Pátek 13. dubna 2007

S p r á v a

o 9. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 13. apríla 2007 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vás požiadať, aby sme prezentáciou zistili uznášaniaschopnosť 9. schôdze. Dúfam, že máte všetci pripravené svoje hlasovacie zariadenia. Môžeme skúsiť prezentáciu? Takže budeme sa prezentovať, dámy a páni.

(Prezentácia.) Je prítomných 117 poslancov. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a môžeme pokračovať v programe.

Na 9. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi páni poslanci Oľga Nachtmannová a Stanislav Kahanec. Náhradníkmi budú pán poslanec Džurina a pani Anna Szögedi.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 9. schôdze ma požiadali podpredsedovia pán Viliam Veteška a pani Anna Belousovová a páni poslanci Jozef Burian, Magda Košútová, Stanislav Kubánek, Pavol Kubovič, Martin Kuruc, Vladimír Mečiar, Milan Rehák, Alexander Slafkovský a Ján Slabý. Na zahraničnej pracovnej ceste sú ešte naši kolegovia pán poslanec Horváth a pán poslanec Maroš Kondrót.

Dámy a páni, chcem vás informovať, že pán poslanec Národnej rady László Gyurovszky mi 11. apríla doručil písomné oznámenie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady. Týmto dňom, teda 11. apríla, zanikol jeho mandát. Uvedenú skutočnosť som zobral rozhodnutím na vedomie. Chcem vás len informovať, že nastúpenie náhradníka vykonáme až na májovej schôdzi, nie je možné v zmysle rokovacieho poriadku vykonať na schôdzi, ako je dnešná mimoriadna schôdza, nástup náhradníka, takže aj pre kolegov z SMK, na májovú schôdzu pripravíme nástup náhradníka.

Dámy a páni, 9. schôdzu som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 58 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou a páni poslanci, ktorí doručili písomne podpísaný návrh, žiadajú, aby sme na tejto schôdzi prerokovali

návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje.

Dostali ste návrh tlač pod číslom 252. Tento návrh som v zmysle § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku zaslal aj vláde Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko, a pridelil som ho na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady, pričom ako gestorský som určil výbor pre hospodársku politiku.

Teraz už poprosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Milana Horta, aby ako poverený člen skupiny poslancov uviedol návrh a oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu tohto návrhu.

Nech sa páči, pán podpredseda.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene 58 poslancov opozície a v súlade s čl. 83 a 88 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa § 17 a 109 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vás oboznámil s návrhom na vyslovenie nedôvery členovi vlády Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek zložil dňa 4. 7. 2006 do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Skupina poslancov, navrhovateľov vyslovenia nedôvery, je presvedčená, že minister Jahnátek sa spreneveril svojmu sľubu ministra, člena vlády Slovenskej republiky. Viaceré jeho doterajšie kroky a verejne vyslovované názory a z nich plynúce možné dôsledky sú v príkrom rozpore so záujmami občanov, ako aj morálkou ústavného činiteľa demokratického, právneho štátu. Jeho verejné vyjadrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto odôvodnenia, pritom nemožno chápať inak, ako priznanie sa k vedomosti o nezákonných finančných transakciách a nabádanie na ich uskutočňovanie obchodnými spoločnosťami v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.

Dovoľte mi, aby som na tomto mieste odcitoval časť rozhovoru s týždenníkom Trend.

Otázka týždenníka Trend: "V týchto štátoch sa obchoduje hlavne cez úplatky, buďme realisti, v týchto nestabilných. Budú môcť štátne firmy si vedieť zúčtovať úplatky?"

Odpoveď pána ministra Ľubomíra Jahnátka: "Pozrite sa, hovoríme o netradičných formách predaja. Tieto netradičné formy skutočne fungujú, to by sme klamali, keby sme nepotvrdili tento fakt. Ale ja si myslím, že aj toto je ošetriteľné aj v štátnych podnikoch. Len to musí byť niekde evidované. Ja sa vás pýtam, ako môže ten súkromník, ktorý má dodržiavať takisto zákony tejto republiky, má dodržiavať účtovnú osnovu, má dodržiavať daňový systém - akým spôsobom on vygeneruje tie čierne peniaze, ktoré idú na tú netradičnú formu obchodovania?! Veď ju musí takisto len nejakým zákonným spôsobom vyčleniť! A prečo to nemôže urobiť štátna firma?"

Ďalšia otázka týždenníka Trend: "No nemôže, lebo on", súkromník, "môže mať v rôznych krajinách dcérske spoločnosti, viete, ako to chodí, krížom-krážom, ste z biznisu, pán minister."

A odpoveď pána ministra Jahnátka: "Práveže som z biznisu a viem veľmi dobre, ako takéto toky fungujú. A preto si myslím, že vie to urobiť aj štátna spoločnosť. Pokiaľ je to v úvodzovkách transparentné, je všetko v poriadku."

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek prezentoval názor, ktorý je v priamom rozpore s morálkou a praktickým konaním, aké demokratický, právny štát vyžaduje od všetkých občanov a považuje ich za samozrejmé u každého slušného občana. Musí byť prirodzené, že ústavný činiteľ nesmie ani verbálne tolerovať, nieto dokonca nabádať k niečomu, čo slušný, demokratický, právny štát odmieta a na čo hľadá mechanizmy, aby takémuto konaniu bránil, resp. z neho vyvodzoval trestnoprávnu zodpovednosť.

Skupina navrhovateľov s poľutovaním konštatuje, že predseda vlády pán Robert Fico nekonal, keď nevyužil svoju ústavnú zodpovednosť podať návrh na odvolanie ministra hospodárstva z funkcie prezidentovi Slovenskej republiky. Skupina navrhovateľov s pobúrením konštatuje, že minister hospodárstva dodatočne klamal, keď tvrdil, že jeho slová boli prekrútené a on údajne nikdy nehovoril o čiernych peniazoch. Autentický záznam, ktorého prepis uvádzame v prílohe, ho s jeho názorom na ním tolerované aktivity štátu pri obchodovaní so zbraňami neodškriepiteľne usvedčuje.

Dovoľte predsa len ešte raz, aby bolo každému zrejmé: "V týchto štátoch sa obchoduje hlavne cez úplatky, buďme realisti, v týchto nestabilných." A pán minister hovorí: "Tieto netradičné formy skutočne fungujú, to by sme klamali, keby sme nepotvrdili tento fakt. Ale ja si myslím, že aj toto je ošetriteľné aj v štátnych podnikoch. Len to musí byť niekde evidované." "A prečo to nemôže urobiť štátna firma?" "Práveže som z biznisu a viem veľmi dobre, ako takéto toky fungujú. A preto si myslím, že vie to urobiť aj štátna spoločnosť. Pokiaľ je to v úvodzovkách transparentné, je všetko v poriadku."

Čiže k podaniu návrhu sme prikročili z týchto dôvodov:

1. Národná rada Slovenskej republiky nemôže tolerovať, aby člen vlády Slovenskej republiky pôsobil vo svojej funkcii s presvedčením, že, a teraz citujem, "čierne peniaze, ktoré idú na tú netradičnú formu obchodovania", by mala vedieť vygenerovať aj štátna spoločnosť, pričom zastáva názor, že "pokiaľ je to v úvodzovkách transparentné, je všetko v poriadku".

2. Štátne orgány Slovenskej republiky nemôžu vyžadovať súčinnosť a podporu občanov pri účinnom boji s korupciou a klientelizmom, pokiaľ členovi vlády, ministrovi hospodárstva stačí, aby finančné transakcie podnikov v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti boli transparentné len v úvodzovkách. Občania Slovenskej republiky nemajú u takéhoto člena vlády, ministra hospodárstva pána Jahnátka, žiadnu záruku, ba ani len odôvodnený predpoklad, že nebude k transakciám "transparentným" nabádať svojich podriadených a zástupcov štátu v obchodných spoločnostiach. Riziko takéhoto konania sa priamoúmerne zvyšuje v tomto čase, keď sledujeme silnejúce kontakty predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra hospodárstva s obchodníkmi so zbraňami a ich spoločne koordinované aktivity v zahraničí.

3. Kombinácia prezentovaných názorov ministra hospodárstva a praktických aktivít predsedu vlády v zahraničnej politike predstavuje tiež veľké politické riziko pre dobré meno Slovenskej republiky.

4. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva zároveň reflektuje spôsob, akým minister hospodárstva vykonával svoju právomoc vymenúvať zástupcov štátu do obchodných spoločností v období od septembra 2006. Kombinácia voluntarizmu, rodinkárstva a ústavnému činiteľovi nedôstojných pokusov zbavovať sa politickej zodpovednosti za jeho vlastnú zákonnú kompetenciu diskvalifikujú ministra hospodárstva pána Jahnátka pre výkon člena vlády Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti si spomíname na škandalózne nominácie ministra hospodárstva do orgánov Transpetrolu na čele s Júliusom Rezešom jr., ale i ďalšími známymi persónami z čias divokej mečiarovskej privatizácie a následného tunelovania bývalých zlatých nosníc z obdobia socializmu, keď pod tlakom verejnej mienky sa pán minister a následne aj pán premiér Fico zbabelo schovali za koaličných partnerov systémom "ja nič, ja muzikant, to Mečiar, to Slota".

Čiže ak v týchto konkrétnych prípadoch pán minister Jahnátek nenašiel odvahu zobrať zodpovednosť za tieto škandalózne nominácie sám na seba, bohužiaľ, ani pán premiér Fico, niet sa ani čo čudovať, že pri takom vážnom politickom a morálnom prešľape, aký reprezentuje, jeho výroky priamo navádzajúce na legalizáciu úplatkov v štátnych firmách, sa pán minister uchyľuje ku klamstvu. Lebo ak má inú nahrávku, prečo ju na svoju obranu nezverejní, ale podľa vzoru svojho šéfa iba osočuje médiá. Je však zrejmé, že žiadna iná nahrávka neexistuje a pán minister sa okrem osobnej diskvalifikácie znížil k verejnému klamstvu.

V tejto chvíli, vážené kolegyne, kolegovia, by bolo namieste krátke zamyslenie sa nad etikou a morálkou v politike v podaní súčasnej vlády, v podaní vás, ctení jej členovia, vás pán minister hospodárstva, ale aj vás tu prítomných poslancov vládnej koalície, ktorí takéto počínanie schvaľujete. Nebudem tu pripomínať predvolebnú rétoriku, bombastické sľuby ani verejné záväzky vo vzťahu k principiálnym budúcim krokom reprezentantov terajšej koalície. To predpokladám, že tu zaznie z iných úst.

Vo vzťahu k morálke a etike v politike si však pomôžem citátom zo stanoviska vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery pánovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, myslím tým stanoviska, ktorým vláda výroky pána ministra bezprecedentne obhajuje, a teraz, ak dovolíte, citujem: "Vláda Slovenskej republiky oceňuje doterajšiu prácu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením pána ministra Ľubomíra Jahnátka a najmä jeho osobnú odvahu nazvať pravými slovami skutočnosti, ktoré sú neraz súčasťou obchodného prostredia."

Čiže aby bolo úplne zrozumiteľné, vláda Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica oceňuje osobnú odvahu pána ministra Jahnátka, ktorý na konštatovanie redaktora "buďme realisti, v týchto nestabilných štátoch sa obchoduje hlavne cez úplatky" verejne vyhlasuje, myslím pán minister: "Tieto netradičné formy skutočne fungujú, to by sme klamali, keby sme nepotvrdili tento fakt. Ale ja si myslím, že toto je ošetriteľné aj v štátnych podnikoch. Len to musí byť niekde evidované". "Prečo to nemôže urobiť štátna firma?" "Práveže som z biznisu a viem veľmi dobre, ako takéto toky fungujú. A preto si myslím, že vie to urobiť aj štátna spoločnosť. Pokiaľ je to v úvodzovkách transparentné, je všetko v poriadku."

No, milé kolegyne a kolegovia, toto už nie je o bulharských sestričkách v Líbyi ako páchateľkách, čo mimochodom vážne poškodilo meno Slovenska a naše vzťahy s Bulharskom. To už nie je o tvrdení, že referendum v Srbsku bolo zmanipulované. Aj Srbom už táto vláda stihla poslať zopár "pekných odkazov". Toto je vyjadrenie, ktoré diskvalifikuje kredibilitu pána ministra Jahnátka, ktoré vrhá veľmi zlé svetlo na Slovenskú republiku, na jej vládu cez prizmu boja proti takému fenoménu, akým je korupcia. Toto je niečo, čo je v priamom rozpore s etikou a morálkou v politike.

No a aby toho nebolo dosť, ešte jeden citát zo stanoviska vlády Slovenskej republiky k tejto kauze: "Doterajšie aktivity Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sú zrkadlom kvalitnej riadiacej práce pána ministra, jeho politickej zrelosti, odborných a životných skúseností, ako aj jeho morálnych a charakterových vlastností." Nuž "začem bukvy"? V priamom kontexte s vyhláseniami a vyjadreniami pána ministra a následným stanoviskom vlády niet čo dodať, iba súhlasiť s klasikom: "Je naozaj niečo zhnité v štáte dánskom."

Na základe uvedených skutočností si vás v mene skupiny poslancov dovoľujem požiadať o podporu nášho návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Na záver mi dovoľte ešte jednu poznámku. Ako už bolo avizované niektorými poslancami vládnej koalície na verejnosti či v diskusiách vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, bude ich snahou odpútať pozornosť na rôzne iné témy. Táto schôdza je však o škandalóznych výrokoch pána ministra vo vzťahu k navádzaniu na legalizáciu úplatkov a korupcie v štátnych firmách a za opozíciu vás chcem ubezpečiť, že v diskusii túto vopred vami avizovanú hru neprijmeme.

Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem navrhovateľovi.

Poprosím pána poslanca Pelegriniho, aby nás oboznámil s priebehom rokovania o návrhu vo výboroch. Nech sa páči, pán spravodajca.

P. Pelegrini, poslanec: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážení páni ministri, členovia vlády, dovoľte, aby som predniesol správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 246 z 10. apríla 2007 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 252), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky s termínom prerokovania ihneď. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokovali predložený návrh v určenej lehote a neprijali uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, členov výborov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. 146 zo dňa 13. apríla 2007 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, súčasne ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť správu výborov o výsledku prerokovania tohto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode. Chcem vás informovať, že písomne sa do rozpravy za kluby prihlásili za Stranu maďarskej koalície pán predseda Bárdos, za Kresťanskodemokratické hnutie pán Brocka, za SDKÚ pani poslankyňa Žitňanská, za SMER - sociálnu demokraciu pán podpredseda Národnej rady Číž. Ešte sa potom prihlásili písomne pán predseda poslaneckého klubu SDKÚ pán poslanec Janiš, pán Iván Farkas z SMK, pán Stanislav Kahanec z KDH a pán Jozef Ďuračka zo Slovenskej národnej strany. Takže otváram rozpravu. Ako prvý vystúpi - pán podpredseda vlády, chcete za vládu?

Ako prvý vystúpi za vládu pán podpredseda vlády Kaliňák.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja si dovolím byť v úvode veľmi stručný, pretože podľa mňa nie je o čom. (Potlesk.)

Predovšetkým rád by som povedal, že vždy ma fascinuje, keď niekto hovorí o etike a o morálke, pričom sa ňou nikdy neriadil a sám ani presne nevie, čo to je. (Potlesk.) Myslím predovšetkým, že uplynulých osem rokov dáva úplne jasné zrkadlo tým, ktorí by dnes chceli súdiť ministra Jahnátka. (Potlesk.) Spomeňte si, pán podpredseda Hort, ako fungovalo vládnutie za pomoci poslancov, ktorí nikdy neboli súčasťou vládnej koalície? Ako fungovalo vládnutie pomocou tých, ktorí nikdy nehlasovali za programové vyhlásenie? Všetci si dobre pamätáme, ako tu mnohí pobehovali a vyhľadávali voľne pohybujúce sa ryby a civilne v novinách sa tomu hovorilo kupovanie poslancov. (Potlesk.) Ak tí dnes chcú hovoriť o morálke a o etike, potom musím povedať, že na tej listine, ktorá je tam, sú síce podpisy, ale 58-krát tam chýba chrbtica.

Rád by som ešte povedal, že tento krok je prejavom predovšetkým zúfalstva. (Potlesk.) Zúfalstva z toho, že už nevedela nájsť dôvod, ktorý by sa aspoň trochu podobal tým dôvodom, keď za uplynulé obdobie odvolávala opozícia alebo navrhovala odvolať jednotlivých ministrov. Za konkrétne faktické pochybenia, za konkrétny nezmyselný predaj niektorých významných podnikov výrazne pod cenu (potlesk), kde rozhodnutia ministrov poškodzovali záujem Slovenskej republiky reálne a reálne to všetci občania pocítili na svojich peňaženkách, na svojej životnej úrovni. (Potlesk.)

Nie preto ste prehrali voľby, vážená opozícia, že by ste boli dobrí. (Potlesk.) Voľby ste prehrali preto, lebo ste boli zlí a nedokázali ste presvedčiť občanov o svojej práci, aj preto, že vám už skoro nikto neverí. A preto ani nemožno veriť slovám, ktoré tu dnes predniesol pán podpredseda parlamentu, hoci absolútne chápem, že tak robiť musí. Rovnako si veľmi vážim, samozrejme, všetky pravidlá demokracie, a preto si myslím, že právo opozície podávať takéto návrhy je absolútne relevantné, absolútne oprávnené. Len by som bol veľmi rád, keby sme mohli potom zvádzať večné debaty o tom, či konkrétne rozhodnutie ministra bolo správne alebo bolo nesprávne, či konkrétne rozhodnutie ministra a konkrétna práca ministra priniesla pozitívne alebo negatívne výsledky. Tam sa má odohrávať určitá forma súboja medzi opozíciou a medzi koalíciou. Pri vecných veciach, pri veciach, ktoré naozaj zaujímajú občanov Slovenskej republiky. Namiesto toho sa však dnes stretávame pri téme, či dobre bola položená čiarka, či dobre boli nasadené úvodzovky a či náhodou namiesto piatich slov nebolo použitých slov šesť. (Potlesk.) A čo je hlavné, úplne sa potiera obsah slov a hľadá sa forma a naopak. Jednoducho zúfalosť, ako sa snaží opozícia dnes, a hlavne SDKÚ, nájsť nejaké chyby na tejto vláde, sa plnohodnotne prejavila až týmto návrhom na odvolanie ministra hospodárstva.

Myslím si, že minister hospodárstva nastavil za tých pár mesiacov zrkadlo niekoľkým ministrom hospodárstva, ktorí tu boli osem rokov, ktorí mali rôzne povolania - od mediálnych mágov až po závodníkov - a boli všetkým, len nie dobrými ministrami hospodárstva. Dnes všetci vidíme, aké problémy sa musia odstraňovať na základe ich zlých rozhodnutí, za ktoré ste zodpovední aj vy, pretože v tom čase ste boli vo vláde. Problémy Gabčíkova, problémy zlej privatizácie elektrární, plynární, všetkých rozhodujúcich a strategických podnikov Slovenska.

Iste, môžete si predtým zatvárať oči, ja rozumiem, že na úspech tejto vlády sa veľmi ťažko pozerá a ťažko sa s ním žije. O tom svedčí aj nadpis, ktorý povedal pán predseda SDKÚ Dzurinda, "ide ma z tohto šľak trafiť", v týždenníku Týždeň. (Potlesk.) Ani sa mu nečudujem. (Smiech v sále.) Aj mňa by z toho išiel šľak trafiť.

Faktom zostáva, že ich strašenie pred voľbami o príchode katastrofy ekonomickej, odbornej a akejkoľvek ďalšej sa, samozrejme, nenaplnilo. Tri parlamentné strany vybrali zo svojich radov ľudí, ktorí sa dnes jednoznačne vo vláde osvedčujú. Minister Jahnátek hneď v úvode dokázal niečo, čo sa nepodarilo nikdy predchádzajúcim ministrom. Dokázal rozprávať s monopolmi tak, že svoj návrh na zvýšenie cien plynu nakoniec znížili. (Potlesk.)

Bohužiaľ, počujem tu tie ohlasy všetkých najmúdrejších, ktorí sa tiež do všetkého vyznajú, rád im na to odpoviem. Viete, aj predtým klesali ceny ropy, ale vláda nikdy nebojovala, aby tie návrhy sa menili. Dokonca nikdy ani nepolemizovala s návrhmi monopolov na zvýšenie cien, nikdy. A to aj preto, že nemala nikdy chuť zabojovať za občanov a za záujmy občanov Slovenskej republiky, veď mohla ten súboj prehrať. (Potlesk.)

Voči silným, voči silným človek prehrá často, aj my často ten súboj môžeme v budúcnosti prehrať, aj dnes, aj do budúcna. Ale ide o to, či máte snahu, to je ten problém, nemusí sa podariť ten výsledok, ide o snahu a tú ste nikdy nemali. (Potlesk.) Na rozdiel od ministra, ktorý jednoznačne túto snahu mal a absolvoval siahodlhé rokovanie a rokovania, ktoré rozhodne sa nedali nazvať priateľským posedením pri čaji.

Napriek tomu hľadáme riešenia ako v súčasnej problémovej situácii pomôcť občanom aj pri cenách energií, ktoré nezodpovedajú ich výške platu. A preto si myslím, že opozícia je naozaj mimoriadne nervózna z práce aj ministra hospodárstva, ktorí majú konkrétne výsledky, ktoré konkrétne dokazujú o tom, akí oni sami boli neschopní.

Preto chcem vysloviť aj za vládu, že stolička pána ministra hospodárstva je pevná. Pevná aj preto, že dokáže komunikovať, so všetkými dokáže pretaviť záujmy ľudí do praxe a že je naozaj dobrým ministrom hospodárstva, aký tu dávno, dávno nebol. (Potlesk.)

A ten, kto dnes hovorí o morálke a o etike, ktorý osem rokov nedodržiaval, naozaj vyznie podľa môjho názoru až smiešne. Ak sa oni báli nazývať veci pravými slovami, je to ich vec. My sa nebudeme báť nazvať veci pravými slovami a vy za nimi vždy môžete hľadať zmysly, ktoré vám prídu prirodzené. Pretože sa hovorí, podľa teba, á, "podľa seba súdim teba", aby som to neotočil, práve preto, že vám príde prirodzené v normálnej vete, kde naozaj nikto slušný nevidí to, čo tam vidíte vy. Čiže z môjho pohľadu iba neslušný človek môže dať takýto návrh a za týmito vetami vidieť takýto zmysel. (Potlesk.)

Chcem sa poďakovať všetkým tým pánom poslancom, ktorí budú hlasovať za dôveru v prospech pána ministra, že dokážu oceniť, keď človek slušne a poctivo pracuje.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády.

S faktickými poznámkami pán Dzurinda, Bugár, Mikloško, Kahanec, Abrhan, Janiš, Bauer, Fronc. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Je tam ešte viacej, technici? Nie.

Ako prvý, nech sa páči, pán Dzurinda.

M. Dzurinda, poslanec: Pán podpredseda vlády, dnes nerokujeme o vyslovení nedôvery mojim bývalým ministrom. Dnes rokujeme o vyslovení dôvery súčasnému ministrovi. Parlamentné voľby vyhodnotili našu politickú zodpovednosť aj všetko to zlé, čo ste vo svojom vystúpení povedali. Je to už od vás veľmi priehľadná hra, keďže nemáte argumenty, a som si všimol, že vo svojom teatrálnom vystúpení ste jeden jedinýkrát vecne nereagovali na výhrady poslancov. Jeden jedinýkrát.

Pán podpredseda vlády, je to jasná finta. Ja vás len upozorňujem, že je po parlamentných voľbách, parlamentné voľby dali vysvedčenie aj vtedajšej opozícii, aj prechádzajúcej vláde. Držme sa témy, nerobme z rokovania Národnej rady kabaret, tak ako ste sa o to pokúsili pred chvíľou vy. A tou témou sú podľa nás škandalózne výroky ministra hospodárstva. Nemá zmysel takto útočiť na opozíciu, nemá zmysel nám brať naše ústavné práva, ba aj povinnosť.

Po deviatich mesiacoch sme dali prvýkrát návrh, urobte si rekapituláciu, ako často ste tento inštrument používali vy, nijako nešťastní sme z toho neboli vtedy, nebuďte z toho nešťastní ani vy. Nepristúpime na túto hru, opakujem ešte raz, dnes nerokujeme o politickej dôvere alebo nedôvere predchádzajúcich ministrov, ale ministra súčasného. Pán podpredseda vlády, nezastali ste sa ho vecným argumentom ani v jednom jedinom prípade.

A na záver mi dovoľte takú otázku, ktorá má zaujíma osobne. Keď ste rokovali na vláde o návrhu poslanca na vyslovenie nedôvery, vy ste vychádzali z akého podkladu, z toho, čo sme čítali všetci, alebo čo ma stále zamknutý v sejfe pán minister hospodárstva? Čo ste vlastne posudzovali, povedzte nám? (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Bugár.

B. Bugár, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Pán podpredseda vlády, vy ste sa pýtali, že aké bolo vládnutie s poslancami, ktorí teda nikdy nehlasovali za programové vyhlásenie vlády. No ja sa vás pýtam, že aké je vaše vládnutie, keď ste síce skoro všetci hlasovali za programové vyhlásenie, ale ho nedodržujete. Hovorili ste, že pán minister Jahnátek dokázal bojovať s monopolmi o zníženie cien. Áno, ten výsledok vidíme napríklad aj teraz, ako stúpajú ceny pohonných hmôt, ale toto je konkrétny výsledok napríklad toho, čo ste sľubovali. Sľubovali ste nemožné, sľubovali ste to, že do všetkého strčíte vaše ruky a vy to budete riadiť. To sa nedá. Bohužiaľ.

No a chcem vás upozorniť aj na ďalšiu vec, ja si nemyslím, že zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky je možné pretransformovať na zjazd Komunistickej strany. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

F. Mikloško, poslanec: Pán podpredseda vlády... (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Kolegyne, kolegovia, prosím o pokoj. Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Pán podpredseda vlády, my sme dali návrh, teda opozícia dala návrh - len keby tí páni sa trošku upokojili. (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Kolegyne, kolegovia, naozaj vás poprosím o pokoj.

F. Mikloško, poslanec: Je ich veľa, takže majú pocit sily, ale trošku pokoja.

Pán podpredseda vlády, my sme dali návrh alebo opozícia dala návrh na odvolanie pán ministra Jahnátka za výroky, ktoré by minister vlády krajiny, ktorá je v Európskej únii, nemal povedať. To si treba uznať a, dobre, cez toto sa zrejme dneska prejde a dúfam, že táto vláda sa poučí.

Len ja by som sa chcel dotknúť vašich suverénnych vystúpení v parlamente, od tých 40-minútových výstupov počas hodiny otázok a cez, by som povedal, dosť také posmešné vystupovanie voči opozícii. Ospravedlňuje vás vaša mladosť, ospravedlňuje vás to, že ste ministrom rezortu, ktorý je silový, kde človek veľmi ľahko uverí svojej moci a svojej sile. Rád by som vás ale upozornil, že vaša suverenita slov sa postupne bude konfrontovať s vašimi činmi a úspechmi práve v rezorte vnútra, a tu by som len skromne poznamenal, doteraz za ten rok, keď si spomíname, čo ste, ako ste sa vysmiali mnohým veciam ministra vnútra Palka, keď on bol minister, tak pekne sa k nim vraciate, ako akcia Jastrab a podobné veci. Čiže opakujem, áno, vaša mladosť vás ospravedlňuje, že môžete byť tu suverénny a smiať sa z nás, lebo je vás väčšina, to je v poriadku, vyhrali ste voľby, ale vaše reči budú konfrontované s vašimi úspechmi v rezorte vnútra, počítajte s tým, že aj všetko, aj morálku, aj všetko, čo nám tu hádžete do očí, budeme takýmto spôsobom naozaj my vám predkladať. Samozrejme, držím vám palce, aby vám to vyšlo.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Kahanec.

S. Kahanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán podpredseda vlády, začali ste takým úvodným marketingovým, by som povedal, vystúpením na oslovenie predovšetkým občanov, akí sme my boli zlí. Ale skúsim sa pozrieť na niekoľko poznámok, ktoré ste povedali. Keď ste hovorili, že 58-krát tam chýba chrbtica, rád by som teda vedel, cez akú chrbticu prebiehali nominácie a účelové zmeny zákonov pri týchto nomináciách, ktoré ste robili pred krátkym časom.

Chcel by som sa spýtať, keď hovoríte o vecných debatách, prečo tieto vecné debaty neboli pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, kde žiaden váš člen vlády nebol ochotný vecne debatovať k predloženému štátnemu rozpočtu a obhajovať ho?

Chcel by som sa takisto spýtať, keď hovoríte, že nikto slušný nevidí, čo tam vidíte vy, odkiaľ sa potom berú názory napríklad takých organizácií, ako je Transparency International alebo širokého okolia, ktoré majú iné pohľady a videli v týchto vetách iný význam?

No a nakoniec ste spomínali, že pred voľbami sme strašili, našťastie sa tieto veci nenaplnili. Ale ja k tomu dodám, že našťastie sa nenaplnili a nenaplňujú ani vaše predvolebné sľuby, lebo by ste museli zrušiť aj reformu, aj rovnú daň a mnoho ďalších vecí, ktoré by nás priviedli k tomu zlému hospodárskemu výsledku.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Abrhan.

P. Abrhan, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, povedali ste, že nemožno veriť slovám, ktoré predniesol pán podpredseda Hort. Dôležité však je podľa mňa, či je možné veriť slovám, ktoré povedal pán minister Jahnátek v týždenníku Trend (potlesk), keď hovorí, "akým spôsobom" on, teda "súkromník vygeneruje tie čierne peniaze, ktoré idú na tú netradičnú formu obchodovania? Veď ju musí takisto len nejakým zákonným spôsobom vyčleniť. A prečo to nemôže urobiť štátna firma?" Verím, že túto problematiku rovnako odvážne otvorí aj na Rade ministrov Európskej únie. Obávam sa však, že názory na tomto fóre nebudú totožné ani s názormi pána ministra, ani so stanoviskom vlády Slovenskej republiky.

Ďakujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán podpredseda vlády, dnes tu v Národnej rade zastupujete vládu Slovenskej republiky a ja som dúfal a predpokladal, že vystúpite ako zástupca vlády Slovenskej republiky. Vy ste však vystúpili úplne nedôstojne, až by som povedal, až cirkusovo. A toto vaše teatrálne až cirkusové vystúpenie má zakryť, ale nezakryje, to, že nemáte odvahu a že ste zbabelí porovnávať to, na základe čoho ste získali voličské hlasy, porovnávať to, čo ste sľubovali pred voľbami, a to, čo v skutočnosti robíte. Nemáte odvahu. Ste zbabelí.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Bauer.

R. Bauer, poslanec: Pán podpredseda vlády, nedá mi, aby som nereagoval, pretože vy už vo svojej bohorovnosti nevidíte ani pravý význam slov. Hovoríte, že vecne treba reagovať. Nereagovali ste vecne na obsah tohto návrhu, hovorili ste, že potiera sa obsah slov, hľadá sa forma. Však práve podstatou návrhu je obsah slov, čo povedal pán minister hospodárstva, ktorý povedal: "A prečo to nemôže urobiť štátna firma?" Čím dáva práve návod štátnym firmám, že aj vy môžete takéto neštandardné spôsoby obchodovania používať. Toto si jeden minister vo vláde nemôže dovoliť.

Okrem toho, že sme členmi OECD a takisto nás zaväzuje protikorupčná konvencia, tzv. antibribery convention, prečítajte si ju, pán podpredseda, a preto pán minister mal reagovať ináč. My takýmto spôsobom, štátne firmy, postupovať nebudeme. A preto si myslíme, že pán minister porušil sľub v tej časti, kde hovorí: "Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov." Toto navádzanie na korupciu nie je v záujme občanov. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Posledná faktická od pána poslanca Fronca, nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Pán podpredseda vlády, naštartovali ste veľmi zlú atmosféru v tejto Národnej rade. Vaše vystúpenie malo byť stručné, no nebolo až také stručné. Malo byť vecné, no nebolo vecné. Ale čo bolo a čo je zlé, bolo arogantné, pán podpredseda vlády.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Budeme pokračovať v rozprave. Za poslanecký klub Strany maďarskej koalície vystúpi jeho predseda pán poslanec Gyula Bárdos. Nech sa páči, máte slovo. Chcete reagovať, pán podpredseda?

Nech sa páči, pán predseda klubu.

Gy. Bárdos, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, milé kolegyne, vážení kolegovia, ctení hostia, dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja sa vyjadril k prerokúvanému bodu nášho rokovania, a to k návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Ľubomírovi Jahnátkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Nebudem reagovať na vystúpenie pána podpredsedu vlády, myslím, že tie reakcie boli dostatočné. Pán podpredseda vlády, iba jedna veta, aj koalícia, aj opozícia má opodstatnenie v Národnej rade a takýmto tónom vystupovať, myslím, to nepotrebuje žiaden komentár.

Milé dámy, vážení páni, stáva sa v živote každého jedinca, rodiny alebo aj spoločnosti, že sa nedodrží dané slovo, že sa pozabúda na sľuby. Zvláštnosťou tohto javu je to, že raz sa to hodnotí pozitívne, inokedy negatívne. Prežili sme také prípady možno aj sami ako deti alebo už ako matky a otcovia, keď nám bol sľúbený trest za zlé vysvedčenie alebo sami sme strašili svoje ratolesti zákazom niečoho, ak ich študijné výsledky nebudú také, aké sme si vysnívali my. Pedagógov a možno ani blízku rodinu netešia také sľuby a o to väčšia je radosť, keď za dosiahnuté výsledky pochválime dieťa, i keď v niečom zaostalo za našimi očakávaniami. Stáva sa aj to, že to ocení tým, že v nasledujúcom ročníku je oveľa usilovnejšie ako v tom predošlom a koniec koncov dosiahne práve také výsledky, aké sme od neho očakávali už dávno. Sú však aj negatívne dôsledky zábudlivosti, teda nedodržiavania daného slova, silných sľubov, keď napriek ubezpečeniam rodine nedostavíme sa načas domov na narodeninové oslavy svojich detí, čoho následkom je hádka medzi rodičmi, čo len zvýrazní obrovské sklamanie dieťaťa. A keď také nedodržané sľuby sa opakujú, môže to mať neblahé následky vo vývoji osobnosti dieťaťa, môže to vyvolať agresivitu alebo opačne depresiu, v každom prípade takú psychickú anomáliu, z čoho sa nespamätá celé roky a aj ako dospelý môže byť zraniteľný, ba až zneužívateľný.

Dámy a páni, život je už raz taký, že tie najjednoduchšie prípady každodenného života sa objavia ako jav alebo tendencia aj vo veľkej politike. Niet hospodárskeho analytika na domácej pôde, ktorý by sa neobával vývoja na Slovensku po preštudovaní predvolebných sľubov strany SMER - sociálna demokracia, a niet medzinárodného finančnoporadenského inštitútu, ktorý by dal deravý groš za zdravý vývoj slovenskej ekonomiky po vypočutí protireformne naladených vystúpení jej predsedu, toho času premiéra Slovenskej republiky pána Roberta Fica. A dnes nie je analytika, ktorý by nechválil vládu Slovenskej republiky na čele s pánom Robertom Ficom za to, že nič z toho, čo v predvolebnej kampani nasľuboval voličom, nepresadil do praxe. Všetky medzinárodné inštitúcie vychvaľujú Slovensko za to, že tzv. zaklínané reformy zostali v praxi, a teda hospodársky rast Slovenskej republiky vykazuje nevídané parametre, pričom pri zachovaní predošlou vládou uskutočnených reforiem tento trend bude pokračovať minimálne ešte 2 roky. Niet vlády v štátoch Európskej únie, ktorá by nespomenula Slovensko, keď sa chystá uskutočniť modernizáciu daňového a sociálneho systému, pracovného trhu alebo zdravotníctva, pričom dávajú nás ako dobrý príklad, keď rozprávajú o nových perspektívach spoločnosti po zavedení reforiem. Teda pochvaly zo všetkých strán za nesplnené sľuby a dobré vyhliadky ľudí za nedodržané slovo voličom a o zrušení tzv. nenávidených reforiem Dzurindovej vlády.

Dámy a páni, keďže Strana maďarskej koalície s úprimným presvedčením sa spolupodieľala na uskutočňovaní týchto reforiem a vždy s veľkým rešpektom sledovala a vyhodnocovala analýzy domácich a zahraničných odborníkov, dovoľte nám, aby sme sa pripojili k tým, ktorí vás chvália za nedodržané a, dodajme, za neopodstatnené predvolebné sľuby na zrušenie predošlou vládou uskutočnených z reforiem.

Dámy a páni, sú však sľuby, ktoré dodnes milo pôsobia v ušiach mnohých voličov, odborníkov, ale aj v našich ušiach - opozičných politikov. Nepoddajný boj proti korupcii a klientelizmu, zásadný prístup proti tunelovaniu a nekompromisné vyvodenie dôsledkov proti každému členovi vlády, ktorý akýmkoľvek spôsobom sa previní proti týmto zásadám, sú sľuby, ktoré získali plnú podporu verejnosti, ale veríte alebo neveríte, potešili aj nás, teda opozičných politikov a opozičné strany.

Veď boli sme vo vláde, keď okrem podpory zo strany Európskej únie, OECD, Medzinárodného menového fondu - a mohol by som pokračovať ďalej - a ďalších renomovaných inštitúcií za reformné kroky museli sme si vypočuť aj kritiku za to, že také nebezpečné hospodárske a spoločenské javy, ako korupcia a klientelizmus, sú stále prítomné v našom každodennom živote a kroky, na ktoré sa podujala bývalá vláda, boli málo účinné, menej efektívne, ako sa očakávalo. Prijímali sme zákony, vytvorili sme Špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru, podporovali sme nové zložky polície na boj proti závažnému hospodárskemu a organizovanému zločinu, ale výsledky dochádzali poskromne, čo nás trápilo a trápi aj dnes. Možno práve preto rezonoval veľmi ušľachtilo a nádejne v mnohých z nás, ako aj vo verejnosti a odborných kruhoch sľub pána premiéra o tom, že nebude váhať ani minútu, ak zistí zlyhanie niektorého člena vlády. Lenže sľuby ostali sľubmi aj v tomto prípade, teda v prípade, keď dodržané slovo mohlo ešte zvýrazniť úspechy Slovenska a prípadne prilákať zahraničný kapitál ešte vo väčšom množstve, ako sa to darilo nám.

Pán minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek svojimi činmi a vyjadreniami nielenže nedodržal sľuby strany, ktorá ho nominovala do vlády, ale priamo sa vysmieva ideám boja proti korupcii a klientelizmu. Je mi ozaj ľúto, vážené kolegyne a ctení kolegovia z vládnych strán, že vy to vidíte opačne a priam vychvaľujete pána ministra za jeho postoje. Je mi naozaj veľmi smutno z toho, že pán premiér ako vzdelaný právnik, ktorý má dlhoročné skúsenosti aj s uplatňovaním medzinárodného práva, si nevšimol, že vyjadrenia pána ministra možno nie sú priamym porušením práva, ale duchom odporujú všetkému, čo proti korupcii a klientelizmu robí či už Európska únia, alebo OECD, ba opačne, podnecujú účastníkov hospodárskeho života na Slovensku k tomu, aby sa správali opačne, aké sú medzinárodné záväzky Slovenskej republiky.

Poviem vám úprimne, neviem, či pán minister hospodárstva hodnotil situáciu v obchodných vzťahoch so zbraňami pravdivo. Možno áno, ale kto sa ho z vás pýtal na to, odkiaľ má tieto skúsenosti. Vie o tom z čias, keď pracoval v rôznych súkromných firmách ako vysokopostavený vedúci pracovník? Nedajbože, on bol ten, ktorý v týchto firmách mal na starosti zúčtovanie čiernych zdrojov, a teda legalizáciu korupcie a klientelizmu? Alebo má také skúsenosti alebo konkrétne prípady už ako minister? Sú to legitímne otázky. Ak áno, kedy sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní, aby tomu zabránil? Je to jeho povinnosťou a on je členom vlády Slovenskej republiky.

Aby ukázal každému doma aj v zahraničí, že síce aj na Slovensku sa vyskytujú javy, proti ktorým vyhlásili boj také medzinárodné inštitúcie a organizácie, ako je Európska komisia, Rada Európy alebo OECD, ale slovenská vláda to netrpí a v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva Slovenska v uvedených organizáciách, so všetkými silami chce bojovať proti týmto javom. A ak tak neurobil pán minister hospodárstva, prečo o tom hovorí? A keby len hovoril, ale on priamo nabádal v rozhovore pre renomovaný týždenník štátne firmy, aby sa zachovali obdobne ako podobné súkromné firmy. Nabáda ich na to, aby si vytvárali pochybnú klientelu, ktorá je skorumpovateľná, aby zároveň tunelovali štátne podniky. Veď ako inak môžeme chápať jeho vyjadrenia o tom, že zo zisku, čo by štátne firmy mali odvádzať do spoločnej kasy štátu, teda by mali tvoriť príjmy štátneho rozpočtu, majú tvoriť čierny fond a zdroje prelievať do pochybných súkromných firiem a peniaze zúčtovať ako náklady, teda znižovať aj základ dane, aj mieru zisku.

Môže mať pravdu predseda vlády Robert Fico a všetci, ktorí po ňom vyhlasujú, že pán minister neporušil žiadny zákon a nezobral žiadne úplatky. Môže to byť pravda. Ale ako súvisí nabádanie vedúcich štátnych firiem na korupciu, na klientelizmus, na tunelovanie štátnych podnikov s ohlásenými sľubmi nekompromisného boja proti týmto negatívnym javom? Ako podporuje zámer vlády pán minister v tomto smere? Ak vôbec existuje takýto zámer. Keď minister nedáva skorumpovaným a korumpujúcim súkromným firmám ako dobrý príklad čistým spôsobom obchodujúce štátne firmy, ale opačne, štátne firmy dostávajú priamo výzvu na nekalú činnosť od ministra, je to politické a morálne zlyhanie veľkého kalibru, pán premiér, neprítomný, a preto si myslím, že mali ste konať tak, ako ste to sľubovali. Tým viac, že nebolo to prvé zlyhanie pána ministra, že jeho personálnu politiku pri obsadzovaní rôznych funkcií v štátom kontrolovaných akciových spoločnostiach dokonca sám kritizoval ako premiér.

Keďže ste nekonali ani vtedy a nekonáte ani teraz po výzve pána ministra na nelegálnu hospodársku činnosť v štátnych podnikoch, dávame možnosť my opozičné strany vám, milé kolegyne, ctení kolegovia z vládnych strán, aby ste konali vy, aby ste dokázali verejnosti, že so sľubmi o boji proti korupcii a klientelizmu to myslíte vážne. Natoľko vážne, že podporíte náš návrh na jediné možné riešenie tohto nepríjemného úletu pána ministra, teda vyslovíte mu nedôveru a dáte šancu inému politikovi, aby dodržal sľuby strany SMER a vlády v oblasti boja proti korupcii a klientelizmu. Verte, podporíme takéhoto politika z vášho tábora v tomto snažení a pomôžeme mu aj v tom, aby mohol pokračovať v reformnom úsilí predošlej vlády pre dobro všetkých občanov Slovenskej republiky.

Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP