Úterý 20. března 2007

Prvý deň rokovania

8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

20. marca 2007 o 13.02 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Dobrý deň, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, aby sme sa mohli venovať rokovaniu 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Dúfam, že už všetky kolegyne a kolegovia sú v rokovacej sále.

Vítam vás na otvorení 8. schôdze. Vôbec nie som rád, že toto otvorenie bude sprevádzané spomienkou na obete udalosti, ktorá sa stala 2. marca tohto roku v Novákoch vo VOP. Je to udalosť, ktorá naozaj otriasla celým Slovenskom a vyžiadala si obete na životoch, na majetku, a táto udalosť zasiahla do osudov rodín, spolupracovníkov, pracovníkov vo VOP v Novákoch. Chcem za seba, a dúfam, že aj za vás, vyjadriť želanie, aby sme sa už nikdy nemuseli s takouto hroznou udalosťou stretnúť. A chcem vás požiadať, aby sme si teraz na úvod schôdze, ešte predtým ako pristúpime k rokovaniu, uctili pamiatku obetí.

Chcem vyjadriť hlbokú sympatiu a sústrasť všetkým pozostalým a vysloviť nádej, že to naozaj bola posledná smutná udalosť, ktorá postretla v takomto rozsahu občanov Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať o minútu ticha.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne. Teraz už môžeme, kolegyne, kolegovia, pristúpiť k samotnému rokovaniu 8. schôdze. Tak ako býva obvyklé, poprosím vás, aby ste sa prezentovali, aby sme zistili uznášaniaschopnosť.

(Prezentácia.) 109 prítomných. Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sú za overovateľov určení páni poslanci Ján Chrbet a Peter Markovič. Ich náhradníkmi budú pani poslankyňa Oľga Nachtmannová a pán poslanec Stanislav Kahanec.

O ospravedlnenie na dnešnom rokovaní 8. schôdze požiadali písomne pán poslanec Vladimír Mečiar, pán poslanec Tibor Mikuš a pani poslankyňa Lucia Žitňanská.

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, bol vám rozdaný do lavíc. My sme sa ešte pred pár minútami stretli aj na poslaneckom grémiu, aby som zástupcov jednotlivých parlamentných politických klubov informoval o niektorých zmenách, ku ktorým došlo v programe. Azda tá najdôležitejšia súvisí s problematikou prijatia pozície alebo textu či už uznesenia, alebo deklarácie k problematike riešenia Kosova, tak ako boli navrhnuté klubmi za SMK, za Slovenskú národnú stranu a za SDKÚ - DS.

Chcem vás informovať, že do programu pribudol návrh vyhlásenia, ktorý som podal spolu s pánom podpredsedom Národnej rady Čížom a pánom predsedom zahraničného výboru Borisom Zalom. Tak ako som informoval už na predchádzajúcom grémiu, chcem vás informovať, že som sa rozhodol zlúčiť rozpravu k týmto štyrom návrhom do jedného bodu s tým, že hlasovať, samozrejme, budeme samostatne.

Chcem sa opýtať, dámy a páni, či k návrhu programu, tak ako vám bol rozdaný do lavíc, chce niekto podať pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, ktorý navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu. A potom vás poprosím, keby ste mohli tí, ktorí podáte takýto návrh na zmenu, doručiť váš návrh aj v písomnej podobe. Nech sa páči.

Pán poslanec Palko.

V. Palko, poslanec: Áno. Ďakujem. Vážený pán predseda, v uplynulých dňoch sme boli svedkami niektorých výrokov pána predsedu vlády Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva, že vláda Slovenskej republiky nebude trvať na obhajovaní nezávislosti nášho daňového systému a že nebude trvať na suverenite Slovenskej republiky pri rozhodovaní o priamych daniach, čo by znamenalo, že chce vyhovieť návrhom na harmonizáciu. Toto nie je v súlade s obhajobou štátnych záujmov Slovenskej republiky, preto navrhujem, aby bol zaradený na program schôdze bod - návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie stanoviska Slovenskej republiky Deklarácia o daňovej suverenite v priamych daniach. Predkladá sa to na základe podpisov 35 poslancov za KDH, SDKÚ, SMK. Navrhujem, aby tento bod sa prerokoval... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ešte poprosím, dajte mikrofón pánovi poslancovi Palkovi, aby mohol dokončiť návrh.

V. Palko, poslanec: Navrhujem prerokovanie vo štvrtok po bode interpelácie.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Samozrejme, uzatváram možnosť prihlásiť sa s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Ako ďalší pán poslanec Novotný. Nech sa páči.

V. Novotný, poslanec: Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako bod č. 50 správu o pripravovanej reštrukturalizácii siete zdravotníckych zariadení. Ostatné body, teda terajší bod 50 a ďalšie, by sa náležite prečíslovali.

Odôvodnenie: Predmetnú správu si vyžiadal výbor Národnej rady Slovenskej republiky od ministra zdravotníctva. Vláda materiál vzala na vedomie 21. februára, výbor prerokoval a vzal na vedomie túto správu 15. marca. Správa sa dotýka závažných zmien siete zdravotníckych zariadení. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky navrhujem, aby správa bola prerokovaná v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán predseda Klubu SDKÚ - DS, pán poslanec Janiš, nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. V mene troch opozičných poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH a SMK si vás dovoľujem požiadať, aby bod 50 pod tlačou 241 a všetky body týkajúce sa Kosova boli do programu Národnej rady zaradené tak, ako prichádzali postupne do Národnej rady, v tom poradí, ako prichádzali do Národnej rady. Viem, pán predseda, že vy predkladáte návrh rokovania, avšak logika veci káže, že by to malo byť usporiadané v programe tak, ako som navrhol.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov KDH, SDKÚ - DS a SMK predkladám návrh, aby do programu rokovania Národnej rady bol zaradený bod, v ktorom Národná rada prijme uznesenie, v ktorom zaviaže vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní podala správu o vyšetrení úniku testov v priebehu Monitoru 9 a zabezpečení maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007.

Odôvodnenie: Že testy unikli, dnes už je evidentné a hlavný problém vidím v tom, že otázka, čo ďalej a čo bolo príčinou úniku testov, sa nekoná, nevyšetruje. A druhý dôvod. Maturitná skúška bude o chvíľu, takisto bude testovaná. A podľa informácií, ktoré máme, bol zrušený bezpečnostný projekt. Čiže sú veľké obavy, že... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: (Reakcia z pléna.) Pani poslankyňa, poprosím vás o pokoj. Pán poslanec, nedokončili ste. Zapnite ešte mikrofón, aby mohol pán poslanec dokončiť.

M. Fronc, poslanec: Máme obavy, že situácia v prípade maturity sa môže opakovať. Kľúčové nevidím v tom, že sa to udialo, ale kľúčové vidím v tom, že sa nekoná a nevyšetruje a jednoducho nevyvodí sa riešenie. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Ako posledný s návrhom pán poslanec Jasaň.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Po dohode s kolegom Rafajom sťahujem z rokovania Národnej rady bod č. 20, pretože v bode č. 19 je obdobný návrh novely, a preto si dovoľujem to stiahnuť. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Vy ste boli sám navrhovateľom.

V. Jasaň, poslanec: S kolegom Rafajom. Takže spolu.

P. Paška, predseda NR SR: Súhlas, pán kolega Rafaj? Nemusíme potom hlasovať o týchto veciach - stiahnutie bodu 20. (Reakcia poslanca.) Ďakujem pekne. Odzneli návrhy na zmenu programu a doplnenie programu a budeme o nich teraz, dámy a páni, hlasovať v poradí, ako boli prednesené.

Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu na stanovisko Deklarácia o daňovej suverenite, ktorú predniesol pán poslanec Palko.

Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 131 prítomných, 55 za, 49 proti, 26 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh pána poslanca Palka sme neschválili.

Ako druhý predniesol návrh na doplnenie programu pán poslanec Novotný a žiada, aby sme do programu schôdze zaradili správu vlády o redukcii siete zdravotníckych zariadení. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 136 prítomných, 61 za, 43 proti, 32 sa zdržalo.

Konštatujem, že ani tento návrh o rozšírenie programu sme neprijali.

Budeme pokračovať hlasovaním o návrhu predsedu poslaneckého klubu SDKÚ - DS pána poslanca Janiša, ktorý žiada, aby body týkajúce sa problematiky Kosova boli usporiadané v postupnosti tak, ako boli prijímané v Národnej rade. V tejto súvislosti, pán poslanec, je mi ľúto, využívam svoje právo a o programe v zmysle rokovacieho poriadku rozhoduje predseda Národnej rady, napriek tomu dám hlasovať o tomto vašom návrhu.

Prezentujeme sa a hlasujeme. Technici, vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné. Viacero kolegov ukázalo, že hlasovacie zariadenie nie je funkčné. Požiadam vás, kolegyne, kolegovia, aby sme ešte raz hlasovacie karty vybrali zo zariadenia a znovu reštartovali systém. Môžeme pristúpiť k opakovanému hlasovaniu? Ide to zariadenie? Technici, môžeme spustiť hlasovanie?

Budeme hlasovať, dámy a páni. Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Janiša. Nech sa páči, dámy a páni.

Prítomných 140... (Reakcia z pléna.) Vznášate námietku, pán Rafaj? (Reakcie z pléna a smiech.) Pán predseda, samozrejme, samozrejme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 73 za, 24 proti, 42 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili návrh pána poslanca Janiša. (Potlesk.)

Budeme pokračovať hlasovaním o návrhu pána poslanca Fronca, ktorý žiada, aby sme zaradili do programu správu o úniku informácií pri monitore a potenciálnej možnosti úniku pri maturitných skúškach. Budeme hlasovať. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, 63 za, 59 proti, 21 sa zdržalo.

Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

O poslednom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Jasaň, vzhľadom na súhlas obidvoch predkladateľov nemusíme dať hlasovať.

Vzhľadom na to, že sme hlasovali o všetkých návrhoch, ktoré prišli z pléna, budeme teraz, dámy a páni, hlasovať o návrhu programu 8. schôdze ako o celku. Poprosím vás, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, 109 za, 2 proti, 32 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme odsúhlasili program 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Vážené dámy, vážení páni, chcem vás informovať, že o všetkých prerokovaných bodoch dnešného programu budeme v zmysle dohôd z poslaneckého grémia hlasovať vždy o 11.00 a o 17.00 hodine. Všetky tajné hlasovania vykonáme v utorok 27. marca po hlasovaní o 11.00 hodine. Ešte vás chcem informovať, že dnes po hlasovaní o 17.00 hodine o prerokovaných bodoch programu prerušíme rokovanie, pripomenieme si výročie Rímskych zmlúv krátkym vystúpením, príhovorom a potom vás, samozrejme, všetkých veľmi rád privítam na čaši vína.

Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k rokovaniu o samotných bodoch programu. Ako o prvom budeme rokovať o

návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti na predloženie správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 - 2008 (tlač 222).

Pán poslanec Vladimír Jánoš je spravodajcom a poprosím ho, aby uviedol návrh.

V. Jánoš, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky uviesť návrh výboru na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý ste dostali v tlači pod číslom 222. Predmetným uznesením sa má zaviazať vláda Slovenskej republiky, aby predložila správu o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 - 2008.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, do marca 2008 trvá celoeurópska kampaň na podporu odstránenia domáceho násilia, do ktorej sa na základe výzvy Parlamentného zhromaždenia Rady Európy zapájajú mnohé národné parlamenty. Usporadúvajú diskusie, tlačové konferencie, výstavy a podobne. Informácie o jednotlivých podujatiach v členských krajinách sa uverejňujú na špeciálnej webovej stránke Rady Európy venovanej tejto kampani.

Pán predseda Národnej rady konanie kampane dal do pozornosti všetkým poslancom v októbri 2006 a zároveň vám všetkým doručil aj Rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pod číslom 1512 pod názvom Parlamenty zjednotené v boji proti domácemu násiliu voči ženám.

Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien v rámci kampane už jednomyseľne prijal jedno vyhlásenie v decembri 2006. Členovia výboru sú však presvedčení, že seriózna účasť na kampani, ktorá okrem parlamentnej má aj svoju vládnu a regionálnu dimenziu, vyžaduje aj ďalšie aktivity. Preto výbor, vykonávajúc tým zároveň... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, chvíľočku vás poprosím. Kolegyne, kolegovia, poprosím o väčší pokoj v rokovacej sále. Nech sa páči, pán spravodajca.

V. Jánoš, poslanec: Ďakujem.

Preto výbor, vykonávajúc tým zároveň svoju kontrolnú právomoc, sa chce oboznámiť s priebežnými výsledkami plnenia vládneho akčného plánu boja proti násiliu páchanému na ženách. Aby výbor, ale aj celá Národná rada mohli získať ucelený obraz o týchto výsledkoch, je potrebné, aby vláda predložila súhrnnú správu obsahujúcu informácie zo všetkých rezortov a iných štátnych orgánov, ktoré sa na plnení plánu podieľajú.

Jednotlivé výbory však podľa § 53 rokovacieho poriadku môžu vyžadovať správy len od jednotlivých členov vlády. Preto výbor predkladá návrh na schválenie uznesenia Národnej rady. V návrhu uznesenia je uvedená pomerne dlhá lehota na predloženie správy. Dôvodom na takéto riešenie je fakt, že v samotnom akčnom pláne pri viacerých úlohách, ktoré sa majú plniť priebežne počas celého vymedzeného obdobia, je určený termín na každoročnú kontrolu 31. máj. Posledná schôdza Národnej rady v 1. polroku 2007 sa plánuje na mesiac jún. Vo svetle týchto skutočností sa javí ako vhodne plánovať diskusiu o správe v Národnej rade na začiatok druhého polroku.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu uznesenia. Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne nemám žiadnu prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, dámy a páni. Končím možnosť... Pani poslankyňa Damborská, do rozpravy? Nech sa páči. Končím možnosť prihlásiť sa.

Nech sa páči, máte slovo.

M. Damborská, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia... (Sústavný ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani kolegyňa, chvíľočku vás poprosím. Dámy a páni, chcem vás požiadať o pokoj v rokovacej sále.

M. Damborská, poslankyňa: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nielen ako žena, ale aj ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky sa dlhodobejšie zaujímam o problematiku eliminácie násilia v našej spoločnosti. Bezvýhradne podporujem a hlásim sa k požiadavke výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, aby vláda predložila Národnej rade Slovenskej republiky priebežný odpočet plnenia Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.

Nedávno bol 8. marec - Medzinárodný deň žien a aj pri tejto príležitosti je opäť vysoko aktuálne upriamiť pozornosť nielen nás poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj širokej verejnosti na to, že násilie páchané na ženách je závažný celospoločenský špecifický problém, ku ktorému treba pristupovať komplexne. Som totiž presvedčená, že právo nebyť vystavovaná či vystavovaný násiliu alebo hrozbe násilia je základným a univerzálnym ľudským právom. Pretrvávanie násilia páchaného na ľudských bytostiach je hrubým porušovaním ich ľudských práv. Násilie na ženách je tiež kategorizované ako porušovanie ľudských práv, pretože porušuje právo na život, bezpečnosť, dôstojnosť, ako aj právo na fyzickú a duševnú integritu osobnosti.

Len na krátke osvieženie pamäti. Európsky parlament na svojom februárovom plenárnom minizasadnutí v roku 2006 schválil iniciatívnu Správu o boji proti násiliu páchanému mužmi na ženách. Táto správa poukazuje na fakt, že problém násilia páchaného mužmi na ženách sa týka žien všetkých sociálnych skupín zo všetkých členských krajín Európskej únie. Zameriava sa najmä na násilie v rámci rodinných či partnerských vzťahov a vyzýva na nulovú toleranciu voči všetkým formám násilia na ženách. V správe sa odhaduje, že v Európe každý rok zomrie minimálne 700 až 900 žien v dôsledku násilia zo strany partnera, pričom tento údaj sa dokonca považuje za podhodnotený. Rozsiahle štúdie vykonané vo Švédsku, Nemecku a Fínsku ukazujú, že najmenej 30 až 35 % žien vo veku medzi 16 a 67 rokom sa niekedy stalo obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Ak sa sem zahrnie aj psychické násilie, tieto hodnoty stúpnu na neuveriteľných 45 až 50 %, čo je už alarmujúce.

Výskumy ďalej dokladajú, že 65 až 90 % žien, ktoré sa stali prostitútkami, boli buď v detskom veku alebo neskôr vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Skutočnosť, že svet čoraz častejšie uznáva rodovo podmienené násilie za dôležitý problém, je predovšetkým výsledkom snahy druhej vlny feministického hnutia, ktoré sa najmä od 70. rokov 20. storočia sústredilo na detabuizovanie a pomenovanie násilia páchaného na ženách. Verejná tematizácia násilia páchaného na ženách bola a aj v súčasnosti je prvým krokom k jeho rozpoznaniu a eliminácii.

Určitým posunom v tejto problematike je aj to, že od roku 2001 sa v mnohých štátoch každoročne uskutočňuje 16-dňová kampaň proti násiliu na ženách. Táto kampaň prebieha v období od 25. novembra, t. j. od Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách, do 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom všeobecných ľudských práv. Kampaň vždy poukazuje na fakt, že násilie na ženách je zločin proti ľudskosti a že je nevyhnutné využívať medzinárodné nástroje na ochranu ľudských práv na predchádzanie všetkým formám násilia na ženách a diskriminácii žien a na integrovanie rodového prístupu do základných spoločensko-politických a kultúrnych funkcií spoločnosti. V kampani sa zdôrazňuje význam spolupráce oficiálnych miest s mimovládnymi organizáciami, ako aj potrebu spolupráce všetkých zložiek občianskej spoločnosti a médií pri zvyšovaní... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Prepáčte, pani kolegyňa, chvíľočku vás nerád preruším. Dámy a páni, ešte raz vás chcem požiadať, tí, ktorí máte inú agendu, poprosím vás, nerušte pani poslankyňu pri vystúpení. Veľmi pekne ďakujem.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

M. Damborská, poslankyňa: Ďakujem.

V kampani sa zdôrazňuje význam spolupráce oficiálnych miest s mimovládnymi organizáciami, ako aj potreba spolupráce všetkých zložiek občianskej spoločnosti a médií pri zvyšovaní informovanosti verejnosti a pri mobilizácii zdrojov, expertíz a informácií na podporu žien.

Na Slovensku mimovládne feministické organizácie realizovali celonárodnú kampaň po prvý raz v roku 2001 pod názvom Piata žena. Predchádzalo jej dlhodobé úsilie, približne od roku 1998, viacerých ženských organizácií medializovať tému násilia na ženách. Najmä vďaka práci s médiami mohlo sedem mimovládnych organizácií v roku 2001 vstúpiť do tejto medzinárodnej aktivity. Kampaň trvala až do februára 2002. V roku 2002 sa uskutočnil druhý ročník tejto celonárodnej kampane. Obe kampane organizovali výlučne mimovládne organizácie za finančnej podpory zahraničných a domácich nezávislých donorov. Oficiálne inštitúcie ich, bohužiaľ, nepodporili finančne ani oficiálnym vyhlásením. Táto aktivita prerástla do vytvorenia Stálej iniciatívy Piata žena, ktorá sa v nasledujúcich rokoch zapájala do celosvetových dní proti násiliu na ženách jednotlivými aktivitami. Aj spomínané kampane poukázali na obrovský rozsah násilia páchaného na ženách, ktorý sa v Slovenskej republike po čiastkových prieskumoch snažili zachytiť aj reprezentatívne výskumy.

Záujem oficiálnych miest na Slovensku o túto závažnú problematiku nie je podľa môjho názoru stále dostatočný, a to ani po schválení Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách v roku 2004 a na ňu nadväzujúceho Národného akčného plánu schváleného vládou v roku 2005.

Tie kolegyne a tí kolegovia, ktorí sa uvedenej problematike trochu venujete, si určite spomínate, že prijatie oboch dokumentov sprevádzala dosť veľká kritika mimovládnych organizácií a odbornej obce, ktoré im vyčítali najmä konfúzny charakter, nedostatočné rešpektovanie rodovej podmienenosti násilia na ženách a absenciu finančnej podpory zo štátneho rozpočtu.

S prihliadnutím na to, že každé násilie páchané v rodinách postihuje vo veľkej miere aj deti a prenáša sa do ďalších generácií, je potrebné vážne sa touto témou pravidelne zaoberať aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Som hlboko presvedčená, že je riešenie závislé nielen od výchovy k úcte k človeku, ale aj od intenzívnej spolupráce medzi vládou, Národnou radou Slovenskej republiky a mimovládnymi organizáciami, ktoré by mali spoločne koordinovať postupy na boj proti tomuto javu. Preto ešte raz vítam túto iniciatívu výboru pre ľudské práva a postavenie žien a odporúčam návrh uznesenia schváliť.

Ďakujem vám za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa ešte, či k stanovisku pani poslankyne chce zaujať stanovisko navrhovateľ. Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem teda rokovanie o tomto bode programu.

Nasleduje druhé a tretie čítanie o

zákone zo 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Tento materiál ste dostali ako tlač 233.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pánovi poslancovi Jánov Čechovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného návrhu zákona vo výboroch. Nech sa páči.

J. Čech, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ako gestorský výbor predkladá túto spoločnú správu.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 7. februára 2007 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo dňa 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 230 zo dňa 7. marca 2007 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prideľuje ho na prerokovanie jednotlivým výborom a určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.

V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom Slovenskej republiky tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a ochranu prírody.

Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo dňa 7. marca 2007 č. 1031-2007-BA uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon schválila s týmito zmenami:

1. V článku I v 47. bode v § 28 ods. 1 v úvodnej vete sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".

2. V článku I v 47. bode v § 28 ods. 2 v úvodnej vete sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".

3. V článku I v 47. bode v § 28 ods. 3 v úvodnej vete sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".

4. Článok III znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2007."

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon zo 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, dňa 15. marca 2007. Výbor svojím uznesením č. 132 súhlasil s pripomienkami uvedenými v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 7. marca 2007. Odporučil tieto schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a ochranu prírody prerokoval zákon zo dňa 7. februára na svojom zasadnutí dňa 13. marca 2007. Výbor svojím uznesením č. 81 súhlasil s pripomienkami uvedenými v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 7. marca 2007. Výbor odporúča slovenskej Národnej rade schváliť tieto pripomienky v zmysle doplnkov. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo dňa 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, pri opätovnom prerokovaní schváliť s pripomienkami pána prezidenta. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ako gestorský výbor rokoval dňa 19. marca 2007 a zaujal k pripomienkam stanovisko, ktoré ste dostali a máte ho pred sebou.

Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo dňa 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkami pána prezidenta. O pripomienkach pána prezidenta navrhuje gestorský výbor hlasovať takto: o všetkých bodoch spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

Pán predsedajúci, skončil som.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa niekto chce do rozpravy prihlásiť ústne. Ak to tak nie je, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem zároveň rozpravu za skončenú. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz nasleduje druhé a tretie čítanie o

zákone z 9. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z . o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Materiál ste dostali ako tlač 234.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Bélovi Bugárovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Nech sa páči, pán spravodajca.

B. Bugár, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, podávam správu, ktorú máte v laviciach pod č. 234a. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 9. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 234), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady rozhodnutím zo 7. marca 2007 č. 231 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu. Oba výbory, ktoré vrátený zákon prerokovali, súhlasili s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky zo 7. marca 2007 č. 1032-2007-BA a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky pri opätovnom prerokúvaní zákon schváliť v znení pripomienky uvedenej v časti IV tejto správy.

Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v III. časti jeho rozhodnutia zo 7. marca 2007 je k čl. 2 a je takéhoto znenia: "Článok II. Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2007 okrem článku I a to druhého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007." Gestorský výbor odporúča schváliť túto pripomienku pána prezidenta Slovenskej republiky.

Gestorský výbor k zákonu z 9. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, odporúča zákon v treťom čítaní schváliť v znení pripomienky uvedenej v tejto správe.

Pán predsedajúci, skončil som.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec, za prednesenie spravodajskej správy.

Otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, preto sa pýtam, či sa do rozpravy chce niekto prihlásiť ústne. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spoločný spravodajca sa zrejme nechce vyjadriť k zákonu, takže mu ďakujem za účasť na tomto bode programu a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. (Ruch v sále.)

Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím naozaj o pokoj v sále, nemáme vytvorenú dôstojnú atmosféru na rokovanie. Poprosím tie diskusie, ktoré sú zrejme nevyhnutné, tak ich preniesť do predsália, aby sme v sále mali korektné prostredie. Ďakujem za pozornosť.

Nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Tento návrh máme pod tlačou 200 a návrh na jeho pridelenie je v rozhodnutí predsedu pod č. 204.

Teraz poprosím podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pána Štefana Harabina, aby tento vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Cieľom predkladaného návrhu je zosúladenie právnej úpravy označení pôvodu a zemepisných označení v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov a potravín, obsiahnutou v nariadení Rady ES č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorým bola nahradená dosiaľ platná právna úprava označení pôvodu a zemepisných označení na komunitárnej úrovni.

Predkladaný návrh zákona v súlade s nariadením upravuje postup príslušných orgánov Slovenskej republiky v konaní o žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa nariadenia, ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v Slovenskej republike na komunitárnej úrovni.

Predmetom úpravy je tiež konanie o námietkach proti žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do registra komisie, konanie o zrušení zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení, konanie o zmene a doplnení špecifikácie a úprava inštitútov prechodnej ochrany a doby na prispôsobenie.

Účelom návrhu zákona je aj odstránenie viacerých problémov aplikačnej praxe, ako aj odstránenie legislatívnotechnických nedostatkov, ktoré súvisia s existenciou zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhovaná úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a s právom Európskych spoločenstiev.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády a pán minister.

Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Istvánovi Farkasovi. Nech sa páči, má slovo.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 117 z 13. marca 2007 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 200).

Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, zhodnotenie súčasného stavu, dôvod novej právnej úpravy o tom, že návrh nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest, nebude mať dopad na životné prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a nie je upravená v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. februára 2007 č. 204 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 3. mája 2007 a v gestorskom výbore do 4. mája 2007.

Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP