Středa 13. prosince 2006

Šiesty deň rokovania

6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

13. decembra 2006 o 9.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré ránko, vážené kolegyne, kolegovia. Poprosím, aby sme zaujali miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 6. schôdze Národnej rady.

Dobre. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram teda šiesty rokovací deň 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali páni poslanci Michal Lukša a Magda Košútová. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom poobedňajšom rokovaní písomne požiadali poslanci Národnej rady Pál Csáky a Béla Bugár.

Pokračujeme v prerušenom rokovaní o druhom čítaní o

návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 108).

Poprosím pani poslankyňu Laššákovú, aby zaujala miesto pre navrhovateľov a zároveň poprosím ešte spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Emila Vestenického, aby tiež zaujal miesto pre spravodajcu.

Chcem vám pripomenúť, že včera sme rokovanie prerušili pred otvorením rozpravy, preto teraz otváram rozpravu. Chcem povedať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť ústne? Nikto. Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Zároveň rozpravu vyhlasujem za skončenú.

Vzhľadom na to, že sa neuskutočnila, nezaujmú k nej stanovisko ani navrhovateľka, ani spravodajca. Ďakujem vám pekne.

Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Podľa včera odsúhlasenej zmeny programu 6. schôdze Národnej rady teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 78 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 78a.

Poprosím teraz ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby tento vládny návrh zákona odôvodnil.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil návrh zákona, ktorý už bol citovaný.

Jeho zmyslom je naďalej pokračovať v procese harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov s právom Európskej únie v oblasti cestnej dopravy v záujme fungovania vnútorného trhu a zapojenia slovenských dopravcov do medzinárodnej deľby prepravnej práce.

V predloženom návrhu sú spresnené najmä ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú pravidelnej autobusovej dopravy v oblasti výkonu vo verejnom záujme a ich financovanie po fiškálnej decentralizácii a zároveň sú zohľadnené požiadavky, ktoré vyplynuli z novelizovanej európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí a smerníc Komisie o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou a smernice o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečných vecí.

Návrh ďalej upravuje procesné postupy, kompetencie a prípadné postihy, ktoré vyplývajú z nariadení o cestnej doprave. Okrem toho návrh obsahuje viaceré technickolegislatívne a ďalšie úpravy, ktorých potrebu si vyžiadala nejednotná aplikácia niektorých ustanovení zákona v praxi.

Navrhovaný zákon sa dotýka rozpočtu samosprávnych krajov a v mestskej autobusovej doprave aj rozpočtov obcí. Jeho prijatie však v konečnom dôsledku z dôvodov uplatňovania navrhovaných opatrení nemusí znamenať zvýšenie ich výdavkov. Naopak, jeho dôslednou aplikáciou sa môže zvýšiť kvalita poskytovania prepravných služieb obyvateľom. Navrhovaný zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, týmto vás žiadam o podporu predloženého návrhu v druhom čítaní. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku poslancovi Pavlovi Prokopovičovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko výborov. Ešte raz, pardon, nech sa páči.

P. Prokopovič, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktoré ste dostali ako tlač č. 78 v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 85 zo 17. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 78) na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006 nasledovným výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa uvedený zákon, prerokovali výbory nasledovne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 45 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona dňa 29. novembra 2006 a svojím uznesením č. 54 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh zákona 30. novembra 2006 a svojím uznesením č. 39 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a svojím uznesením č. 35 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť spolu s pripomienkami uvedenými v uznesení.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 22 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v uznesení.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenými pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce návrhy.

Pán predsedajúci, máme ich v spoločnej správe pod bodmi 1 až 37, teda ich nebudem všetky čítať. Ešte raz hovorím, upozorňujem pod bodmi 1 až 37. Po rozprave pri hlasovaní budem navrhovať, aby sme ich spolu od bodu 1 až po bod 37 hlasovaním schválili.

A teraz, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Teda pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Dvaja páni poslanci - pán Pelegrini a pán Abrhan. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Slovo odovzdávam pánovi poslancovi Pelegrinimu.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť dva krátke pozmeňujúce návrhy, ktoré majú len legislatívnotechnický charakter, resp. upravujú, vylepšujú určité body, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe.

Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 78).

Bod 1 v čl. I 60. bod znie: "V § 35 ods. 5 znie: "Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu samosprávneho kraja (§ 29b písm. e) a obce § 30 písm. f)."."

Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá sa vyskytuje už v spoločnej správe, avšak jej úvod, resp. znenie nemá správny legislatívnotechnický charakter. Takže podávam tento pozmeňujúci návrh.

Bod 2 v čl. III. V čl. III sa na konci pripájajú slová s "výnimkou § 7 ods. 3 písm. a) v bode 12. v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009".

Odôvodnenie: Aby sa v autobusovej doprave neprevádzkovali vozidlá staršie ako 16 rokov je potrebné obdobie 2 rokov na zabezpečenie náhradných vozidiel. Opäť ide o úpravu, ktorá je v spoločnej správe pod bodom 37, kde omylom je uvedený termín 1. februára 2008. A keďže je december 2006, nebola by zabezpečená lehota 2 roky. Takže tam ide len o úpravu roka. Preto zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 31 a bod 37, pretože moje pozmeňujúce návrhy tieto dva body vylepšujú, 31 a 37. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Teraz má slovo pán poslanec Pavol Abrhan.

P. Abrhan, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, pri prerokúvaní uvedeného návrhu zákona vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj som upozorňoval na množstvo pripomienok, ktoré boli uvedené v stanovisku odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Vtedy pán štátny tajomník, ktorý uvedený zákon predkladal, tvrdil, že všetky tieto pripomienky zapracujú do pozmeňujúcich návrhov a gestorský výbor ich zapracuje do spoločnej správy.

Žiaľ, po preštudovaní spoločnej správy som zistil, že ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií dopracovalo pravdepodobne v spolupráci s gestorským výborom oblasť pokút, nakoľko z pôvodného návrhu nebolo zrejmé, či pokuty budú len príjmom štátneho rozpočtu, alebo rozpočtu samosprávneho kraja, i keď po novom majú oprávnenie ukladať pokuty aj obce.

Tento rozpor je vyriešený v pozmeňujúcom návrhu č. 31 a 32 v spoločnej správe.

Niektoré z ďalších pripomienok však vyriešené neboli. Jednou z nich je napríklad bod 22 návrhu, ktorý znie. To je § 18a ods. 2. "Obec je oprávnená vymedziť časť verejnej pozemnej komunikácie ako stanovište vozidiel taxislužby a vyznačiť tento priestor dopravnou značkou. Súčasne je obec oprávnená ustanoviť i všeobecne záväzným nariadením pre tieto stanovištia prevádzkový poriadok, ktorý upravuje v súlade s miestnymi podmienkami prevádzku na stanovišti taxislužby. Prevádzkový poriadok sa zverejní v mieste stanovišťa."

Paragraf 3 ods. 2 zákona č. 135 o pozemných komunikáciách však hovorí: "Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská."

Z uvedeného je zrejmé, že § 18 ods. 2, ktorým sa rozširujú kompetencie obcí pri použití dopravných značiek a vymedzení častí komunikácií pre stanovište vozidiel taxislužby, a to na všetky verejné pozemné komunikácie a bez súhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu je v rozpore s § 3 ods. 2 zákona č. 135 o pozemných komunikáciách. Napriek upozorneniu a prísľubu ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií tento rozpor neodstránilo.

Ďalším problémom predloženého návrhu je, či nové kompetencie samospráv budú považované za výkon samosprávy alebo za prenesený výkon štátnej správy. V zákone č. 416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky § 4 ods. 2 sa uvádza: "Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku." Keďže už zmienený § 18a, ktorým sa ustanovujú nové kompetencie obciam, neustanovuje, že ide o prenesený výkon štátnej správy, znamená, že tieto kompetencie budú považované za výkon samosprávy, čo je však v rozpore s už citovaným zákonom č. 135 o pozemných komunikáciách, ktorý v § 3 ods. 2 hovorí: "Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy." Napriek upozorneniu a prísľubu ministerstvo ani tento problém neodstránilo.

Ďalšou pripomienkou bolo, že uvedené nové kompetencie nie sú doplnené do § 30, ktorý určuje oprávnenia obce. Takisto v § 30 chýbajú aj oprávnenia obce o ukladaní pokút za porušenie povinnosti podľa § 35, ako i oprávnenie prejednávať priestupky podľa § 36, ak boli spáchané v pôsobnosti obce, ktoré sú navrhované v bode 52 predloženej novely. Ani táto jednoduchá legislatívna úprava sa v spoločnej správe nevyskytuje.

Ďalej. V súvislosti s bodom 40, ktorým sa z § 27 vypúšťa ods. 2, je potrebné poukázať na faktické vypustenie obcí a samosprávnych krajov spomedzi správnych orgánov pre cestnú dopravu.

§ 27 ods. 1 zákona 168 znie: "Správne orgány v cestnej doprave sú po a ministerstvo, po b krajské úrady dopravy a po c iné správne orgány." Obce a samosprávne kraje však medzi iné správne orgány, podľa môjho názoru, nebude možné zaradiť, pretože tento zákon za iné správne orgány v § 31 určuje len Policajný zbor a colné orgány. Ani túto pripomienku ministerstvo neodstránilo.

Ďalšie pripomienky zo stanoviska sa týkali prechodných ustanovení, z ktorých nebolo zrejmé, ktorý orgán dokončí konania o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 35 a kto dokončí prejednávanie priestupkov podľa § 36 začaté do účinnosti tejto novely. Či to bude ministerstvo, samosprávne kraje, alebo to budú obce, na ktoré sa táto kompetencia presúva.

Ďalšia pripomienka sa týkala možného kompetenčného konfliktu medzi samosprávnym krajom, obcou a krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, nakoľko tieto subjekty budú mať rovnakú kompetenciu na ukladanie tých istých pokút a prejednávanie tých istých priestupkov.

Zo slov v pôsobnosti obce ani z kontextu zákona sa nedá vyvodiť, ktoré priestupky, resp. ktoré prejednávanie priestupkov bude v kompetencii obce, ktoré v kompetencii samosprávneho kraja a ktoré v kompetencii krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Ani túto pripomienku ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií neriešilo.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené skutočnosti ako člen výboru pre verejnú správu nebudem môcť tento návrh zákona podporiť. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Ja len stručne. Pozmeňujúci návrh poslanca Pelegriniho si myslím, že je v súlade s návrhom zákona ako takým a myslím, že je to dopresnenie legislatívnotechnickej úpravy.

Čo sa týka pripomienok pána poslanca Abrhana, ministerstvo dopravy prekonzultovalo tieto problémy všetky a zaujali sme stanovisko, že je to riešené dostatočne a nespôsobí nám to v praxi problémy. Napríklad, čo tu bolo spomenuté, že obec je oprávnená vymedziť časť verejnej pozemnej komunikácie, samozrejme, že to oprávnenie sa obci dáva, ale nikto obec nezbavuje povinnosti odkonzultovať túto vymedzenú časť verejnej komunikácie s dopravným inšpektorátom, čiže platí aj to ustanovenie, ktoré tam je s dopravným inšpektorátom v druhom zákone. Takže v tom nevidím problém.

Pri tých ostatných sme to prekonzultovali a dospeli sme k názoru, že sa nestotožňujeme s tým a dovysvetľovali sme si to a myslím si, že takto návrh zákona, ako je pripravený, nespôsobí nám v praxi problémy. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Žiada si slovo spoločný spravodajca? Ďakujem pekne. Ďakujem obidvom, aj pánovi navrhovateľovi, aj spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, nasleduje druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, teda cestnom zákone v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona sme dostali pred prvým čítaním ako tlač 86 a spoločná správa výborov je pod č. 86a.

Opäť teda poprosím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby nám vládny návrh zákona odôvodnil.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil citovaný návrh zákona. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 789/2006 schválila návrh zákona o elektronickom výbere mýta.

Návrh bol vypracovaný z dôvodu potreby zavedenia spravodlivého, akceptovateľného a účinného spoplatnenia priamych užívateľov vymedzenej cestnej infraštruktúry, hlavne tých, ktorí ju najviac zaťažujú a poškodzujú.

Návrh zákona ustanovuje nové úpravy právneho poriadku Slovenskej republiky, harmonizované s právom Európskych spoločenstiev v tejto oblasti, a podmienky pre technickú realizáciu nového systému výberu poplatkov podľa skutočne prejdenej vzdialenosti bez zastavenia vozidla.

Elektronický výber mýta je navrhnutý len pre vozidlá celkovej hmotnosti nad 3,5 t, pre vozidlá do 3,5 t ostáva ďalej v platnosti povinnosť uhrádzať svoje užívanie týchto ciest formou zakúpenia časovej nálepky.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Návrh zákona nemá finančný dopad, ani ekonomický, ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov.

Novou formou spoplatnenia užívateľov vymedzenej cestnej infraštruktúry predpokladáme získanie ďalších zdrojov, resp. spravodlivejšie spoplatnenie prejazdenej vzdialenosti a sľubujeme si od toho aj urýchlenie a väčšiu dynamiku vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest ako priority vlády.

Dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku poslancovi Petrovi Pelegrinimu s cieľom, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 86).

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 86 zo 17. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 86) na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006.

Ide o výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov prerokovali výbory, ktorým bol pridelený nasledovne:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 46 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 38 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 36 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh 23. novembra 2006 a uznesením č. 23 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi pripomienkami uvedenými v uznesení.

Gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 písm. e) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy hlasovať nasledovne. O bodoch 1 až 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 až 29, 31, 32, 35, 36 a 37 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 9, 11, 16, 17, 22, 30, 33 a 34 hlasovať spoločne s odporúčaním neschváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov schváliť.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem pánu spravodajcovi. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som dostala písomnú prihlášku od pani poslankyne Anny Szögedi a pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ešte ústne?

Takže, nech sa páči, pani poslankyňa Szögedi, máte slovo.

A. Szögedi, poslankyňa: Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s ustanoveniami Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, tzv. cestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 86). Navrhujem:

Po prvé. V § 3 ods. 4 písm. a) doplniť na konci vety slovami, ktoré znejú "a hraničných ciest".

Po druhé. V § 3a ods. 2 za slová "pre cesty prvej triedy" doplniť slová, ktoré znejú "a hraničných ciest".

Po tretie. V § 3c ods. 1 písm. b) za slová "cestami prvej triedy" doplniť slová, ktoré znejú "a hraničnými cestami".

Po štvrté. V § 3d ods. 1 za slová "colné priestory a obce" doplniť slová, ktoré znejú "a hraničné cesty".

Po piate. V § 3f ods. 1 za slová "cesty prvej triedy" doplniť slová, ktoré znejú "a hraničné cesty".

Po šieste. V § 3f ods. 1 za slová "cestu prvej triedy" doplniť slová, ktoré znejú "a hraničnú cestu".

Po siedme. V § 4a za ods. 3 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: "Hraničné cesty sú novobudované úseky ciest od štátnej hranice po najbližšie pripojenie na cestu prvej, druhej alebo tretej triedy, a to v rovnakej triede ako cesta, na ktorú sa pripájajú a sú určené pre medzinárodnú cestnú dopravu." Doterajšie odseky 4 a 5 by sa označili ako odseky 5 a 6.

Po ôsme. V § 4a ods. 5 v tretej vete za slová "pozemnej komunikácii na" doplniť slová, ktoré znejú "samosprávne kraje a".

Odôvodnenie k bodom 1 až 3. Všetky body 1 až 3 sa týkajú rozšírenia kompetencií krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o hraničné cesty.

K bodu 4. Bod 4 sa týka zaradenia hraničných ciest do vlastníctva štátu.

K bodom 5 a 6. Body 5 a 6 rozširujú možnosť správcu cesty prvej cesty zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu prvej triedy na vlastníka alebo správcu cesty druhej a tretej triedy aj o hraničnú cestu.

K bodu 7. Bodom 7 sa vkladá do § 4a za ods. 3 nový odsek 4 definujúci hraničné cesty ako novobudované úseky ciest od štátnej hranice po najbližšie pripojenie na cestu prvej, druhej alebo tretej triedy v rovnakej triede ako cesta, na ktorú sa pripájajú s určením pre medzinárodnú cestnú dopravu. Definícia umožňuje pripojiť cestu na ktorúkoľvek najbližšiu cestu prvej, druhej alebo tretej triedy. Nemusí to byť vždy najbližšia cesta druhej alebo tretej triedy v prípade, že v blízkosti najbližšej cesty je výhodnejšie pripojenie na cestu vyššej triedy alebo aj z iných, najmä dopravných dôvodov. Trieda cesty nepriamo určuje aj budúce šírkové parametre cesty podľa slovenskej technickej normy. Hraničné cesty sú určené pre občanov celého sveta v zmysle našich právnych predpisov a pre osobnú a nákladnú cestnú dopravu. Týmto nie je dotknutá možnosť na usporiadanie cestnej siete v zmysle § 4a ods. 5 súčasného cestného zákona, a to zo štátu na samosprávu a naopak. Zároveň sa určuje prečíslovanie doterajších odsekov 4 a 5 na odseky 5 a 6.

K bodu 8. Navrhovaná úprava rozširuje kompetenciu ministerstva na dávanie súhlasu na prevod vlastníckeho práva pozemnej komunikácie na obce o možnosť dať súhlas na prevod vlastníckeho práva pozemnej komunikácie aj na samosprávne kraje. Táto možnosť sa opomenula pri predchádzajúcich zmenách zákona v súvislosti s transformáciou verejnej správy.

Vážené kolegyne, kolegovia, pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, zvaný cestný zákon, v znení neskorších predpisov by mal riešiť problematiku ciest umožňujúcich prechod štátnej hranice, zvaný hraničných ciest.

Ďalej uvedený pozmeňujúci návrh by zabezpečil, aby cestné prepojenia medzi existujúcimi cestnými komunikáciami a štátnou hranicou, zvané hraničné cesty, boli vo vlastníctve štátu bez ohľadu na ich triedu.

Pozmeňujúci návrh rieši problematiku vlastníctva príjazdových ciest k štátnej hranici Slovenskej republiky po celej jej dĺžke, ako aj kompetenciu údržby a spravovania príjazdových hraničných ciest.

Zároveň, a toto by som zdôraznila, vytvára obciam a regiónom infraštrukturálne podmienky na cezhraničnú spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta má 18 poslaneckých podpisov, prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: S reakciou na vystúpenie pani poslankyne sa s faktickými poznámkami neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Keďže bola jediná, ktorá sa prihlásila písomne, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Takže zatiaľ pán poslanec Pelegrini. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Pán poslanec, máte slovo.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni kolegovia, panie kolegyne, vážený pán minister, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 86).

Po prvé. V čl. I v § 3 ods. 1 sa za slovo "vozidla" vkladajú slová "a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla". Odôvodnenie: Na vymedzených úsekoch ciest nebude vždy prítomný prevádzkovateľ vozidla, preto sa dopĺňa pri kontrole povinnosť platiť mýto, resp. preukázať jeho uhradenie aj vodičovi vozidla.

Po druhé. V čl. I § 4 znie: "Oslobodenie od mýta sa vzťahuje na vozidlá po a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označené podľa osobitného predpisu, po b Ministerstva obrany Slovenskej republiky, po c ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností, po d Ozbrojených síl Slovenskej republiky a organizácie Severoatlantickej zmluvy, po g záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu, po i správcu výberu mýta, po j používané na údržbu vymedzených úsekov ciest.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú: K odkazu 3. § 51 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Odkaz 4. Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi zúčastnenými v partnerstve za mier vzťahujúce sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z. zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl).

K odkazu 5. § 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie. Oslobodenie od mýta je dané do súladu s predpismi Európskej únie.

Bod 3 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 6 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: "Správca výberu mýta je povinný Policajnému zboru umožniť na plnenie jeho úloh, podľa tohto zákona nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa ods. 3." Odôvodnenie: Policajný zbor na účely kontroly dodržiavania zákona potrebuje mať prístup k informáciám o elektronickom výbere mýta, preto sa vymedzuje účel ich poskytovania informáciou.

Bod 4. K čl. I § 7 ods. 1. V úvodnej vete ods. 1 sa slová "spolupráci" nahrádzajú slovami "v súčinnosti". Odôvodnenie: Ide o spresnenie, keď poverená osoba nemôže vykonávať kontrolu bez súčinnosti Policajného zboru, pretože nemá oprávnenie zastavovať vozidlá v premávke.

Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. Za čl. II sa vkladajú čl. III. a IV., ktoré znejú: "Čl. III. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov." V § 55 sa dopĺňa písm. e), ktoré znie: "Je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu."

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie: "§ 7 ods. 6 písm. c) zákona č. /2006 Z. z. zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov." Ide o odôvodnenie zabezpečenia vymožiteľnosti pohľadávky na mieste, a to zabránením odjazdu vozidla, resp. zabrániť pokračovať v jazde vozidlu, pri ktorom bol zistený priestupok z titulu nezaplatenia mýta, preto sa táto úprava premieta aj do zákona č. 171 o Policajnom zbore a následne aj do zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

Čl. IV. znie: "Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení takto: V § 67 sa ods. 1 dopĺňa písm. e), ktoré znie: "Zakáže jazdu podľa osobitného predpisu."." Poznámka pod čiarou k odkazu znie: 23b § 7 ods. 6 písm. c) zákona č.../2006 Z. z. zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bod 2. V § 86 sa za ods. 12 vkladá nový ods. 13, ktorý znie: "Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel okrem vozidiel kategórie M1 L a T len na účely výberu mýta aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme) najmenej raz za mesiac, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka v tomto rozsahu: po a meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla, vlastníka vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla; po b pridelené evidenčné číslo, druh vozidla, značka, obchodný názov, typ, variant a verzia vozidla, dátum prvej evidencie alebo rok výroby vozidla, výrobné identifikačné číslo (VIN), celková hmotnosť vozidla." Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie: Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.

Odôvodnenie: Nevyhnutnosť prístupu k údajom na vymožiteľnosť pohľadávky prostredníctvom súdu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa vymedzuje príjemca informácií a účel ich poskytovania. Ďalší bod, samozrejme, doterajší čl. III sa označuje ako čl. V.

Bod 6 pozmeňujúce návrhu. V doterajšom čl. III sa slová "1. januára 2008" nahrádzajú slovami "1. apríla 2007". Odôvodnenie: Účinnosť zákona je potrebná na vyhlásenie výberového konania na poskytovateľa elektronického mýtneho systému, preto sa účinnosť zákona posúva na skorší termín, t. j. 1. apríl 2007.

Panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás o podporu mnou prednesených pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: S reakciou na vystúpenie pána poslanca sa s faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec Pavol Minárik. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec, máte slovo.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec, som veľmi zvedavý, ako bude na váš obsiahly návrh reagovať predkladateľ, pretože celý čas, čo ste ho prednášali, tu nebol. A som zvedavý, ako budete reagovať na to vy, že vás váš minister odignoroval.

Vážená pani predsedajúca, zabezpečte, aby predkladatelia boli v čase takto vážnom, keď takéto veľké pozmeňujúce návrhy predkladajú, prítomní.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec Pelegrini, chcete reagovať na faktickú poznámku?

P. Pelegrini, poslanec: Pán kolega, nemajte vôbec strach, pretože tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré som teraz predložil, som, samozrejme, odkonzultoval s predkladateľom. (Hlasy z pléna.) Nie, tieto som nedostal, len som ich odkonzultoval a mňa svojím spôsobom nejako nevyrušilo, že pán minister tu nebol. Asi vás to vyrušilo, takže to sa nepýtajte, aké pocity som mal ja, to sú vaše problémy. Mne nič nebránilo úplne korektne zvládnuť túto debatu a všetko je v poriadku. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, keďže sme vyčerpali všetkých, ktorí boli prihlásení do rozpravy, vyhlasujem rozpravu za skončenú a chcem sa opýtať, či chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Úvodom vás ubezpečujem, že som to neodignoroval, potreboval som si ešte prejsť ten pozmeňujúci návrh pani poslankyne Szögedi s našimi pracovníkmi a takisto vás ubezpečujem, že od slova do slova poznám ten pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Pelegrini a takisto vás ubezpečujem, že spracoval ho sám, ale filozofiu sme si odkonzultovali. Čiže určite nedostalo nejaké znenie z ministerstva, ale mali sme viacero rokovaní a so všetkou vážnosťou pristupujeme k tomuto zákonu, pretože je to veľmi dôležitý a citlivý zákon.

Tento zákon ešte sami nevieme, ten harmonogram elektronického mýta je taký, že po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, keď sa to podarí dnes schváliť a nadobudnutím účinnosti zákona v prvom polroku 2007 by sme chceli vypracovať tendrové podmienky, čo bude najdôležitejší čas a najvýznamnejší čas, aby sme presne zadefinovali, čo chceme v medziach zákona, ktorý dúfam, že dnes bude schválený.

Druhý polrok 2007 by sme chceli na vlastné vysúťaženie tendra a rok 2008 by sme chceli na implementáciu elektronického mýta, ale má to ešte veľa ďalších predpokladov, ktoré budú musieť byť naplnené.

V zásade pre vašu informovanosť. K 1. 1. 2009 by malo fungovať elektronické mýto, ak budú naplnené tie ostatné ďalšie predpoklady a predpoklad je, že sa bude spoplatňovať elektronicky zhruba 420 km diaľnic na Slovensku, zhruba 120 km rýchlostných ciest a okolo 400 km ciest 1. triedy, ktoré sú paralelné s týmito cestami nadradenej dopravnej infraštruktúry.

Sadzba je tá najcitlivejšia vec, zatiaľ pre vozidlá od 3,5 do 12 t nám vychádza 2,70 na km, pre vozidlá nad 12 t, to sú tie, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najviac znehodnocujú nadradenú dopravnú infraštruktúru. Tam nám to zatiaľ vychádza 4,30 na km, to všetko ešte bude však v riešení.

Celý systém elektronického mýta nás bude stáť možno 2 mld. Sk, mala by to byť koncesia na 10 rokov a vlastne z tej koncesie by sa mali zaplatiť aj tie nadobúdacie alebo tie obstarávacie náklady.

Do zákona sme dostali aj určitý vyšší stupeň tej vymožiteľnosti práva, pretože najväčší problém bol v tom, že neplatiči, keď nebudú môcť byť okamžite sankcionovaní a postihovaní, vtedy sa tá koncesia ani nedá zabezpečiť, pretože jednoducho unikne tomu koncesionárovi, ktorému to zveríme, veľa, veľa prostriedkov a nebude vedieť garantovať to, že tieto prostriedky dostane naspäť do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

Toľko k tomu zákonu ako takému aj k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Pelegriniho, ktorý, ešte raz zdôrazňujem, veľmi dobre poznám a nebola to vôbec ignorancia z mojej strany a samozrejme, že aj podporujem tento návrh, tento pozmeňujúci návrh poslanca Pelegriniho. Trošku väčší problém mi robí pozmeňujúci návrh poslankyne Szögedi, kde v tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje definovať hraničné cesty ako novo budované úseky ciest od štátnej hranice po najbližšie pripojenie na cestu prvej, druhej alebo tretej triedy, a to v rovnakej triede ako cesta, na ktorú sa pripájajú a sú určené pre medzinárodnú dopravu.

Tento návrh musím skonštatovať, že je nesystémový, pretože podľa § 4a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov cesty vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie zaradené do cestnej siete, to znamená, že hraničné cesty už existujú a sú súčasťou niektorého druhu pozemnej komunikácie.

Napriek navrhnutej definícii sa výkon štátnej správy, špeciálny stavebný úrad, štátny odborný dohľad aj vlastníctvo navrhuje, ako keby to boli cesty iba prvej triedy aj napriek tomu, že sa budú môcť stavať aj na iných cestách, na diaľniciach, cestách druhej a tretej triedy a miestnych komunikáciách.

Nechcem do toho vnášať nejaké problémy, myslím, že tie záväzky sú jasné a máme cieľ postaviť spolu s maďarskou stranou dva mosty cez Ipeľ. Samozrejme, vízia tam je aj navyše, ale ja osobne sa zasadím o to, aby tie dva mosty stáli a musíme nájsť na to nejaké prostriedky aj prostriedky na to, aj pravidlá hry, aby tento problém bol vyriešený s tým, že zase len zdôrazňujem, že tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne Szögedi je nesystémový a vnesie nám určité problémy do dopravného systému.

Napriek tomu všetkému nechcem tento návrh vnímať tak, že je absolútne zlý a nechávam toto rozhodnutie k tomuto pozmeňujúceho návrhu na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a tiež viem povedať to, alebo viem sa zaviazať, že v prípade, že ten návrh prejde, budeme mať síce nejaké nesystémové nástroje v našej legislatíve a v právnom poriadku a ten problém budovania momentálne tých dvoch mostoch cez Ipeľ bude jednoduchší. V prípade, že neprejde, tak určite nájdeme riešenie, ako tie dva mosty cez Ipeľ vyriešiť, lebo myslím, že je to potreba aj tých obyvateľov či už na slovenskej, tak aj na maďarskej strane.

A budeme hľadať nejaké iné nástroje, aby sme ich vyriešili v prípade, že tento návrh neprejde. Mne osobne by bolo lepšie, aby ten návrh neprešiel, pretože, opakujem, nám vnáša trošku nejaký zmätok a chaos do právneho poriadku, ale vieme si s tým poradiť aj v prípade, že tento návrh prejde. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP