Pátek 9. února 2007

Ôsmy deň rokovania

7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

9. februára 2007 o 9.08 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré ráno, vážené kolegyne, kolegovia. Poprosím ešte tých poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály a chcú sa zúčastniť rokovania na dnešnom dopoludní, keby zaujali miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať.

Takže, vážené kolegyne, kolegovia, otváram ôsmy rokovací deň 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som najprv uviedol, ktorí poslanci požiadali písomne o ospravedlnenie na dnešnom rokovaní. Je to jednak podpredseda Národnej rady pán Viliam Veteška a poslanci: Vladimír Mečiar, Peter Gabura, Martin Fedor, József Berényi, Juraj Liška, Zoltán Horváth, Viliam Novotný, Jozef Líška, Ľuboš Micheľ, Jaroslav Ivančo, Mikuláš Dzurinda, Juraj Horváth a Jozef Halecký.

Vážené kolegyne, kolegovia... (Hlasy z pléna.) Aj Kahanec? (Odpoveď z pléna.) Dobre. Takže počúvam, poprosím písomne... (Hlas v sále.) Je to tu. Dobre, áno, ďakujem pekne. Takže ešte mi dovoľte zaradiť medzi poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie neúčasti na dnešnej schôdzi, na dnešnom rokovacom dni, aj pána poslanca Kahanca.

Takže, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, v rokovaní 7. schôdze pokračujeme druhým čítaním o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Tento návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 147 a spoločnú správu výborov máte pod tlačou 147a.

Teraz poprosím pána poslanca Martina Pada, aby návrh zákona odôvodnil.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, prerokovávame dnes v druhom čítaní návrh novely zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. Ako ste sa iste už dozvedeli, tento zákon bol doteraz novelizovaný 24-krát, čo je naozaj veľký počet novelizácií. A na druhej strane je ale tento počet aj dôkazom toho, že tento zákon je veľmi vážny a dôležitý, pretože výrazným spôsobom ovplyvňuje cestnú premávku, výrazným spôsobom ovplyvňuje životy a zdravie občanov tejto krajiny, ale nielen tejto krajiny, ale všetkých bez rozdielu politickej príslušnosti, bez rozdielu vierovyznania, každého jedného, kto sa na ceste zúčastní, ale nielen tými, ktorí sa zúčastňujú na premávke na pozemných komunikáciách, ale aj rodinnými príbuznými. Takže je to zákon, ktorý vážnym spôsobom ovplyvňuje životy a zdravie. A tento zákon nesmie a nemôže byť ani nemenný. Z tohto hľadiska 24, 25 a možno aj 45 novelizácií niekedy je lepších ako žiadna novelizácia.

Ročne na našich cestách dochádza od 30 000 dopravných nehôd, a to už dávno je pánom zabudnuté, bolo to v roku 1988, až po zatiaľ najväčší počet dopravných nehôd a v roku 1996 to bolo 75 607. Za posledné 2 roky, roky 2006 a 2005, došlo k 62 033 nehodám v roku 2006 a k 59 972 dopravným nehodám v roku 2005. Na našich cestách ročne zahynulo, počnúc zase najnižším číslom, 436 v roku 1988 až po 819 ľudí v roku 1998. Za posledné 2 roky, minulý a predminulý rok, to bolo 579 v roku 2006, resp. 560 mŕtvych v roku 2005.

Dámy a páni, neviem, či po týchto číslach treba ešte iným spôsobom odôvodňovať novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, 579 mŕtvych z minulého roku, to nie je číslo ani najvyššie, ale ani najnižšie. Každopádne je to v porovnaní s rokom 2005 nárast o 19 usmrtených.

V roku 2005 som ako štátny tajomník vo výboroch predkladal návrh novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý na škodu, zopakujem ešte raz, na škodu veci v tom čase nenašiel dostatočnú podporu. Bol som a aj dnes som presvedčený, že to nebolo dobré riešenie, aj keď chápem, že niektoré ustanovenia navrhovanej novely boli tvrdšie, ako bola ochota poslancov Národnej rady to prijať.

V novinách Polícia, ktoré vydáva Odborový zväz polície, z jesene minulého roku sa píše, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v roku 2007 pripraví rozsiahlu novelu zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách tak, aby nový zákon mohol platiť v roku 2008.

Dámy a páni, čísla, ktoré som uvádzal pred chvíľou, a citácie z novín Polícia sú jedny zo základných dôvodov, prečo som sa rozhodol pripraviť takúto krátku novelu zákona. Nebolo a ani nie je mojou ambíciou pripraviť rozsiahlu a komplexnú novelu, ktorá by postihovala všetky druhy otázok a zmien, ktoré sa v priebehu používania zákona o premávke na pozemných komunikáciách od poslednej novely ukázali ako veci, ktoré je potrebné riešiť.

Táto novela, ktorú predkladám, nie je novelou o politických bodoch pre politickú stranu alebo poslancov Národnej rady. Je to novela, ktorá sa snaží vyriešiť dva problémy, prvý o svietení, druhý o minimálnej konštrukčnej rýchlosti motorových vozidiel pohybujúcich sa na diaľnici. Preto ma trošku prekvapilo zamietavé stanovisko ministerstva vnútra a rovnako tak následne aj vlády Slovenskej republiky. Argumenty, ktoré uvádzajú v prvom aj v druhom prípade, sú naozaj nedostatočné. Nemajte mi za zlé, ak je argumentom to, že zákon bol novelizovaný 24-krát a mal by byť novelizovaný 25. krát, pričom samotná novela nijakým spôsobom nezneisťuje účastníkov cestnej premávky a ani nijakým zvlášť výrazným a krutým spôsobom nezasahuje do ich činnosti, nie je, pokiaľ ide o životy ľudí, to argument dostatočne vážny. Takže toto je dôvod, ktorý je absolútne nenáležitý a, myslím si, v tomto prípade aj nemiestny.

Nedostatok, ktorý je vytýkaný ohľadom neriešenia problému električiek, považujem za problém, ktorý je možné vyriešiť v priebehu jednej minúty. A na výbore pre obranu a bezpečnosť to aj kolega Liška navrhol. A členovia výboru veľmi dobre vedia, že je to naozaj úplne banálna záležitosť. Okrem toho, ak by som chcel trošku nadľahčiť situáciu, poviem, že problematika svietenia električky je síce vážna, pretože je to účastník premávky na pozemných komunikáciách, je naozaj vážna, pretože stávajú sa časté dopravné nehody, ale nemyslím si, že to naozaj najviac trápi obyvateľov či v Kotešovej alebo Hornej Marikovej, alebo vo Veľkých Ozorovciach. Ale naozaj tým nechcem zľahčovať problematiku svietenia električiek.

Dámy a páni, toto sú vyslovene pseudoargumenty na zakrytie skutočných dôvodov, prečo nie je súhlas ani dotknutého ministerstva, ani vlády s touto novelou zákona. Je to fakticky len mimikry, teda kamufláž naozaj reálnych dôvodov. Dôvodom je jednoznačne neochota podporiť návrh novely zákona z dielne opozičného poslanca. A podporuje ma v tomto tvrdenie aj to, že v prvom čítaní prešiel tento návrh zákona počtom hlasov, ktorý prekvapil nielen mňa, ale asi všetkých poslancov, ktorí v tom čase v sále boli. A ja do istej miery aj chápem tie dôvody, pretože politické šachy často nemajú logiku. A nenamietam proti tomu, len treba sa k tomu naozaj otvorene priznať, priznať sa k tomu, že veci, keď ide o životy občanov a materiálne hodnoty nielen občanov, ale celej spoločnosti, nemajú prednosť pred politickými záujmami a že sa nedokážeme vyrovnať s takou jednoduchou vecou, ako je koalično-opozičné súperenie a stranícka rivalita. Stále počúvame, že v prípade dôležitých otázok pre občana, pre spoločnosť by sa koalícia a opozícia mali spojiť. Áno, ja s tým súhlasím, ale nemalo by to byť tak, že opozícia podporí koaličné návrhy, ak ich považuje za rozumné a správne, ale opačne, ak by išlo o čokoľvek, tak opozícia koaličné návrhy už nepodporí.

Dámy a páni, súčasná situácia na našich cestách, v našej doprave na komunikáciách je veľmi riziková práve v čase, keď nie je zavedené povinné svietenie celodenné. Na cestách sa totiž pohybujú motorové vozidlá, ktoré sú, a motorové vozidlá, ktoré nie sú osvetlené. Neosvetlené vozidlo v rade svietiacich áut, ak ešte nie je výraznej farby, je prakticky neviditeľné, možno nie celý deň, možno nie každému, ale riziko dopravnej nehody neosvetleného vozidla v rade osvetlených vozidiel je ďaleko vyššie ako v prípade, keď sú všetky vozidlá osvetlené.

Aby som nehovoril len tak vo všeobecnosti, poviem aj pár čísiel. Novela zákona č. 73/2002 Z. z. z 30. 1. 2002 prvýkrát hovorí o celodennom svietení od 15. októbra do 15. marca. Takže prvýkrát sa celý deň svietilo v zimnom období v roku 2002.

Teraz k vývoju dopravnej nehodovosti práve od roku 2001 až po rok 2005. Počet dopravných nehôd v roku 2001 bol 57 242, v roku 2002 bol 57 046, v roku 2003 bol okolo 60 000, v roku 2004 bol okolo 61 000, následne bol okolo 59 000. Počet usmrtených v roku 2001 bol 614, v roku 2002 bol 610, predtým bol nárast počtu usmrtených. Ťažko zranených v roku 2001 bolo 2 366, v roku 2002 bolo 2 211, v roku 2003 bolo 2 162. Netvrdím, že vďaka zavedeniu povinného celodenného svietenia v zimnom období došlo v priebehu teda štatisticky počas celého roka k výraznému zníženiu počtu dopravných nehôd, ale efekt je viditeľný, hlavne čo sa týka počtu ťažko zranených a v prvom prípade aj počtu usmrtených.

Dámy a páni, Rada vlády pre bezpečnosť cestnej premávky na svojom 6. rokovaní 7. novembra minulého roku sa v 8. bode rokovania zaoberala materiálom Celodenné svietenie v podmienkach Slovenskej republiky. Teraz si dovolím citovať zo zápisu z rokovania rady, kde zastupujúci generálny riaditeľ Sekcie dopravnej politiky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a člen rady uviedol materiál Celodenné svietenie v podmienkach Slovenskej republiky. Materiál bol predložený za účelom využitia zahraničných skúseností pri úprave národnej legislatívy. Z neho vyplýva, že zavedenie celodenného svietenia motorových vozidiel v cestnej premávke je aktívnym prvkom bezpečnosti cestnej premávky, štúdia Európskej komisie charakterizuje možnosť implementácie, význam, ako aj odhad dopadov na životné prostredie a na účastníkov cestnej premávky, materiál sa zaoberá aj spoločenskými, legislatívnymi a technickými nákladmi i celkovým prínosom, celodenné svietenie môže zachrániť v európskom merítku 1 200 až 2 000 životov ročne, vzhľadom na všetky súvisiace aspekty sa navrhuje zavedenie povinného svietenia počas celého dňa pre všetky kategórie vozidiel, zavedenie tejto povinností si vyžaduje legislatívne zmeny. V rámci diskusie bolo prijaté, že Prezídium Policajného zboru pripravuje novelu zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorá zohľadní viaceré európske odporúčania, prezident Policajného zboru bude radu informovať o časovom harmonograme a o novom znení zákona.

Dámy a páni, teraz mi dovoľte, aby som rovnako tak citoval z oficiálnej stránky Ministerstva dopravy Českej republiky, zo zdôvodnenia sprísnenia pravidiel premávky na pozemných komunikáciách na základe novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Prečo sa sprísnili pravidlá? Podľa Ministerstva dopravy Českej republiky je cieľom nového zákona odradiť bezohľadných vodičov od nezodpovedného správania sa a tým pádom chrániť slušných vodičov. To je k tomu bodovému systému. Výskumy tiež ukazujú, že celodenné svietenie prispieva k zníženiu nehodovosti o celých 13 %. Navyše, Európska komisia v súčasnosti pripravuje smernice, podľa ktorých by sa celodenné svietenie aj za nezníženej viditeľnosti zaviedlo vo všetkých krajinách Únie. Svietenie počas dňa je povinné v 14 európskych krajinách, od júla 2006 je medzi nimi aj Česká republika. Ďalej citujem z materiálu Centra dopravného výskumu Brno, ktoré hovorí o celodennom svietení. Aj keď ešte stále veľa vodičov nechce prijať myšlienku celodenného svietenia, jazdenie so zapnutými svetlami počas dňa prináša jasné zvýšenie viditeľnosti. Celodenné svietenie, DRL (Daytime Running Lights), vyžaduje zákony už vo viacerých európskych krajinách a v niektorých ďalších počas zimných mesiacov, resp. za zníženej viditeľnosti na niektorých úsekoch či v tuneloch. Celodenné svietenie pomáha prevencii nehôd, hlavne na križovatkách a cestných uzloch. Svietenie môže byť otázkou života a smrti hlavne pre motocyklistov, pretože ak sa otáčajú alebo predbiehajú, uvidia vozidlá so zapnutými svetlami oveľa skôr ako tie, ktoré nemajú zapnuté svetlá. Nezanedbateľný je aj fakt, že najpreferovanejšou farbou pri výbere automobilu je šedá alebo tmavé odtiene, ktoré sa ľahšie prehliadnu aj v horúcom lete. Analýzy dokazujú, že keby všetky automobily v celej Európe svietili počas jazdy celý deň, predišlo by sa takmer 2 mil. nehôd, 5 500 ľudí by ostalo nažive a vyše 155 000 ľudí by sa vyhlo zraneniu. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že celodenné svietenie počas dňa prináša zníženie počtu dopravných nehôd o 13 % a celkové zníženie počtu obetí dopravných nehôd o 20 %. Zavedenie tohto opatrenia v Maďarsku prinieslo zníženie počtu čelných stretov vozidiel o 13 % ročne.

Renomovaný holandský výskumný ústav SWOV uskutočnil výskum dopadu celodenného svietenia počas dňa za nezníženej viditeľnosti v 21 štátoch. A jeho výsledky sú prekvapujúco pozitívne. Uvediem niekoľko základných faktov z tejto správy. Pri jasnom svetle na otvorenej komunikácii, ktorá nie je v tieni, nie je viditeľných 8 % vozidiel, pokiaľ nepoužívajú svetlá. Na zatienených komunikáciách alebo v prípade, že vozidlo je v pozadí tmavého objektu, sa neviditeľnosť vozidla mnohonásobne zvyšuje. Prehliadnutie iného vozidla je účastné na 50 % všetkých nehôd a na 80 % nehôd na križovatke. Svietenie počas dňa zvyšuje nielen viditeľnosť vozidiel, ale i periférne vnímanie vozidiel, ktoré prevádzajú konfliktné manévre. Pri vozidlách, ktoré svietia počas dňa za nezníženej viditeľnosti, je možné bezpečnejšie odhadnúť ich vzdialenosť.

Dovoľte, aby som ešte uviedol pár údajov o efektívnosti celodenného svietenia. Takmer všetky uvedené štúdie vyjadrujú zníženie počtu hromadných dopravných nehôd zavedením celodenného svietenia. Dôkazy účinkov DRL na dopravnú nehodovosť pochádzajú zo štúdií vypracovaných v Škandinávii, Kanade a Spojených štátoch. Skúmanie účinkov zákona o DRL v Nórsku medzi rokmi 1980 až 1990 odhalilo 10-percentný pokles hromadných dopravných nehôd počas dňa. Dánska štúdia zaznamenala 7-percentné zníženie dopravných nehôd počas prvých 15 mesiacov od tohto povinného dodržiavania celodenného svietenia , ktoré súvisia s DRL, a 37-percentný pokles v počte dopravných nehôd spôsobených pri odbočovaní vľavo. V inej štúdii, ktorá pokrývala 2 roky a 9 mesiacov dánskeho zákona, sa zistilo 6-percentné zníženie dopravných nehôd počas prvých 15 mesiacov od tohto povinného dodržiavania a 34-percentný pokles v počte dopravných nehôd spôsobených pri odbočovaní vľavo. Kanadská štúdia z roku 1994 porovnávajúca modely vozidiel s DRL z roku 1990 s vozidlami z roku 1989 bez DRL zistila 11-percentné zníženie počtu hromadných dopravných nehôd. Štúdia zo Spojených štátov v roku 1985 zistila pri osobných vozidlách, ktoré boli modifikované na DRL, 7-percentné zníženie hromadných zrážok počas dňa, než to bolo pri vozidlách bez DRL.

Dámy a páni, teraz si dovolím odcitovať stanovisko Medzinárodnej automobilovej federácie FIA k rozšíreniu celodenného svietenia. S ohľadom na 42 000 účastníkov cestnej premávky, ktorí každoročne zomrú na európskych cestách, je hlavným cieľom Európskej únie znížiť tento počet na polovicu t. j. 21 000. FIA sa v tomto ohľade domnieva, že dôležitým medzníkom na ceste k redukcii usmrtených na cestách by mohlo byť rozšírenie celodenného svietenia. Opätovne sú tu citované výsledky štúdií. Dávnejšie štúdie vypracované firmou BASF z Nemeckej spolkovej republiky predpokladali zníženie nehodovosti o 3 %, zatiaľ čo v holandskej TNO to bolo o 5 % až 15 %. Finančná analýza vyplývajúca z týchto štúdií uvádza celkovú úsporu cirka 16 mld. eur. Úspory vzťahujúce sa na znižovanie nehodovosti, teda nielen čo sa týka nákladov alebo hmotných škôd, ale aj nákladov na liečenie, sú vyčíslené v čiastke 49 mld. eur. Sú neporovnateľné so zvyšujúcimi sa emisiami, kde sa uvádza čiastka 10 mld. eur, vyššou cenou svetelného systému v prípade zmien vo vozidlách, kde je to 7 mld. eur, väčšou spotrebou pohonných hmôt, kde je to 7 mld. eur, a vyššou spotrebou žiaroviek, kde je to 9 mld. eur.

Dámy a páni, ešte pár ďalších dôvodov na zavedenie celodenného svietenia. Ako som už povedal, sú to rýchlejšie vnímanie v bočnom zornom poli, periférne videnie hlavne protiidúcich áut a pri odbočovaní, lepšia schopnosť vnímania za zníženej viditeľnosti proti nízko stojacemu slnku alebo v oslňujúcom slnečnom svetle, včasnejšia rozoznateľnosť pri striedaní svetla a tieňa, lepšia viditeľnosť v jednotvárnej krajine, dochádza k zvýšeniu kontrastu, presnejší odhad vzdialenosti, jasné rozoznanie pohybu dopravných prostriedkov. Ďalej je to situácia, keď dôjde k dopravnej nehode v takýchto prípadoch a akékoľvek presné definovanie zníženej viditeľnosti je objektívne úplne nemožné, pretože vždy ide o subjektívny pocit. Mohol by som uviesť príklad z dopravnej nehody v roku 1995, ktorej som bol aj sám účastný, kde Meteorologický ústav charakterizoval situáciu počas dňa ako občianske šero, teda čas, keď je možné ešte vidieť, ale nie je možné voľným okom bez prispenia iného svetla čítať dennú tlač.

Dámy a páni, argument, ktorý hovorí o veľkom zvýšení spotreby, je absolútne nedokázateľný alebo, opačne povedané, je úplne scestný, je možné priemerne dokladovať zvýšenie spotreby o 0,1 l na 100 km, 1 litra na 1 000 kilometrov. Pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a nás všetkých, ktorí sa pohybujeme, je to veľmi dobrá investícia.

Posledných pár argumentov. Jazdiť s rozsvietenými svetlami počas dňa znamená zvýšenie bezpečnosti. Príčinou 50 % všetkých nehôd a hlavne 80 % všetkých zrážok na križovatkách, ku ktorým dochádza, je to, že jedno vozidlo svieti a druhé nesvieti.

Dámy a páni, na záver mi dovoľte povedať, ak sa potvrdí ktorékoľvek z čísiel, ktoré som tu citoval, nech sú to 3 %, nech je to 5 %, nech je to 15 %, nech je to 1 % zníženia počtu dopravných nehôd a usmrtení vďaka zavedeniu celodenného svietenia, tak je to minimálne 5 ľudských životov na našich cestách, ktoré takýmto spôsobom môžeme zachrániť. Ja sa vás chcem opýtať, či to nestojí za to, či to nestojí za to aj preto, že táto vláda má v legislatívnom pláne v decembri tohto roku prerokovávať novelizáciu zákona, ktorá by vstúpila do platnosti niekedy v polovičke budúceho roka. Pýtam sa, či to nestojí za to, urobiť ďalšiu novelizáciu zákona, aby sme tie ľudské životy zachránili. Ďakujem vám pekne. (Potlesk).

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi navrhovateľovi, poslancovi Martinovi Padovi, za uvedenie návrhu zákona.

Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Bélu Bugára, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko tohto výboru. Nech sa páči.

B. Bugár, poslanec: Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada, dovoľte, aby som podal informáciu z výboru a z prerokovania tohto poslaneckého návrhu novely zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 193 zo 14. decembra 2006 pridelila na prerokovanie návrh poslanca Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách (tlač 147), Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a gestorskému výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Tieto výbory predmetný návrh zákona prerokovali v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, a to podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasoval 1 poslanec a hlasovania sa zdržalo 6 poslancov, z celkového počtu poslancov 12 bolo prítomných na rokovaní 11 poslancov výboru.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami. Pripomienky čítať nebudem, máte 3 pripomienky v tej spoločnej správe. Vzhľadom na to, že výbor neprijal platné uznesenie, mne ako spravodajcovi pripadá jedna úloha, aby som navrhol, ako ďalej postupovať. Ja, samozrejme, navrhujem, aby sme schválili pripomienky 1 a 2. Pripomienku 3, ktorá sa týka účinnosti zákona, aj keď na výbore návrh bol iný, tiež odporúčam schváliť.

Gestorsky výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 147), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie rokoval 30. januára 2007 o spoločnej správe na svojej 9. schôdzi. Spoločnú správu výborov, ako som už spomenul, neschválil, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny.

Uznesením č. 32 z 30. 1. 2007 výbor poveril spoločného spravodajcu poslanca Bugára informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovania.

Pán predsedajúci, skončil som.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Miššík, pán poslanec Richter, pán poslanec Kuruc. Ešte niekto? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

A dávam slovo pánovi poslancovi Miššíkovi.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som k danej téme, ktorú veľmi obšírne a veľmi presne uviedol môj kolega pán poslanec Pado, podal dva krátke pozmeňujúce návrhy, teda k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Prvý pozmeňujúci návrh. V bode I § 30 ods. 1 sa v prvej vete za slová "motorové vozidlá" vkladajú slová "a električky".

Ide o doplnenie okruhu vozidiel, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

Druhý pozmeňujúci návrh. Za bod 2 sa dopĺňa bod 3, ktorý znie: "3. V § 34 ods. 2 sa slová "50 km/h" nahrádzajú slovami "70 km/h"."

Znova, ide o zmenu rýchlostného limitu v nadväznosti na limit uvedený v § 33 ods. 1 tohto zákona.

Zároveň poprosím, aby sa o oboch týchto mojich pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo spoločne.

Na záver dovoľte jednu vetu. Ja tento návrh novely zákona podporím práve z tých dôvodov bezpečnosti cestnej premávky, na ktorej by nám všetkým asi malo záležať. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Ján Richter. Nech sa páči, má slovo.

J. Richter, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala dôrazne presadzovať uplatňovanie osvedčených, ale i nových preventívnych opatrení v záujme bezpečnosti a plynulosti premávky na pozemných komunikáciách, ale aj prísne postihy v prípadoch závažného porušovania pravidiel cestnej premávky. Zaviazala sa urobiť potrebné kroky na to, aby sa Slovenská republika priblížila k cieľu stanovenému Európskou komisiou znížiť do roku 2010 počet usmrtených pri dopravných nehodách na slovenských cestách na polovicu. Realizácia tohto programového cieľa si žiada celý komplex opatrení, preventívnych činností, ale aj výchovných dopravných programov už od dopravnej výchovy na školách a v uplatňovaní Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Tento ambiciózny cieľ už nie je možné napĺňať nesystémovými ďalšími vylepšeniami zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Je to, akoby sme prišívali novú záplatu na starú, a tým plátali neustále diery, zákon č. 315/1996 Z. z. bol vo svojej existencii už 24-krát novelizovaný. Súčasné znenie tohto zákona vzhľadom na množstvo prijatých noviel je jednoducho potrebné riešiť už komplexne a systémovo vo vzťahu k zvyšovaniu bezpečnosti na pozemných komunikáciách, čiastkové riešenia nie sú systémovými. Takáto komplexná úprava tohto zákona je pripravovaná na ministerstve vnútra a je súčasťou Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na tento rok.

Nový zákon o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý nahradí doposiaľ platný zákon č. 315/1996 Z. z., bude obsahovať o. i. aj nasledovné zmeny: povinnosť celodenného osvetlenia vozidiel počas celého roka, zníženie rýchlosti jazdy vozidiel v obci zo 60 km/h na 50 km/h, ustanovenie o povinnosti vodičov a správanie sa pri prejazde cez kruhový objazd, ustanovenie povinnosti dieťaťa používať pri jazde na bicykli ochrannú prilbu. V súvislosti s plynulosťou premávky na diaľnici sa zvyšuje najnižšia dovolená rýchlosť na diaľnici na 80 km/h s výnimkou jazdy v obci, kde sa navrhuje rýchlosť 65 km/h. Ustanovuje sa zákaz predchádzania na diaľnici, ak predchádzanie obmedzí premávku rýchlejšie idúcim vozidlám. Navrhuje sa používanie bezpečnostného odevu, tzv. reflexnej vesty. Ďalej, poníma okruh miest, kde je zakázané predchádzať alebo zastaviť, alebo stáť, otázku používania zimných pneumatík, ďalej, zákaz používania zariadení, ktoré umožňujú odhaliť technické prostriedky na meranie rýchlosti jazdy vozidiel, ďalej, otázku používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na premávku na pozemných komunikáciách, ďalej, obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel, vymedzenie a používanie cestičky pre cyklistov. Upravuje sa okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu. Ustanoví sa okruh dopravných nehôd, ktoré budú objasňovať orgány Policajného zboru, ďalej, inštitút zrušenia a vzdania sa vodičského oprávnenia. Novo sa vymedzí výmena vodičského preukazu cudzích štátov za vodičské preukazy Slovenskej republiky. Platnosť vodičských preukazov sa asi tiež bude prispôsobovať súladu s Európskou úniou, pretože u nás je ich platnosť neobmedzená, ale v Európskej únii sú časové isté obmedzenia tejto platnosti s maximálnou dĺžkou 15 rokov podľa jednotlivých skupín. Tento materiál bude novo upravovať aj kompetencie orgánov, povolenie výnimiek. Bude sa tiež novelizovať zákon o priestupkoch, ktorý zabezpečí sprísnenie postihov za opakované páchanie priestupkov. To je len časť pripravovaných zmien v novom zákone o pozemných komunikáciách. Z toho, čo som uviedol, vyplýva, že aj časť okruhov, ktoré sú súčasťou tejto malej novely, ktorú predkladá pán poslanec Pado, bude riešená v novom zákone inak.

Z uvedeného odporúčam aj v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky uvedenú novelu nepodporiť, ale zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách riešiť systémovo a komplexne v novom zákone o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý je pripravovaný do legislatívneho procesu už v tomto kalendárnom roku. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Teraz vystúpi s faktickou poznámkou pán Štefan Kužma, pán Jánoš Vladimír. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má s faktickou poznámkou pán poslanec Kužma.

Š. Kužma, poslanec: Vážené dámy, vážení páni, v tejto novele nejde o politiku, toto nie je vec politického názoru, či ide o ľavicový či socialistický návrh, tuná ide o životy ľudí. Mám obavu, pán poslanec, že kvôli tomu, že je to opozičný návrh, ste ochotní odložiť svietenie o dve letné obdobia, pokiaľ sa pripraví vládny zákon. Ak by prijatie tejto novely ušetrilo len 5 % životov, ktoré strácame na cestách, a to vám všetci odborníci povedia, že je to podstatne, podstatne viac, tak ste ochotní obetovať vyše 20 ľudských životov len kvôli tomu, aby nebol prijatý tento zákon. Skutočne, toto nie je politika, tu ide o život ľudí. Tu si musíme povedať, či sme za tie dva roky ochotní obetovať 20 ľudských životov z politických dôvodov alebo nie. Ja osobne ich obetovať nie som ochotný.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Ďalší s faktickou poznámkou je pán poslanec Jánoš. Nech sa páči, zapnite mu mikrofón.

V. Jánoš, poslanec: Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, chcel by som reagovať na pána poslanca Richtera, ktorý vo svojej správe uviedol, že vláda Slovenskej republiky chystá kompletný zákon o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý zahŕňa všetky aspekty, ktoré ovplyvňujú nehodovosť a taktiež aj smrteľné dopravné nehody, ktoré vznikajú na cestách aj v Slovenskej republike. Tým pádom vlastne nedá sa hovoriť o nejakých politických šachoch alebo niečom podobnom, čo tu odznelo. A toto len dokladuje to, že vláde Slovenskej republiky záleží na tom, aby nehodovosť na slovenských cestách klesla, pokiaľ možno v čo najvyššej miere. Takže nehovorme tu len o jednej časti, o novele, ktorú predkladá pán poslanec Pado. Určite, svietenie je jeden z aspektov, ktorý ovplyvňuje nehodovosť ako takú, ale určite nemôžeme zabudnúť ani na ďalšie aspekty. Ja osobne poviem svoj subjektívny názor. Používam osvetlenie vozidla alebo svietim s vozidlom počas celého roka. Ale nemôžeme vyňať len jeden aspekt a na ostatné zabudnúť. A práve na toto sa myslí v tej komplexnej novele. Prosím vás pekne, 25. krát ideme novelizovať len jeden zákon. A, tak ako bolo spomenuté, ideme dať záplatu na starú záplatu. Pripravme komplexne nový zákon, ktorý bude hovoriť o všetkých aspektoch, ktoré v podstatnej miere znížia nehodovosť na slovenských cestách. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Teraz pán Richter nevystúpi so stanoviskom.

Vystúpi v rozprave pán poslanec Kuruc. Nech sa páči.

M. Kuruc, poslanec: Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne vyjadriť svoj názor na novelizáciu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 147).

Viem, že aj koaliční poslanci vedia o pozitívach a prínosoch tejto novely pre občanov. Myslím si však, že vaše politické špičky nemajú v princípe vôbec vôľu podporovať zákony z dielne opozície. Preto ste zásadne proti, aj keď je to na úkor občanov, na úkor tých občanov, ktorých váš pán premiér má tak rád v predvolebných alebo povolebných sľuboch.

Zámerom predloženého poslaneckého návrhu zákona je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách. Aj keď sa motoristi vo vzťahu k povinnému svieteniu delia na dva tábory, je veľmi pravdepodobné, že táto povinnosť bude o pár rokov platiť nielen v zime, ale aj po celý rok, a to v celej Európskej únii, vo Švédsku, Nórsku, Fínsku, Dánsku, Estónsku, Lotyšsku, Slovinsku, Chorvátsku, Španielsku a vo Švajčiarsku, ale aj v ďalších krajinách, kde si už na celoročné svietenie zvykli. Taliani svietia po celý rok na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Celoročné svietenie navrhuje aj nemecké ministerstvo vnútra a budú sa snažiť presadiť tento zámer aj do európskej legislatívy.

Hoci zaznievajú aj hlasy, že vodiči budú diskriminovaní vyššou spotrebou paliva, argument o zvyšovaní spotreby pri celoročnom svietení veľmi neobstojí. Technici spočítali, že celkový elektrický výkon, ktorý si vyžaduje rozsvietenie vozidla, je približne 250 W. Aj z tohto čísla vidieť, že o žiadne enormné zvýšenie spotreby nepôjde. Tie dve stovky wattov, ktoré potrebujeme na svetlá, tvoria len zanedbateľnú časť spotreby pohonných látok. Priemerný nárast výdavkov na palivo pri celodennom svietení odborníci odhadujú na 500 Sk ročne.

V severských krajinách sa bezpečnostní inžinieri pustili do náročného skúmania, ktoré malo objasniť, ako súvisí celodenné osvetlenie vozidiel s vývojom dopravnej nehodovosti. Na základe niekoľkých štúdií sa im podarilo dospieť k záveru, ktorý možno mnohých veľmi prekvapil. Vedci zistili, že ak autá jazdia osvetlené aj počas dňa, najviac sa znižuje riziko nehôd, a to práve v tých najťažších následkoch. Svetlá rozsvietené cez deň sú podľa vedcov schopné zachrániť až 15 % životov, pričom o ďalších 10 % sa môže znížiť počet ťažko zranených. Tých, ktorí utrpia zranenia ľahšieho charakteru, by mohlo byť podľa štatistiky výskumu zhruba o 5 % menej.

Dôvodom na celoročné svietenie je bezpečnosť. Ochrana zdravia a života je predsa tým najcennejším a o to by nám malo ísť predsa všetkým. Denne sa stretávame s konštatovaním, že dopravná nehoda sa stala v dôsledku nepozornosti vodiča alebo iného účastníka cestnej premávky, ktorý na ceste nezbadal prekážku, či už iné auto, osobu alebo predmet. Polícia nedisponuje osobitnou štatistikou o nehodovosti vozidiel so zapnutými alebo vypnutými svetlami. Praktický život nás však denne presviedča, že vidieť a byť videný na ceste je doslova životu zachraňujúce. Mnohí vodiči, ktorým záleží na živote, zdraví a majetku, jazdia s rozsvietenými svetlami aj mimo obdobia od 15. októbra do 15. marca, čo je aj v mojom prípade. Uvedomujú si, že je to v záujme bezpečnosti. Jazdenie s rozsvietenými svetlami počas dňa podľa prieskumov značne znižuje riziko nehody. Neosvetlený automobil je cez deň vystavený o 25 % vyššiemu riziku havárie, so zasvietenými svetlami by sa nestalo 35 % čelných zrážok. Účastníkmi ťažkých dopravných nehôd sú autá s vypnutými svetlami o 50 % častejšie. Neosvetlené auto v kolóne svietiacich vozidiel je takmer neviditeľné. Na našich cestách sme svedkami toho, že len čo sa list v kalendári obráti na 16. marec, odrazu cestné ťahy ešte viac ošedivejú a stmavnú. Počas jasnejších dní čoraz častejšie alebo zriedkavejšie vidíme rozsvietené svetlá, akoby sa od tohto dňa všetci potešili, že im odpadlo plnenie neuveriteľne namáhavej povinnosti. A pritom ide len o najobyčajnejší pohyb, o pohyb, ktorý by človek zvládol vari aj so zlomenou rukou. Zamyslieť sa nad tým, že aj takéto riešenie možno ozaj nie je samoúčelné, na to času obvykle nebolo.

Najväčšie dopady by však neprestajné svietenie malo na dopravné nehody, v ktorých sa ocitnú najzraniteľnejšie skupiny, a to chodci, cyklisti či motocyklisti. Dôvod je jednoduchý, pokiaľ si nevšimnú predchádzajúce auto, následky nehody sú omnoho horšie ako pri zrážke dvoch vozidiel. A to, že neosvetlené vozidlo je menej viditeľné, sa jednoducho poprieť nedá.

Vážené kolegyne, kolegovia, odložte, prosím, stranícke tričká a zamyslite sa nad svojím hlasovaním. Ak schválením tohto zákona zachránime čo i len jeden ľudský život, bude to mať veľký význam. Nebudeme tu sedieť nadarmo. Sme tu predovšetkým pre občanov a na to, prosím, nezabudnime. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

S faktickými poznámkami sa hlásia Štefan Kužma, Jasaň Viliam, Richter Ján, Markovič Peter. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán Štefan Kužma.

Š. Kužma, poslanec: Ďakujem. Ja súhlasím s komplexnou novelou, ktorú pripravuje vláda. A som rád, že sú v nej obsiahnuté veci, ktoré sú v návrhu pána Pada, čo len potvrdzuje, že ani vláda nemá nič proti tomu návrhu a vecne s ním súhlasí. Ja len nie som ochotný kvôli čakaniu na novelu obetovať ľudské životy. To je jediný rozdiel.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Teraz má slovo pán Viliam Jasaň.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorili ste tu viacerí, aj pán Kužma, aj pán Kuruc, že to nie je o politike, ale je to v prospech občana. Ale boli tam tóny, ktoré hovorili, že je to aj o politike. A čo mňa osobne veľmi mrzí, a to nielen dnes, je, že vy využijete každú možnosť vo svojom vystúpení, aby ste si buď do vládnej koalície, alebo priamo do premiéra trošku kopli. Keď sa vždy hovorí o ochrane života občana, tak je to naozaj veľmi vážne, pretože každý zachránený ľudský život je viac než hocičo iné. S tým s vami absolútne súhlasím. Čísla, ktoré ste uviedli, sú naozaj varujúce, ale príčinou týchto nehôd nie je len to, že sa nesvieti celý rok, lebo tých príčin je oveľa, oveľa viac. A preto bude nový zákon o pozemných komunikáciách. Ja z vlastných skúseností viem, a za tri roky mám prejazdených 145 000 kilometrov, že mnohokrát vozidlo idúce za mnou tým, že svieti, má zle nastavené svetlá, nedodržuje vzdialenosť, má zapnuté hmlovky, ohrozuje môj život, šoféra, ktorý ide pred ním. Samozrejme, slovami pána Kužmu spred pár dní treba veci riešiť komplexne. Súhlasím s tým, to povedal pri inej novele zákona, ale, samozrejme, tiež by ma veľmi zaujímalo, a nechcel som to, ale poviem to vašimi slovami, lebo oháňať sa ľudskými životmi je niekedy veľmi vábne, prečo takáto novela nebola prijatá na začiatku vášho vládnutia, koľko ľudských životov mohlo byť doteraz zachránených. Ale vážne som to nechcel takto povedať, ale jednoducho vždy to opakujete, tak to musím urobiť. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Teraz má slovo pán poslanec Richter.

J. Richter, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, že úmyselne som nechcel reagovať po mojom vystúpení na faktické, ale aj toto vystúpenie ma svojím spôsobom núti k tomu. Priatelia, ja mám ten dojem, že vy nás politicky vydierate cez prizmu, že my nemáme záujem prispieť k bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách. Takto vnímam viaceré vystúpenia voči nám ladené. Opakujem ešte raz, politicky nás vydierate. A chcem sa pridať k svojmu predrečníkovi. Pán poslanec Pado, boli ste posledný minister vnútra pred zmenou vlády. Pýtam sa: Prečo vy a váš predchodca, pán Palko, ste nenavrhli systémové riešenie a nezabezpečili komplexne zvýšenie bezpečnosti na cestných komunikáciách, prečo až, obrazne povedané, na druhý deň, keď ste zložili ministerskú funkciu, ste podali poslanecký návrh len v určitom čiastkovom členení problému, ktorý, samozrejmá vec, tu je? Skúste mi odpovedať aj na túto otázku. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP