Úterý 11. září 2007

Prvý deň rokovania

13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

11. septembra 2007 o 13.04 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Napriek tomu, že opticky sa zdá, že je nás tu dostatok na uznášanie sa, poprosím vás, aby sme sa prezentovali, aby som zistil uznášaniaschopnosť.

(Prezentácia.) Prítomných 102 poslancov. Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 13. schôdzi overovateľmi budú pani poslankyňa Monika Smolková a pán poslanec Stanislav Kahanec. Náhradníkmi overovateľov budú pán poslanec Emil Vestenický a pán poslanec Martin Kuruc.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal pán podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Eduard Kukan.

Chcem vás ešte v úvode informovať, že som dostal list od pani predsedníčky poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia, v ktorom mi oznámila, že poslanecký klub rozhodol o vylúčení pána poslanca Petra Gaburu z klubu poslancov za Kresťanskodemokratické hnutie.

Navrhnutý program 13. schôdze ste... (Reakcia podpredsedu NR SR.) Chvíľočku, hneď, ešte k tomu programu, pán podpredseda. Pán podpredseda žiada o slovo.

Len dokončím, navrhnutý program schôdze máte pred sebou. Ešte predtým, ako budeme prejavovať svoje stanoviská s návrhmi na pozmenenie a doplnenie, uvádzam, že na návrh gestorského výboru správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2006 uvedie pán guvernér Národnej banky, ako je to uvedené v návrhu programu. Milan, hneď, len vás chcem požiadať, že musíme mu dať všeobecný súhlas na to, aby mohol vystúpiť. Chcem vás požiadať, aby ste svojím hlasovaním o programe 13. schôdze vyjadrili zároveň aj svoj postoj a súhlas s vystúpením pána guvernéra Národnej banky. Dobre. (Reakcie z pléna.)

Pán podpredseda požiadal o vystúpenie.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán predseda, ďakujem za udelené slovo, dnes si pripomíname 6. výročie od najväčšieho teroristického útoku v dejinách ľudstva, 6. výročie útokov na New York a Washington. Pri spomienke na tieto udalosti si vždy bytostnejšie uvedomujeme našu vlastnú zraniteľnosť. Zraniteľnosť tých, ktorí vyznávajú život, ktorí vyznávajú slobodu pre seba aj pre iných. Úmyslom teroristov totiž bolo a zostáva zasiahnuť samú podstatu našej slobody a demokracie.

Postaviť sa zlu je naša povinnosť. V záujme života i v záujme zachovania našej civilizácie, ktorá sa o toto usiluje a pre ktorú je ľudský život najvyššou hodnotu. Pripomínajúc si pamiatku obetí teroristov z 11. septembra 2001, je našou povinnosťou opätovne si potvrdiť naše odhodlanie postaviť sa proti zlu násilia, terorizmu a nenávisti.

Vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte mi požiadať vás, aby sme si spoločne v súvislosti s týmto smutným a tragickým výročím uctili pamiatku obetí tejto tragédie symbolickou minútou ticha.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda. (Reakcia podpredsedu NR SR.) Pán podpredseda, poprosím vás. Dámy a páni, budeme pokračovať. Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ešte predtým, samozrejme, dovoľte krátku reakciu. Chcem zvolať poslanecké grémium nielen kvôli tomu, na čo teraz upozorním, ale myslím, že aj vystúpenie pána podpredsedu Národnej rady je dobré potvrdenie toho, že niekedy by bolo dobré, aby sme si ozrejmili niektoré postupy vyplývajúce z rokovacieho poriadku. A dúfam, že, samozrejme, nikto nepochybuje o tom, že ak by návrh na minútu ticha ako uctenie si pamiatky všetkých obetí akýchkoľvek teroristických činov bol iniciovaný ako súčasť programu, nepochybujem, že žiadny politický subjekt, ktorý je reprezentovaný v tejto sále, by mal akýkoľvek problém pripojiť sa k takémuto gestu.

Takže budeme teraz pokračovať

schvaľovaním návrh programu 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Pripomínam, že na podanie návrhu je vždy minúta, a poprosím, aby ste potom, kolegyne, kolegovia, odovzdali návrh aj písomne.

Nech sa páči, pán poslanec Minárik, ako prvý.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, mám dva návrhy. Dúfam, že sa aj tak zmestím do minúty.

Pred bod interpelácie navrhujem zaradiť bod, ktorý by mal toto znenie - vysvetlenie predsedu Národnej rady, na základe akej kompetencie rozhodol o umiestnení pamätnej tabule na budovu Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí.

Odôvodnenie: Predseda Národnej rady Pavol Paška rozhodol, to vyplýva z jeho mediálnych výstupov, schválil a odhalil pamätnú tabuľu na historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Táto tabuľa obsahuje personifikovaný citát člena Komunistickej strany od 50. rokov, člena ÚV KSČ a člena ÚV KSS až do roku 1989 Vladimíra Mináča. Týmto znevážil všetky obete komunistického režimu. Tento režim bol podľa § 1 zákona č. 125/1996 tejto Národnej rady odsúdeniahodný a podľa ods. 2 Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska bola... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ešte poprosím techniku, dajte čas pánovi poslancovi Minárikovi, aby mohol dať aj svoj druhý návrh, napriek tomu, že vyčerpal čas, ktorý je rokovacím poriadkom určený na podávanie.

P. Minárik, poslanec: Môj druhý návrh je, aby sa vymenilo poradie bodov 37 a 38. Predseda Národnej rady dôsledne radil poslanecké návrhy vzostupne podľa číslovania tlače, teda aj podľa ich doručenia. Nevidím dôvod, racionálny dôvod, prečo tieto dva body sú v opačnom poradí. Myslím, že je dobré, vzhľadom na to, že ide o uctenie si Andreja Hlinku, aby boli pospolu, ale nevidím dôvod, aby boli naopak zaradené, ako boli podané. Zrejme ide iba o omyl a prosím, vážené poslankyne a poslanci, skúsme tento omyl hlasovaním napraviť.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Bárdos.

Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Podľa rokovacieho poriadku navrhujem vyradiť z rokovania tlač 394 návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Slotu, Rafaela Rafaja, Rudolfa Pučíka, Ivana Šaška na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o nedotknuteľnosti denacifikačných dokumentov k usporiadaniu pomerov po 2. svetovej vojne na Slovensku, je to bod č. 60 a v programe je to bod č. 63, čo sme dostali domov. Zdôvodnenie: Je to návrh, ktorý škodí záujmom Slovenskej republiky. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko podávam návrh, aby sme z programu 13. schôdze vypustili body 3, 13, 21 a 30. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215 o ochrane utajovaných skutočností (tlač 360). Trinásť je vládny návrh o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 382). Ďalej bod 21 (tlač 370) a bod 30 (tlač 367) návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Slotu, Marty Damborskej a Rafaela Rafaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Mám tiež dva návrhy.

Prvý návrh je, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky predložiť do 30 dní správu o rokovaní predstaviteľov vlády so zástupcami dôchodcovských správcovských spoločností o novele zákona o sociálnom poistení. Informácie ukazujú, že vláda sa chce dohodnúť s DSS-kami, ale na úkor sporiteľov, čiže aby boli DSS-ky rady, aby bola Sociálna poisťovňa rada, ale aby sa schválila novela zákona o sociálnom poistení tak, že bude škodiť sporiteľom, ktorí si odkladajú v druhom pilieri. Myslím, že by parlament mal mať vedomosť o tom, akým spôsobom vláda rokuje poza chrbát svojich občanov.

Druhý návrh, pán predseda, vás poprosím, keby som tiež dostal naň čas, je tiež žiadosť Národnej rady vláde, prečítam ju. (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím, technici, zapnite pána poslanca.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky predložiť do 30 dní správu o príprave a zabezpečení detenčného ústavu. Je to pomerne dôležitá vec, ministerstvo už na tom začalo snáď pracovať. Detencia je nová forma ochranného opatrenia pre ťažkých recidivistov a sexuálnych delikventov. Podľa informácie ministerstva je 157 potenciálnych pacientov, ktorí by mali byť umiestnení po výkone trestu do detencie. Vo februári 2006 som ešte ja uzatvoril zmluvu s ministerstvom zdravotníctva, v rozpočte roku 2006 sa zvýšil počet systemizovaných miest príslušníkov zboru o 81 miest. Zmluva bola neskôr vypovedaná, a keď som sa na to pýtal aj pri rokovaní o programe vlády a rozpočte, tak ministerstvo spravodlivosti nevedelo reagovať. Ide o vážnu vec, pretože ide o veľmi nebezpečné osoby, ktoré by sa mohli ocitnúť na slobode, pokiaľ by detenčný ústav nebol zriadený a funkčný.

Ďakujem, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku (§ 34) podávam návrh, aby Národná rada prijala uznesenie, v ktorom zaviaže ministra zahraničných vecí Jána Kubiša, aby do 30 dní podal Národnej rade správu o stave rokovaní o Reformnej zmluve pre Európsku úniu.

Odôvodnenie: Pripravovaná Reformná zmluva je mimoriadne vážny dokument, ktorý významne ovplyvní budúcnosť Slovenska a aj životy jej občanov, preto sa domnievam, že Národná rada by mala poznať aktuálny stav predkladaného obsahu tejto zmluvy a zaoberať sa ním.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Odzneli všetky návrhy na zmenu a doplnenie programu a budeme teraz hlasovať o jednotlivých návrhoch tak, ako boli podané.

Ako prvý podal návrh pán poslanec Minárik, ktorý ma žiada o vysvetlenie kompetencie, ktoré ma viedli k rozhodnutiu o umiestnení pamätnej tabule k 15. výročiu schválenia ústavy. Budeme hlasovať.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 62 za, 70 proti, 7 sa zdržali.

Tento prvý návrh pána poslanca Minárika sme neschválili.

Ako druhý padol návrh na výmenu postupu bodov, ktoré v merite veci hovoria o tej istej problematike. Je to návrh skupiny poslancov KDH a skupiny poslancov Slovenskej národnej strany ohľadne osoby pána Andreja Hlinku. Napriek tomu, že som jasne na poslaneckom grémiu vysvetlil, že som rozhodol o následnosti tak, ako som rozhodol, samozrejme, dám hlasovať o návrhu pána Minárika.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 60 za, 74 proti, 5 sa zdržali.

Ani tento návrh sme neprijali.

Ako ďalší podal návrh na zmenu v programe pán poslanec Gyula Bárdos, ktorý žiada o vyradenie tlače 394. Ide o návrh uznesenia skupiny poslancov k denacifikačným dokumentom. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 58 za, 77 proti, 3 sa zdržali.

Ani tento návrh sme neschválili.

Ako ďalší podala návrh pani poslankyňa Laššáková v mene troch poslaneckých klubov, aby sa z programu schôdze, tak ako ste ho dostali, vypustili body 3, 13, 21 a 30. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 135 za, 1 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme uvedené body na návrh pani poslankyne Laššákovej vyradili z programu 13. schôdze.

Ako ďalší predložil dva návrhy pán poslanec Lipšic. Prvý je požiadavka na vládu, aby do 30 dní predložila správu o rokovaní vlády s predstaviteľmi dôchodcovských správcovských spoločností. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 59 za, 75 proti, 3 sa zdržali.

Tento návrh sme neschválili.

Potom ako ďalšia bola žiadosť o správu o príprave detenčného ústavu? Dobre som tomu rozumel? Hlasujeme.

Vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. Ešte raz poprosím technikov.

Kolegyne, kolegovia, toto hlasovanie považujte za neplatné a budeme ešte raz hlasovať za druhý návrh pána poslanca Lipšica.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 60 za, 57 proti, 21 sa zdržalo.

Ani tento návrh pána poslanca Lipšica sme neprijali.

Ako posledný predložil návrh pán poslanec Fronc. Žiada, aby sme prijali uznesenie, aby vláda do 30 dní podala správu, v ktorej bude informovať o priebehu medzivládnej konferencie, ktorá rokuje o novom texte tzv. Reformnej ústavnej zmluvy pre Európu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 127 za, 1 proti, 11 sa zdržalo.

Konštatujem, že tento návrh sme prijali.

Teraz, dámy a páni, budeme hlasovať o programe 13. schôdze ako o celku so zmenami a doplnkami. Takže budeme sa prezentovať a hlasovať o programe ako o celku.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 117 za, 20 proti, 2 sa zdržali.

Konštatujem, že sme schválili program 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ešte vás chcem, dámy a páni, informovať, že o prerokovaných bodoch programu budeme hlasovať vždy o 11.00 a o 17.00 hodine, ak, samozrejme, na poslaneckom grémiu nerozhodneme inak.

A teraz dovoľte, aby sme pristúpili k samotnému programu a pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

zákone z 26. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, je to tlač 351.

Požiadam teraz pána poslanca Ľuboša Martináka, aby nás informoval o výsledku prerokovania vráteného zákona pánom prezidentom vo výboroch.

Chcem vás požiadať, dámy a páni, samozrejme, o zákonoch vrátených budeme hlasovať hneď. Ďakujem.

Ľ. Martinák, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení páni ministri, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. júna 2007 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2006 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon 26. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2006 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 346 z 18. júla 2007 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho pridelil na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.

V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky, tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. júla 2007 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neschválila ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky schválený zákon opätovne schváli, navrhol v čl. II slová "1. septembra 2007" nahradiť slovami "1. januára 2008".

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný zákon, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, 5. septembra 2007. Výbor neprijal platné uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody prerokoval predmetný zákon. Výbor uznesením č. 140 nesúhlasil s návrhom prezidenta neschváliť zákon ako celok a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon opätovne schváliť v pôvodnom znení so zmenou účinnosti zákona.

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v zákone z 26. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2006 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., v druhom čítaní upraviť účinnosť zákona a v treťom čítaní zákon opätovne schváliť s prijatou zmenou účinnosti zákona.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2006 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody č. 159 z 10. septembra 2007. V citovanom uznesení výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu výborov.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto.

Otváram rozpravu. Písomne mám prihlášku od pani poslankyne Tkáčovej za klub SDKÚ - DS. Nech sa páči.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán minister, ctené dámy kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám oznámila, že klub SDKÚ - DS opätovne nepodporí poslanecký návrh zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, známy aj ako CITES.

Dôvody, pre ktoré sme návrh nepodporili v predchádzajúcom legislatívnom procese, sa nezmenili. V stručnosti ich zhrniem.

Po prvé, je to spôsob, akým bol návrh zákona predložený, a to bez možnosti pre odbornú verejnosť zákon pripomienkovať.

Ďalej, účel predkladaného návrhu je nejasný. Z dôvodovej správy nevyplýva ani slovom odôvodnenie ustanovení, ktoré spôsobia oslabenie kontrolnej funkcie zákona.

Po tretie, výrazne sa znižujú možnosti sledovania obchodu, odhaľovania nelegálneho obchodu, čo v konečnom dôsledku nezabezpečí v dostatočnej miere ochranu ohrozených živočíchov a rastlín, ku ktorej sme sa medzinárodným dohovorom zaviazali.

V porovnaní so súčasným právnym stavom sa znižuje ochrana ohrozených druhov, či už domácich, alebo exotických, teda tých, ktoré sú dovážené, a to napríklad zrušením povinnosti požiadať o pridelenie evidenčného čísla, uvádzať v evidencii údaje o totožnosti nového držiteľa exempláru, vydávanie národných dokladov, označovanie exemplárov, povinnosti dopravcov a tak ďalej.

Ak návrh zákona opätovne schválite, páni poslanci z vládnej koalície, bude fakticky bezzubý a bez účinnej kontroly a zo Slovenska sa môže stať raj pašerákov chránených druhov.

Okrem uvedených dôvodov je tu jeden nový, veľmi závažný argument. Zákon ako celok navrhuje neschváliť aj prezident Slovenskej republiky. Dôvod je jednoznačný. Prezident navrhuje neschváliť zákon ako celok pre jeho nezrozumiteľnosť, nejasnosť, nejednoznačnosť a závažné legislatívnotechnické nedostatky. V odôvodnení sa pán prezident odvoláva na právny štát. Konkrétne cituje rozhodnutie Ústavného súdu z roku 1998. Dovoľte, aby som zacitovala: "Ak právna norma obsiahnutá v ustanovení zákona nie je formulovaná jednoznačne a pre jej adresáta nie je dostatočne zrozumiteľná, pričom tento nedostatok nie je možné odstrániť ani výkladom podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, jej obsah nie je v súlade s obsahom princípu právneho štátu vyjadreným v čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky."

Výhrady pána prezidenta možno zhrnúť aj nasledovne, a to jednou vetou: Prijatím zákona v pôvodne schválenom znení nastanú problémy v aplikačnej praxi.

Na ilustráciu uvediem niektoré sporné ustanovenia:

- Zrušením povinnosti pre držiteľa exemplára požiadať vedecký orgán o pridelenie evidenčného čísla vzniknú dve skupiny držiteľov exemplárov. Pretože od 1. apríla 2005, keď zákon nadobudol účinnosť, mali by mať všetci držitelia pridelené evidenčné číslo.

- Zo zákona sa vypúšťa povinnosť uviesť v evidencii údaje o totožnosti nového držiteľa exemplára, ale v ďalšej časti zákona sa uvádzajú sankcie za nedodržanie tejto povinnosti.

Vnútorne sú nesprávne uvedené odkazy alebo dokonca celkom chýbajú. Text je nezrozumiteľný, absentujú prechodné ustanovenia.

Zo zákona boli vypustené aj prechodné ustanovenia prijaté pri schvaľovaní zákona v roku 2005, čo je z legislatívneho hľadiska neprípustné.

Dámy a páni, v nedeľnej televíznej diskusii jeden pán poslanec vládnej koalície povedal, že my opozícia neviem argumentmi presvedčiť vládnu koalíciu. Dobre, teraz sú tu argumenty, ktoré predložil pán prezident. Je odporúčanie hlavy štátu neschváliť návrh zákona ako celok pre jeho nejednoznačnosť, nezrozumiteľnosť, nejasnosť toho, čo sa má zákonom dosiahnuť, dostatočný argument? Ja si myslím, že citovanie rozhodnutia Ústavného súdu o súlade takto zmätočne pripraveného návrhu zákona s obsahom princípu právneho štátu je argumentom najväčšieho kalibru. Argumentom na ochranu právneho štátu. Argumentom na odmietnutie tohto zákona. To už nie je o tom, že tu vpravo je opozícia a tu vľavo je vládna koalícia. To je o tom, či si ctíme právny štát.

Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, vážená pani kolegyňa. Vážené kolegyne, kolegovia, vystúpila jedine písomne prihlásená poslankyňa pani Tkáčová. Preto sa teraz pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Pani poslankyňa Sabolová, Frešo. Ak nikto ďalší, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

A slovo odovzdávam pani poslankyni Sabolovej.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, za poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia chcem povedať, že vrátený návrh zákona pánom prezidentom ako celok nepodporíme. Chcem vyjadriť niekoľko pripomienok k návrhu zákona, prv trochu všeobecne, potom v jednotlivostiach, a zdôrazniť to, že pán prezident požiadal Národnú radu, aby neschválila tento poslanecký návrh zákona ako celok.

Jedným zo zákonov obmedzujúcich právo verejnosti na účasť v konaniach a na prístup k spravodlivosti je aj ten, o ktorom rokujeme, je to novela zákona aj o ochrane voľne žijúcich druhov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Koaliční poslanci sa pri hlasovaní už v druhom, treťom čítaní na minulej schôdzi podpísali pod takýto zlý legislatívny návrh zákona a hlasovali za tento návrh poslanecký. Pán prezident sa pokúsil svojimi výhradami a svojimi argumentmi označiť nedostatočnosť, ktorú aj predo mnou pani poslankyňa predniesla, tohto návrhu zákona.

Ja sa dotknem možno jednej časti pána prezidenta, jeho všeobecnej časti v dôvodovej správe k návrhu skupiny poslancov, kde konštatuje, zákon alebo novela, že "navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet a predložený návrh zákona nemá negatívny vplyv na štátny rozpočet". Už tu je zjavné aj vo všeobecnej časti, že predkladatelia si vôbec neuvedomili, čo takouto novelou zákona prikladajú za povinnosti štátu jednotlivým rezortom. A už sám pán prezident konštatuje, že tieto konštatovania pánov poslancov v dôvodovej správe nie sú v súlade so schválenou novelou zákona, ktorú tento parlament hlasmi koalície schválil.

Poviem pár odrážok, aby bolo úplne jasné nielen vám, páni poslanci, ale aj verejnosti, lebo neviem, či ste všetci stihli si prečítať dôvodovú správu pána prezidenta, v ktorej hovorí: "Podľa čl. 1 bodu 10 § 13 ods. 2 pripojenej vety bude náklady na DNA znášať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Podľa čl. 1 bodu 20 § 25 ods. 4 osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného exemplára do štátu vývozu." Ďalšie náklady. "Podľa schváleného zákona osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, už nebude povinná po nadobudnutí účinnosti schváleného zákona uhrádzať náklady spojené s odobratím, zaistením, so zhabaním exemplára a s jeho následnou starostlivosťou do právoplatného rozhodnutia o zhabaní ani náklady spojené s premiestnením zhabaného živého exemplára do záchytného strediska v Slovenskej republike alebo mimo jej územia." Tieto náklady bude všetko hradiť štát.

Pýtam sa, aká zodpovednosť, páni poslanci, keď už ani vy do návrhu zákona takýto detail nedáte. A tu si dovolím povedať jednu všeobecnú poznámku, pretože k opozičným návrhom rezort ministerstva financií poväčšine píše nielen o tom, či má, alebo nemá dopad tento návrh na štátny rozpočet, ale dovolí si rezort ministerstva financií aj odporučiť, že neodporúča schváliť tento návrh zákona. Čiže myslím si, že sme vo veľmi zvláštnej krajine a v zvláštnej demokracii.

A teraz niekoľko bodov konkrétne k tomuto zákonu, prečo by bolo dobré sa zamyslieť a neschváliť tento návrh zákona.

Obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je tretí najnebezpečnejší obchod, je to pomerne výnosný obchod a my ho úplne, by som povedala, otvárame. Dnešný zákon neumožňuje napr. legalizovať nelegálne nadobudnuté živočíchy a rastliny, ale my ich týmto zákonom, dá sa povedať, legalizujeme, umožňujeme zlegalizovať nelegálne odchytené, donesené, dovezené živočíchy či rastliny.

V druhom takom odseku sa napr. zrušuje preukazovanie pôvodu pre kategóriu B. Sú to 4 kategórie, kde vlastne pre kategóriu C a D, ktoré sú oveľa menej ohrozené živočíchy a rastliny, ktoré sú tam zaradené, my ich budeme musieť, budú musieť preukazovať majitelia, ale kategória B je oslobodená od tohto preukazovania. Pýtam sa, je to správne? Čiže viac chránené nepotrebujú preukazovanie pôvodu, menej chránené áno. Kde je zdravý rozum alebo logika?

V ďalšom sa chcem opýtať, či chcete úplne vylúčiť kontrolu nad takýmto dovozom alebo vlastne prevádzaním týchto živočíchov a rastlín. Myslím si, že poslanecká novela chcela byť len takým malým odvarom nejakých osobných záujmov istej skupiny ľudí, netvrdím, že v tomto parlamente, ale možno ľudí, ktorí sú aj mimo parlamentu a majú dosah na prípravu takejto legislatívy. A pýtam sa, prečo neprišiel takýto vládny návrh zákona, ktorý by bol zapracoval smernice, ale išiel cez poslanecký návrh zákona? Prečo veci, ktoré boli pripravené na rezorte ministerstva životného prostredia, boli vetované a do parlamentu sa dostáva poslanecký návrh zákona, nie vládny návrh zákona? Je to vlastne typický spôsob vlády tejto vlády od začiatku roka, keď vážne a veľmi citlivé témy prechádzajú mimo pripomienkového konania a idú poslaneckými návrhmi.

Vážení páni poslanci, bolo by dobré možno, keby ste si uvedomili aj stanoviská k týmto návrhom zákonov, ktoré boli predložené z Legislatívnej rady vlády, z legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady, ale aj z legislatívneho odboru pána prezidenta, zvážili a nepodporili tento návrh zákona, pretože nie je dobrý a vytvorí veľmi nebezpečné podmienky pre obchod s voľne žijúcimi, s ohrozenými druhmi živočíchov a s voľne rastúcimi rastlinami, ktoré by mali byť v mnohých prípadoch chránené a mali by byť zo zákona obmedzené podmienky ich nakladania.

Preto ešte raz opakujem, Kresťanskodemokratické hnutie nepodporí tento návrh zákona presne tak, ako to bolo pri prerokovaní v treťom čítaní. A veľmi pekne vás poprosím, do hlasovania, do 17.00 hodiny, alebo aj keď budeme hlasovať teraz, skúste si pozrieť pripomienky a zvážiť, či je dobré otvoriť takýto nelegálny obchod, nebezpečný obchod v Slovenskej republike.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Záhumenský. Končím možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

M. Záhumenský, poslanec: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Sabolová, predkladaný návrh novely zákona je potrebné prijať z toho, aby sa nielen zosúladila slovenská legislatíva s európskym nariadením, ale najmä z toho dôvodu, aby slovenskí občania nemali viacej povinností, ako majú iní občania v rámci Európskej únie.

Vieme dobre, že súčasne platný zákon vytvára doslova priestor na tzv. zelený šikan pre slušných, poctivých chovateľov aj chránených druhov živočíchov a predkladaný návrh nevytvára priestor na to, aby tu vznikol nelegálny obchod, aby sa tu rozmáhal nelegálny obchod. Každý, kto nelegálne chce porušovať zákon, tak aj v zmysle návrhu zákona je tam vytvorený priestor na to, aby bol postihovaný.

Čo sa týka vzoriek DNA, aj v súčasne platnom návrhu zákona okrem toho, že chovateľ musí predložiť DNA napriek tomu, že pre chránené živočíchy nie je žiadne akreditované pracovisko nielen na Slovensku, ale ani v Európe, tak bolo vyžadované ho predložiť. A ak sa aj predložilo DNA, ktoré nemalo vypovedaciu hodnotu, tak ministerstvo robilo kontrolnú vzorku, čiže plánovalo financie na kontrolu DNA a tieto prostriedky, ktoré sa aj vybrali pri kontrole, vlastne boli príjmom Environmentálneho fondu. To znamená, že tvrdenie, že to má neutrálny dosah na štátny rozpočet, je pravdivé.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Záhumenský, slušní obchodníci a poctiví, poviem, podnikatelia v tejto sfére nechcú tento návrh zákona, pretože vytvára veľmi neprehľadné a netransparentné vzťahy. Slušní obchodníci a podnikatelia chcú, aby bol zachovaný ten návrh zákona, na ktorom sa dostatočne zhodlo veľmi široké spektrum už v minulom volebnom období, keď bol tento návrh zákona prijatý.

A vy by ste mohli vedieť, pán poslanec, že váš štátny tajomník mal eminentný záujem na tom, aby takýto návrh zákona prišiel do parlamentu, a nie ten, ktorý by mal byť spracovaný rezortom ministerstva životného prostredia. Pretože vieme veľmi dobre, kto sa zaujímal o takýto obchod, kto vlastne v tejto veci je aktívny. A preto sa čudujem, že také vážne veci, ktoré sa týkajú aj medzinárodných dohovorov, aj ochrany krajiny pred nelegálnym dovozom a vývozom, proste obchodom, by mal ísť cez vládne pripomienkové konanie a nie cez poslanecké návrhy skupiny poslancov, ktorí, si dovolím povedať, nie sú až takí výhradní odborníci v tejto oblasti.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Frešo vystúpi.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, chcel by som predložiť niekoľko dôvodov, pre ktoré si myslím, že je dobré za tento zákon nezahlasovať, za tento zákon, ktorý vrátil prezident.

Na prvom mieste sú, samozrejme, pripomienky prezidenta, ktoré sa zdajú veľmi dobre vyargumentované, nebudem ich tu znova opakovať, odporúčam každému, aby si ich ešte pred hlasovaním pozrel, a myslím si, že je to jeden veľmi triezvy legislatívny názor.

Po ďalšie, je tam aj názor, aj počas tvorby zákona bol názor legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a takisto názor legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta. To znamená, pokiaľ dva takto silné legislatívne orgány konštatujú, že ten zákon nie je zrozumiteľný, alebo konštatujú, že ten zákon by vyžadoval mnoho zmien nato, aby mohol prejsť, a tieto zmeny neboli odsúhlasené, tak vám dávam do pozornosti, aby sme takto legislatívne zmrzačený návrh znova nepodporili.

Pre tých, ktorí majú obavy z toho, že smernica Európskej únie nebude naplnená, chcem pripomenúť, že ministerstvo životného prostredia, ja dúfam, že to aj pán minister bez problémov potvrdí, tento zákon malo pripravený do pripomienkového konania už v marci, keď bol na žiadosť štátneho tajomníka stiahnutý a miesto neho sa objavil na svete tento poslanecký návrh. To znamená, že svojimi kapacitami ministerstvo nieže je v stave, ale bolo v stave a už pripravilo kvalitný návrh, o ktorom by sme mohli tu za štandardných podmienok rokovať, čiže nejaká obava, že niečo zmeškáme, že niečo, nedajbože, dôjdeme do nejakej sankcie, nie je namieste.

K samotnému obsahu zákona. Samotný zákon znižuje bariéry v dosť podstatných oblastiach pri evidencii, správe a vôbec chove voľne žijúcich druhov a ohrozených druhov, a to v nasledovných oblastiach: v evidencii chránených živočíchov, pri preprave živočíchov, pri preukazovaní pôvodu chránených živočíchov a ich označovaní, aj v oblasti sankcií, to bola už v rozprave pri druhom čítaní, keď sme zákon prvý raz schvaľovali, spomínaná nemožnosť zhabať chránený exemplár, ktorý niekto chová nelegálne.

Aj podľa môjho názoru tieto podmienky, tieto zníženia bariér vytvárajú podmienky na rozšírenie pašeráctva na Slovensku. Je tam jednoduchá úvaha, ten, kto chce pašovať, ide do krajiny, kde sú bariéry voči pašovaniu najnižšie, a tie bariéry by boli, pokiaľ dnes poobede alebo prakticky dnes po prerokovaní za tento zákon zahlasujeme.

Je tam ešte aj druhý moment, ktorý je možno tiež dôležitý, a to je isté zdravotné riziko, pokiaľ sa staneme naozaj distribučnou krajinou pre pašerákov, tak je riziko vtáčej chrípky a podobných prenosných ochorení len väčšie.

Ešte na okraj by som chcel dodať k diskusii, ktorá prebiehala aj pri druhom čítaní o tomto zákone ešte pred letnými prázdninami, kde sa argumentovalo tým, že Čechy majú zákon ďaleko liberálnejší, ktorý menej sekíruje obchodníkov. Tak odpoveď je taká, že Čechy aj Poľsko dnes pripravujú zákon, tiež pod tlakom EÚ, pripravujú zákon, ktorý bude prísnejší, práve aby sa zamedzilo nelegálnemu obchodu. Čiže sme vlastne v akomsi protismere v tejto chvíli.

Takisto by som chcel upozorniť na to, že predmetný zákon obsahuje takú anomáliu, že navrhuje vydávanie dokladov krajskými úradmi, to sú tie isté úrady, za ktoré koalícia už rok bojuje, aby boli zrušené. A takisto chcem upozorniť, že je to jeden z mála zákonov, ktorý nemá žiadne prechodné ustanovenia a z toho vyplývajúce problémy, samozrejme, v sebe má.

Chcel by som vás poprosiť, vážení kolegovia a kolegyne, aby sme si premysleli pred hlasovaním, či radšej nepočkáme na prepracovaný návrh ministerstva, ktorý, tak sa zdá, že už je na stole, a nepodporíme tento legislatívny kaz na našom zákonodarstve.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú, pán poslanec. Uzatváram rozpravu. Pýtam sa spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie, pán spravodajca? Dobre.

Takže poprosím kolegyne, kolegovia, aby ste sa vrátili do rokovacej sály. Ešte raz vás požiadam, kolegyne, kolegovia, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, budeme hlasovať o prerokovanom návrhu zákona, ktorý vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie. Pán spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu? Dobre. Poprosím vás, aby ste uvádzali.

Chcem upozorniť, že na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, je to čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Rovnakou väčšinou sa musia schváliť aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Prosím spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

Ľ. Martinák, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pripomienke pána prezidenta na zmenu účinnosti zákona, a to, že zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o návrhu pána prezidenta.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 135 za.

Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

Ďalej.

Ľ. Martinák, poslanec: Keďže rokujeme o vrátenom zákone, prosím, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP