Pátek 30. března 2007

Ôsmy deň rokovania

8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

30. marca 2007 o 9.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, vážené pani poslankyne, páni poslanci.

Otváram ôsmy rokovací deň 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali poslanci Mečiar, Sániová, Zelník, Slota, Cabaj, Šimko, Kahanec, Líška a Belousovová. (Hlasy v sále.) Pardon, je tu. Štefan, prepáč. Takže pán Zelník je tu.

Pani poslankyne, páni poslanci, v dnešný rokovací deň by sme mali vyriešiť už len jedno hlasovanie zo včerajška, tak by som rád zistil našu uznášaniaschopnosť. Prezentujte sa, prosím vás. (Hlasy v sále.) Vydajte, prosím vás, kartu pánovi Hrušovskému. Len sa prezentujeme, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Technici, zrušíme túto prezentáciu. Zrušíme ju. Dobre?

A vyskúšame ešte raz prezentáciu. Páni poslanci, ktorí nemáte karty, poprosím vás, aby ste sa pripravili na prezentáciu.

(Prezentácia. Predsedajúci neoznámil výsledok prezentácie. Výsledok prezentácie: 52 prítomných.)

Kolegyne, kolegovia, dáme si päť minút na to, aby sme sa pripravili na prezentáciu. Ďakujem pekne.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás ešte raz o prezentáciu. Prezentujte sa, prosím.

(Prezentácia. Predsedajúci neoznámil výsledok prezentácie. Výsledok prezentácie: 75 prítomných.)

Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

Dámy a páni, poprosím vás ešte raz o prezentáciu, lebo je tam námietka, že nefungovalo hlasovacie zariadenie. (Hlasy v sále.) Ešte raz vás poprosím o prezentáciu.

(Prezentácia. Predsedajúci neoznámil výsledok prezentácie. Výsledok prezentácie: 74 prítomných)

Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

(Prerušenie rokovania o 9.11 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 9.24 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v ôsmom rokovacom dni. Chcem vás požiadať, aby ste si naozaj pred prezentáciou skontrolovali svoje zariadenia hlasovacie, pretože podľa výkazu evidentne opäť došlo k tomu, že nie sme uznášaniaschopní len kvôli tomu, že niektorým z vás zariadenie vašu kartu nezaevidovalo.

Takže vás poprosím teraz znovu o prezentáciu.

(Prezentácia. Predsedajúci neoznámil výsledok prezentácie. Výsledok prezentácie 77 prítomných.)

Dámy a páni, konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Spoločná spravodajkyňa ústavnoprávneho výboru pani poslankyňa Tóthová včera podala procedurálny návrh, aby sme o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

rokovali v treťom čítaní na májovej schôdzi. Pýtam sa vás, pani poslankyňa, či trváte na tomto návrhu.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady, na tomto svojom návrhu netrvám.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre.

V súlade s § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

Prosím, pani spravodajkyňa, zaujmite miesto pre spravodajcov.

A otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. (Hlas z pléna.)

Pán Mikloško, nech sa páči. Zapnite pána Mikloška.

F. Mikloško, poslanec: Veľmi sa ospravedlňujem a odvolávam sa na slová pani poslankyne Tóthovej, ktorá povedala, že 24 hodín, čiže to je až o štvrť na šesť večer.

P. Paška, predseda NR SR: Pán Mikloško, keď dovolíte, ja vám všetkým rozmnožím rokovací poriadok, ak ste náhodou nemali čas si ho ešte doposiaľ prečítať. (Potlesk.)

Nech sa páči, budeme pokračovať. Otváram rozpravu...

F. Mikloško, poslanec: Prosím vás, veď nie nám, ale pani Tóthovej keby ste ho dali.

P. Paška, predseda NR SR: Vypnite pána poslanca, nepodal žiadny procedurálny návrh.

Pani spravodajkyňa, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či chce niekto z poslancov podať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie je tomu tak.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Keďže neboli podané žiadne návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. V spoločnej správe je jeden pozmeňujúci návrh, o ktorom bude treba hlasovať, pán predsedajúci, a v rozprave vystúpila... (Hlasy v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani spravodajkyňa, sme v treťom čítaní.

K. Tóthová, poslankyňa: Prepáčte, áno.

P. Paška, predseda NR SR: V rozprave v treťom čítaní nikto nevystúpil. Ideme hlasovať o návrhu zákona ako o celku v treťom čítaní.

K. Tóthová, poslankyňa: Gestorský výbor odporúča legislatívny návrh schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 104 prítomných, 28 za, 64 proti, 12 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme neschválili návrh novely Občianskeho zákonníka.

Dámy a páni, ďakujem vám všetkým za účasť a vyhlasujem 8. schôdzu Národnej rady za skončenú. Uvidíme sa 9. mája. Ďakujem pekne.

(Rokovanie 8. schôdze NR SR sa skončilo o 9.28 hodine.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP