Pátek 29. června 2007

Ôsmy deň rokovania

11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

29. júna 2007 o 9.00 hodine

 

[(Neverejná časť rokovania 11. schôdze NR SR o správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2006, o správe o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2006 a o súhrnnej výročnej správe o obchode s vojenským materiálom za rok 2006 (tlač 308).]

(Po desaťminútovej prestávke pokračovala verejná časť rokovania 11. schôdze NR SR o 10.18 hodine.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím tých, ktorých zaujíma nasledujúci bod programu, aby zaujali miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať verejnou časťou 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Pristúpime k

správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2006.

Túto správu ste dostali ako tlač 324 a spoločnú správu výborov ako tlač 324a.

Správu uvedie guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko, prosím ho, aby sa ujal slova.

I. Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná banka Slovenska predkladá na rokovanie Národnej rady a jednotlivých výborov ako každoročne správu o menovom vývoji v Slovenskej republike. Dovoľte mi stručne zhrnúť základné informácie o makroekonomickom vývoji v roku 2006, ktoré sú v správe detailne popísané.

Vývoj slovenskej ekonomiky vyjadrený dynamikou hrubého domáceho produktu možno považovať v roku 2006 za priaznivý. Náš ekonomický rast bol jeden z najvyšších v európskom regióne, keď dosiahol 8,3 % za celý rok, pričom v II. polroku dochádzalo k výraznejšiemu zrýchľovaniu jeho dynamiky. Pozitívny trend pokračuje aj v roku 2007. Vývoj HDP súvisel predovšetkým s rozvojom produkčných schopností a zvýšením exportnej výkonnosti v priemyselnej výrobe. Zrýchľovanie jeho rastu bolo v roku 2006 spôsobené príspevkom čistého exportu, pričom nedochádzalo k akcelerácii konečnej spotreby. V dôsledku takto štruktúrovaného rastu ekonomiky Slovenskej republiky je preto možné hodnotiť tento vývoj ako zdravý a neinflačne pôsobiaci. To spolu s etablovanými priamymi zahraničnými investíciami vytváralo dobré predpoklady na udržateľnosť priaznivého rastu ekonomiky a na znižovanie zahraničného obchodného deficitu v ďalšom období.

Ekonomický vývoj v roku 2006 sa premietol aj do zvýšenia zamestnanosti, poklesu počtu nezamestnaných, rastu produktivity práce a zlepšenia finančného hospodárenia, a to rastu ziskov korporácií.

Kurzová politika bola v roku 2006 realizovaná v rámci mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Na vývoj výmenného kurzu v minulom roku vplývali operácie v rámci kapitálového a finančného účtu, ktoré súviseli najmä s meniacimi sa očakávaniami zahraničných investorov. Ich neistota ohľadne ďalšieho smerovania Slovenska po júnových parlamentných voľbách sa prejavila v odleve zahraničného kapitálu a v znehodnotení slovenskej koruny o viac ako 3 %. V dôsledku toho Národná banka Slovenska intervenovala a predala 3 mld. euro zo svojich devízových rezerv. Spolu s deklaráciou vlády Slovenskej republiky ohľadne pokračovania plánovanej konsolidácie verejných financií pri dodržaní pôvodného harmonogramu prípravy na prijatie spoločnej meny sa situácia na devízovom trhu stabilizovala. Vplyvom priaznivého makroekonomického a fiškálneho vývoja, ako aj vplyvom celkovej situácie vo vývoji okolitých mien došlo k obnoveniu dôvery zahraničných investorov voči slovenskej korune a k zvyšovaniu pozitívnych očakávaní. To sa prejavilo v postupnom zhodnocovaní výmenného kurzu slovenskej koruny. Ku koncu roku 2006 sa dynamika, apreciácia a celková volatilita výmenného kurzu zvýšila natoľko, že Národná banka Slovenska intervenovala nákupom devízových prostriedkov. Tento vývoj pokračoval aj začiatkom aktuálneho roka.

Nakoľko istá časť rýchleho zhodnocovania výmenného kurzu bola špekulatívneho charakteru, Národná banka Slovenska v rámci devízových intervencií nakupovala v roku 2007 euro a devízové rezervy Národnej banky Slovenska dosiahli úroveň zo začiatku roku 2006. Po dohode všetkých zainteresovaných strán bola v marci 2007 revalvovaná centrálna parita slovenskej koruny o 8,5 %, čo reflektovalo priaznivý makroekonomický vývoj.

Národná banka Slovenska vykonávala v roku 2006 menovú politiku v prostredí pomerne volatilného vývoja výmenného kurzu, pričom vývoj inflácie dosahoval rastúcu dynamiku najmä vplyvom zvyšovania regulovaných cien. Vysoké ceny ropy v prvej polovici minulého roku zvyšovali riziko rastu cien aj na rok 2007, v dôsledku čoho Národná banka Slovenska sprísňovala svoju menovú politiku. Celkovo Národná banka Slovenska zvýšila kľúčové úrokové sadzby v roku 2006 o 1,75 percentuálneho bodu.

Vývoj cien energií, ako aj slabšia úroda mali v roku 2006 vplyv aj na vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, ktorá dosiahla úroveň 3,7 % a prekročila tak stanovený cieľ na minulý rok. Faktory, ktoré vplývali na vývoj inflácie v roku 2006, však boli mimo vplyvu menovej politiky Národnej banky Slovenska a patria medzi stanovené výnimky. Cieľom Národnej banky Slovenska bolo zabrániť tomu, aby nevznikali druhotné efekty z rastu regulovaných cien. Od januára tohto roku došlo k výraznému zníženiu inflácie pod úroveň 2 %, pričom v prípade priaznivého vývoja cien potravín a energií by mohlo v nasledujúcich mesiacoch dochádzať k ďalšiemu spomaľovaniu rastu spotrebiteľských cien.

Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na záver konštatovať, že Národná banka Slovenska sa nielen v roku 2006, ale aj v ďalšom období bude jednoznačne orientovať na plnenie konvergenčných kritérií a predovšetkým na splnenie svojho inflačného cieľa a tak spoluvytvárať podmienky na prijatie spoločnej meny euro v roku 2009.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán guvernér.

Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tejto správy vo výboroch. Máte slovo.

M. Lukša, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody o výsledku prerokovania správy o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2006 (tlač 324).

Správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2006 pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Uvedené výbory Národnej rady Slovenskej republiky predloženú správu prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2006 vziať na vedomie.

Zo strany výborov Národnej rady Slovenskej republiky ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Gestorský výbor schválil spoločnú správu dňa 19. júna 2007.

Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Otváram rozpravu. Chcem informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa do rozpravy niekto hlási ústne. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán guvernér, ďakujem vám pekne za účasť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz nasleduje

ročná správa o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2006.

Správu ste dostali ako tlač 326 a spoločnú správu výborov ako tlač 326a.

Správu uvedie generálny riaditeľ Eximbanky Igor Lichnovský. Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči.

I. Lichnovský, generálny riaditeľ Exportno-importnej banky SR: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol správu o výsledku hospodárenia Eximbanky za rok 2006.

Ročná správa o výsledku hospodárenia Eximbanky za rok 2006 je predkladaná v súlade so zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov a plánov činností orgánov Eximbanky Slovenskej republiky. Rozpočet na rok 2006 bol schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 2013 zo dňa 14. 12. 2005. Základný cieľ schváleného rozpočtu Eximbanky na rok 2006 bol naplnený v objeme podporeného exportu. Eximbanka v roku 2006 prostredníctvom bankových a poisťovacích činností podporila export v objeme 85,1 mld. Sk, čo predstavuje prekročenie rozpočtovanej výšky o 15 %, a v porovnaní s rokom 2005 nárast o 14,9 mld. Sk, t. j. o 21,2 %. Prekročenie rozpočtovanej podpory sa dosiahlo tak bankovými, ako aj poisťovacími činnosťami.

V bankových činnostiach to boli predovšetkým refinančné úvery, zmenkové úvery, odkup pohľadávok prostredníctvom eskontu zmeniek a poskytovanie záruk. Poisťovacie aktivity boli orientované na poskytovanie poistnej ochrany exportérom voči krátkodobým obchodovateľným rizikám, krátkodobým neobchodovateľným rizikám, strednodobým a dlhodobým rizikám. V rámci poisťovacích činností celkové upísané riziká dosiahli takmer 17,2 mld. Sk.

Eximbanka Slovenskej republiky v roku 2006 posilnila svoj ekonomický potenciál, keď jej bilančná suma dosiahla takmer 8,6 mld. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 887 mil. Sk.

Oproti zámerom rozpočtu sa znížili prevádzkové náklady Eximbanky, ktoré boli čerpané na 88,1 %. Z vývoja celkových nákladov a výnosov vyplynul výsledok hospodárenia po zdanení v objeme 61 mil. Sk a v porovnaní s rozpočtovanou výškou bol vyšší o 71,4 % a medziročný nárast predstavoval 39,7 %. Rozhodujúce ukazovatele vymedzené v rozpočte na rok 2006 boli splnené.

Návrh ročnej správy bol odsúhlasený Radou banky Eximbanky Slovenskej republiky a Dozornou radou Eximbanky Slovenskej republiky, bol odsúhlasený na zasadnutí vlády 23. 5. 2007 a na Výbore Národnej rady pre financie, rozpočet a menu dňa 14. júna 2007.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Veľmi pekne ďakujem, pán generálny riaditeľ.

Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Ivana Vargu. Len ako sledujem, nie je v sále. Predseda výboru tiež nie je v sále. Pýtam sa, je tu ešte niektorý poslanec z výboru pre financie, rozpočet a menu, ktorý môže informovať o výsledku prerokovania tejto správy vo výbore? Pokiaľ nie, s ľútosťou vám musím, pán generálny riaditeľ, povedať, keby ste chvíľu počkali, prerušíme rokovanie o tomto bode programu, pokiaľ sa nevytvorí situácia, aby sme mohli zdarne dokončiť. Je tu pán predseda výboru, takže môže v mene výboru informovať. Takže ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ.

A teda, pán predseda výboru, ak môžete, tak keby ste v mene výbor podali spravodajskú správu o výsledku prerokovania tejto správy vo výbore.

J. Burian, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov túto správu výboru o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu ročnej správy o výsledku hospodárenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 162 zo 14. júna 2007 súhlasil s uvedeným návrhom ročnej správy, ktorá vykazuje výnosy vo výške 940 402-tisíc Sk, náklady vo výške 879 375-tisíc Sk a bilančný rozdiel 61 027-tisíc Sk. Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky túto ročnú správu schváliť.

A súčasne poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a po druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby generálny riaditeľ Exportno-importnej banky Slovenska Igor Lichnovský ročnú správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Áno, ďakujem, pán predseda. Prosím zaujať miesto pre spravodajcu.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa do rozpravy hlási ústne? Pokiaľ nikto, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi generálnemu riaditeľovi aj pánovi predsedovi výboru a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme

návrhom ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2006.

Návrh ste dostali ako tlač 319 a spoločnú správu výborov ako tlač 319a.

Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Peter Šimko a poprosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči.

P. Šimko, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni poslanci, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v platnom znení predkladá Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2006 na prerokovanie Národnej rade.

Prezídium Fondu národného majetku schválilo ročnú účtovnú závierku Fondu národného majetku za rok 2006 na svojom zasadnutí 26. 4. 2007 bez pripomienok. A taktiež Dozorná rada Fondu národného majetku na svojom riadnom zasadnutí 26. 4. 2007 bez pripomienok.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 citovaného zákona v platnom znení predložil Fond národného majetku Slovenskej republiky materiál na prerokovanie vláde Slovenskej republiky. Vláda tento materiál prerokovala 16. mája a schválila ho svojím uznesením č. 438, pričom mu odporučila predložiť na prerokovanie a schválenie Národnej rade.

Pán predsedajúci, všetko.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán prezident prezídia.

Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku poslanca Milana Reháka, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán prezident Fondu národného majetku SR, milé dámy, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2006.

Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2006, máme to v tlači 319, bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 248 z 11. apríla 2007 pridelil návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2006 na prerokovanie vo výboroch a v gestorskom výbore do 15. júna 2007, a to výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Ako gestorský určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a poveril ho vypracovaním spoločnej správy o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch a predloženie uvedeného návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na zasadnutie pléna. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali.

Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 14. júna 2007 a uznesením č. 147 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh ročnej účtovnej závierky za rok 2006, ktorá vykazuje celkový stav aktív a pasív vo výške 108 676 924-tisíc Sk, schváliť; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 14. júna 2007 a uznesením č. 170 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov a poslancov k parlamentnej tlači neboli predložené. Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2006 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2006 bola schválená uznesením č. 181 z 19. júna 2007. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím zaujať miesto pre spravodajcov.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Ak nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán prezident, ďakujem vám za prednesenie správy, pán spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz nasleduje

návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2006.

Tento návrh ste dostali ako tlač 320 a spoločnú správu výborov ako tlač 320a.

Aj tento materiál uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Peter Šimko, ktorého prosím, aby sa ujal slova.

P. Šimko, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni poslanci, v zmysle ustanovení § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v platnom znení predkladá Fond národného majetku Slovenskej republiky návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2006 na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Dozorná rada Fondu národného majetku prerokovali predkladaný materiál na svojich riadnych zasadnutiach 26. 4. 2007, uznesenie Prezídia č. 1/CLXXXVI/07 a uznesenie Dozornej rady č. 3/IV/2007.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 citovaného zákona predložil Fond národného majetku Slovenskej republiky materiál na prerokovanie vláde Slovenskej republiky. Táto tento materiál prerokovala na svojom zasadnutí 16. mája 2007 a uznesením č. 439 B.1 ho odporučila predložiť na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci...

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Opäť teraz poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Milana Reháka, aby podal správu o výsledku prerokovania aj tohto návrhu vo výboroch. Má slovo.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán prezident Fondu národného majetku SR, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2006.

Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2006, je to tlač 320, bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 248 z 11. apríla 2007 pridelil návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2006 na prerokovanie vo výboroch a v gestorskom výbore do 15. júna 2007: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku na vypracovanie spoločnej správy a poveril ho prerokovať návrh vo výboroch a následne predložiť správu a na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali.

Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 14. júna 2007 a uznesením č. 148 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu, ktorá vykazuje príjmy vo výške 48 450 634-tisíc Sk a výdavky vo výške 23 262 506-tisíc Sk schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 14. júna 2007 a uznesením č. 169 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu schváliť. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov a poslancov k parlamentnej tlači neboli predložené.

Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2006 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2006 bola schválená uznesením č. 177 z 19. júna 2007. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a poveril ho oprávneniami podľa § 79 ods. 5.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto k uvedenému návrhu výročnej správy prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Predpokladám, že - navrhovateľ, chcete ešte niečo vyjadriť sa? Nie. Pán spravodajca? Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode.

A budeme pokračovať

návrhom účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006.

Je to tlač 256. Spoločná správa výborov je 256a.

Návrh uvedie pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ivan Bernátek. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ, máte slovo.

I. Bernátek, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne: Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne k tomuto návrhu predkladám v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Návrh bol prerokovaný v Dozornej rade Sociálnej poisťovne. K návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 prijala Dozorná rada Sociálnej poisťovne uznesenie č. 27/2007 a stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky za rok 2006 Sociálnej poisťovne bolo prijaté uznesením č. 28/2/07.

Návrh účtovnej závierky je spracovaný v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a rešpektuje príslušné opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vzťahujúce sa na hodnotené účtovné obdobie, t. j. rok 2006. Súčasťou návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne v súlade s § 123 ods. 2 písm. g) zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne za rok 2006.

K samotnému hospodáreniu. Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2006 bolo ovplyvnené existenciou povinného starobného dôchodkového sporenia, tzv. druhého dôchodkového piliera. V dosiahnutom výsledku hospodárenia sa prejavilo vykrytie deficitu spôsobené zavedením kapitalizačného systému z prostriedkov štátnych finančných aktív, a to v sume 19 200 mil. Sk. Príjmy v bežnom roku 2006 predstavovali 135 008 mil. Sk a výdavky 132 188 mil. Sk, z čoho vyplýva, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v bežnom roku skončilo prebytkom 2 820 mil. Sk.

Spolu s prevodom finančných prostriedkov z roku 2005 mala Sociálna poisťovňa v roku 2006 k dispozícii zdroje v sume 146 839 mil. Sk a celkový bilančný rozdiel k 31. decembru 2006 predstavoval 14 651 mil. Sk.

Najväčší podiel na výdavkoch mali výdavky na dôchodkové dávky, ktoré v roku 2006 predstavovali viac ako 90 % výdavkov Sociálnej poisťovne, v absolútnom vyjadrení tieto výdavky predstavovali hodnotu 119 957 mil. Sk. Pretože celkové zdroje v dôchodkovom poistení vrátane prevodu z predchádzajúceho roka a štátnych finančných aktív boli na úrovni 99 313 mil. Sk, hospodárenie v ňom skončilo deficitom 20 644 mil. Sk. Na prekrytie deficitu boli použité prostriedky rezervného fondu solidarity vo výške 17 253 mil. Sk, finančné prostriedky základného fondu nemocenského poistenia 3 500 mil. Sk, základného fondu úrazového poistenia 2 210 mil. Sk, základného fondu garančného poistenia 800 mil. Sk a zákonného fondu poistenia v nezamestnanosti vo výške 4 200 mil. Sk.

V roku 2006 vytvorila Sociálna poisťovňa správny fond vo výške 3 243 mil. Sk vrátane ostatných príjmov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení. Spolu so zostatkom správneho fondu z roku 2005 mala Sociálna poisťovňa k dispozícii 3 558 mil. Sk.

Na zabezpečenie prevádzky použila Sociálna poisťovňa 3 315 mil. Sk, čo znamená, že o 243 mil. Sk menej, ako mala vytvorené zdroje v správnom fonde. Dôchodcovským správcovským spoločnostiam Sociálna poisťovňa v roku 2006 postúpila príspevky na starobné dôchodkové sporenie v sume 18 242 mil. Sk.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ.

Teraz požiadam spoločnú spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyňu Roškovú, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

Ľ. Rošková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán generálny riaditeľ, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 11. apríla 2007 č. 248 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 151 zo 14. júna 2007, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 63 zo 14. júna 2007.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 schváliť s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 146 839 439-tisíc Sk, výdavky - náklady 132 187 937-tisíc Sk a bilančný rozdiel 14 651 502-tisíc Sk.

Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 a návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie z 18. júna 2007 č. 69.

Ďakujem pekne. Prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť a prihlásiť sa ústne. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Zároveň vzhľadom na to, že nemáte už požiadavku na vystúpenie ani vy, pán generálny riaditeľ, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ešte, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predtým ako budeme pokračovať

správou o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2006,

vás chcem upozorniť, že v zmysle dohôd budeme po prerokovaní správy o činnosti a hospodárení úradu hlasovať o prerokovaných bodoch. Požiadam vás, aby sa jednotlivé poslanecké kluby dostavili do rokovacej sály.

A teraz budeme pokračovať správou pod číslom tlače 323 a poprosím pána predsedu Rady pre reguláciu Jozefa Holjenčíka, aby správu uviedol.

J. Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, správu o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2006 predkladám v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa tohto zákona správa obsahuje plnenie regulačnej politiky a výsledky plnenia úloh uložených zákonom.

Uplynulý rok 2006 bol náročným obdobím, ktorý bol poznamenaný predovšetkým dramatickým nárastom cien ropy na svetových trhoch. Dramaticky sa vyvíjali i ceny elektrickej energie, čo spôsobilo tlak na ceny pre koncových odberateľov. Môžem konštatovať, že úrad našiel v minulom období riešenie, ktorým sa podarilo stabilizovať ceny. Po prvý raz od zavedenia priemernej ceny elektriny pre domácnosť na rok 2007 sa nezvyšovali vôbec. Ceny zemného plynu sa znížili na úroveň pred nárastom v roku 2006. Ceny tepla narástli iba nepatrne a ceny vodného a stočného sa znížili v priemere o 5,2 %.

Dôležitou úlohou a poslaním úradu však nebola len stabilizácia cien, ale i vytvorenie konkurenčného prostredia, vytvorenie podmienok na intenzívnejší rozvoj investícií a zabezpečení ich optimálnej návratnosti. Úrad v uplynulom období veľmi pozorne a dôsledne sledoval proces unbundlingu v Slovenskom plynárenskom priemysle, ktorý bol ukončený v roku 2006. Rovnako pozorne sledovali prípravy unbundlingu rozvodných energetických podnikov, tzv. REP-ov. Hlavný dôraz pritom kládol na skutočnosť, aby proces unbundlingu sa neprejavil v neprimeranom náraste cien.

Významné úlohy plnil úrad prostredníctvom svojich zástupcov v inštitúciách Európskej únie. Je právoplatným členom Rady európskych energetických regulátorov CEER, členom Skupiny európskych regulátorov pre elektrinu a plyn (ERGEG), ktorá bola zriadená ako poradný orgán Európskej komisie. V tejto súvislosti sa naliehavou úlohou stáva presadzovanie národných záujmov v oblasti cezhraničných prenosov a hlavne kompenzačných mechanizmov.

Sme si vedomí, že nie všetky činnosti, ktoré úrad vykonával, boli ideálne. Rezervy vidíme hlavne v skvalitnení a dôslednejšom uplatňovaní sekundárnej legislatívy. Veľkou výzvou je zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej dodávky energie pre odberateľov, kde vidíme priestor hlavne v príprave štandardov kvality pre jednotlivé sieťové odvetvia.

Vážené dámy a páni, úrad si je plne vedomý zodpovednosti za reguláciu v rozsahu povinností uložených zákonom, pretože táto skutočnosť je veľmi citlivo vnímaná a dotýka sa každého obyvateľa. Výsledky v roku 2006 a novela zákona o regulácii, ktorá dôslednejšie implementovala legislatívu Európskeho spoločenstva do legislatívy Slovenskej republiky, boli základom na tvorbu novej regulačnej politiky, ktorá v súčasnej dobe vytvára rámec na zabezpečenie transparentnosti v sieťových odvetviach, vytvára podmienky na zabránenie zneužívania dominantného postavenia na trhu v sieťových odvetviach, ale aj ochranu najzainteresovanejších skupín odberateľov. Samozrejme, aj vytváranie podmienok na optimálnu návratnosť investícií a tvorbu primeraného zisku považuje úrad za nevyhnutnú a dôležitú skutočnosť na zabezpečenie bezpečnosti a kvality v dodávkach energie v budúcnosti.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda.

Poprosím teraz pána poslanca Janiša, ktorý je určeným spravodajcom, aby nás informoval o priebehu prerokovania správy vo výboroch.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, kolegyne, kolegovia, aby som za výbor pre hospodársku politiku vám predložil správu výborov k správe o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2006.

Túto správu prerokoval výbor pre financie, rozpočet a menu a náš hospodársky výbor. Obidva výbory odporučili Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie. A to isté aj gestorský výbor odporúča vo svojej spoločnej správe predmetnú správu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zobrať Národnej rade na vedomie.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vyhlasujem päťminútovú prestávku a budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch programu 11. schôdze.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, požiadam vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pokračovať v rokovaní 11. schôdze hlasovaním.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch programu. Zostáva nám hlasovať o jednom vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/91 a potom o správach, ktoré sme prerokovali.

Takže ako k prvému pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Je to tlač 278.

Hlasovanie bude uvádzať pani poslankyňa Janka Vaľová, ktorú určil výbor pre sociálne veci a bývanie ako spravodajkyňu.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím vás pekne, budeme hlasovať o tlači 278. V rozprave k tomuto zákonu vystúpili traja poslanci: pán poslanec Šimko, Klára Sárközy, pán Markovič. Dvaja podali pozmeňujúci návrh. Najprv budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne navrhované z gestorského výboru schváliť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP