Úterý 19. června 2007

Prvý deň rokovania

11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

19. júna 2007 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále, aby sme mohli otvoriť program 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali pred otvorením programu a zistili, či sme uznášaniaschopní. Vidím, že postupne kolegyne a kolegovia zaujímajú svoje miesto, tak vás poprosím teraz o prezentáciu, ktorá ukáže, či budeme pokračovať. Poprosím vás o prezentáciu, dámy a páni.

(Prezentácia.) Prítomných je 95 poslancov. Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

Budeme pokračovať. Chcem vás informovať, že na 11. schôdzi overovateľmi budú páni poslanci Jozef Líška a Pavol Frešo. Ich náhradníkmi budú páni poslanci Monika Smolková a Peter Gabura.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na 11. schôdzi požiadali pán podpredseda Národnej rady Viliam Veteška. Samozrejme, dúfam, že môžem v mene vás všetkých zaželať pánovi podpredsedovi skoré uzdravenie a skorý návrat na jeho miesto tu v Národnej rade. A ďalej o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali páni poslanci Kovačócy, Farkas a László Szigeti.

Podľa zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 11. schôdze. Dostali ste ho, aspoň dúfam, do poslaneckých lavíc. Ešte predtým, ako vás požiadam, aby ste vyslovili svoje návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, chcem vás informovať, že som dostal uznesenie výboru pre zdravotníctvo a na základe tohto uznesenia som nezaradil návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Pôvodne to bola v prvom čítaní tlač 296. A tento návrh zákona zaradím na septembrovú schôdzu Národnej rady.

Ďalej vás chcem informovať, že na návrh príslušných gestorských výborov predložené správy a materiály uvedú ich predkladatelia tak, ako je to v návrhu programu. A, samozrejme, upozorňujem, že na to, aby mohli materiál uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas všeobecne vyslovili schválením programu ako celku, samozrejme, pokiaľ niekto z vás, dámy a páni, nepredloží iný návrh.

Teraz pristúpime k samotnému

schvaľovaniu programu 11. schôdze

a pripomínam, že každý z vás má na doplnenie jednu minútu. Takže, dámy a páni, je tu priestor na vaše návrhy na zmeny alebo doplnenie programu 11. schôdze. Nech sa páči.

Zdá sa, že len pán poslanec Švidroň má návrh na doplnenie. Ďakujem pekne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s návrhmi na doplnenie a zmenu.

Nech sa páči, pán poslanec Švidroň.

V. Švidroň, poslanec: Ja dávam návrh na zmenu, ktorá spočíva v tom, aby bod programu č. 23, to znamená vysokoškolský zákon bol prerokovaný ako posledný na tejto schôdzi aj za tých okolností, že by to bolo v júli, čiže ako bod 66, keďže jeden zo 67 bodov vypadol. Zmenu odôvodňujem tým, aby bol daný priestor na doladenie niektorých ustanovení najmä týkajúcich sa externého štúdia a podobne. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Budeme, keďže nie je iný návrh, budeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý podal pán poslanec Švidroň.

Prezentujeme sa a hlasujeme. Pán poslanec žiada, aby sa vysokoškolský zákon prerokoval v druhom a treťom čítaní ako posledný bod programu 11. schôdze.

(Hlasovanie.) 130 prítomných, 73 za, 27 proti, 14 sa zdržali a 16 nehlasovali.

Konštatujem, že sme urobili zmenu v programe a vysokoškolský zákon prerokujeme ako posledný bod programu 11. schôdze.

Keďže neboli iné návrhy, dámy a páni, budeme hlasovať teraz o návrhu programu 11. schôdze ako o celku. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 130 prítomných, 110 za, 1 proti, 13 sa zdržali, 6 nehlasovali.

Konštatujem, vážené pani poslankyne, páni poslanci, že sme odsúhlasili program 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou, ktorú navrhol pán poslanec Švidroň.

Chcem vás informovať, že o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie budeme hlasovať ihneď po jeho prerokovaní, o ostatných prerokovaných bodoch programu budeme hlasovať vždy o jedenástej a sedemnástej hodine. Je to aj dohoda z poslaneckého grémia. Znovu vás chcem upozorniť, že nám z predchádzajúcej, 10. schôdze ostali štyri body, ktoré sme prerokovali, ale ktoré sme neodhlasovali a tieto hlasovania vykonáme spolu s ostatnými hlasovaniami dnes o sedemnástej hodine v bloku hlasovania. Tajné hlasovanie vykonáme vo štvrtok 21. júna po hlasovaniach o sedemnástej hodine. To tajné hlasovanie, pripomínam, je voľba člena Rozhlasovej rady jedného kandidáta a neverejná časť 11. schôdze bude v piatok 29. 6. od deviatej hodiny rána.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k rokovaniu o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru.

Návrh vlády je tlač pod číslom 337.

Vzhľadom na neprítomnosť pána ministra vnútra požiadam pána ministra obrany Slovenskej republiky Františka Kašického, aby v jeho zastúpení odôvodnil návrh na skrátené legislatívne konanie.

F. Kašický, minister obrany SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dňa 12. apríla 2007 Predsedníctvo Európskej únie predložilo návrh pracovného dokumentu o aplikácii ustanovení Schengenského acquis, v ktorom sa navrhuje, aby Rada Európskej únie prijala dve samostatné rozhodnutia, ktoré umožnia vstup nových členských štátov do Schengenského priestoru, a to rozhodnutie o uplatňovaní ustanovení Schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému a rozhodnutie o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach. Návrh rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení Schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému bol 12. júna 2007 schválený na zasadnutí Rady, pričom dátum začiatku uplatňovania týchto ustanovení Schengenského acquis bol určený na 1. septembra tohto roku.

V súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím Rady pripravilo ministerstvo vnútra návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Slovenská republika, podobne ako ostatné nové členské štáty Európskej únie, predpokladalo implementáciu Schengenského acquis k jednému dátumu, a to k 1. januáru 2008. Vzhľadom na posunutie termínu vo vzťahu k spusteniu Schengenského informačného systému na 1. septembra 2007 je potrebné urýchliť legislatívny proces navrhovaného zákona.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, voľný pohyb osôb v rámci Schengenského priestoru je naplnením jednej zo základných zásad Európskej únie. Sloboda pohybu osôb, kapitálu a tovaru prispieva aj k rýchlejšiemu ekonomickému rastu hospodárstva. Je pravdepodobné, že oneskoreným vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru dôjde k spomaleniu predpokladaného ekonomického rastu, čím by nastali aj značné hospodárske škody. Vzhľadom na to si vás dovoľujem požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Ďakujem vám pekne za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Zaujmite svoje miesto navrhovateľa.

Požiadam pána Viliama Jasaňa, pána poslanca, člena výboru pre obranu a bezpečnosť, aby nás oboznámil, ako prebehlo rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie vo výbore.

V. Jasaň, poslanec: Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, predkladám informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony súvisiace so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru (tlač 337).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 336 z 11. júna 2007 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru (tlač 337), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v termíne ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru, prerokoval na svojej 18. schôdzi dňa 12. júna 2007 a v prijatom uznesení č. 64 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru, Národná rada Slovenskej republiky prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní na svojej 11. schôdzi.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, vážené kolegyne a kolegovia, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Neprihlásil sa nik. Uzatváram rozpravu. A pokiaľ nemá navrhovateľ a spravodajca ešte čo povedať, prerušujem... Chcete pán navrhovateľ? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pristúpime... (Reakcia z pléna.) A, pardon, keď dovolíte, ospravedlňujem sa, dohodli sme si v programe, že budeme hneď hlasovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie.

Takže požiadam pána spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie. Nech sa páči. Ešte raz sa ospravedlňujem.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne. Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru: "Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru (tlač 337), Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom konaní na svojej 11. schôdzi."

Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme, kolegyne, kolegovia.

(Hlasovanie.) 132 prítomných, 130 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

A teraz aj na základe rozhodnutia Národnej rady pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru.

Je to tlač 338. Pridelenie výborom je tlač 337.

Opäť požiadam pána ministra obrany v zastúpení pána podpredsedu vlády a ministra vnútra Františka Kašického, aby uviedol vládny návrh zákona.

F. Kašický, minister obrany SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu zákona je implementácia Schengenského acquis, ktoré je potrebné v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Predložený návrh v súlade s týmto cieľom obsahuje zmeny v ôsmich zákonoch:

- Novelou zákona o Policajnom zbore sa ustanovuje v súlade so Schengenským dohovorom okruh subjektov, ktorým budú poskytované informácie zo Schengenského informačného systému.

- V novele zákona o správnych poplatkoch sa upravujú najmä správne poplatky za udeľovanie jednotlivých schengenských víz.

- Úpravou niektorých ustanovení zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ako aj Železničnej polície sa reaguje na potrebu vytvárania spoločných kontaktných pracovísk.

- Novela zákona o pobyte cudzincov upravuje zaradenie nežiaducich osôb do Schengenského informačného systému a vypúšťa duplicitné, resp. odchylné ustanovenia týkajúce sa udeľovania víz so Spoločnými konzulárnymi pokynmi.

- V novele zákona o strelných zbraniach a strelive sa upravujú tie ustanovenia o vývoze a prevoze zbraní a streliva, ktoré je potrebné hlavne zmeniť v súvislosti so zrušením kontrol na vnútorných hraniciach.

- Novelou zákona o ochrane štátnej hranice sa upresňuje nadobudnutie jeho účinnosti, pretože Rada prijme niekoľko rozhodnutí, ktorými sa umožní vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru.

- Hlavným cieľom novely zákona o európskom zatýkacom rozkaze je novým spôsobom ustanoviť komunikáciu medzi zmluvnými štátmi Schengenského dohovoru prostredníctvom Schengenského informačného systému a osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE. Okrem toho sa v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady o európskom zatýkacom rozkaze a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi zavádza nový inštitút, tzv. záznam, ktorý urýchli proces realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu.

- Navrhovanou zmenou v novele Trestného poriadku sa takisto umožňuje komunikácia prostredníctvom SIRENE a vypúšťa sa inštitút cezhraničného prenasledovania, ktorý je inštitútom policajnej spolupráce.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať o postúpenie návrhu zákona do druhého čítania a jeho následné schválenie, čím sa vytvoria predpoklady a nevyhnutné legislatívne predpoklady na vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru.

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi.

V. Jasaň, poslanec: Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru (tlač 338). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1196 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. júna 2007 č. 337 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. A zároveň odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 21. júna 2007 a gestorský do 22. júna 2007.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem zároveň všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem tým pádom navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 310, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 317. (Ruch v sále.)

Vážené kolegyne, poprosím zároveň trošičku o pokoj v sále. Rozumiem, že sme sa dlho nevideli, ale naozaj musíme dodržiavať isté pravidlá.

Poprosím teda ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby tento vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Pardon, s procedurálny návrhom pán poslanec Šimko. Zapnite ho, prosím.

J. Šimko, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ja chcem oznámiť členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že odchod na slávnostné otvorenie situačného centra na ministerstvo obrany sa uskutoční dnes o 14.00 hodine spred Národnej rady. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Takže teraz poprosím ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Ľubomíra Jahnátka, aby tento vládny návrh zákona uviedol. (Sústavný ruch v sále.)

Ešte raz poprosím vážených kolegov poslancov, aby sa posadili do poslaneckých lavíc. Ak niekto nepociťuje potrebu zdržiavať sa v sále, osobné veci, prosím, v predsálí. Ďakujem.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vám predkladám v súvislosti s tým, že ministerstvo hospodárstva schválením Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast uznesením vlády č. 837 z 8. októbra 2006 sa stalo riadiacim orgánom pre tento operačný program.

K navrhovanej zmene predmetného zákona ministerstvo hospodárstva pristupuje na základe toho, že operačný program, prostredníctvom ktorého ministerstvo hospodárstva plánuje poskytovať dotácie podnikateľom z oblasti priemyslu, vrátane potravinárskeho a stavebných výrobkov, nemá podporu v uvedenom zákone.

S cieľom odstrániť túto prekážku ministerstvo navrhuje doplniť § 6 písm. e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády, ktoré ustanovujú kompetenciu podpory malého a stredného podnikania a podnikateľského prostredia vo všeobecnosti tak, že výnimka ustanovená v § 6 písm. a) nebude platiť pri poskytovaní dotácií pre potravinárstvo a výrobu stavebných výrobkov a ministerstvo hospodárstva bude môcť poskytovať dotácie aj týmto odvetviam.

Súčasne ministerstvo navrhuje doplniť § 7 ustanovujúci kompetencie ministerstva financií z dôvodu, aby sa skutočný výkon právomoci tohto ministerstva, tak ako vyplýva z osobitných predpisov, premietol aj do kompetenčného zákona. Túto zmenu sme do návrhu zapracovali z podnetu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, keďže navrhovanú zmenu kompetenčného zákona si vyžiadala pripravovaná implementácia operačného programu a schválenie predloženého návrhu zákona nebude mať žiadne dôsledky na štátny rozpočet, na iné verejné rozpočty, na zamestnanosť ani na životné prostredie, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého navrhol gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, predsedovi tohto výboru poslancovi Tiborovi Cabajovi.

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil s informáciou spravodajcu výboru. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 310). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní túto informáciu.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom vplyve na štátny rozpočet, o finančnom dosahu na rozpočet obcí. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje aj doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená. Je ponechaná na vnútroštátnu právnu úpravu. Návrh sa nedotýka prioritných oblastí uvedených v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a čl. 81 upravujúcom oblasť životného prostredia. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že uvedený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2007 č. 317 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 6. septembra a gestorský výbor do 7. septembra 2007. Toľko spravodajská informácia.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Opäť vám oznamujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne? Ak nikto, uzatváram možnosť podať ústnu prihlášku do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, pána ministra poprosím zostať, ďalším bodom programu je prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenia alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 304 a návrh na pridelenie na prerokovanie vo výboroch ako tlač 315 v rozhodnutí predsedu.

Pán minister, máte slovo a uveďte predložený vládny návrh zákona.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládnym návrhom zákona, ktorý vám predkladám, ministerstvo hospodárstva zabezpečuje odstránenie transpozičného deficitu Slovenskej republiky k nariadeniu Rady č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Keďže je Slovenská republika povinná spracovať právny predpis tak, aby bolo nariadenie Rady priamo aplikovateľné v Slovenskej republike, bolo nevyhnutné transformovať ho do zákona.

Cieľom predloženého návrhu zákona je teda ustanoviť osobitný obchodný režim s tretími krajinami, t. j. krajinami mimoeurópskeho hospodárskeho priestoru, na tovar, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo na mučenie, alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a tým pomôcť zabrániť porušovaniu základného ľudského práva nebyť podrobený mučeniu a inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Takýto tovar sa nesmie vyvážať ani vydávať orgánom v krajinách, ktoré nezrušili trest smrti. Predložený návrh ale nebráni vyvážať takýto tovar pre použitie policajných zložiek členských štátov a na vykonávanie operácií na udržanie mieru alebo krízového riadenia.

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, keďže predloženým návrhom, ktorý je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ide o odstránenie transpozičného deficitu Slovenskej republiky, dovoľujem si vás požiadať o jeho podporu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda, pán minister.

Vážené kolegyne, kolegovia, teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Stanislavovi Kahancovi. Máte slovo, pán kolega.

S. Kahanec, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 173 zo 14. júna 2007 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s tovarom, ktorý je možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (tlač 304). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto predmetnom návrhu zákona.

Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o tom, že návrh nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať dopad na zamestnanosť, bude mať pozitívny vplyv na formovanie spoločenského vedomia a ďalšie zvyšovanie kritérií v oblasti vnímania, dodržiavania ľudských práv aj v krajinách Európskeho spoločenstva a Európskej únie s ohľadom na skutočnosť, že Slovenská republika sa bude vedieť postaviť na ochranu práv občanov v tretích krajinách, a bude mať pozitívny vplyv na upevnenie postavenia Slovenskej republiky medzi štátmi s vysokou úrovňou demokracie a dodržiavania ľudských práv. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev, s právom Európskej únie. Podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a nie je upravená v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2007 č. 315 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 6. septembra 2007 a v gestorskom výbore do 7. septembra 2007.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, vážený pán kolega.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal opäť žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa do rozpravy chce prihlásiť ústne? Pokiaľ nikto, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 311 a návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí predsedu č. 310.

Opäť poprosím pána ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka, aby tento vládny návrh zákona uviedol.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládnym návrhom zákona, ktorý vám predkladám, ministerstvo hospodárstva vykonáva nariadenie Rady č. 2271/1996, ktoré mení a dopĺňa v súlade s nariadením Rady č. 807/2003.

Týmto nariadením bolo ustanovené, že zákony s exteritoriálnymi účinkami sú zákony v rozpore s medzinárodným právom. Tieto zákony môžu mať nepriaznivé účinky na záujmy Európskeho spoločenstva alebo na hospodárske, finančné, ale aj iné záujmy fyzických a právnických osôb a môžu sa prejavovať nedovoleným obmedzením voľného pohybu kapitálu, služieb a osôb. Čl. 2 a čl. 7 písm. a) nariadenia predpokladajú, že členský štát Európskej únie určí príslušné štátne orgány, ktoré bude Európska komisia v tejto súvislosti informovať a ktoré budú plniť úlohy vyplývajúce z predmetného nariadenia.

Predmetom právnej úpravy je ustanovenie pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach ochrany pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín a ukladanie sankcií za nedodržanie povinností ustanovených v nariadení.

Ministerstvo so súhlasom vlády navrhuje, aby týmito orgánmi boli ministerstvo financií v oblasti finančných služieb a prístupu k cenným papierom na kapitálových trhoch, ministerstvo hospodárstva v oblasti zahraničného obchodu a ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v oblasti obmedzenia priamych investícií vrátane investícií do nehnuteľností.

Predložený vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky i s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Schválenie zákona nebude mať dôsledky na štátny rozpočet ani na iné verejné rozpočty a zamestnanosť.

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, keďže ide o splnenie legislatívnej povinnosti vyplývajúcej z právneho aktu Európskej únie, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona.

Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Tiborovi Glendovi, má slovo.

T. Glenda, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 173 zo 14. júna 2007 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín (tlač 311). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o tom, že návrh nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať environmentálny dopad, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať dopad na zamestnanosť, ale bude mať pozitívny vplyv na formovanie spoločenského vedomia. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie. Podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a nie je upravená v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. mája 2007 č. 310 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 6. septembra 2007 a v gestorskom výbore do 7. septembra 2007.

Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto do rozpravy chce prihlásiť ústne. Pokiaľ nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi pánovi poslancovi Glendovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 316. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí predsedu č. 321.

Opäť poprosím pána ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby tento vládny návrh zákona uviedol. Máte slovo.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 166 z 28. februára 2007 k návrhu zákona o zrušení krajských úradov a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. vám predkladám návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

Zámerom predloženého návrhu je, aby kompetencie krajských úradov na úseku štátnych hmotných rezerv prešli na Správu štátnych hmotných rezerv a obvodné úrady.

Navrhovanou úpravou sa vypustí jeden medzičlánok pri predkladaní požiadaviek obcí na poskytnutie pohotovostných zásob a ich následná sumarizácia, ktorú vykonávali krajské úrady, a zároveň sa zjednoduší komunikácia obcí priamo s obvodnými úradmi a Správou štátnych hmotných rezerv.

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, zrušenie krajských úradov nemá negatívny vplyv v oblasti štátnych hmotných rezerv, preto si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP