradiť stratu príjmu, ku ktorej strate došlo v dôsledku straty zamestnania. Nevyplácanie predčasného starobného dôchodku z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti bude zohľadnené prepočítaním výšky dôchodku po skončení zárobkovej činnosti. Toto prepočítanie pripravené v návrhu zákona, ktorý máte predložený, je ďaleko výhodnejšie a nahradí straty, ktoré tu boli. Súčasne je potrebné uviesť, že toto obmedzenie výplaty dôchodku počas výkonu zárobkovej činnosti bude platiť len v čase do dovŕšenia dôchodkového veku a po dovŕšení dôchodkového veku bude poberateľovi predčasného starobného dôchodku vyplácaný dôchodok popri poberaní príjmu zo zárobkovej činnosti.

Znovu poviem, keď sa vrátim k týmto predčasným starobným dôchodkom, že vlastne poberatelia predčasného starobného dôchodku, tak ako je systém nastavený, je diskriminačný. Poviem konkrétny príklad:

Ak si vezmete obuvníka, ktorý celý život platil do systému 45, v niektorých prípadoch 48 rokov, lebo sa jedná o človeka, ktorý absolvoval stredné odborné učilište a začal pracovať a celý život pracoval ako obuvník a platil do systému, ale jeho príjem bol veľmi nízky, za celých 48 rokov zaplatil ďaleko viac, ako zaplatí ten, ktorý je poistený podľa novej platnej úpravy schválenej od 1. 1. 2004, a bude platiť desať rokov, ale platí z najvyššieho vymeriavacieho základu, ktorým v súčasnosti je 51-tisíc, tomu nárok na predčasný starobný dôchodok vyjde, lebo dosiahne dôchodok vo výške 1,2-násobku sumy životného minima, t. j. 6 156 Sk. Ale ten obuvník, ktorý do systému platil 48 rokov a ktorého príjem je aj v súčasnosti na úrovni minimálnej mzdy a ktorý príde o svoje zamestnanie z titulu toho, že nevládze platiť prenájom miestnosti, kde vykonáva svoju obuvnícku činnosť, ten predčasný starobný dôchodok nezíska, pretože jeho dôchodok bude nižší, ako je 1,2-násobok sumy životného minima, t. j. 6 156 Sk, a keď bude nižší aj len o korunu, 6 154 Sk, ani vtedy nezíska nárok na predčasný starobný dôchodok.

Ja sa spýtam, a keď už toľko horujete o mladých ľudí, vážené dámy z opozície a vážení páni, prečo potom aj mladí ľudia, ktorí majú príjem na úrovni minimálnej mzdy, prečo nedáme im poberať predčasný starobný dôchodok tak, ako ho dáme poberať ľuďom, ktorí majú 50 rokov a nestratili príjem, zarábajú a majú nízky príjem, prečo potom aj oni nemajú nárok na predčasný starobný dôchodok a nevyplácame im k tým nízkym mzdám ešte aj dôchodok? Veď to je o tom. Ak mi odíde niekto do predčasného starobného dôchodku desať rokov pred nadobudnutím dôchodkového veku a nestratil príjem, sedí naďalej na mieste, kde pracoval, vykonáva funkciu, ktorú zastával, a ja mu vyplácam predčasný starobný dôchodok, z akého dôvodu, aká sociálna udalosť tam nastala? Nedovŕšil vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, nestratil príjem, nestal sa invalidným dôchodcom. Tak mi skúste vysvetliť, aký zmysel má vyplácanie, a ešte poviem diskriminačne len pre vybrané skupiny ľudí, ktorí majú vyššie príjmy? Vo všeobecnosti musím povedať, že predčasný starobný dôchodok je zhruba o tisíc korún vyšší, ako je priemerný starobný dôchodok.

Čiže, vážené dámy, páni, skúsme sa na to pozrieť skutočne odborne, nie farizejsky. Skúsme sa na to pozrieť, na ten zákon tak, ako sme ho predkladali. Skúsme sa na to pozrieť tak, že my sa len snažíme dostať do Sociálnej poisťovne príjmy, ktoré by tam skutočne mohli byť. Veď to sú tí istí vlastní ľudia, ktorí poberajú predčasné dôchodky a ktorí vlastne tunelujú do budúcnosti svoj dôchodok, na ktorý možno raz nebudú peniaze.

Ale vrátim sa k tomu, my im neberieme nárok týmto zákonom na predčasný starobný dôchodok ani im neznižujeme dávku, my len hovoríme, že ak stratí príjem, vtedy ho môže, samozrejme, poberať a ak má príjem, tak vtedy sa zastaví vyplácanie predčasného dôchodku. Ak o dva mesiace stratí príjem, znovu predčasný starobný dôchodok môže poberať.

Sú tu inštitúty v rámci Zákonníka práce, je to inštitút dohody o pracovnej činnosti, ktorý bol zavedený, je tu dohoda o vykonaní práce, kde sme na dohodu o vykonaní práce zvýšili počet, teda množstvo hodín, ktoré je možné vykonať, z 300 na 350 hodín. Dohoda o pracovnej činnosti je nový inštitút, ktorý sme tu už kedysi mali a ku ktorému sme sa vrátili a ktorý umožňuje privyrobiť si k dôchodku, k predčasnému starobnému dôchodku bez obmedzenia príjmu, ide o vykonávanie práce desať hodín týždenne v referenčnom období na 12 mesiacov, čiže je to 520 hodín do roka. Takže poprosím, skúste zvážiť aj tieto skutočne odborné názory.

Pán poslanec Frešo tu hovoril o tom, že sa máme spýtať, ako je vybavená Sociálna poisťovňa informačnými systémami, a nehovoriť o tom, že potrebujeme zvýšiť peniaze do správneho fondu. Môžem povedať, že človek, ktorý veľmi dobre pozná Sociálnu poisťovňu, ktorý bol generálnym riaditeľom poisťovne, ktorý bol členom Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne do fungovania toho päťhlavého draka, je v súčasnosti generálnym riaditeľom sekcie sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia na ministerstve práce. Takže, pán poslanec, myslím si, že tento pán riaditeľ má dostatok skúseností a vie, o čom to je. A keď vám poviem, že väčšia časť prepočítavania dôchodkov vyplývajúca zo zákona č. 310, vyplývajúca zo zákona pani poslankyne Radičovej, ktorý teda pripravila pani poslankyňa Radičová, pani exministerka Radičová, sa robí bez informatickej podpory, robí sa ručne.

Chcem hovoriť o tom, že peniaze zo Svetovej banky, ktoré mali slúžiť ako úver na to, aby bola v prvom rade, teda bol to projekt riadenia sociálnej dávky, a 60 % z týchto peňazí, bolo to, myslím, 26,5 mil. euro, bolo určených predovšetkým na informačný systém Sociálnej poisťovne, nebol čerpaný, polovica peňazí síce bola vrátená a ďalšia polovica sa premrhala na nie objektívnu kampaň zavedenia druhého kapitalizačného piliera. Sociálna poisťovňa vynaložila v uplynulom období značné prostriedky podľa nejakej informácie, ktorá sa mi dostala do ruky a ktorá bola prezentovaná aj v médiách, to bolo 2,6 mld. Dnes je systém nefunkčný. Dnes, a sú to prevažne ženy, ktoré pracujú v Sociálnej poisťovni na úseku dôchodkového poistenia, sú preťažené, pracujú v sobotu, v nedeľu, sú skutočne pri priemernej mzde v národnom hospodárstve, teda ktorú skutočne dosahujú, pretože sme sa snažili riešiť aspoň odmeňovanie tak, aby tieto ženy boli dostatočne odmeňované, skutočne nemusia ďalej vládať. Navyše nikto nemá záujem prísť pracovať na takéto pracovisko, ktoré skutočne nemá takú informatickú podporu, akú by malo mať.

Chceli by sme, aby zo Sociálnej poisťovne bola moderná a moderne riadená inštitúcia, dobre vybavená systémom. Je to nevyhnutné predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je zavedenie eura a druhý dôvod, vážené dámy, páni, je ten, ktorý ste presadzovali vy, je to jednotný výber poistného. Jednotný výber poistného prostredníctvom daňových úradov. Pretože pokiaľ nebude dobrý systém, pokiaľ budeme mať 27 softvérov, ktoré navzájom nie sú prepojené, pokiaľ budem zo Sociálnej poisťovne potrebovať akékoľvek údaje z hľadiska vykonávania analýz a Sociálna poisťovňa ich musí čerpať od jednotlivých firiem, ktoré jej spravujú jednotlivé programy, ak platí za ne ťažké peniaze, pretože tak sú uzatvorené zmluvy, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, to nie je o hospodárnom využívaní peňazí v Sociálnej poisťovni. V tomto prípade skutočne je nevyhnutné, a hovorím o dvoch zásadných bodoch, je to zavedenie eura a prechod na jednotný výber poistného, skutočne je nevyhnutné toto realizovať.

Nedá mi, vážené dámy, vážení páni, ešte nereagovať na vystúpenie pani poslankyne Sárközyovej. Nie je tu, ale pani poslankyňa má smolu, pretože ja si presne pamätám a mohla by som sa vrátiť skutočne ďaleko do minulosti, ako sa vyplácali prídavky na deti. A viete, vývoj výšky prídavkov na deti od 1. júla 2001 bol tak, že bol v dvoch pásmach, a to do 1,37-násobku ako štátna sociálna dávka, násobku životného minima a v závislosti od veku dieťaťa; do šesť rokov to bolo 680 Sk, od šesť do pätnásť 830 Sk a od pätnásť rokov 890 Sk. Druhé príjmové pásmo bolo od 1,37- do 2,1-násobku s tým, že zase boli stanovené výšky prídavku pre dieťa, pretože sa jednalo o vyššie príjmové pásmo, tak tie prídavky na dieťa boli o niečo nižšie; bolo to do šesť rokov 480 Sk, od šesť do pätnásť rokov 590 Sk, od pätnásť rokov veku 620 Sk. Prídavok na dieťa od 1. júla 2002, zakaždým ste to tu schvaľovali, dámy a páni poslanci, dámy poslankyne a páni poslanci, v parlamente a ste boli vtedy v koalícii a boli ste vo vláde, bol prídavok na dieťa pre všetky nezaopatrené deti 480, 590 Sk od šesť do pätnásť a 620 Sk od pätnásť rokov veku. Ale k tomuto prídavku na dieťa sa vyplácali príspevky, a to zase do 1,37-násobku, 200 Sk pre dieťa do šesť rokov, od šesť do pätnásť 240 Sk a od pätnásť rokov vyššie 270 Sk. Ak si to spočítate spolu, vždy sa jedná o tých istých 890 Sk, ako keď ste zjednotili a zaviedli prídavok na dieťa zákonom č. 600, a to 500 Sk plus daňový bonus, vždy sa jednalo len o 900 Sk spolu. Čiže ste prerozdelili len iným spôsobom, to znamená, že ste priznali paušálne prídavok na dieťa aj pre tých pánov generálov, o ktorých tu pani poslankyňa Sárközyová hovorila.

Pripomeniem ešte jednu vec. Keď som včera predkladala zákon o prídavku na dieťa a hovorila som, že v rámci tohto prídavku ideme riešiť tých, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a invalidného dôchodku pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľov výsluhového dôchodku za to, že nemajú príjem zo závislej činnosti, pretože sú poberateľmi týchto dôchodkových dávok a nemajú nárok na daňový bonus, na ktorý majú nárok iba zamestnanci, a navrhovali sme vo výške 300 Sk, tak sme ho navrhli možno medzi tými 150 ľuďmi pri tých výsluhových dôchodkoch. Možno je tam aj nejaký generál, ale museli to byť iba ľudia, ktorí odišli do dôchodku podľa zákona č. 100/1988 a ktorí boli starobnými dôchodcami a ktorí boli zákonom č. 328/2002 prekvalifikovaní na výsluhových dôchodcov. Čiže ich dôchodky sú veľmi nízke. A ja sa spýtam, veď predchádzajúca vláda, teda vy, dámy poslankyne a páni poslanci z opozície, ste predsa priznali takýto dôchodok aj tým generálom, ktorí mali platy, prídavok na dieťa plus daňový bonus a mali platy vyššie ako 60 000? Nechcem hovoriť o konkrétnych platoch, ani neviem, musím povedať úprimne. Prosím vás, takže skúste sa zamyslieť nad tým, ako to je.

A znovu poviem jeden príklad, keď ste povedali o tom, že nemyslíme na rodiny. Všetky opatrenia smerujú k rodinám. Povedala to tu pani poslankyňa, chcela som hovoriť o tom, ako ste nastavili systém od 1. 1. 2004, a znovu vám pripomenúť a nechcem už hovoriť len o tej tehotnej žene, ktorej ste priznali zvýšenie dávky od 4. mesiaca tehotenstva iba v prípade, že nosí pod srdcom prvé dieťa. Nedali ste to pri druhom, treťom tehotenstve a ďalšom, hoci tých 300 Sk, ktoré ste vtedy priznali, bolo prakticky na jeden jogurt denne tej matke nosiacej pod srdcom dieťa. Spytujem sa: Prečo ste to dali iba prvej matke, keď ide o zabezpečenie bazálnych potrieb jej a jej nenarodeného plodu?

V tejto súvislosti si vám chcem pripomenúť ešte jednu vec. Systém sociálneho zabezpečenia sa skutočne dotýka každého jedného občana, a to odo dňa jeho počatia až do jeho smrti. A preto je veľmi dôležitý tento systém. Ja si uvedomujem, že v súčasnosti dochádza k zápasu práve o systém sociálnej politiky. Ale sociálna politika sociálnodemokratickej strany bude skutočne smerovať vždy k sociálnym výhodám, k väčšiemu prerozdeľovaniu, ale vaša politika smerovala k uberaniu sociálnych práv a napokon k sprivatizovaniu staroby. Či chcete, alebo nie, je to tak.

V tejto súvislosti poviem ešte jednu vec. Sedem štátov, pardon, deväť štátov podpísalo Deklaráciu za Sociálny model Európy. Ako sociálnodemokratická strana po predložení návrhu do vlády sme sa prihlásili k plneniu Sociálneho modelu Európy, ktorý dnes už podpísalo 13 členských krajín Európy. Musím povedať, že v podstate na všetkých podujatiach, na ktorých som sa stretla na mojich zahraničných cestách, som sa stretla s podporou tejto sociálnej politiky.

Musím povedať o tom, že tak pripravený návrh zákona, ako ste ho dostali, bol predmetom rokovania skutočne odborníkov v oblasti, skutočne odborníkov v rámci Európy, poviem, a Európa, skutočne starý kontinent, a myslím si, že aj Amerika často Európe závidí pre jej históriu. A dokonca, keď som bola v New Yorku, som sa stretla aj s tým, dokonca za Bismarckov model poistenia. Takže v tejto súvislosti som chcela povedať, má plnú podporu. Prišlo nám memorandum, pretože tu boli zástupcovia z Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia, ktorí skutočne preskúmali pripravený návrh, a toto memorandum bude v nasledujúcich dňoch zverejnené.

V tejto súvislosti, keď som hovorila o tej tehotnej matke a o tom, ako ste nastavili systém, a o tom, veľmi si vážim a vždy som teda veľmi vážila, pretože som spolupracovala s pánom poslancom Brockom a poznám jeho sociálne zmýšľanie a bolo mi veľmi blízke, skutočne veľmi blízke, bola som prekvapená jeho poslednými dvomi vystúpeniami, s ktorými som sa v súvislosti s mojou osobou stretla, a musím povedať, že aj KDH sa, bohužiaľ, aj pán Brocka prihlásil za zákon o hmotnej núdzi, ktorý matke na rodičovskom príspevku, ktorá poberala od 1. 1. 2004 3 790 Sk rodičovský príspevok, neposkytoval žiadnu pomoc v hmotnej núdzi, a to aj keď mala tri deti. Systém bol nastavený tak, že z 3 790 Sk táto matka mala vyžiť, a to bol zrušený zákon o náhradnom výživnom. Čiže ak zodpovedný rodič neplatil výživné, táto matka skutočne okrem 3 790 Sk plus prídavok na dieťa nemala žiadny iný príjem. Nevzťahoval sa na ňu ochranný príspevok ani aktivačný príspevok.

Ešte by som povedala aj to, keď sme, a ja dnes veľmi dobre si pamätám na skutočnosť, keď ste pripravovali parametre hmotnej núdze v auguste 2003, som pripravovala podklad pre pána poslanca Buriana a upozorňovali sme na to, ako veľmi nízko ste nastavili aktivačný príspevok a príspevok ochranný, a upozorňovali sme na to, teda konkrétne pán poslanec, že tie parametre sú veľmi nízke, že bude obrovský problém, že sa ľudia ocitnú skutočne v obrovskej biede a prehĺbi sa ich bieda. Čo sa skutočne stalo. Je pravdou, že ste na to prišli hneď po troch mesiacoch a s účinnosťou od 1. marca ste zvýšili ochranný príspevok a aktivačný príspevok z 800 Sk na 1 500 Sk, čiže skoro o 100 %.

Ale ja sa čudujem. Sociálna politika nie je iba predmetom vlády, sociálna politika by mala byť tým najvyšším cieľom a tou najvyššou métou všetkých v tomto štáte vrátane súkromného sektora.

Veľmi ma mrzí, že to takto akýmsi spôsobom nastavujem a snažím sa povedať, ale možno by som sa už nemala dotýkať druhého piliera, ale predsa len mi nedá a znovu pripomeniem, že som otvorená rokovať s kýmkoľvek o akýchkoľvek vyšších garanciách pre sporiteľov v druhom pilieri. Načrtla to tu pani poslankyňa Vaľová, ktorá hovorila o tom, že je tu privilegovaná vrstva 1,5 mil. sporiteľov. Áno, má absolútnu pravdu. A čo iné, ďalšie 4 mil. občanov, ktorí sú možno v podpalubí tej lode? A tá loď ich ťahá dolu, ale utopí aj ten 1,5 mil. sporiteľov. Ale ja si myslím, že v rámci sociálnej politiky je potrebné myslieť na jedných i na druhých a zabezpečiť a dať hlavy dohromady, či ide o koalíciu alebo opozíciu, o kohokoľvek, a kto pridá ruku k dielu, má moju podporu.

A preto napriek tomu, že s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami som rokovala odo dňa nástupu vo vlády, pretože sme aj programové vyhlásenie pripravovali spolu s nimi, tieto moje kroky potvrdí aj novela zákona, ktorá bola predložená do parlamentu, ktorú predkladal pán poslanec Madej a na ktorej sme spolupracovali, ministerstvo práce, a ktorá sa týkala dosiahnutia zníženia poplatkov pre sporiteľov do dôchodkových správcovských spoločností, obmedzenia výdavkov na reklamu a týkala sa aj zamedzenia špekulatívnych prestupov z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do druhej. Samozrejme, že to bolo potrebné urobiť, pretože kto by na tom profitoval? Jedine tí sprostredkovatelia, ktorí tieto zmluvy ponúkali.

Čiže, vážené dámy, vážení páni poslanci, nesnažte sa mi podsúvať do úst, že moje kroky sú v neprospech jedných alebo druhých. Nie je to tak! V každom prípade mám na mysli záujem a blaho ľudí tejto spoločnosti. Ja viem, že 20 % spoločnosti, necelých 20 % spoločnosti, možno v súčasnosti systém sociálnej politiky nepotrebuje, ale tých 80 % spoločnosti ich potrebuje a pre nich sme túto novelu zákona prichystávali. Ale to neznamená, že z tých zhruba 20 % ľudí sa nestanú ľudia, ktorí zo dňa na deň sa môžu skutočne stať odkázaní na sociálnu politiku tohto štátu.

Poviem ešte jednu vec. Ak za mnou ktokoľvek príde s návrhom, a hovorím to preto, pretože sme s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami rokovali aj pri príprave tejto novely, nikdy neprišli so znížením percenta odvodov do druhého kapitalizačného piliera. Skôr bol obrovský boj, ktorý sa prenášal aj do médií, práve za zachovanie tohto percenta. Ale poviem, keď ktokoľvek príde, aby sa zvýšila garancia pre sporiteľov, a teraz nehovorím o garancii, ktorá je obsiahnutá v zákone a ktorá vlastne spočíva v kvalite dohľadu Národnej banky Slovenska nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Je pravdou, že Národná banka ako taká má dohľad a informácie a denné informácie o transakciách, ktoré DSS robia s majetkom sporiteľov, a dohliada na to, aby tieto investície boli v súlade so zákonom. Tým však dohľad Národnej banky Slovenska končí.

Ja hovorím o tých garanciách, ktoré sú dlhodobé. Aby sa nestalo, že tým mamičkám, o ktorých tak veľmi diskutujete, keď sa dostanú do situácie, že pôjdu do dôchodku a z druhého piliera si nedokážu v dôsledku toho, že tie peniaze z titulu inflácie za celé to obdobie sú na takej úrovni, že si nedokáže kúpiť žiadny dôchodok, žiadnu dôchodkovú rentu, a hovorím celoživotnú dôchodkovú rentu, tie peniaze budú na účte spočívať ďalšie roky až do jej smrti a po jej smrti ich zdedia možno jej deti alebo teda príbuzní. Ale zatiaľ v zákone nie je, tak ako ste ho pripravili, vážené dámy poslankyne a páni poslanci, v minulom období nie je možnosť k týmto peniazom sa dostať tak, aby ich mohla použiť k tomu svojmu dôchodku, ktorý bude mať z prvého piliera, vyplácaný len vo výške 50 %.

Nárok na hmotnú núdzu podľa platného právneho stavu dnes by určite nemala, my nevieme, aký bude potom, ale by nemala preto, že má na osobnom účte možno 108-tisíc Sk, ale za tých 108-tisíc Sk si žiadnu rentu doživotnú nedokáže kúpiť. Čiže, prosím, ja skôr hovorím o ochrane mamičiek a toto je aj môj cieľ. Pretože všetky nástroje politiky sústreďujeme na podporu rodín s deťmi, či je to zvyšovanie dávok, či je to zvyšovanie dávky ako pomoci v hmotnej núdzi, či je to zvyšovanie príspevkov zameraných na rodiny s deťmi, či je to zvyšovanie príspevkov do náhradnej rodinnej starostlivosti, či je to pripravená novela zákona o prídavku na dieťa, aby sme rodičom detí, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok, poskytli náhradu za daňový bonus, či je to zvýšenie príplatku pri narodení prvého dieťa, či je to pripravovaný zákon o náhradnom výživnom, kde chceme deťom, ktorým nevznikne nárok na sirotský dôchodok, poskytnúť náhradné výživné vo výške 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a ďalšie nástroje dotýkajúce sa rodičovského príspevku.

Vážené dámy, páni, je to o tom, kto za mnou príde s návrhom na zvýšenie garancií v tom smere, aby sa zachovala hodnota úspor v druhom pilieri, a o tom je vlastne aj tá diskusia o garancii výnosu minimálne na úrovni inflácie, čo si uvedomujem, že pre dôchodkové správcovské spoločnosti je veľmi zložité, s každým budem rokovať a každý dobrý návrh prijmem. Každý jeden.

Ak posuniete tento návrh do druhého čítania, ja sa nebránim aj počas tohto obdobia ďalším diskusiám, ktoré budú smerovať k tomu, aby tento návrh bol zlepšený. Ale znovu pripomínam, mať na mysli a na záujme predovšetkým hospodárenie šiestich súkromných spoločností a nemať na myslí a v strede záujmu pozornosti občanov Slovenskej republiky, a hovorím o tej väčšej skupine občanov, ktorí sociálnu politiku a dobrú sociálnu politiku poznajú, myslím, že je neprijateľné pre tento parlament a, teraz hovorím, určite neprijateľné nielen pre koalíciu, ale aj opozíciu.

Ja vám zo srdca ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP