Čtvrtek 17. května 2007

Šiesty deň rokovania

10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

17. mája 2007 o 9.00 hodine

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobrý deň. Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím vás, keby ste postupne zaujali miesto v sále, poprosím aj pánov ministrov, ktorí majú povinnosť predložiť vládne návrhy zákonov, aby sa dostavili do sály. Pokúsime sa pokračovať v rokovaní 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Ferdinand Devínsky, Sergej Chelemendik a Jozef Líška.

Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 215 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 215a.

Dávam slovo ministrovi financií Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Cieľom vládneho návrhu zákona je zvýšiť efektivitu spravovania bytových domov, na ktoré sa v súčasnosti kladie hlavný dôraz, pretože prevažná časť bytového fondu je prevedená do vlastníctva občanov. Vládny návrh zákona má odstrániť aplikačné problémy praxe, a to najmä pri zmene formy správy domu, uzatváranie nových zmlúv o výkone správy so správcom a súčasne vládny návrh zákona definuje pojem "správa bytového domu" a špecifikuje, ktoré platby patria do úhrad za plnenia. Na základe skúseností správnych orgánov novela zákona spresňuje aj konanie pri registrácii spoločenstiev a zmien v spoločenstve. Podrobnejšie sa tiež upravuje zvolávanie schôdze vlastníkmi bytov, zavádzajú sa sankcie pre správcu, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce mu zo zákona.

Týmto vás žiadam o podporu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval o výsledku rokovania výborov, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 273 z 20. marca 2007 pridelila vládny návrh zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučil schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením č. 143 z 24. apríla 2007 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie neprijal platné uznesenie z dôvodu neschopnosti uznášať sa; z celkového počtu 12 členov výboru bolo prítomných 6 členov výboru. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý návrh zákona prerokoval, prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v časti IV spoločnej správy výborov.

Gestorský výbor na základe stanoviska ústavnoprávneho výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy takto: o bodoch 1 až 4 a 6 a 7 uvedených v IV. časti spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť; o bode 5 hlasovať osobitne bez odporúčania gestorského výboru.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Róberta Madeja na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní Národnej rady Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenia návrhu a stanoviska gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie svojím uznesením č. 50 z 3. mája 2007. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu a súčasne sa hlásim ako prvý do rozpravy. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči miesto pre spravodajcu zaujať.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa preto, kto sa do rozpravy chce prihlásiť ústne? Páni poslanci Belásová, Šimko, Damborská, Minárik. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

O slovo ako prvý požiadal spravodajca, má slovo v zmysle rokovacieho poriadku.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, aj vzhľadom na to, že bod 5 spoločnej správy je určený na osobitné hlasovanie bez stanoviska gestorského výboru, a vzhľadom na to, že bod 6 spoločnej správy s ním priamo súvisí a nadväzuje, navrhujem, aby sa tento bod vyňal tiež na osobitné hlasovanie.

Bod 5 spoločnej správy: ide o pozmeňujúci návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Žitňanská na ústavnoprávnom výbore a rieši postup pri uplatňovaní záložného práva. Môžem povedať, že vecne aj odborníci z ministerstva spravodlivosti tento návrh pochválili. Možno hovoriť o tom, že pre koho je výhodný viac alebo menej, ale rieši do istej miery uspokojovanie pohľadávok tak, aby pri veľmi nízkych pohľadávkach mal prednostné právo pri tých v prípade zákonného záložného práva, aby mohlo toto právo prejsť na väčšieho veriteľa, častokrát hypotekárnu banku.

Preto, aby táto právna úprava bola systémová, kedykoľvek môže vzniknúť iné zákonné záložné právo, možno v inom zákone, v inom predpise je, bolo by dobré, aby táto právna úprava bola súčasťou civilného kódexu Občianskeho zákonníka, a preto si myslím, že ak budeme novelizovať v najbližšom období Občiansky zákonník, túto právnu úpravu môžeme doň prijať. A osobne urobím všetko pre to, naozaj, aby sa tak stalo. Ale prosím, aby sa v súčasnosti do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov táto právna úprava neprijala.

Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: V rozprave budeme pokračovať. Vystúpi teraz pani poslankyňa Belásová. S faktickou poznámkou, pán poslanec, nech sa páči, ale poprosím druhý raz počas rokovania, aby mi to neušlo. Nech sa páči, nech sa páči. Zapnite mikrofón pánovi poslancovi Miššíkovi.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda, ja sa ospravedlňujem, naozaj som trošku bol oneskorený. Pánovi kolegovi Madejovi musím povedať, že aj ja som chcel podať jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal hlasovania v spoločenstvách, ale musím povedať zároveň, že čo je dôležité, je to, čo povedal, že treba tieto úpravy urobiť komplexne a s tým absolútne súhlasím.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Teraz budeme pokračovať v rozprave. Vystúpi pani poslankyňa Belásová. Pripraví sa pán poslanec Šimko Jozef.

M. Belásová, poslankyňa: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, pán minister, nebudem dlho rečniť, dovoľte mi len upozorniť vás na jeden konkrétny bod navrhovanej zmeny zákona, kde v bode 12 sa do § 7c ods. 2 vkladá nová veta: "Funkciu predsedu možno vykonávať len v jednom spoločenstve." V dôvodovej správe pritom, dovolím si tvrdiť, vôbec nie je dostatočne uvedené, z akého dôvodu je táto úprava potrebná pre fungovanie spoločenstva a čo má konkrétnemu spoločenstvu i občanovi vlastníkovi priniesť.

Samozrejme, že správcovské spoločnosti sa nerady pozerajú na to, ako si bytové domy zakladajú spoločenstvá vlastníkov bytov a odchádzajú spod ich správy, pretože je to pre vlastníkov bytov lacnejšie a majú väčší priestor na spravovanie svojho majetku. Preto sa domnievam, že táto veta v návrhu zákona môže spôsobiť likvidáciu konkurencie a nahráva správcovským spoločnostiam.

Podľa môjho názoru nasledovná úprava

1. obmedzuje podnikanie ľudí, ktorí sa zabezpečením služieb a správy bytového domu a funkciou predsedu spoločenstva vlastníkov bytov zaoberajú ako fyzické osoby;

2. protiústavne obmedzuje členov spoločenstva vlastníkov bytov k výberu predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, členovia ktorého nemajú možnosť vybrať si predsedu, fyzickú osobu, štatutárneho zástupcu, ktorého chcú;

3. diskriminuje fyzické osoby v postavení predsedu spoločenstva vlastníctva bytov v jednom bytovom dome zastávať túto funkciu v inom dome oproti iným fyzickým osobám, ktoré môžu byť konateľmi, štatutármi, členmi dozornej rady, členmi správnej rady v ľubovoľnom počte spoločností;

4. zníži kvalitu správy bytového domu so založeným spoločenstvom vlastníctva bytov, ktoré doteraz vedie jeho predseda;

5. výrazne napomáha k likvidácii konkurencie pre správcovské spoločnosti umelo a nie trhovo.

Na základe vyššie uvedených skutočností alebo mojich názorov k danej problematike podávam pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem vypustiť z tohto zákona bod č. 12.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu môjho spomenutého pozmeňujúceho návrhu, aby bolo aj naďalej zabezpečené v danej oblasti zdravé konkurenčné prostredie.

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami sa prihlásili pán poslanec Minárik, pán poslanec Madej. Končím možnosť podania prihlášok s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Minárik, nech sa páči.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, nie často, ale teraz s vami súhlasím. Súhlasím až tak, že sa mi to žiadalo povedať.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Madej.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Ja len chcem povedať, že táto funkcia podľa môjho názoru nie je podnikaním, s tým by sa dalo polemizovať. A naozaj spoločenstvo vlastníkov bytov, myslím si, že je zoskupenie vlastníkov bytov, to znamená, šéfom spoločenstva by mala byť osoba, ktorá je priamo z tohto spoločenstva. Myslím si, že polemika na túto tému by bola určite dobrá, ale dá sa diskutovať, či jedna alebo druhá právna úprava, ak by bola schválená, čo urobí v praxi, uvidíme, podľa toho, ako bude prijatá. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Skončili ste, pán poslanec? Áno? Bude pokračovať v rozprave pán poslanec Šimko, pripraví sa pani poslankyňa Damborská.

J. Šimko, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, takisto by som chcel pár poznámkami reagovať na predložený vládny návrh zákona.

Podľa predkladateľa má novela odstrániť bariéry pre plynulý rozvoj a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu. Návrh spresňuje definície jednotlivých pojmov, precizujú sa rozhodovacie procesy pri správe bytového domu a premietajú sa poznatky získané pri praktickej aplikácii zákona. Podľa návrhu prechádzajú s prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome aj práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve, resp. zo zmluvy o výkone správy.

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o výstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o spoločenstve, resp. k zmluve o výkone správy. Ak správca vypovedal zmluvu o výkone správy podľa návrhu novely, nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú ku dňu skončenia výpovednej lehoty uzavretú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nie je založené spoločenstvo. Ak do jedného roka nebudú mať vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvorenú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nie je založené spoločenstvo, správca je oprávnený previesť výkon správy na iného správcu.

Dá sa povedať, že s navrhovanou novelou zákona by sa dalo v podstate súhlasiť, ale chcel by som upozorniť aspoň na dva problémy, a to v bode 20 v § 8a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: "Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje splnomocnený zástupca zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome." Ďalej to potom pokračuje. Teda tu prvá moja poznámka. "Splnomocnený zástupca", tu si ozaj musíme uvedomiť, že či v mnohých prípadoch nedôjde k určitému zneužívaniu, naťahovaniu sa, možno kto z koho a mnohokrát, či ten zastupujúci skôr nepodľahne nátlaku správcu a či teda ozaj bude zastupovať vlastníkov.

Ďalej. Ďalšia poznámka v bode 33 ohľadom písomného hlasovania vlastníkov bytov, kde teda sa hovorí, že zistí sa "výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým". Takisto teda tu vidím istý problém. Môže to priniesť dosť nedôvery medzi vlastníkov a správcu.

Ale dovoľte mi, aby som predložil aj pozmeňujúci návrh k bodu 25. V § 10 ods. 1 navrhujem vypustiť slovo "prevádzky", to znamená, že tá posledná veta by potom bola, že: "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov nedohodli inak."

Myslím si, že spájanie nákladov na prevádzku a údržbu a opravy nie je celkom správne. Fond prevádzky by sa mal hradiť podľa počtu osôb bývajúcich v bytoch, teda mala by tam byť taká miera osobomesiace. Údržba a opravy podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Lebo predstavme si, že, ja neviem, vo štvorizbovom byte môže bývať jedna osoba, ale v dvojizbovom byte môžu štyri osoby, preto si myslím, že tu by mala byť rozlíšená, preto by táto posledná veta mala byť zmenená a vynechané slovo "prevádzka".

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Teraz bude pokračovať pani poslankyňa Damborská. Ako posledný sa pripraví pán poslanec Minárik.

M. Damborská, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesla dva krátke pozmeňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 215).

Najprv prečítam každý pozmeňujúci návrh zvlášť a potom ho odôvodním.

K č. I, bod 19. V § 8a ods. 1 za vloženú tretiu vetu navrhujeme vložiť štvrtú vetu tohto znenia: "Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis." Poznámka pod čiarou znie: "Občianskeho súdneho poriadku podľa § 46."

Na základe praxe návrh upresňuje spôsob doručovania. Správcovia bytových domov sa totiž v súčasnosti stretávajú s nemožnosťou doručenia písomností a následne so žalobami vyplývajúcimi z toho, že vlastníci neprevzali zásielku.

V mojom druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý je k čl. I k bodu 33 návrhu zákona, navrhujem v § 14 ods. 6 na konci pripojiť vetu tohto znenia: "Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká."

Týmto svojím pozmeňujúcim návrhom sledujem zakotvenie súdnej ochrany práva vlastníka bytu alebo nebytového priestoru byť riadne a spôsobom v dome obvyklým informovaný o výsledku hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov totiž dosť často rozhodujú hlasovaním o takých vážnych veciach, akými sú napríklad nadstavba bytov v bytových domoch, úvery, zmeny formy výkonu správy v bytových domoch a podobne. Podľa mojich informácií je dosť bežné, že vlastník, ktorý sa hlasovania nemohol z nejakého dôvodu zúčastniť, nemá následne možnosť dozvedieť sa oficiálne jeho výsledok, pretože si zodpovedné osoby neplnia svoju povinnosť riadne, včas a spôsobom v mieste obvyklým oznamovať tieto skutočnosti, napríklad na vývesných tabuliach a v bytových domoch.

Budem žiadať hlasovať spoločne o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že moje návrhy podporíte. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Keďže s faktickými poznámkami sa nehlási nikto, ďalším prihláseným do ústnej rozpravy je pán kolega Minárik. Nech sa páči.

P. Minárik, poslanec: Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi. Najprv k pánovi ministrovi.

Pán minister poňal predkladanú novelu určite úplne nepoliticky. Vybral si nie všetky problémy, ktoré sú v tomto zákone nie úplne dobre doriešené, ale to je, samozrejme, jeho rozhodnutie a rozhodnutie rezortu. Ja som to poňal úplne rovnako, a preto moje pozmeňujúce návrhy nesmerujú mimo okruhu, ktorý predkladá pán minister, hoci by som mal možno vôľu v tomto zákone riešiť aj niektoré iné veci. Napríklad povinnosť predávať vlastníkmi zo zákona, ktorá takto dlhodobo otvorená nedáva dobrý rámec tomu, aby obce mali istotu, ako sa môžu k svojmu bytovému fondu správať. Ale hovorím, obmedzil som sa len na ten rozsah, ktorý pán minister zvolil sám.

Ja mám viacej pozmeňujúcich návrhov. Vyplýva to možno z toho, že pri rozbehu predaja som bol v Petržalke, čo bol vtedy najväčší vlastník, moje meno figuruje pod niekoľko tisíc zmluvami na predaj, keď som bol na hlavnom meste, takže som sa stretol s obrovským množstvom aj správcov, aj vlastníckych spoločenstiev a z toho vyplývajú tieto návrhy.

Pretože ide naozaj o nepolitický návrh, obmedzím sa len na to, čo je pri druhom čítaní nutné, teda predloženie samotného návrhu a jeho zdôvodnenie, aj to sa budem snažiť redukovať, pretože je to odôvodnené, samozrejme, aj písomne.

Ešte predtým, akoby pred zátvorkou, k pánovi poslancovi Madejovi a jeho poznámke na pani kolegyňu Belásovú. Kebyže aj máte, pán poslanec, pravdu, že to musí byť vlastník, už sme dávno v dobách, kedy vlastníctvo bytu nie je obmedzené počtom jedna, a nevidím dôvod, aby si vlastníci nerozhodovali o svojom predsedovi slobodne. Ale to je len zvýraznenie toho, čo som povedal vo svojej úvodnej faktickej poznámke na pani kolegyňu Belásovú. Teraz k mojim návrhom.

Navrhujem, aby sa v čl. I bod 8, ktorý popisuje odsek 8, vypustila tretia veta. Aj gestorský výbor sa týmto problémom zaoberal v spoločnej správe pod bodom 2. Máme návrh, ktorý prišiel z ústavnoprávneho výboru, ktorý túto vetu modifikuje, to znamená, že aj ústavnoprávny výbor táto formulácia trochu vyrušila a zaoberal sa ním. Tá modifikácia spočíva len vložením jedného slova do tej tretej vety. A tretia veta hovorí o tom, že ak sa oneskorene podá, teda po viac ako 15 dňoch, návrh na zápis niektorých skutočností, ten sa nezapíše. Ústavnoprávny výbor hovorí, že na základe tejto žiadosti sa nezapíše. No každá ďalšia bude mať omeškanie, samozrejme, väčší ako 15 dní. To znamená, že neviem, na základe čoho by sa malo toto znenie, ktoré sa naozaj líši len jedným slovom oproti pôvodnému návrhu, zdať lepšie. Pretože už nie je iný mechanizmus, ako to naozaj zapísať. Hovorím, každé ďalšie podanie by bolo viacej ako 15 dní, keď už to prvé bolo viacej ako 15 dní. To znamená, že ústavnoprávny výbor to nerieši. To znamená, že žiadam, aby sa bod 2 vyňal na osobitné hlasovanie a bude sa hlasovať o mojom návrhu, aby sa to úplne vypustilo.

Ja si myslím, že administratívny úkon by nemal zmariť vôľu vlastníkov. Jednoducho, ak bola raz prejavená, je to omeškanie možné sankcionovať, ale treba ho sankcionovať voči tomu, kto ho spôsobil, a určite netreba vyvolávať, aby celý mechanizmus musel prebehnúť znova a aby mohlo byť administratívne, formálne urobené zadosť na podanie do 15 dní, lebo ináč sa to potom urobiť nedá. Analogicky som uviedol v odôvodnení postup pri zápise do obchodného registra. Ja nechcem žiaden register znižovať, ale obchodný register vzhľadom aj na to, ako je vedený na súdoch, asi má predsa len vyššiu, vyššiu právnu záväznosť, relevanciu a je svojím spôsobom citlivejší. Ak to tam je možné vyriešiť len sankciou voči tomu, kto to omeškanie zapríčinil, ja si myslím, že je to možné aj v tomto registri.

Druhý môj návrh spočíva v tom, že v čl. I bod 9 sa na konci odseku 2 dopĺňajú slová "pokiaľ bol o nich informovaný, inak ostávajú na pôvodnom vlastníkovi". Ide o to, že pri prevode vlastníctva bytu by nový vlastník automaticky prevzal všetky záväzky, aj tie, o ktorých nebol informovaný. To znamená, že ten predávajúci, ktorý je pri predaji podľa mňa povinný informovať novonadobúdajúceho o všetkých záväzkoch, ktoré na tom byte viaznu, by mohol niektoré pôžitky konzumovať dvakrát. Raz v cene a raz v tom, že už to skonzumoval. Takže nebol by som rád, aby novonadobúdajúci bol nútený inými mechanizmami ako od predávajúceho zisťovať skutočnosti o danom predmete kúpy. Ani na to nemá dosť dobré možnosti. Môže sa obracať na spoločenstvo, na správcu, ale ten nie je povinný mu tieto skutočnosti oznamovať. A ani si dosť dobre neviem predstaviť, ako by komunikoval s ix záujemcami o kúpu, ale predávajúci s nimi komunikovať je povinný a v tejto podrobnosti minimálne s tým, s ktorým chce uzatvoriť zmluvu.

V bode 3 navrhujem, aby sa v čl. I za bod 12 vložil nový bod 13, ostatné sa, samozrejme, príslušne prečíslujú. Ten bod 12 by znel, že v § 7c ods. 2 sa za slová "predseda navrhuje po prerokovaní v rade" vkladajú slová "zhromaždeniu na schválenie". Toto je naozaj len taká malá technická zmena, pretože z ďalších odsekov potom vyplýva, že komu sa to má navrhnúť, len sa to veľmi, veľmi komplikovane číta a vznikajú z toho úplne zbytočné chaosy. A myslím, že je lepšie, keď ten zákon je čitateľný, ako keď nie je čitateľný. Máme to otvorené, a preto som to navrhol.

V čl. I bod 13 navrhujem, aby znel: v § 7c sa za ods. 2 dopĺňa písmeno h), ktoré znie: "h) vykonanie dobrovoľnej dražby". Odkaz pod čiarou: "12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15."

V podstate tak, ako je to napísané, nie je možno vidieť, čo som chcel povedať, ale vypustil som exekúciu, pretože považujem tieto dva mechanizmy na to, aby sa uspokojoval veriteľ, za nie úplne rovnocenné s tým, že exekúcia nesiaha na tú majetkovú podstatu úplne priamo, a preto nevidím dôvod, aby sa exekučný proces zdržiaval a chcem nechať na rozhodnutie samotných vlastníkov len dobrovoľnú dražbu.

V čl. I v bode 14 navrhujem, aby sa doplnila na konci veta: "Tento člen sa zapíše do registra."

Ide o to, že keď v čase absencie predsedu sa zvolí iným orgánom, ako je orgán príslušný, zastupujúci predseda, jeden z členov rady, tento stav môže vzhľadom na komplikovanosť priebehu týchto zhromaždení trvať veľmi dlho. Vzhľadom na potrebu právnej istoty tých ostatných subjektov aj takýto zastupujúci predseda, ktorý nemá nijako obmedzené právomoci oproti normálnemu predsedovi, by mal byť zapísaný v tomto registri. Keď má byť predseda, tak aj ten zastupujúci predseda. Ten stav môže naozaj trvať, a v reáli aj často trvá, pomerne dlho.

Pod bodom 6 navrhujem, aby sa v čl. I bod 24 za slovo "súdom" na konci nahradili slovami "súdmi, orgány štátnej správy a orgány samosprávy".

Mne sa zdá, že ak môže niekto zastupovať pred súdom, kde sa riešia pomerne veľmi citlivé veci, tak môže zastupovať aj pred katastrom alebo pred orgánmi samosprávy, kde to spoločenstvo častokrát rieši oveľa menej závažné veci, ohľadne stavebných úprav domu, len zmena vzhľadu fasády alebo niečo podobné, ak sa môžu riešiť veci, ktoré sú, riešia pred súdom, môžu sa riešiť takto aj iné veci.

V bode 7 navrhujem v čl. I v bode 29 sa slová "správca, predseda alebo vlastníci bytov" nahrádzajú slovami "ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie zvolal".

Ide o oznamovanie výsledku hlasovania. Mohlo by sa stať, že keď sú určení traja, nebude vlastne nikto zodpovedný. Treba konkretizovať, kto z týchto troch, ktorí to môžu zvolať, nakoniec oznámi aj výsledok. Ja si myslím, že primárne má na tom záujem ten, kto to zvolával, aby sa nestalo, že tam si to budú niektorí posúvať a povedia, že nakoniec za to zodpovedá taký subjekt, ktorý sa o samotnej veci ani nemusel dozvedieť.

V bode 8, to je predposledný bod, ktorý navrhujem, predpredposledný bod, ktorý navrhujem, v čl. I bod 30 sa za slová "§ 8a ods. 1" dopĺňajú slová "§ 8a ods. 5".

Chcem vlastne zrovnoprávniť kvóra na uzatvorenie a zmenu.

V čl. I bode 34 sa miesto slova "predkladá" navrhuje napísať "podáva".

To vyplýva z potreby zosúladiť tento zákon so zákonom o katastre, pretože v zákone o katastre je jasne napísané, že ide o podanie, to znamená, že treba mať terminologickú jednotu medzi rôznymi zákonmi.

A v poslednom bode navrhujem, aby sa v bode 41 nahradil odsek 2 znením, ktoré je zapísané: "Zmluvy o výkone správy uzavreté do 31. júla 2007 sa považujú za zmluvy o výkone správy uzavreté podľa tohto zákona."

Ide o to, že v zákone sa menia kvóra na uzatváranie takejto zmluvy. A aby tieto zmluvy nemohli byť spochybňované, že boli uzavreté iným kvórom, aby sa tieto zmluvy považovali za uzavreté podľa tohto zákona.

Pán minister, myslím, že naozaj, tak ako som to povedal, ide o zmeny, ktoré nemajú žiaden politický podtext. Ja viem, čo je to 85-ka, preto by som bol rád, aby ste mi po dohode s vašimi kolegami pracovníkmi ministerstva povedali, čo je možné a čo nie je možné, aby sme 10 hlasovaniami nezdržiavali túto ctihodnú snemovňu. Ak uznáte niečo sa povšimnutiahodné a zlepšujúce daný právny stav, ja to rád vyjmem na osobitné hlasovanie, aby sme sa nezdržiavali, aby prešlo aspoň to, čo nakoniec ste ochotný pustiť.

Poslednú malú poznámku k spravodajcovi. Ja som požiadal vzhľadom na to, že riešim tú istú vec, ktorá sa rieši v bode 2 spoločnej správy, aby sa o bode 2 hlasovalo osobitne. A chcem upozorniť, že bod 3, tak ako ho máme zapísaný v spoločnej správe, má asi malý problém. Ja totiž to neviem, čo sa myslelo, prečítam vetu a potom zdôrazním, kde je problém: "Zmluva o výkone správy alebo zmeny jej zmeny, alebo jej zánik, sa schvaľuje." "Zmeny jej zmeny", myslím, je tam jedno slovo "zmeny" nadbytočné. Takže to treba, pán spravodajca, potom vypustiť. A čiarka pred "sa" myslím, že tiež vzhľadom na slovenský pravopis asi navyše. Ale to si ja netrúfam povedať, lebo je, no.

Ďakujem pekne za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán spravodajca Madej. Končím možnosť prihlásenia sa do faktických poznámok. Pán kolega, máte slovo.

R. Madej, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ja si dovolím podporiť pozmeňujúce návrhy pod bodom 3 až 9. Chcem vás poprosiť ešte o váš návrh na spôsob hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch. Ja by som odporúčal o každom osobitne, ale, samozrejme, je to vaše právo disponovať s vaším pozmeňujúcim návrhom.

Chcel by som povedať k bodu 1, že naozaj mnohokrát sa môže stať a stáva, že do registra sa navrhuje zápis zmien po dvoch-troch rokoch, keď sú tam úplne iní ľudia, a to ustanovenie má chrániť tak vlastníkov, aby k týmto zmenám naozaj dochádzalo, k zmenám v zápise, vtedy, keď sú aktuálne.

S bodom 2 nemôžem absolútne, pán poslanec, súhlasiť z toho dôvodu, že sú to záväzky na dome. To znamená, keď si predstavíte, že niekto zateplí dom, celý bytový dom sa zateplí a nový nadobúdateľ, nový vlastník bytu neprevezme tento záväzok spolu s ostatnými na dome, tak ten záväzok zostane na starom vlastníkovi, na bývalom vlastníkov, na predajcovi. To spôsobí absolútnu právnu neistotu v právnych vzťahoch a mnohé súdne spory, s týmto absolútne nie je možné súhlasiť.

K ďalším bodom, ktoré len poviem. Absolútne nesúhlasím s tým napríklad v bode 6, aby zo zákona mali správcovia právo zastupovať aj pred orgánmi štátnej správy a samosprávy vlastníkov bytov. To by znamenalo, že o zásadných zmenách na bytovom dome môže de facto rozhodovať správca o nadstavbe a ďalších, čo tiež môže byť v rozpore so zákonom.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vyčerpali sme faktické poznámky. Vyčerpali sme aj vystúpenia rečníkov v rozprave. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa pán ministra financií, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Pán kolega Minárik? Pán minister? Nie. Pýtam sa pána spravodajcu. Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 210 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 210a.

Prosím teraz ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Ivana Valentoviča, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

I. Valentovič, minister zdravotníctva SR: Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transformuje smernica Rady č. 2006/100 ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska, Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb.

Uvedenou smernicou sa doplnili a zmenili aj smernica Rady č. 93/16 EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov formálnych kvalifikácií a smernica Rady č. 78/686 EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby. Uvedené doplnenia a zmeny sú premietnuté v prílohe č. 3, v ktorej sa súčasne upravujú aj názvy kvalifikácií v niektorých špecializáciách, ktoré boli v období od mája 2004 zmenené alebo doplnené kompetentnými orgánmi členských štátov.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vytvorenie podmienok pre zdravotníckych pracovníkov z Bulharska a Rumunska v oblasti uznávania ich kvalifikácií s prihliadnutím na ich právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby na území Slovenskej republiky.

Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Prosím vás, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre zdravotníctvo pani poslankyni Márii Sabolovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 210). Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval návrh zákona v zmysle § 79 ods. 1 a predkladá túto spoločnú správu.

Národná rada predložila tento vládny návrh zákona do výborov: ústavnoprávneho výboru, ktorý prerokoval vládny návrh zákona a odporučil návrh zákona schváliť so zmenou v zmysle svojho uznesenia; Výbor Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a šport prerokoval vládny návrh zákona, odporučil vládny návrh zákona schváliť so zmenou podľa svojho uznesenia; Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona a odporučil návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré máte uvedené v spoločnej správe, preto ich nebudem čítať, pod bodom IV.

Gestorský výbor pre zdravotníctvo odporúča vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi, doplňujúcimi návrhmi a odporúča hlasovať o spoločnej správe tak, aby o bode 1 a o bode 2 sa hlasovalo samostatne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

Otváram týmto rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa pánov poslancov a paní poslankýň, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Hlási sa pani spravodajkyňa. Nech sa páči. Uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, pán minister, dovoľte mi, aby som predložila k vládnemu návrhu zákona o poskytovateľoch niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa dotýkajú niekoľkých paragrafov zákona. Ide o očistenie zákona a spresnenie dikcie niektorých paragrafov, aby som rozpravu nepredlžovala, pokúsim sa predniesť tieto pozmeňujúce návrhy aj s odôvodnením.

Bod 1. V § 12 ods. 2 sa dopĺňa o nové písmeno d), ktoré znie:

"d) preukáže splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8),".

Bod 2. V § 12 ods. 3 sa dopĺňa o nové písmeno d), ktoré znie:

"d) preukáže splnenie personálneho zabezpečenia materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8),".

Bod 3. V § 13 ods. 3 sa dopĺňa o nové písmeno e), ktoré znie:

"e) doklady preukazujúce splnenie podmienok personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia,".

Bod 4. V § 13 ods. 5 sa dopĺňa o nové písmeno f), ktoré znie:

"f) doklady preukazujúce splnenie podmienok personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia,".

Odôvodnenie k týmto bodom. Súčasne znenie zákona síce požaduje od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby plnil podmienky personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia, avšak plnenie tejto povinnosti nie je v praxi kontrolované, čo má za následok, že mnohé zdravotnícke zariadenia nespĺňajú stanovené podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takýto stav bezprostredne ohrozuje zdravie a život pacientov, keďže pri absencii plnenia podmienok personálneho a vecného vybavenia nie je a nemôže byť poskytnutá zdravotná starostlivosť požadovanej úrovne.

Ďalší bod. Bod 5, § 29 znie: "Ak v dôsledku štrajku zdravotníckych pracovníkov (§ 27), ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť [§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3], je bezprostredne ohrozená ochrana života a zdravie ľudí, na návrh vlády Slovenskej republiky o ukončení štrajku rozhodne príslušný súd."

Súčasná právna úprava je v zjavnom rozpore s ústavou, ktorá stanovuje, že o základných ústavných právach a povinnostiach, ktorým je aj právo na štrajk, môžu rozhodovať iba súdy. Súčasne ustanovenie rozhodnutie o uplatnení práva na štrajk zveruje vláde.

Bod 6. V § 31 ods. 1 dopĺňa sa o nové písmeno e), ktoré znie: "e) registrácia (§ 62)".

Súčasná právna úprava povinnosti registrácie neobsahuje žiadne legislatívne previazanie na výkon povolania spôsobom zabezpečujúcim plnenie tejto povinnosti. Registrácia ako podmienka výkonu povolania spojená s možnosťou výkonu dozoru nad všetkými zdravotníckymi pracovníkmi a možnosťou uloženia pokuty za nesplnenie podmienok na výkon povolania dáva reálny predpoklad naplnenia cieľa právnej úpravy registrácie. Ide o to, že poskytovatelia sú registrovaní, ale v rámci registrácie sa na nich nevzťahujú aj niektoré články, keď komora vydá súhlas, ale nemôže už ďalej konať, ak porušia zákon, pretože v rámci registrácie sa už o týchto podmienkach nehovorí.

Bod 7. V § 34 ods. 1 v druhej vete sa slová "60 pracovných dní" nahrádzajú slovami "480 hodín".

Súčasná právna úprava spočívajúca v stanovení 60 pracovných dní vytvára možnosti na obchádzanie dosiahnutia cieľa ustanovenia, napríklad výkonom práce na skrátený pracovný úväzok, čiže určenie povinnosti doškoľovania stanovením rozsahu hodín zodpovedajúcich plnému pracovnému úväzku po dobu 60 pracovných dní zamedzí obchádzanie zákona. To ide o vzdelávanie, keď vlastne počítať na dni a práve na pol úväzku nenaplní tých 480 hodín, ktoré by malo to vzdelávanie byť.

Bod 8. § 38 znie: "(1) Za bezúhonného sa na účely splnenia podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31 ods. 1) považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený

a) za obzvlášť závažný trestný čin29),

b) za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie30),

c) za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(2) Za bezúhonného sa na účely vydania licencie (§ 68) považuje ten, kto

a) nebol právoplatne odsúdený

1. za obzvlášť závažný trestný čin29),

2. za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody a za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie30),

3. za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

b) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) bod 2. a 3.

(3) Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje výpisom z registra trestov31), ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. U cudzinca sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka."

Odôvodnenie: Súčasné znenie definície bezúhonnosti má zjavné znaky protiústavnosti, predovšetkým čo do retroaktivity ustanovenia, ako aj čo do obmedzenia práva na výkon povolania. Podľa súčasnej právnej úpravy pri akomkoľvek odsúdení za trestný čin v súvislosti s výkonom povolania stráca zdravotnícky pracovník možnosť doživotne vykonávať zdravotnícke povolanie. Vysvetlím to možno tak ľudsky. V prípade, že niekto spácha trestný čin, že má haváriu, prípadne zrazí nejakú osobu, ale je to neúmyselne a nesúvisí to s výkonom zdravotníckeho povolania, nie je dôvod, aby nemohol vykonávať po odpykaní si trestu za nejaký iný trestný čin, aby nemohol vykonávať zdravotnícke povolanie. Čiže viazať bezúhonnosť zdravotníckeho pracovníka na väzbu, ak urobí a spácha trestný čin v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Toľko moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú to návrhy identické s mojou novelou zákona, ktorá bola v prvom čítaní a neprešla do druhého čítania. Chcela by som vás poprosiť o podporu, pretože ide o skutočne legislatívnotechnickú úpravu, ktorá pomôže a aj vyšla teda zo zdravotníckej obce a určite pomôže aj preukázateľne dokladovať materiálno-technické a personálne vybavenie, aby sme zlepšovali vybavenosť poskytovateľov a aby sme ich mohli kontrolovať nielen tým, že popíšem všetko, čo by som tam mal mať a čo chcem mať, ale aj že to budeme môcť kontrolovať.

Možno len jedna pripomienka ešte k spoločnej správe, kde sme v rámci čítania alebo prerokovania vo výboroch doplnili tú časť, pán minister, ktorá sa týka poskytovania tej služby prvej pomoci, a je tam tá námietka súkromných lekárov, ktorí nesúhlasia, že zabezpečovanie 24-hodinovej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej starostlivosti a stomatologickej, súhlasia, že je to dôležitá úloha, ale s tým návrhom pána poslanca Valockého, ktorý je v spoločnej správe, majú nejaké pripomienky, preto aj to hlasovanie na výbore nebolo celkom jednoznačné. A myslím si, že bude sa treba do budúcnosti ešte tou povinnosťou všeobecných lekárov poskytovať tie služby prvej pomoci zaoberať, aby sme možno dočistili ten priestor tak, aby to bolo, poviem, objektívne aj pre súkromných poskytovateľov, aj pre tú ambulantnú starostlivosť a pre pacienta v plnej miere dobré.

Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a podporu týchto mojich návrhov. Pôvodne som mala zámer predložiť aj nový článok k tomuto návrhu zákona a to je to zvýšenie za poistencov štátu, pretože tak ako každý deň sa stretávame s poskytovateľmi, zástupcami poisťovní a poznáme ten systém, bez zvýšenia platieb za poistencov štátu plus všetky ostatné opatrenia, ktoré treba urobiť, sa systém financovania zdravotnej starostlivosti neposunie dopredu, pretože je priepastný rozdiel medzi odvodmi za zamestnancov a za poistencov štátu. A poistenci štátu sú najviac, tak ako som aj povedala pri prerokovaní v prvom čítaní, sú najchorobnejšou skupinou, alebo ak nechceme to viazať na chorobnosť, sú to ľudia, deti a dôchodcovia, nezamestnaní, ktorí najviac navštevujú naše zdravotnícke zariadenia a odčerpávajú zo systému najviac zdrojov, pričom štát za nich neplatí. Ak to nechceme urobiť, musíme potom povedať, že chceme zmeniť povinnosť štátu voči týmto ľuďom a budú musieť nejakým iný spôsobom prispievať do systému.

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP