Pátek 11. května 2007

Tretí deň rokovania

10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

11. mája 2007 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Pekné dobré ráno, vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní 10. schôdze Národnej rady.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali písomne poslanci Andruskó, Bastrnák, Džurina, Jarjabek, Pásztor, Rafaj a Slafkovský.

Budeme teraz v druhom čítaní rokovať o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je to tlač pod č. 208. Informáciu o priebehu rokovania vo výboroch máte ako tlač 208a.

Pán minister obrany František Kašický odôvodní návrh zákona. (Ruch v sále.) Kolegovia, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále. Nech sa páči, pán minister.

F. Kašický, minister obrany SR: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poznatkov aplikačnej praxe vyplynula potreba precizovania niektorých ustanovení zákona č. 346/2005 Z. z., zavedenie nových inštitútov do systému personálneho manažmentu a odstránenie čiastkových nepresností. Navrhované znenie zákona, ktoré máte pred sebou, má na jednej strane vytvoriť optimálne podmienky na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka. Na druhej strane je nevyhnutné, aby tento zavedený systém personálneho manažmentu aj vytváral podmienky na dôsledný postih profesionálnych vojakov, ktorí si neplnia určené služobné úlohy alebo sa snažia účelovým konaním zneužívať tento systém.

V krátkosti zopakujem oblasti, v ktorých sa navrhované zmeny predovšetkým týkajú:

- Zavádza sa príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru, ktorý má finančne kompenzovať náročnosť služby profesionálnych vojakov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na takomto výcviku, a príplatok za výkon služby vo Vojenskej polícii.

- Dopĺňajú sa ustanovenia o odoberaní biologickej vzorky profesionálnemu vojakovi na účely identifikácie.

- Navrhuje sa taktiež, aby príspevok na bývanie poberali podľa podmienok určených týmto zákonom všetci profesionálni vojaci.

- Služobný pomer profesionálneho vojaka sa má podľa návrhu tohto zákona skončiť obligatórne aj z dôvodu opakovaného užitia omamných a psychotropných látok aj mimo výkonu služby. Tiež má byť profesionálny vojak prepustený, ak v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch nesplní v určených termínoch požadované normy z pohybovej výkonnosti. Zavádza sa taktiež možnosť prepustenia profesionálneho vojaka zo štátnej služby, ak opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov porušil niektorú zo základných povinností.

- Taxatívne sa vymedzuje rozsah služobného času a služobnej pohotovosti, pretože platný zákon neustanovuje maximálnu dĺžku služobnej pohotovosti a ustanovenie o vykonávaní štátnej služby nad určený čas vytvára priestor na subjektívne rozhodovanie.

- Navrhuje sa taktiež vyplácanie cestovných náhrad po celý čas odlúčenia profesionálneho vojaka od jeho rodiny bez časového obmedzenia, a to v súvislosti s požadovanou mobilitou príslušníkov ozbrojených síl a nie ako podľa platného zákona najdlhšie po dobu 12 mesiacov od priznania náhrad.

- Súčasne chcem upozorniť, že sa dopĺňajú ustanovenia zákona, podľa ktorých je vedúci služobného úradu oprávnený vydať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán minister, chvíľočku vás poprosím. (Ruch v sále.) Kolegyne, kolegovia, chcem vás ešte raz požiadať o väčší pokoj v rokovacej sále. Ďakujem vám pekne.

Nech sa páči, pán minister.

F. Kašický, minister obrany SR: Dopĺňajú sa ustanovenia zákona, podľa ktorých je vedúci služobného úradu oprávnený vydať personálny rozkaz v niektorých právnych vzťahoch profesionálneho vojaka, ktorý nemusí mať náležitosti rozhodnutia podľa zákona o správnom konaní.

Zvýšené finančné náklady vyplývajúce zo zmeny tohto zákona ministerstvo obrany pokryje z vlastných zdrojov. Rozpočtové nároky návrhu zákona sme prispôsobili našim možnostiam a zohľadnili už pri tvorbe rozpočtu na tento rok.

S pozmeňujúcimi návrhmi obsiahnutými v informácii o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch súhlasím.

Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, požiadam vás o podporu a o schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.

Ďakujem vám pekne za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Určený spravodajca je pán poslanec Ján Kovarčík. Poprosím ho, aby nás informoval o priebehu rokovania vo výboroch.

J. Kovarčík, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 286 z 22. marca 2007 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 208), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 208), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie, rokoval 9. mája 2007 o spoločnej správe na svojej 15. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, pretože výbor nebol uznášaniaschopný (§ 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), z počtu všetkých poslancov 12 bolo prítomných iba 6.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky určil mňa ako spoločného spravodajcu informovať Národnú radu o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ako spravodajca odporúčam hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch uvedených v informácii spoločne s odporúčaním tieto schváliť.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému zákonu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku do rozpravy. Ústne sa do rozpravy prihlásili pani poslankyňa Damborská a pán poslanec Jasaň, Dubravay, pán poslanec Liška. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Nech sa páči, pani poslankyňa Damborská.

M. Damborská, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegynky, kolegovia, podávam pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 208).

K článku II:

Doterajší text sa označuje ako bod 1. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie: V § 31 ods. 2 znie: "(2) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, môže odvolať predstaveného aj bez uvedenia dôvodu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, odvolá na návrh štatutárneho orgánu alebo predstaveného v politickej funkcii predstaveného aj bez uvedenia dôvodu. Vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom, môže odvolať predstaveného aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom, môže odvolať na návrh predstaveného v politickej funkcii predstaveného v jeho riadiacej pôsobnosti aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa zabezpečí jednotný princíp odvolávania predstavených na ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a všetkých orgánoch miestnej štátnej správy vrátane tých, ktoré nie sú služobnými úradmi. Súčasný princíp odvolávania predstavených v priamej riadiacej pôsobnosti vedúcim služobného úradu sa nemôže uplatňovať v orgánoch miestnej štátnej správy, ktoré nie sú služobnými úradmi. Prednosta orgánu miestnej štátnej správy takúto kompetenciu nemá, a preto sa navrhuje zveriť tieto úlohy do pôsobnosti vedúceho služobného úradu, ktorým je štatutárny orgán. Cieľom predloženého návrhu je teda vytvoriť štandardné riadiace vzťahy, ktoré sú dôležité pre efektívne fungovanie úradu a umožniť realizáciu politiky zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry úradu.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú. Ako ďalší vystúpi v rozprave pán poslanec Jasaň.

V. Jasaň, poslanec: Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 208).

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 39a Zapožičanie hodnosti

(1) Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú dosiahol, minister môže na dobu výkonu funkcie zapožičať vyššiu hodnosť.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na zapožičanie generálskej hodnosti.

(3) Zapožičanie hodnosti sa uvedie v personálnom rozkaze.

(4) Profesionálny vojak má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou."

Odôvodnenie: Ustanovením sa zavádza inštitút zapožičania vyššej hodnosti pre profesionálnych vojakov, ktorí v súlade so zákonom sú ustanovení do funkcie s vyššou plánovanou hodnosťou. Rozhodnutie o zapožičaní vyššej hodnosti je viazané výlučne na personálnu právomoc ministra.

Ďakujem, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú. Ako ďalší vystúpi v rozprave pán poslanec Dubravay.

P. Dubravay, poslanec: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, pán minister, predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov pána Emila Vestenického, Valentína Švidroňa a Petra Dubravaya k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 208).

V prvej časti za bod 15 sa vkladá nový bod 16, ktorý znie: V § 12 sa ods. 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: "h) poskytovanie veterinárnej starostlivosti v štátnych veterinárnych zariadeniach, v neštátnych veterinárnych zariadeniach" a tak ďalej. Ďalšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie: Povolenie tejto činnosti je pre veterinárnych pracovníkov potrebné z dôvodu udržania a zvyšovania svojej odbornej erudície, zachovania praktických návykov a udržania kontaktu s vývojom nových liečebných postupov a používaných liečiv. Navrhovaná úprava nemá vplyv na potrebu finančných prostriedkov.

V druhej časti bod 166 znie, § 103, budem číslovať jednotlivé časti:

"(1) Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas najviac na 6 mesiacov za obdobie 12 mesiacov na získanie potrebných skúseností do iného miesta výkonu štátnej služby, a to i na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak si to situácia vyžaduje, vedúci služobného úradu môže profesionálneho vojaka vyslať na stáž, ak s tým profesionálny vojak súhlasí, aj na čas dlhší ako 6 mesiacov, najdlhšie však na 1 rok na získanie potrebných skúseností do iného miesta výkonu štátnej služby.

(3) Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, absolvuje stáž vo vzdelávacej ustanovizni alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo veterinárnej starostlivosti s cieľom ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30a) alebo s cieľom udržiavania odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve30b) alebo na výkon odborných veterinárnych činností30c). Stáž sa vykonáva formou teoretickej prípravy alebo formou odbornej praxe.

(4) Podmienky na výkon stáže a jej rozsah podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(5) Na stáž sa primerane vzťahujú ustanovenia § 101 a 102."

Odôvodnenie: Pre profesionálnych vojakov vojenského zdravotníctva sa ustanovuje povinnosť vykonávať odbornú zdravotnícku alebo veterinárnu prax. Rozsah praxe ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

V 3. časti pozmeňujúceho návrhu v bode 235 sa § 215a dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: "(4) Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, pre ktorej výkon nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu, sa do 31. decembra 2007 prepustí zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v súlade s ustanovením § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie."

Odôvodnenie: V súčasnosti sú vo vojenskom zdravotníctve zaradení profesionálni vojaci, ktorí po účinnosti platného zákona nespĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu, ale z technických dôvodov neboli prepustení zo služobného pomeru v súlade s ustanovením § 202 ods. 1 platného zákona.

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, po dôslednom preštudovaní navrhovaného zákona sme v skupine s pánom poslancom Švidroňom a Vestenickým pripravili pozmeňujúci návrh k prerokúvanému zákonu č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky tak, ako ho máte k dispozícii v podobe rozdaného návrhu. Naším cieľom bolo zlepšiť postavenie, možnosti vzdelávania, odborného rastu a uplatnenia sa profesionálnych vojakov vojenského zdravotníctva. Obsah návrhu sme podrobne prerokovali s kompetentnými pracovníkmi ministerstva obrany či zdravotnej služby. Prosím za našu skupinu o podporu tohto návrhu, ktorý je v záujme odborníkov zdravotníctva našich ozbrojených síl.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú. Nech sa páči, pán poslanec Liška ako posledný v rozprave.

J. Liška, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi povedať pár slov k predkladanému návrhu novely zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Je to zákon, ktorý je veľmi dôležitý pre ozbrojené sily, a som veľmi rád, že túto novelu máme dnes na stole, pretože, myslím, že hovorím aj za celý náš klub, keď poviem, že po prijatí tejto novely sa, samozrejme, zlepší to, čo sme nemohli vystihnúť ešte v roku 2005, pretože neboli také skúsenosti a bolo jasné, že vo veľmi krátkom čase musí k takejto novele prísť.

Je veľmi rozsiahla, má možno nad 200 bodov a ja by som len v krátkosti chcel upozorniť na to, že s niektorými bodmi teda nesúhlasím alebo si myslím, že nie sú správne formulované. Hneď preto by som rád predložil tento pozmeňujúci návrh, ktorý bude znieť:

V bode 1 vypustiť slovo "ministerstva". Prečo? Pretože už v 1. vete sa hovorí, že "Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na účely tohto zákona je hlavným služobným úradom pre štátnu službu profesionálnych vojakov" a ďalej sa používa slovo "hlavný úrad". A v ďalšej vete sa hovorí, že "vedúcim hlavného úradu ministerstva je minister obrany". No ale potom je to ministerstva a ministerstva. Tiež si myslím, že je správne, keď slovo "ministerstva" sa odtiaľ dá preč a bude iba "vedúcim hlavného úradu je minister obrany", lebo sa pod tým rozumie ministerstva a bude to logické a správne.

Po druhé by som navrhoval, aby sa body 150, 151 a 188 vypustili a v § 138 ods. 3 sa vypustili slová "a na štátnu službu nadčas". Dôvod je ten, že v tejto navrhovanej novele sa uvažuje s tým, že profesionálnym vojakom sa nebude preplácať nadčas do výšky 5 hodín do týždňa. Ja si nemyslím, že to je správne. Ja si myslím, že základný plat má byť nastavený tak, aby každý vedel, že robí za určitý pracovný čas a každá hodina nadčas má byť preplácaná tak, ako to býva v slušných firmách. Ja som presvedčený, pán minister, že aj terajšie ustanovenie zákona dáva túto možnosť preplácať tieto hodiny nadčas, pretože aký máme rozdiel, keď niekto spraví 4 hodiny nadčas, nedostane zaplatené a ten, čo spraví 5 a pol alebo 6 hodín nadčas, ten to preplatené mať bude. No ja si myslím, že tam môžu vznikať potom na pracovisku nie veľmi dobre medziľudské vzťahy, pretože sa budú ľudia brániť takýmto nadčasom, ktoré by potom nemali mať preplácané.

Ja len si myslím, že stojí za úvahu toto zvážiť, že to nebudú také veľké finančné prostriedky, ktoré by ministerstvo obrany na toto malo vynakladať, a nakoniec, samozrejme, sa to dá zohľadniť, pretože v krátkej dobe, pokiaľ bude tento trend pokračovať, rast HDP a tak ďalej, tak sa bude musieť pristúpiť, samozrejme, k zvýšeniu základných platov, ktoré máme v súčasnosti v ozbrojených silách, a tam sa dá zohľadniť to, že jednoducho takáto práca nadčas je preplácaná, čiže zvýšenie nebude musieť byť o takú veľkú výšku. A toto si treba zvážiť, pretože už dnes sa budeme stretávať s tým, že nábor do ozbrojených síl, keď sa ozbrojené sily pohybujú na voľnom trhu pracovných miest, je čoraz náročnejší a jednoducho bude dobré, keď tie pravidlá budú jasne stanovené. Jasne stanovené vopred a myslím, že to bude len plusom.

No a 3. bod sa týka dodatkovej dovolenky. Je to ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že za určitých okolností je nárok na dodatkovú dovolenku, sú tam presne exaktne stanovené tieto veci. Samozrejme, ministerstvo má dať ešte k tomu smernice také, aby bolo jasné v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, kedy to je. Čiže ja si ani nemyslím, že to je dodatková, skôr je to taká už ako keby nároková dovolenka, lebo v 1. vete sa hovorí o nároku, a preto si nemyslím, že je správne, že v tom navrhovanom odseku sa hovorí o tom, že "dodatková dovolenka sa čerpá pred riadnou dovolenkou", keď už samotný názov hovorí, že je dodatková, pretože sa dáva až vtedy napríklad, keď pracoval príslušník ozbrojených síl čo len rok v takýchto sťažených podmienkach a potom ju dostal. Tak logické je to, že počas toho roka by si tú riadnu dovolenku mal vybrať.

Nehovorím, že to je optimálne, ten súčasný stav, ale myslím si, že je lepší ako to, čo sa navrhuje, preto by som navrhoval teda bod 162 vypustiť a možno v budúcnosti pristúpiť k ešte iným inštitútom možno, ako je mimoriadna dovolenka, pokiaľ by sme to chceli rozčleňovať, aby sa to nespájalo, a upresniť teda, aj takým spôsob dodatková dovolenka sa bude čerpať a tak, aby nebol strach o to, žeby potom nebola preplácaná z dôvodu toho, že by nebolo možné ju vyčerpať. Lebo ja si myslím, že dodatková dovolenka má slúžiť na to, aby tí príslušníci, ktorí v takomto sťaženom prostredí pracujú, aby jednoducho si vybrali aj riadnu, aj dodatkovú dovolenku, lebo peniaze nemôžu nahradiť ten oddych, ktorý ten človek potrebuje.

Tak mi dovoľte, aby som tieto pozmeňujúce návrhy dal pánu spravodajcovi. Zvážte, dúfam, že sa vyjadríte k tomu v záverečnej reči, či s nimi súhlasíte, alebo nie.

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vaše vystúpenie, pán poslanec, nie sú. Uzatváram rozpravu. Pán minister, chcete sa vyjadriť?

Nech sa páči.

F. Kašický, minister obrany SR: Vážený pán predsedajúci, vážené, ctené poslankyne, vážení páni poslanci, rád by som zareagoval na vystúpenia, ako aj na niektoré pozmeňujúce návrhy.

V prvom rade mi dovoľte poďakovať za váš záujem o tento návrh zákona, ktorý je z hľadiska rezortu obrany považovaný za veľmi dôležitý, a za konštruktívne návrhy k vyprecizovaniu niektorých ustanovení tohto zákona.

Ak dovolíte, bol predložený pozmeňujúci návrh pani poslankyne Damborskej. S týmto nemáme problémy ho podporiť. Takisto ako s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Jasaňa, ktorý rieši problematiku zapožičania hodností. Áno, táto záležitosť je akceptovaná, akceptovateľná a vytvorí lepší predpoklad na vytváranie niektorých personálnych záležitostí a situácií, ktoré môžu v rezorte nastať.

Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov pánov poslancov Petra Dubravaya a Valentína Švidroňa a Emila Vestenického. Áno, je to záležitosť, ktorá sa dotýka profesionálnych vojakov, ktorí majú určitým spôsobom špecifické postavenie v ozbrojených silách, a tento pozmeňujúci návrh dopĺňa tento zákon. Z našej strany nie je problém ho akceptovať. Ďakujem veľmi pekne.

Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Juraja Lišku, čo sa týka toho prvého, kde sa navrhuje vypustiť slovo "ministerstvo", z nášho pohľadu ide o legislatívnotechnickú úpravu a nemáme problém ju akceptovať, tento pozmeňujúci návrh.

Ten druhý, ktorý sa týka vypustenia bodov 150, 151 a 188, teda práca a práca nadčas, tu by som chcel len poznamenať, že už podľa súčasne platného zákona, je to konkrétne § 90, patrí profesionálnemu vojakovi náhradné voľno až za prácu nadčas, ktorá presiahne tých 5 hodín v týždni. Z uvedeného dôvodu je preto z nášho pohľadu potrebné terminologické zladenie § 90 s § 138, lebo v § 138 ods. 3 je už v platnom zákone uvedené, že služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonávanú v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a na štátnu službu nadčas. Služobný plat profesionálneho vojaka je tiež určený už s prihliadnutím na služobnú pohotovosť. A potom riešime ďalšiu záležitosť, že za každú ďalšiu hodinu práce nadčas má potom profesionálny vojak nárok na náhradné voľno alebo na preplatenie práce nadčas. Ja by som túto záležitosť neriešil a tento bod z pohľadu rezortu neakceptujeme alebo navrhujem neakceptovať.

Ten tretí bod, ktorý hovorí o tej dovolenke, musím povedať, že naším návrhom sa sledovalo vytvorenie podmienok na prednostné vyčerpanie práve dodatkovej dovolenky a zosúladenie s predpismi v iných pracovnoprávnych vzťahoch, ale aj napriek uvedenému môžeme s týmto pozmeňujúcim návrhom súhlasiť.

Čiže čo sa týka vašich troch pozmeňujúcich návrhov, ohľadne návrhu na vypustenie slova "ministerstva" odporúčame, čiže bod 1 a 3 áno a bod 2 nie.

To znamená, ak by som mal urobiť záver, ako som už v úvode svojho vystúpenia povedal, so všetkými bodmi, ktoré sú v informácii Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, s týmito súhlasíme. Súhlasíme taktiež so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené v rozprave, s výnimkou bodu 2 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Juraja Lišku k práci nadčas.

Záverom k tomuto návrhu, jeho schválením sa vytvoria skutočne ďalšie motivačné faktory pre prácu príslušníkov v ozbrojených silách Slovenskej republiky a takisto sa vytvoria lepšie podmienky na získavanie ďalších príslušníkov ozbrojených síl.

Ešte raz chcel by som poďakovať všetkým poslancom za ich pripomienky v rámci prerokovania tohto materiálu v rámci jednotlivých výborov, ako aj počas rozpravy. Ešte raz požiadam vás potom o podporu tohto zákona pri jeho hlasovaní o ňom.

Ďakujem veľmi pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca.

J. Kovarčík, poslanec: Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, vzhľadom na to, že na poslancov, ktorí predkladali pozmeňujúce návrhy, neboli žiadne faktické poznámky, dá sa predpokladať, že tieto návrhy boli praktické a je možné ich legislatívne zapracovať do zákona. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať prvým čítaním o

návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej, Zdenky Kramplovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (je to tlač 266).

Návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí č. 262.

Pani poslankyňa Tóthová, poprosím vás, aby ste uviedli návrh zákona.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som uviedla legislatívny návrh, ktorého som spoluautorka spolu s pani poslankyňou Kramplovou a s pani poslankyňou Muškovou.

V podstate ide o legislatívny návrh, ktorý doplňuje zákon o Slovenskej televízii s tým, že rieši prenosy z parlamentu a presúva ich z nočných hodín do hodín denných. Otázka informácií z parlamentu je otázka, ktorá už na tejto pôde v tejto ctenej snemovni viackrát zaznela. Za minulé volebné obdobie viacerí poslanci požadovali, aby neboli nočné záznamy vysielané, dokonca aj poslanci Hnutia za demokratické Slovensko požadovali priame prenosy a dokonca aj pán predseda parlamentu, ktorý dnes vedie schôdzu, viackrát pre médiá sa vyjadril v prospech lepšej informovanosti verejnosti z rokovania parlamentu.

Dnes je taká situácia, že verejnosť dostáva informácie z rokovania tejto snemovne v nočných hodinách s presne neurčitým začiatkom vysielania, a čo je dôležité povedať, nie celé. Teda dostávame záznamy, teda ponúkajú sa záznamy, ktoré sa vysielajú v noci a v hodine 7.45 sa vysielanie aj záznamu kráti. Konkrétne dnes ten, kto si pozrel vysielanie zo záznamu zo včerajšieho rokovania, ráno o 7.45 bolo zastavené vysielanie, ba dokonca ani celá hodina otázok nebola odvysielaná. Otázky, ktoré kládli poslanci v tejto snemovni, kde tlmočili názory alebo požiadavky občanov, ktorí sa na nich obrátili, aby takúto otázku položili členom vlády, nedostali informáciu, že skutočne takéto otázky položené boli, pretože v polovici hodiny otázok bol zostrih a bol koniec. Aký dojem mal televízny divák? No divák mal dojem, že tu končí rokovanie. A čo ďalšie zákony, ktoré boli prerokované po 15.00 hodine? O tých ani slovo v televízii, ani v spravodajstve v televíznych novinách.

Veľakrát sa stávalo, že do večerných hodín, nie zámerne, ale vzhľadom na dynamiku rokovania, sa dostávali neraz zákony najviac, ktoré sa dotýkali konkrétnych citlivých otázok občanov, a vzhľadom na túto techniku, ktorá sa realizuje, občania nedostali žiadnu informáciu.

Je pravdou, že sú aj informácie v tlači a podobne, ale o tých sa zmienim neskôr, skôr by som teraz chcela zdôrazniť, že vysielanie dnes na 2. programe STV, ktoré prebieha v nočných hodinách, je čisto formálne riešenie, aby nevznikal dojem, že Slovenská televízia nemá žiadny záujem o dianie v slovenskom parlamente a že si neplní svoju verejnoprávnu funkciu.

Pre väčšinu obyvateľov, pre väčšinu občanov je nočné vysielanie nevýhodné z prirodzeného dôvodu, z dôvodu biologickej potreby spánku. Dokonca sledovanie nočných programov podľa štatistík u nás aj v zahraničí sú programy, ktoré idú v noci, sú najmenej sledované. Tam je úplne najnižšia sledovanosť. Preto sa tak v súkromných televíziách, ako aj vo verejnoprávnych televíziách v zahraničí na nočné programy dávajú reprízy už odznených programov, teda niečo, s čím sa počíta, že bude malá sledovanosť.

Ja sa pýtam, má naša spoločnosť záujem na tom, aby informácie z parlamentu boli čo najmenej sledované? Vážení, uvedomme si, že sledovanie diania v parlamente občanmi, kde sa rozhoduje o základných otázkach riadenia tohto štátu, je aj určitá kontrola činnosti zástupcov občanov, zvolených zástupcov občanov, je to určitá kontrola občanmi, priama kontrola, na ktorú občania majú právo. Teda zdôrazňujem, to nie je len informovanie o dianí v parlamente, to je umožnenie kontrolovať parlament. A pýtam sa, je záujmom v právnom štáte, aby občania kontrolovali činnosť najvyššieho zastupiteľského zboru a na základe poznatkov z tejto kontroly sa mohli kvalifikovane vo voľbách vyjadriť? Ja som hlboko presvedčená, že záujmom v právnom štáte toto musí byť. My musíme mať záujem na tom, aby naša činnosť bola kontrolovaná, aby sme sa pred svojich voličov mohli postaviť a dávať potom odpočty.

Navyše je tu ešte ďalšia stránka. Je tu stránka robenia si pohľadu o činnosti v parlamente, o čom sa zmienim o chvíľočku.

Je pravda, že voči predloženému legislatívnemu návrhu hneď vznikli aj námietky nesúhlasiace s týmto legislatívnym návrhom. Boli úvahy a názory, že rokovanie z parlamentu je nezáživné, že občania takémuto rokovaniu nerozumejú, že teda sú to otázky, ktoré nevedia posúdiť a podobne. Dokonca jedno periodikum, jedny noviny odpublikovali myšlienku, že kto je zvedavý na "klapancie" z parlamentu. Nuž, vážení, takýto postoj je postoj, s ktorým ja vonkoncom ani spoločné predkladateľky tohto legislatívneho návrhu nemôžeme súhlasiť.

Občania si radi pozrú to rokovanie, ktoré sa ich výslovne dotýka. Ja to viem prezentovať, napr. pokiaľ sa prerokovával návrh novely zákona, ktorým sa presunula otázka deregulácie, tak sme dostali viacero, veľký počet ohlasov a viacerí napísali, že toto rokovanie sledovali aj v nočných hodinách. Nuž prečo? Preto, že sa ich to týkalo.

Je pravdou, že okrem priameho prenosu, resp. záznamu, ktorý môžu občania sledovať, sú informácie z parlamentu aj v spravodajských reláciách. Vážení, spravodajská relácia má minimálny časový priestor. Za takýto minimálny časový priestor môže dať len veľmi stručnú informáciu, ktorá, žiaľ, nepostihne neraz, vytrhnutá zo súvislostí, nepostihne podstatu veci. Ba dokonca v tlači dochádza alebo v informačných prostriedkoch dochádza k dezinformáciám.

Dovoľte, aby som vám povedala jeden príklad, ktorý znovu sa týka otázky deregulácie nájomného. Česká ČTK (Česká tlačová kancelária) vydala oznam, že dňa toho a toho bol prerokovaný zákon o deregulácii a parlament schválil oddialenie účinnosti deregulácie do konca roku 2008. Nato však zároveň priložili informáciu, že generálny prokurátor Slovenskej republiky v ten istý deň podal na Ústavný súd návrh o zrušenie tohto prijatého zákona, pretože ho považuje za protiústavný. Darmo som do ČTK žiadala jednoznačnú opravu, povedali, že pri lepšom prečítaní textu, ktorý oni dali, možno vyvodiť z toho, že sa to netýka toho prijatého legislatívneho návrhu a podobne, ale že to občania tak vnímali a u nás v kancelárii zvonili telefóny, kde sa informovali občania, ktorých sa tento legislatívny návrh týkal, že čo teraz, keď prokurátor protestoval, to ich nezaujímalo, podľa nich to bolo zrozumiteľné. Realita, ktorú preukázali občania, bola taká, že pre občanov to bola dezinformácia. Dezinformácia, ktorú sme žiadali opraviť, žiaľ, nepodarilo sa naším textom, dezinformácia, ktorú žiadame do nemenovaných novín vydávaných pre bratislavských občanov už mesiac, aby odpublikovali, stále to neodpublikujú a my musíme v individuálnych prípadoch toto opravovať. Myslím, že takýmto prípadom by sme sa vyhli, pokiaľ by občania mohli sledovať vysielanie cez deň.

Dokonca som sa stretla s názorom, že prečo chceme priame prenosy, teda v minulosti, a prečo dávame teraz návrh na záznam v dennom vysielaní. Vážení, z finančného dôvodu, pretože by to dneska vyžadovalo určité finančné nároky a Slovenská televízia prechádza na digitálne vysielanie, kde potom je plne možné riešiť priame prenosy. My si uvedomujeme, všetky tri predkladateľky tohto legislatívneho návrhu, že priame prenosy sú to, čo chceme dosiahnuť, pretože takýto je svetový trend. A určite nemajú pravdu tí, ktorí hovoria, že je to nezáživné, že to občania nebudú sledovať, pretože keby to bolo tak, tak zahraničné televízie nebudú prechádzať na priame prenosy.

Dovoľte, aby som vás informovala, že zo zasadaní vrcholného zastupiteľského zboru vysielajú priame prenosy televízie, ako je britská BBS na kanále parlament, švédsky Opel Shannel, ďalej švédsky Network Schweden, dánska stanica DR 4 TV a iné. Španielska a portugalská televízia vysielajú dokonca na osobitných okruhoch na kanále, ktorý sa nazýva Canal Parlamento, prenosy i záznamy z parlamentných rokovaní kombinovaných s parlamentným spravodajstvom rokovania v parlamente. A, žiaľ, viem, že viacerým poslancom nie je známa skutočnosť, že podobný prístup zvolili už v Českej republike, kde pôsobí od novembra 2004 parlamentná satelitná a káblová televízia 24 CZ, ktorá vysiela priame prenosy nielen z rokovania parlamentu, ale aj z rokovaní výborov, vážení. Priame prenosy z rokovania výborov. To je posun demokracie v právnom štáte. A my tu uvažujeme a sme na situácii, že v čase, keď najmenší počet občanov sleduje televíziu, vtedy dáme záznamy z parlamentu? A nechceme alebo niekedy kritizujeme, keď chceme aspoň o krôčik zlepšiť situáciu tým, že by tieto záznamy boli vysielané cez deň? My sme navrhli 8. hodinu, ale to môže byť 7. hodina ráno, to môže byť 6. hodina ráno. To je otázka dohody tohto parlamentu, komunikácie so zástupcami so Slovenskou televíziou a s ďalšími odborníkmi, ktorí pracujú v tejto oblasti.

Vážení poslanci, ja si myslím, že informácia z prvej ruky, ktorú dáva neskreslená, nezostrihaná, nedeformovaná ponuka informácií, je aj pre nás výhodná. V dennej tlači, vo verejnosti prevažuje názor, čo robia tí v parlamente? Pretrpia tam 5, 6, 8 dní a berú vysoké platy. Občania sa nedozvedia, ako jednotliví poslanci robia analýzy predložených legislatívnych návrhov, ako navrhujú možné, čo najlepšie riešenia pre prax a podobne. Ja som sa ozvala proti jednému takémuto názoru v dennej tlači, sľúbili opravu a oprava bola v tom, že Tóthová má energiu, lebo je veľa jabĺk.

Vážení, o čo sme zlepšili imidž parlamentu? Ja som presvedčená, pokiaľ pôjdu záznamy v čase, keď je väčšia sledovanosť, dokonca ak budeme brojiť a podporovať snahu, aby tak ako v zahraničí rokovanie parlamentu bolo v priamom prenose vrátane rokovania výborov, zlepší sa aj pohľad občanov na prácu poslancov a nebudeme pri hodnotení štátnych orgánov na poslednom mieste a na takom vnímaní, že dokonca dneska poslanec Národnej rady je skoro ako dehonestujúce označenie. Toto chceme? Tak spravme preto, čo je v našich silách. Ďalej som sa stretla, pardon, poviem ešte jednu myšlienku, túto skutočnosť si už uvedomili aj poslanci miestnych samosprávnych zastupiteľstiev. A kde je to len možné, tam v priamom prenose vysielajú informácie z rokovania zastupiteľstiev samosprávy, alebo teda či už obce, mesta alebo kraja, z VÚC, pretože je to forma komunikácie, jedna z najlepších foriem komunikácie s občanmi.

Dovoľte, aby som povedala, že som sa stretla aj s názorom, s pripomienkou, že týmto legislatívnym návrhom zasahujeme, nedovolene zasahujeme do programovej štruktúry Slovenskej televízie, že proste rušíme jej verejnoprávny charakter a podobné ďalšie nepravdy. Uvedomme si, že máme súkromné televízie a verejnoprávnu televíziu. Podmienky vysielania súkromnej televízie sú dané v licencii. Tá televízia musí vysielať v súlade s licenčnými podmienkami. Podmienky vysielania verejnoprávnej televízie sú dané v zákone. A verejnoprávna televízia môže a musí vysielať tak, aby bola súladná so zákonom. Už dnes v § 5, ktorý upravuje činnosť Slovenskej televízie, sa uvádzajú hlavné činnosti televízie, kde sa hovorí v ods. 1 písm. i), že "Slovenská televízia uskutočňuje prenosy a záznamy významných udalostí politického zamerania". Áno. Ďalej poskytuje potrebné vysielanie, prepáčte, opakujem, "poskytuje potrebný vysielací čas pre dôležité oznámenie určené verejnosti a pre verejných činiteľov". Túto povinnosť si Slovenská televízia musí plniť a s vysielaním záznamov plní, neplní si ju v plnom rozsahu, lebo nám odstrihuje záznamy, nedáva ich celé a je naším právom dať do zákona, aby bolo celé vysielanie a v takom čase, keď je to prístupné občanom. Ak to bude v zákone, bude to ďalšia zákonná podmienka, v rámci ktorej bude robiť Slovenská televízia svoju programovú štruktúru.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som hlboko presvedčená, že predložený legislatívny návrh v plnom rozsahu rozvíja aj ústavný čl. 26, kde sa hovorí, že právo na informácie je v podstate ústavným právom občanov. Je to legislatívny návrh, ktorý sme spolu s pani poslankyňou Kramplovou a pani poslankyňou Muškovou spracovali, predkladáme vám ho a všetky tri ako predkladateľky sa uchádzame o vašu podporu.

Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP