Středa 6. prosince 2006

Druhý deň rokovania

6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

6. decembra 2006 o 9.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, želám vám pekné dobré ráno 6. decembra, budeme pokračovať v rokovaní 6. schôdze. Možnože sme mali začať o 6.00 hodine ráno, ale po včerajšku som si na to netrúfol. Ešte raz, príjemný pekný 6. december, budeme pokračovať v rokovaní 6. schôdze.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne nepožiadal ani jeden z kolegov a kolegýň, preto by sme mali byť pri dnešnom rokovaní kompletní.

Tak ako sme si včera odsúhlasili, budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch programu 6. schôdze zo včerajšieho rokovacieho dňa.

Ako k prvému pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o prerokúvanom

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 83.

Spoločným spravodajcom výboru pre financie, rozpočet a menu je pán poslanec Tibor Mikuš. Poprosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

T. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave včera odzneli dna pozmeňujúce návrhy. Vystúpili dvaja poslanci s pozmeňujúcimi návrhmi, pani poslankyňa Angyalová dala päť pozmeňujúcich návrhov, ktoré vo všeobecnosti sú len legislatívnym a technickým upresnením textov zákona. Dajte, prosím, hlasovať, o návrhu... (Reakcia z pléna.) Prosím?

P. Paška, predseda NR SR: Najprv, pán spravodajca, musíme, ak nepadol procedurálny návrh, hlasovať o spoločnej správe.

T. Mikuš, poslanec: Ospravedlňujem sa. V spoločnej správe na strane 23 sú uvedené pozmeňujúce návrhy 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich. Dajte, prosím, hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 132 prítomných, 127 za, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 4 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili uvedené body zo spoločnej správy.

Nech sa páči.

T. Mikuš, poslanec: Ďalej, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 3, 5, 13, 16 a 23 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 1 bol za, 113 bolo proti, 21 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme uvedené body spoločnej správy neschválili.

Nech sa páči.

T. Mikuš, poslanec: Pán predsedajúci, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Angyalová. Dala päť pozmeňujúcich návrhov, pričom všetky znamenajú len a len technické a legislatívne upresnenie jednotlivých ustanovení. Dajte, prosím, hlasovať o týchto návrhoch spoločne.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme spoločne o návrhoch, ktoré zazneli v rozprave.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 113 za, 19 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme uvedené návrhy schválili.

Ďalej.

T. Mikuš, poslanec: Ďalej vystúpil v rozprave pán poslanec Nagy k čl. I bodu 62. Pozmeňujúcim návrhom navrhuje bod 62 vypustiť. Dajte, prosím, hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Nagya.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 57 za, 24 proti, 53 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme neschválili návrh pána poslanca Nagya.

Ďalej.

T. Mikuš, poslanec: Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku po druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Budeme hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 136 prítomných, 128 za, 8 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh zákona do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu. Pýtam sa, či chce niekto podať návrh v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie je tomu tak.

Končím rozpravu.

Pán spravodajca.

T. Mikuš, poslanec: Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 136 prítomných, 117 za, 19 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.

Ďakujem pánovi spravodajcovi.

Pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je to tlač 88.

Poprosím určeného spravodajcu pána poslanca Martina Fronca, aby uvádzal hlasovanie.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Najprv budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý som podal, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 58 za, 76 proti.

Konštatujem, že sme neschválili uvedený procedurálny návrh.

Budeme pokračovať v hlasovaní.

M. Fronc, poslanec: Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a to sú body 4, 11, 12, 13 a 14, legislatívnotechnické, s odporučením gestorského výboru schváliť ich.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 136 prítomných, všetci boli za.

Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

Nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 3 a 5 až 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 58 za, 68 proti, 11 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme uvedené body spoločnej správy neschválili.

Ďalej.

M. Fronc, poslanec: Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Nachtmannovej. Pani poslankyňa nedala návrh k samotnému hlasovaniu, čiže hlasujeme o všetkých piatich bodoch naraz.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 103 za, 1 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme pozmeňujúce návrhy schválili.

Ďalej.

M. Fronc, poslanec: Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Muškovej.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 137 za, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že sme schválili pozmeňujúci návrh pani poslankyne Muškovej.

Nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 91 za, 35 proti, 13 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh zákona do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Nie.

Končím rozpravu.

Pán spravodajca.

M. Fronc, poslanec: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 79 za, 60 bolo proti.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je to tlač 93.

Poprosím pána poslanca Valockého, aby ako spravodajca uvádzal hlasovanie.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili traja poslanci, procedurálny návrh sme neobdržali.

Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch v spoločnej správe na strane č. 4, bodoch 1 až 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 139 za.

Konštatujem, že sme schválili body spoločnej správy.

Nech sa páči.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, poprosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Novotného, ktorý sme obdržali, ...

P. Paška, predseda NR SR: ... ktorý odznel v rozprave. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Novotného.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 61 za, 76 proti, 3 sa zdržali.

Konštatujem, že sme uvedený pozmeňujúci návrh neschválili.

Ďalej.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že pozmeňujúci návrh, ktorý odznel v rozprave, pani poslankyne Sabolovej je totožný...

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa, dávate námietku? (Odpoveď z pléna. ) Dobre, budeme hlasovať. Pán spravodajca, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Sabolovej.

J. Valocký, poslanec: Dobre. Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Sabolovej, 1. alternatíve.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa, budeme hlasovať dvakrát, áno? (Odpoveď z pléna.) Dobre, takže hlasujeme najprv o 1. alternatíve.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 31 za, 68 proti, 38 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že sme 1. alternatívu z pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Sabolovej neschválili.

Budeme hlasovať teraz o 2. alternatíve. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 60 za, 68 proti, 11 sa zdržalo.

Konštatujem, že ani tento návrh sme neschválili.

Pán spravodajca, pokračujeme.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu, pani poslankyne Sániovej.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Sániovej.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 129 za, nikto nebol proti, 12 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme pozmeňujúci návrh pani poslankyne Sániovej schválili.

Ďalej.

J. Valocký, poslanec: Pán predsedajúci, mám poverenie gestorského výboru prejsť do tretieho čítania o návrhu zákona ako o celku.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 91 za, 22 proti a 27 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme uvedený návrh zákona postúpili do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nikto sa neprihlásil.

Uzatváram rozpravu.

A, pán spravodajca...

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 80 za, 18 proti, 43 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z.

Ďalším hlasovaním bude hlasovanie v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 74.

Určeným spravodajcom gestorského výboru je pán poslanec Richter, ktorý bude uvádzať hlasovanie.

J. Richter, poslanec: Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil nikto z poslancov, to znamená, že neboli podané ani žiadne pozmeňujúce návrhy. Preto odporúčam, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 139 za, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili body zo spoločnej správy.

Nech sa páči.

J. Richter, poslanec: Ďalej dajte, prosím, hlasovať o bode 8 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme. (Ruch v sále.) Pán spravodajca. Poprosím vás o kľud.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 9 za, 103 proti, 27 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Bod zo spoločnej správy sme neschválili.

Pokračujeme.

J. Richter, poslanec: Tým sme odhlasovali všetky body spoločnej správy. Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, všetci boli za.

Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania, do ktorej sa neprihlásil nikto.

Uzatváram rozpravu.

A budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

J. Richter, poslanec: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady, ktorým Národná rada uvedený vládny návrh zákona schvaľuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.

Teraz poprosím pána poslanca z výboru pre obranu a bezpečnosť Viliama Jasaňa, aby uviedol hlasovanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 75.

Pán spravodajca.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem, pán predseda. V rozprave neodzneli žiadne procedurálne, doplňujúce či pozmeňujúce návrhy. Preto dajte hlasovať o bodoch zo spoločnej správy.

P. Paška, predseda NR SR: O všetkých naraz?

V. Jasaň, poslanec: Nie, o bodoch 1 až 21, 23, 27, 29, 30 a 32 spoločne a s návrhom tieto schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 140 za, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

Ďalšie body.

V. Jasaň, poslanec: O bodoch 22, 25, 26 a 31 dajte hlasovať spoločne s návrhom tieto neschváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 1 za, 94 proti, 43 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Uvedené body sme neschválili.

Ďalej.

V. Jasaň, poslanec: O bodoch 24 a 28 dajte hlasovať spoločne s návrhom tieto neschváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 2 za, 117 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Ani tieto body sme neschválili.

Ďalej

V. Jasaň, poslanec: Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy. Preto vás prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh v treťom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 136 za, 1 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Nie.

Končím rozpravu.

Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku, pán spravodajca, s odporúčaním...

V. Jasaň, poslanec: Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 139 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov.

Ďakujem, pán spravodajca. Ďalší, kto bude uvádzať v druhom čítaní hlasovanie, a to o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

čo je tlač 70,

je pán poslanec Ivan Varga. Nech sa páči, pán spravodajca.

I. Varga, poslanec: V rozprave nepadli alebo neboli predložené žiadne procedurálne návrhy. Preto budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 131 za, 8 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme schválili uvedené body zo spoločnej správy.

Nech sa páči.

I. Varga, poslanec: O bode spoločnej správy 2, prosím, dajte hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o bode zo spoločnej správy.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 16 za, 111 proti, 15 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme neschválili návrh.

Pokračujeme, pán spravodajca.

I. Varga, poslanec: Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že postúpime tento návrh zákona do tretieho čítania.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 108 za, 17 proti, 16 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania.

Keďže sa do nej nikto neprihlásil, končím rozpravu.

A budeme hlasovať o návrhu ako o celku s odporúčaním...

I. Varga, poslanec: ... gestorského výboru návrh schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 81 za, 6 proti, 55 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.

Budeme pokračovať posledným hlasovaním, ktoré bude uvádzať predseda výboru pre financie, rozpočet a menu pán poslanec Jozef Burian, a bude to hlasovanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 84. (Ruch v sále.)

Chcem vás požiadať vzhľadom na to, že v rozprave k tomuto návrhu zákona odznelo pomerne veľa návrhov, aby ste venovali pozornosť hlasovaniu o tomto návrhu zákona. A poprosím o kľud v sále. Ďakujem.

Pán spravodajca.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Začneme bodmi spoločnej správy. Budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 93 za, 48 sa zdržalo.

Schválili sme uvedené body zo spoločnej správy.

Nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 14, 20, 41, 43, 48 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich. Prosím, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 23 za, 107 proti, 9 sa zdržalo.

Uvedené body zo spoločnej správy sme neschválili.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Budeme teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy vyňatých v rozprave na osobitné hlasovanie.

Hlasovanie o bode 4 je s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho, ale boli pozmeňujúce návrhy, ktoré vylepšujú pozmeňujúci návrh.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o tomto.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 1 za , 76 proti, 60 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Neschválili sme tento bod zo spoločnej správy.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Budeme hlasovať o vyňatom bode, o bode 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Ale zase opakujem, bol lepší pozmeňujúci návrh podaný.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 79 proti, 61 sa zdržalo.

Neschválili sme ani tento bod zo spoločnej správy.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Budeme hlasovať o bode 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o bode 10 zo spoločnej správy.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 119 za, 16 proti, 5 sa zdržalo.

Tento bod sme schválili.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Budeme hlasovať o bode 16 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Ale zase bol podaný vylepšujúci pozmeňujúci návrh.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o bode 16 zo spoločnej správy.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, nikto nebol za, 105 proti, 36 sa zdržalo.

Ani tento bod sme neschválili.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Budeme hlasovať o bode 18 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Ale zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 1 za, 107 proti, 32 sa zdržalo.

Ani tento bod sme neschválili.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Budeme hlasovať o bode 30 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, nikto nebol za, 86 proti, 54 sa zdržalo.

Neschválili sme ani tento bod.

Nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Budeme hlasovať o bode 34 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 1 za, 120 proti, 19 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Neschválili sme ani tento bod.

Nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Budeme hlasovať o bode 36 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 1 za, 108 proti, 29 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Neschválili sme tento návrh.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: A ďalej budeme hlasovať o bode 39 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 10 za, 89 proti, 38 sa zdržalo.

Neschválili sme uvedený návrh.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Budeme hlasovať o bode 42 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 1 za, 80 proti, 53 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Neschválili sme tento bod.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Budeme hlasovať o poslednom vybranom pozmeňujúcom alebo poslednom vybranom bode zo spoločnej správy, bode 46 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho. Zase bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý to vylepšuje.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 73 proti, 60 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Neschválili sme tento bod zo spoločnej správy.

Ďalej, pán spravodajca, návrhy z rozpravy.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. V rozprave vystúpili viacerí poslanci.

Budeme hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu mojom.

Hlasujeme najprv z prvého pozmeňujúceho návrhu o všetkých bodoch spoločne pod č. 4. Poprosím, dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána predsedu výboru.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 81 za, 3 proti, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme prijali pozmeňujúci návrh.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Dajte hlasovať, pán predseda, o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý som tiež podal, ohľadom zabezpečovacích derivátov.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána predsedu výboru.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 124 za, 17 sa zdržalo.

Konštatujem, že aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Brocku.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 59 za, 39 proti, 42 sa zdržalo.

Tento návrh sme neodsúhlasili.

Ďalej, pán spravodajca.

J. Burian, poslanec: Ďalej, o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štefanca nemôžeme hlasovať vzhľadom na to, že boli schválené body spoločnej správy 6 a 7. To je § 11 Nezdaniteľné časti základu dane. A o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána Štefanca tiež nemôžeme dať hlasovať, lebo bol schválený bod spoločnej správy 2. A o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štefanca tiež nemôžeme dať hlasovať, lebo bol schválený bod spoločnej správy 45. A budeme dávať hlasovať o poslednom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štefanca, teda o tom štvrtom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o štvrtom pozmeňujúcom návrhu.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 60 za, 64 proti, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh.

Ďalšie pozmeňujúce návrhy, pán spravodajca.

J. Burian, poslanec: Ďalšie pozmeňujúce návrhy podala pani poslankyňa Radičová. Chcem sa jej opýtať, či môžeme hlasovať spoločne o týchto návrhoch ako o celku. (Odpoveď z pléna.) Ďakujem. Takže dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Radičovej.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 60 za, 47 proti, 33 sa zdržalo.

Neschválili sme pozmeňujúce návrhy pani poslankyne Radičovej.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Ďalšia v rozprave vystúpila pani poslankyňa Angyalová. A dávam hlasovať o jej pozmeňujúcom návrhu. Vzhľadom na to, že bod spoločnej správy 39 nebol schválený, dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Angyalovej.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 125 za, 14 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme pozmeňujúci návrh pani poslankyne Angyalovej schválili.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Pani poslankyňa podala aj druhý pozmeňujúci návrh, ohľadom predĺženia lehoty na poukazovanie daňového bonusu zamestnávateľovi. Prosím, dajte hlasovať o tomto druhom pozmeňujúcom návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Angyalovej.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 121 za, 20 sa zdržalo.

Konštatujem, že aj druhý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Angyalovej sme schválili.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Ďalšia v rozprave vystúpila pani poslankyňa Biró. Pýtam sa jej, či môžem dať hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch naraz. (Odpoveď z pléna.) Súhlasí, áno. Ďakujem pekne. Čiže dávame hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Biró.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 60 za, 32 proti, 49 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme neprijali pozmeňujúce návrhy pani poslankyne Biró.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Posledná v rozprave vystúpila pani poslankyňa Kramplová. Chcem upozorniť, že o bode 5 nie je možné hlasovať, nakoľko prijaté pozmeňujúce návrhy uvedený návrh vylučujú. Takže budeme hlasovať o celom návrhu mimo posledného bodu 5. Poprosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 138 za, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili pozmeňujúci návrh pani poslankyne Kramplovej.

Ďalej.

J. Burian, poslanec: Pán predseda, mám splnomocnenie výboru, aby sme postúpili návrh zákona do tretieho čítania.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 89 za, 48 proti, 5 sa zdržalo.

Postúpili sme návrh zákona do tretieho čítania.

Pristúpime k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nikto sa neprihlásil.

Uzatváram rozpravu v rámci tretieho čítania.

A budeme hlasovať, pán spravodajca, o...

J. Burian, poslanec: ... prijatí návrhu zákona ako o celku.

P. Paška, predseda NR SR: ... návrhu zákona ako o celku.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 80 za, 60 proti.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, týmto sme odhlasovali všetky body programu 6. schôdze, ktoré sme prerokovali na včerajšom rokovacom dni, a podľa schváleného programu budeme pokračovať prerokúvaním ďalších bodov.

Budeme teraz rokovať v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je tlač 94, spoločná správa výborov je tlač 94a.

Požiadam teraz pána ministra financií Slovenskej republiky Jána Počiatka, aby odôvodnil vládny návrh zákona.

Ešte, pán minister, poprosím o chvíľočku strpenia. Vážené dámy, vážení páni, chcem vás upozorniť, že sme včera schválili postup, kde sme sa dohodli, že vzhľadom na to, že o 11.00 hodine vystúpi v Národnej rade pán prezident Slovenskej republiky, prerušíme rokovanie pred 11.00 hodinou a potom vás požiadam, aby ste o 11.00 hodine zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

Pán minister, nech sa páči, prepáčte, máte slovo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP