Středa 9. května 2007

Prvý deň rokovania

10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

9. mája 2007 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené kolegyne, kolegovia, pani poslankyne, páni poslanci, vítam vás opäť po nejakom čase v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky a otváram zároveň rokovanie 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa stlačením hlasovacieho zariadenia prezentovali, či sme uznášaniaschopní.

Dámy a páni, prezentujme sa. Konštatujem, že je prítomných 116 poslancov. Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 10. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Pavol Džurina a Anna Szögedi a náhradníkmi za overovateľov budú páni poslanci Jozef Líška a pán poslanec Pavol Frešo.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci pán Martin Fronc, pán Stanislav Janiš, pán Rudolf Pučík. Na zahraničnej pracovnej ceste je predseda zahraničného výboru pán poslanec Boris Zala.

Dámy a páni, chcem vás informovať, že naša kolegyňa pani poslankyňa Edita Angyalová mi 30. apríla doručila písomné oznámenie o tom, že sa vzdáva mandátu poslankyne Národnej rady. Týmto dňom jej mandát zanikol a na základe uvedených skutočností vás chcem informovať, že Národná rada vykoná všetky potrebné úkony, aby sa náhradník mohol ujať výkonu mandátu poslanca, a to zajtra o 11.00 hodine. Chcem len upresniť, aby nedošlo k nedorozumenie, dnes nastúpi pán poslanec Juhász ako náhradník za pána Gyurovszkého, ale náhradník za pani poslankyňu Angyalovú bude nastupovať a skladať sľub až zajtra o 11.00 hodine.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 10. schôdze tak, ako vám bol rozdaný. Chcem hneď na tomto mieste upozorniť, že dôjde k jednej zmene na základe požiadavky pána ministra obrany Kašického, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste budúci týždeň a mal by uvádzať vládny návrh pod bodom 50. Navrhujem, aby sme tento bod prerokovali 11. mája, to znamená v piatok ráno o 9.00 hodine ako prvý bod rokovacieho dňa.

Ešte vás chcem informovať, že na návrh gestorských výborov správy a materiály predložené v súlade s príslušnými zákonmi uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu, a na to, aby tak mohli učiniť, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili pri schvaľovaní programu schôdze. A teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 10. schôdze. Pripomínam vám, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku každé vystúpenie poslanca, ktorý navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu. A ešte vás chcem požiadať všetkých tých, ktorí budete mať pripomienky alebo návrhy na rozšírenie alebo zmenu programu, aby ste mi doručili svoje návrhy písomne.

Takže, dámy a páni, nech sa páči, vaše návrhy na doplnenie alebo zmenu programu 10. schôdze Národnej rady - pani poslankyňa Laššáková, pán poslanec Novotný, pani poslankyňa Sabolová. Ešte niekto, dámy a páni? Ak nie, končím možnosť dať návrhy na doplnenie alebo zmenu programu.

Takže, nech sa páči, pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Dávam návrh, aby Národná rada prijala nasledovné uznesenie:

"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 128 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov žiada vládu Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve a o realizovaných a pripravovaných opatreniach vlády Slovenskej republiky v rezorte zdravotníctva v termínoch podľa rokovacieho poriadku."

Krátke odôvodnenie. V médiách odznieva veľké množstvo rôznych sporných informácií, a preto je potrebné, aby sme o tejto otázke diskutovali v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SMK - MKP, KDH dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie tohto znenia:

"Národná rada Slovenskej republiky na návrh troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SMK - MKP, KDH žiada vládu Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky v lehote do 15 dní správu o aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve po parlamentných voľbách 2006 a o realizovaných a pripravovaných opatreniach vlády Slovenskej republiky v rezorte zdravotníctva s tým, že uvedenú správu Národná rada Slovenskej republiky prerokuje na 10. schôdzi."

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Žiadam, pán predseda, v dvoch variantoch buď bod 49, ktorým sa rušia krajské úrady, predradiť pred bod 12 a s tým súvisiace zákony. Bod 12 vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace so zrušením krajských úradov. Ak chceme meniť iné zákony, musíme prv mať prijatý zákon, ktorým sa rušia krajské úrady.

Druhý variant je ten, aby sme o všetkých bodoch z prvého čítania, ktoré súvisia so zrušením krajských úradov, prerokovali až po bode 49, keď prijmeme návrh zákona, ktorým sa rušia krajské úrady. Je to zmysluplné a myslím si, že aj takto procedurálne by bolo správne. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhoch na zmenu a doplnenie programu. Ako prvý návrh zaznel návrh pani poslankyne Laššákovej. Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Laššákovej. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 106 za, 1 bol proti, 29 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme prijali návrh pani poslankyne Laššákovej na doplnenie programu.

Pán poslanec Novotný, vzhľadom na to, že ten návrh, ktorý prešiel (reakcie z pléna), dobre, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Novotného. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 136 prítomných, 60 za, 41 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že návrh pána poslanca Novotného sme neodsúhlasili.

Budeme teraz hlasovať o návrhoch pani poslankyne Sabolovej. Ako prvý, boli dva návrhy, ako prvý bol návrh, aby sme bod 49 alebo teda bod, ktorý je uvedený ako 49. bod programu predradili pred bod 12? Dobre som rozumel? Dobre. Čiže budeme najprv hlasovať o tomto návrhu pani poslankyne Sabolovej. Čiže ešte raz, aby sme bod 49 prerokovali pred bodom číslo 12. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 61 za, 5 boli proti, 70 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento váš prvý návrh sme neprijali, pani poslankyňa.

Budeme hlasovať o vašom druhom návrhu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 62 za, 5 proti, 71 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že ani druhý návrh pani poslankyne Sabolovej sme neodsúhlasili.

Dámy a páni, tým sme odhlasovali všetky alebo hlasovali sme o všetkých návrhoch, ktoré prišli na zmenu alebo doplnenie programu, a budeme teraz hlasovať o programe schôdze ako o celku so schválenou zmenou a doplnkom. Prezentujeme sa a hlasujeme o programe schôdze ako o celku.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 101 za, nikto nebol proti, 34 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili program 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s doplnkami a zmenami, tak ako sme o nich hlasovali.

Dámy a páni, chcem vás upozorniť, že o nastúpení náhradníka, vrátených zákonoch a o návrhu na skrátené legislatívne konanie, ako aj o prerokovanom návrhu zákona v prvom čítaní budeme hlasovať ihneď po prerokovaní s výnimkou dvoch zákonov, ktoré vrátil pán prezident. Sú to zákony pod číslami v programe číslo 4 a číslo 5. O týchto dvoch zákonoch budeme hlasovať o 17.00 hodine. Takže ešte raz, aby nedošlo k nedorozumeniu.

Po tom, ako zloží sľub náhradník, budeme prerokovávať schválený program od čísla 1 až po 7 s výnimkou bodov 4 a 5 a budeme hlasovať ihneď po prerokovaní jednotlivých bodov.

O vrátených zákonoch pánom prezidentom budeme hlasovať až o 17.00 hodine.

Ešte vás chcem informovať, že, samozrejme, ak nie je iný návrh a v poslaneckom grémiu sme o tom hovorili, budeme ako obvykle vždy o prerokovaných bodoch programu hlasovať o 11.00 alebo o 17.00 hodine. Tajné hlasovanie vykonáme vo štvrtok 10. mája po hlasovaniach o 17.00 hodine.

Dámy a páni, ešte jedna veľmi dôležitá informácia pre vás. Program 10. schôdze je pomerne rozsiahly a náročný a ako viete, od dvadsiateho štvrtého sa v týchto priestoroch uskutoční summit alebo stretnutie predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie. Vzhľadom na to, že musíme priestory nielen rokovacej sály, ale aj celej Národnej rady technicky a organizačne pripraviť a zabezpečiť, je vysoko pravdepodobné, že program schôdze, tak ako sme ho schválili, neprerokujeme do osemnásteho do piatka, a preto vás chcem upozorniť, že prerušíme rokovanie 10. schôdze v piatok osemnásteho a budeme potom po týždňovej prestávke, kedy sa uskutoční summit predsedov parlamentov európskych krajín, pokračovať od dvadsiateho deviateho. Nechávam otvorené, samozrejme, nechávam otvorený priestor na rokovanie poslaneckého grémia podľa toho, aký rozsah neprerokovaného programu nám bude ostávať po osemnástom. Budeme potom hľadať v poslaneckom grémiu spoločné riešenie tak, aby vyhovovalo všetkým poslancom.

Ďakujem pekne a teraz pristúpime, dámy a páni, k informácii... Ešte, nech sa páči, pán predseda zdravotníckeho výboru pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem. Ja len využijem príležitosť na krátky oznam. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás v mene Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo pozval dňa 10. mája, teda zajtra aj na podujatie pri príležitosti Svetového dňa astmy. Uvedená akcia sa uskutoční v priestoroch Národnej rady. O 8.45 hodine bude otvorenie podujatia vo foyer spojené s výstavou kresieb detí zo základnej školy. Od 9.00 do 15.30 hodiny bude začiatok vyšetrení spirometriou pre poslancov Národnej rady. Jedno takéto vyšetrenie trvá 3 až 5 minút. Uskutoční sa vo výbore, v zasadačke Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Počas celej akcie budú prítomní zástupcovia Združenia astmatikov Slovenska. Chcel by som vás čo najsrdečnejšie pozvať na toto podujatie. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda, za informáciu. A teraz už pristúpime k

informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Poprosím pani predsedníčku pani poslankyňu Renátu Zmajkovičovú, aby nám podala informáciu.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky László Gyurovszky doručil 11. apríla 2007 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné vyhlásenie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška rozhodnutím č. 249 z 11. apríla 2007 vzal túto skutočnosť na vedomie s tým, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa Gyurovszkého zanikol v súlade s čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky László Gyurovszky kandidoval na funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátnej listine za Stranu maďarskej koalície.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška svojím rozhodnutím č. 256 17. apríla 2007 vyhlásil podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z. a § 10 ods. 2 písm. b) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa Gyurovszkého nastupuje za Stranu maďarskej koalície dňom 17. apríla 2007 podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 náhradník György Juhász, narodený 10. 10. 1969 bytom Tvrdošovce.

Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška svojím rozhodnutím č. 257 zo 17. apríla 2007 v súlade s § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z. a o podanie informácií o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom Národnej rade Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z týchto predpisov a z citovaných rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto úkony.

Po prvé. Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s písomným rozhodnutím Lászlóa Gyurovszkého z 11. apríla 2007 a s citovanými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 249 z 11. apríla 2007 a č. 256 a č. 257 zo 17. apríla 2007.

Súčasne sa oboznámil so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 a zistil, že nastupujúci náhradník je uvedený v poradí kandidátnej listiny Strany maďarskej koalície tak, ako ho vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 256 zo 17. apríla 2007 a spĺňa podmienky určené v § 47 ods. 1 citovaného zákona č. 334/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2005 Z. z. pre nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Po druhé. Podľa údajov uvedených v podkladoch nastupujúceho náhradníka sa György Juhász narodil 10. 10. 1969 a trvalé bydlisko má v Tvrdošovciach.

Po tretie. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:

"Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie: po prvé, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky László Gyurovszky dňa 11. apríla 2007 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné vyhlásenie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zanikol podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky dňom 11. apríla 2007.

Po druhé, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 256 zo 17. apríla 2007 vyhlásil, že na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa Gyurovszkého podľa poradia výsledku volieb konaných 17. júna 2006 uvedených v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník nastupuje dňom 17. apríla 2007 György Juhász, narodený 10. 10. 1969 bytom Tvrdošovce.

Po tretie, informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani predsedníčka výboru. Otváram rozpravu. Písomne som nedostal prihlášku. Pýtam sa, dámy a páni, či sa chce do rozpravy niekto prihlásiť ústne? Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Pani predsedníčka, môžeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ste ho predniesli? Dámy a páni, budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 134 za, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát pána poslanca Gyurovszkého.

Teraz poprosím pána Györgya Juhásza, aby sa dostavil do rokovacej sály, aby zložil sľub poslanca Národnej rady. Chcem pripomenúť, že podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na Ústavu Slovenskej republiky a povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Zároveň pán poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

Teraz poprosím pána Juhásza, aby pristúpil pred rečnícke miesto a zložil sľub.

V. Veteška, podpredseda NR SR: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Gy. Juhász, poslanec: "Sľubujem." (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec, zaujmite miesto v rokovacej sále. Predpokladám, že ako človek, ktorý už prežil nejaký ten čas v Národnej rade, budete si aj v tomto volebnom období plniť svoje povinnosti tak, ako ste to sľúbili. Želám vám veľa úspechov, takisto aj vo vašej práci vo výboroch.

Teraz vyhlasujem krátku prestávku, aby technici mohli prestaviť systém. Poprosím vás, dámy a páni, keby ste vybrali vaše hlasovacie karty zo zariadenia.

(Technická prestávka.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, po krátkej technickej prestávke budeme pokračovať

návrhom na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Je to tlač pod č. 309. Bola vypracovaná na základe návrhu poslancov, členov poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Písomne som prihlášku nedostal. Pýtam sa, či chce niekto k tlači č. 309 sa prihlásiť ústne do rozpravy? Nie. Končím možnosť prihlásiť sa a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Budeme teraz, dámy a páni, hlasovať. Chcem vás poprosiť, kolegyne, kolegovia, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli odhlasovať nové zloženie výborov, tak ako ste dostali návrh tlače pod č. 309. Takže budeme hlasovať. Čiže hlasujeme o zaradení do výborov tak, ako to navrhol poslanecký klub Strany maďarskej koalície.

Kolegyne, kolegovia, pravdepodobne nie všetci ste sa zaregistrovali po tom, ako technici obnovili kartu pána poslanca. Ešte raz vás požiadam, aby ste vybrali hlasovaciu kartu a znovu sa zaregistrovali a budeme ešte raz hlasovať o návrhu, ktorý máte pod tlačou č. 309, to znamená návrh na zaradenie do výborov. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 109 prítomných, 106 za, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že Národná rada schválila návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Budeme pokračovať v druhom a treťom čítaní o

zákone z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou. Je to tlač č. 263.

Pani poslankyňa Laššáková, poprosím vás, aby ste nás informovali o priebehu rokovania vo výboroch.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás ako poverená spravodajkyňa informovala o správe Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré máte ako tlač č. 263 v druhom čítaní.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 13. apríla tohto roku č. 252 pridelil zákon z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s termínom do 4. mája...

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa, chvíľočku vás poprosím.

Kolegyne, kolegovia, chcem vás požiadať o väčší pokoj v rokovacej sále, aby sme sa počuli. Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: ... s termínom do 4. mája 2007. Určený výbor prerokoval zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na svojej 16. schôdzi 25. apríla tohto roku. Uznesením č. 159 vyjadril súhlas s pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky uvedenými v tretej časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 11. apríla 2007.

Pripomienky, ktoré dal pán prezident, sú uvedené v správe ústavnoprávneho výboru v prvej časti.

Ústavnoprávny výbor odporúčal zákon z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v znení neskorších zmien schváliť s tým, že ústavnoprávny výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch vyplývajúcich z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky spoločne a tieto schváliť. Odporúča ďalej, aby zákon, ktorý Národná rada opätovne prerokuje, bol schválený ako celok.

Ďakujem pekne, skončila som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomne som prihlášku nedostal. Pýtam sa, či sa chce... Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja mám len jeden návrh týkajúci sa hlasovania. Navrhujem, aby Národná rada hlasovala o bode 1 a 2 z pripomienok pána prezidenta spoločne a o bode 3 a 4 spoločne. To znamená, aby sa nehlasovalo o všetkých pripomienkach pána prezidenta spoločne tak, ako to odporúčal gestorský výbor, ale aby sme hlasovali o bodoch 1 a 2 a o bodoch 3 a 4. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa bola jediná, ktorá vystúpila v rozprave. Uzatváram rozpravu a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode. Budeme hlasovať až o 17.00 hodine, ako sme sa dohodli, a pokračujeme druhým a tretím čítaním o

zákone z 23. marca 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Je to materiál tlač pod č. 264.

Pán Pelegrini, pán poslanec, nech sa páči, informujte nás o prerokovaní vráteného zákona vo výboroch.

P. Pelegrini, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol informáciu o výsledku prerokovania zákona z 23. marca 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 264) v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 23. marca 2007 zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí zo dňa 12. apríla 2007 uviedol dôvody na vrátenie zákona.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 253 z 13. apríla 2007 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku s termínom na prerokovanie vo výboroch vrátane gestorského výboru do 4. mája 2007. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

Výbory, ktorým bol vrátený zákon pridelený, tento prerokovali s nasledovným záverom.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 25. apríla 2007 a uznesením č. 160 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 23. marca 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schváliť v znení zmeny uvedenej pod bodom A tohto uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval vrátený zákon a odporučil po opätovnom prerokovaní schváliť v znení zmeny uvedenej pod bodom A tohto uznesenia.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vrátenému zákonu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie rokoval 4. mája 2007 o spoločnej správe výborov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku spoločnú správu neschválil. Zároveň ma poveril, aby som informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomne som nedostal prihlášku. Dávam možnosť prihlásiť sa ústne. Končím možnosť prihlásiť sa ústne. Uzatváram rozpravu a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme hlasovať o 17.00 hodine. Budeme pokračovať v rokovaní o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Je to tlač 267.

Pán podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák nám odôvodní tento návrh.

Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

R. Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR: Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dňa 21. marca 2007 navštívila Slovenskú republiku misia expertov Schengenskej evalvačnej komisie za účelom hodnotenia súladu úrovne ochrany osobných údajov so schengenským acquis.

Na základe záverov z tohto hodnotenia je potrebné urýchlene prijať legislatívne opatrenia na úseku ochrany osobných údajov súvisiacich so vstupom Slovenskej republiky so schengenského priestoru ešte predtým, ako Rada Európskej únie bude prijímať rozhodnutie, ktorým potvrdí dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov v Slovenskej republike, čo bude už v prvej polovici júna roku 2007.

Pre mňa je veľmi dôležité, že Schengenská evalvačná komisia, ktorá prišla po veľmi kritickej správe hodnotiť prvú časť tých podmienok, zhodnotila, že Slovensko za posledného polroka urobilo veľmi silný krok dopredu a v ostatných oblastiach ochrany osobných údajov splnilo kritériá schengenského acquis a sme pripravení na jeho plnú implementáciu.

Toto je poslednou prekážkou, ktorú musíme splniť a dať do účinnosti tento nový zákon ešte pred polovičkou júna tohto roku, a preto je to dôležité, a preto využívame aj túto mimoriadnu formu skráteného legislatívneho konania v súvislosti s dôsledkami, ktoré by mohli nastať v prípade, že by sme do schengenského priestoru aj na základe tejto chyby pustení neboli. Ďakujem za pochopenie.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády. Požiadam teraz poslanca Kovačócyho, aby ako poverený za výbor informoval o prerokovaní tohto návrhu vo výbore.

M. Kovačócy, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, podávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 267).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 272 z 23. apríla 2007 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v termíne ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov prerokoval na svojej 15. schôdzi dňa 9. mája 2007 a neprijal platné uznesenie, nakoľko nebol uznášaniaschopný podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Počet všetkých poslancov mal byť 12, prítomných bolo 6 poslancov. Ďakujem.

P. Paška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy niekto prihlásiť ústne? Pán poslanec Pado. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Nech sa páči, pán poslanec.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, ktoré sa bývalým vládam napriek nelichotivému postaveniu, v akom sa Slovenská republika v medzinárodnom meradle v roku 1998 nachádzala, je nesporným úspechom bývalých vlád. Či sa vám to, dámy a páni, páči alebo nie, je to nespochybniteľný fakt.

Dá sa povedať, že vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO sa zavŕšila významná etapa zmien v našej spoločnosti počnúc 17. novembrom 1989, aj keď si to jeden z najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky ani nevšimol.

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii so vstupom Slovenska do schengenského priestoru znamená prebratie na seba zodpovednosti za vykonávanie efektívnej hraničnej kontroly v súlade so schengenskými požiadavkami, najmä za časť spoločnej hranice s Ukrajinou, ktorá zmení svoj národný charakter na charakter európskej vonkajšej hranice.

Dalo by sa veľa hovoriť o tom, čo vlastne Schengen je, prečo Schengen vznikol, aké vlastne boli pohnútky, kedy sa datujú prvé akty súvisiace so vznikom Schengenu, že to bolo 13. 6. 1984 a ďalšie termíny. Dalo by sa veľa hovoriť o rôznych právnych normách, dohodách, zmluvách, ktoré súvisia so vznikom Schengenu. Nechcem však hovoriť na túto tému.

Chcem hovoriť o bode, ktorý dnes prerokúvame ako jeden z prvých, a to je teda návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ v dôvodovej správe textom, citujem, "oneskoreným vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru by mohli nastať značné hospodárske škody jednak v dôsledku sankčných euroúnijných mechanizmov, ako aj možným spomalením predpokladaného ekonomického rastu. Taktiež oneskoreným vstupom do schengenského priestoru nedôjde k uľahčeniu slobody pohybu občanov Slovenskej republiky v európskom hospodárskom priestore, ktorá je jedným zo základných ľudských slobôd". Koniec citátu.

A teda z dôvodovej správy opäť citujem, "sú naplnené podmienky ustanovené § 89 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady na skrátené legislatívne konanie". Povedal to pán minister v úvodnom slove a ja to len zdupľujem.

Vo všeobecnosti sa teda dá povedať, že tomuto návrhu nie je čo vyčítať. Veci sa majú tak, ako je to v dôvodovej správe uvedené. Ale iste vám je jasné, že tu nestojím preto, aby som sucho konštatoval, že všetko je v súlade s rokovacím poriadkom a so zákonmi.

Chcem sa priblížiť k tomu, prečo bolo nutné postupovať cestou skráteného legislatívneho konania. Ako sa v odôvodnení návrhu na skrátené legislatívne konanie píše, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 558 z roku 2006 z 21. 6. 2006 bolo uložené podpredsedovi vlády a ministrovi financií, ministrovi vnútra, ministrovi zahraničných vecí, vedúcej Úradu vlády Slovenskej republiky a predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov prijať opatrenia na realizáciu záverov uvedených v predbežnom stanovisku Slovenskej republiky v súlade so závermi hodnotiacej správy o súlade ustanovení o ochrane osobných údajov s ustanoveniami schengenského acquis.

Termín na realizáciu tejto úlohy, tohto uznesenia vlády bol do 31. decembra 2006. Dnes máme 9. mája 2007, teda viac ako štyri mesiace od termínu, kedy mali byť prijaté opatrenia na realizáciu záverov uvedených v predbežnom stanovisku Slovenskej republiky v súlade so závermi hodnotiacej správy.

Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, v dôvodovej správe ministerstva vnútra k tomuto materiálu sa píše k plneniu citovaného uznesenia vlády z 21. 6. 2006. Citujem. "Tieto opatrenia boli predmetom hodnotenia hodnotiacej komisie expertov Schengenskej evalvačnej komisie dňa 21. 3. 2007." Na základe záverov z tohto hodnotenia má Slovenská republika prijať legislatívne opatrenia ešte predtým atď., ako to hovoril pán minister.

Z uvedeného teda vyplýva, mohlo by sa zdať, že návrh novely zákona, ktorého skrátené legislatívne konanie dnes schvaľujeme, bol vynútený alebo spracovaný po návšteve komisie expertov Schengenskej evalvačnej komisie 21. marca 2007. Z textu by sa to tak naozaj zdalo. Popritom chcem povedať, že je veľmi zaujímavé, že vláda Slovenskej republiky sa plnením uznesenia č. 558 z roku 2006 mnou spomínaného, teda z 21. 6. minulého roka do konca marca vôbec nezaoberala, a teda z uvedeného vyplýva, že ministerstvo vnútra sa ani neunúvalo plniť nejaké uznesenie vlády. Načo.

Ale to nie je všetko. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 14. 3. prerokovala iniciatívny materiál ministerstva vnútra s názvom Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý predkladal podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra a štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre zabezpečenie vstupu Slovenska do schengenského priestoru. Materiál bol ako 34. bod programu a opakujem ešte raz prerokovávaný 14. marca tohto roku materiál bol aj schválený.

A teraz mi dovoľte, aby som z tohto materiálu odcitoval pár vecí. Nedostatok a odporúčanie. Bod 1, 2. Odporúča sa čo najskôr vysvetliť, či implementácia SISII bude vyžadovať špecifickú legislatívu, ktorá by doplnila všeobecne platné predpisy na ochranu osobných údajov, čím by sa zosúladilo prekrývanie a rozpor medzi právnymi normami a sprehľadnili by sa kompetencie a povinnosti všetkých úradov zainteresovaných v budúcom SISII. Predovšetkým by sa mal objasniť vzťah medzi § 69 ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a predpismi, ktorými sa bude riadiť v budúcnosti SISII.

Opatrenie č. 2, ktoré treba prijať na odstránenie nedostatku. Pripraviť novelu zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, v ktorom sa ustanoví, že prevádzkovateľom SISII bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ďalšie nevyhnutné zmeny v súvislosti s implementáciou schengenského acquis a predložiť ju na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Termín na vykonanie tohto opatrenia 31. január 2007.

V ďalšom odseku v  tomto materiáli sa píše: "Novela zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore bola vypracovaná v nasledovnom znení: § 2 ods. 1 sa dopĺňa písm. p), ktoré znie: "Ministerstvo vnútra prevádzkuje schengenský informačný systém. Z pohľadu ochrany osobných údajov v SIS sa zabezpečí sprehľadnenie kompetencií a povinností všetkých inštitúcií zainteresovaných v budúcom SIS."

V decembri 2006 bolo na ministerstve vnútra uskutočnené vnútrorezortné pripomienkové konanie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o Policajnom zbore. V súčasnosti pretrváva rozpor medzi ministerstvom vnútra a Úradom pre ochranu osobných údajov o definovaní prevádzkovateľa SIS v novele zákona, keďže Úrad pre ochranu osobných údajov trvá na tom, aby prevádzkovateľom bolo ministerstvo vnútra. Keďže touto novelou by sa mali novelizovať aj iné právne predpisy, ktoré je potrebné zmeniť alebo doplniť v záujme implementácie schengenského acquis legislatívny proces dočasne spočíva.

Dámy a páni, zdôrazňujem, toto je materiál, ktorý ministerstvo vnútra dalo na svoju stránku v januári 2007. V tomto materiáli zverejnenom v januári 2007 sa píše presne to, čo hovoríme, že nám uložila hodnotiaca komisia, ktoré bola na Slovensku v marci tohto roku. Ako je to teda? Novela zákona o Policajnom zbore je vynútená závermi hodnotiacej komisie z marca tohto roka alebo sme o tom vedeli v decembri, v októbri, v novembri a v januári tohto roku? Čo je vlastne pravda? Nechcem vás zdržiavať citáciou ďalších vecí z tohto materiálu, len poviem, že materiál, ktorý som tu citoval, bol vypracovaný ministerstvom, ako som povedal, v januári 2007 a nájdete ho na stránke ministerstva vnútra.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, potreba skráteného legislatívneho konania, ako je z uvedeného zrejmé, nevyplynula z nejakých nečakaných podmienok alebo záverov hodnotiacej komisie. Potreba skráteného legislatívneho konania vyplynula z nečinnosti ministra vnútra Slovenskej republiky, tak ako tomu bolo v prípade naťahovania podpisu zmluvy k technickej ochrane štátnych hraníc do času, keď Slovenská republika takmer prišla o 900 miliónov korún zo schengenského fondu a zmluva nakoniec bola podpísaná v zhone taká kvalitná, že dnes máme ďalšie dodatky za 200 miliónov korún.

Pán minister, prvé štyri mesiace ste problém Schengen považovali za zbytočnú príťaž a teraz sa to dobieha skráteným legislatívnym konaním. Prístup k riešeniu problematiky schengenského priestoru sa zmenil až po vymenovaní štátneho tajomníka ministerstva vnútra pána Bučeka za splnomocnenca vlády 29. novembra minulého roku, ktorý sa otázkou vstupu do schengenského priestoru seriózne zaoberá. A toto nie je len môj názor, pán minister, ale je to názor aj vašich spolupracovníkov z najužšieho vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a iste uznáte, pán minister, že z bývalého vedenia ministerstva vnútra tam už dneska nikto nie je.

Len na dokladovanie, že sa dalo vyhnúť skrátenému legislatívnemu konaniu uvádzam, že vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 28. februára prerokovala návrh zákona o zrušení krajských úradov a dnes ho máme v druhom čítaní.

Vážený pán minister, Klub poslancov Národnej rady za SDKÚ - DS napriek tomu, čo som uviedol, návrh na skrátené legislatívne konanie podporí, a nie kvôli vám, pán minister, ale preto, že životné záujmy Slovenskej republiky sú pre nás vždy nad politikárčením a nad piár agendou, ktorú si robíte. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP