Úterý 5. prosince 2006

Prvý deň rokovania

6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

5. decembra 2006 o 13.14 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali, aby sme zistili našu uznášaniaschopnosť.

Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím o prezentáciu.

Kolegyne, kolegovia, poprosím vás ešte raz o prezentáciu. Skúste ešte raz operáciu s vašou hlasovacou kartou vytiahnuť a vložiť do zariadenia, možno nie všetkým zariadenie prijalo a identifikovalo kartu. Poprosím ešte raz o prezentáciu.

(Prezentácia.) Prítomných 120 poslancov. Národná rada je schopná uznášať sa.

Na 6. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi pani poslankyňa Ľudmila Mušková a pán poslanec Martin Kuruc, náhradníkmi budú páni poslanci Ján Richter a Imre Andruskó.

O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali pán poslanec Csáky a pán poslanec Chelemendik.

Návrh programu 6. schôdze máte rozdaný vo svojich laviciach. Ešte skôr, kým pristúpime k samotnému schvaľovaniu programu a podávaniu návrhov na zmeny v programe dovoľte, aby som vám podal niekoľko informácií.

Vláda Slovenskej republiky 8. novembra na vlastnú žiadosť odvolala pána Mariana Záhumenského z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a pán Marian Záhumenský si dňom 9. novembra 2006 začal uplatňovať mandát poslanca.

Podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách do Národnej rady zanikol mandát Antonovi Bobríkovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Mariana Záhumenského. Prosím vás, aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie, že pán Marian Záhumenský je opäť v poslaneckej sále a vykonáva svoj mandát.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, do programu 6. schôdze je zaradený aj Legislatívny a pracovný program Európskej komisie na rok 2007. Vo väčšine národných parlamentov členských štátov Európskej únie je úplne obvyklé, že tento pracovný program predkladá člen Európskej komisie.

Uvedený materiál bude preto aj predmetom rokovania Konferencie predsedov Parlamentov Európskej únie v máji 2007, ktorý bude tu v Bratislave, pričom Národná rada Slovenskej republiky v súčasnosti tejto konferencii predsedá. Aj preto som pozval člena Európskej komisie pána Jána Figeľa a požiadal som ho, aby tento legislatívny a pracovný program uviedol na tejto 6. schôdzi, decembrovej schôdzi Národnej rady. Pán komisár, náš člen komisie moje pozvanie prijal s tým, že tento dokument predstaví v piatok 15. decembra 2006 o 9.00 hodine ráno.

Ešte niekoľko informácií aj k ďalším bodom programu. Je to tá informácia, že stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu zákona o štátnom rozpočte uvedie jeho predseda a návrhy rozpočtov príslušných inštitúcií uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu programu.

Nato, aby mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave je, samozrejme, potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem preto, aby sme dali súhlas s vystúpením ako pána Figeľa, nášho pána komisára, a vyslovili schválením programu ako celku takýto návrh, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

Na záver potom, ako schválime program s príslušnými zmenami a dodatkami, vás budem ešte informovať o priebehu poslaneckého grémia.

A teraz, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 6. schôdze. Chcem vás požiadať všetkých tých, ktorí budete predkladať návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, keby ste mi tieto návrhy odovzdali písomne pred hlasovaním.

Takže chcem sa opýtať, či má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu? Ešte niekto, dámy a páni, s návrhmi na zmenu alebo doplnenie programu? Ak nie, nech sa páči, pán poslanec Farkas, procedurálny návrh.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, navrhujem zaradiť do programu zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako bod č. 59 návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie politických nominácií vlády do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu.

Dovoľte, aby som tento návrh odôvodnil. Strany vládnej koalície, ale najmä strana SMER - sociálna demokracia v predchádzajúcom volebnom období tvrdo kritizovala politické nominácie do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu. Napriek bývalej kritike súčasná vláda nominuje do orgánov obchodných spoločností nielen politicky spoľahlivých nominantov, ale vo viacerých prípadoch aj rodinných príslušníkov, politikov a činiteľov vládnych strán. Problém je v tom, že títo rodinní príslušníci nie sú odborníkmi a tieto praktiky silno pripomínajú prax v rokoch 1994 až 1998. Najvypuklejšie prípady sú pritom v Transpetrole. (Prerušenie časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Keďže neboli žiadne iné návrhy na zmenu a doplnenie programu, budeme hlasovať o tomto predloženom návrhu. Prezentujeme sa a hlasujeme. Poprosím techniku. Komu nezobralo kartu? Keďže viacerým poslancom zariadenie nenačítalo kartu, ruším toto hlasovanie. Budeme ešte raz hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Farkas. Poprosím vás, keby ste znovu skúsili, či vám zariadenie identifikovalo kartu. Poprosím techniku, aby sme pristúpili k opakovanému hlasovaniu. Môžeme, pani poslankyne, páni poslanci?

Takže ešte raz znovu opakovane hlasujeme o návrhu pána poslanca Farkasa o zaradenie nového bodu programu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

Poprosím, ruším toto hlasovanie, technici, môžete sa pozrieť, aký problém majú poslanci SDKÚ s kartami?

Technici, môžeme pristúpiť k opakovanému hlasovaniu?

Kolegyne, kolegovia, poprosím vás chvíľočku o strpenie, aby sme mohli pristúpiť k opakovanému hlasovaniu.

Dámy a páni, je mi to veľmi ľúto, ale technika opäť raz zvíťazila nad duchom, tak vás chcem požiadať o 10 minút prestávku. Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 13.25 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 13.30 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby sme pre istotu, keďže došlo k zásahu do informačného systému vyskúšali jednou skúšobnou prezentáciou, či každému reaguje jeho hlasovacie zariadenie. Dúfam, že ste všetci na svojich miestach. Poprosím vás teraz, skúste sa odprezentovať a odkontrolujte si, či vám funguje hlasovacie zariadenie. (Ruch v sále.)

Dobre, mal ešte niekto evidentný problém? Pravdepodobne ak niekto mal, skúste ešte raz tú kartu vybrať a znovu sa pokúsiť o prihlásenie do systému. Malo by to byť v poriadku. Chcem ospravedlniť aj našich technikov, vykonávala sa zmena v informačnom systéme a pravdepodobne niektoré veci sa nedotiahli. Dúfam, že môžeme pristúpiť k opakovanému hlasovaniu o návrhu pána poslanca Farkasa o zaradenie nového bodu do programu 6. schôdze, takže budeme hlasovať o návrhu bodu programu pána Farkasa. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 59 za, 67 proti, 11 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Konštatujem, že návrh pána poslanca Farkasa sme neprijali, i keďže nezazneli žiadne iné nové návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 6. schôdze, budeme, dámy a páni, hlasovať teraz o programe schôdze ako o celku.

Takže prezentujeme sa a hlasujeme o návrhu programu 6. schôdze ako o celku, tak ako ste ho dostali.

(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 113, nikto nebol proti, zdržalo sa 29.

Konštatujem, že sme schválili program 6. schôdze ako celok.

Dámy a páni, dovoľte, aby som vás ešte informoval o postupe v rokovaní, ako aj o postupe v hlasovaní pri prerokovaní programu 6. schôdze najmä v programe súvisiacich druhých čítaní so štátnym rozpočtom, ako aj rokovaním o návrhu zákona o štátnom rozpočte.

Predložil som poslaneckému grémiu návrh, ktorým navrhujem upraviť spôsob rokovania a hlasovania tento týždeň. Keďže poslanecké grémium nevyslovilo všeobecný súhlas, dovoľte mi, aby som vás informoval a predložil návrh.

Chcem vás, samozrejme, oboznámiť aj s tým, že pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič ma požiadal o vystúpenie pred Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré som zaradil zajtra v stredu 6. decembra o 11.00 hodine.

K samotnému rokovaniu navrhujem, aby sme po prerokovaní prvého bodu programu, ktorým sú návrhy na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré zároveň hneď aj po prerokovaní odhlasujeme jedným hlasovaním, otvorili rozpravu k ďalším návrhom zákonov v druhom čítaní, ktoré sú uvedené v bodoch 2 až 14.

Navrhujem, aby sme o týchto bodoch programu rokovali dnes až do ukončenia a aby sme zajtra o 9.00 hodine začínali deň hlasovaním o všetkých dnes prerokovaných návrhoch zákonov, aby potom o 11.00 hodine vystúpil so svojím prejavom pred Národnou radou Slovenskej republiky pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Navrhujem potom, aby sme po hodinovej prestávke, pravdepodobne možno aj trošku dlhšej začali zajtrajšie rokovanie o 13.00 hodine po obede predstavením návrhu vládneho zákona o štátnom rozpočte a otvorili tak rozpravu a rokovali o štátnom rozpočte. Zároveň navrhujem, aby sa rokovanie o štátnom rozpočte udialo zajtra a vo štvrtok v priebehu celého dňa s výnimkou hodiny otázok a interpelácií, aby sme na vytvorenie dostatku priestoru pre možnosť, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladať vaše pozmeňujúce návrhy, ako aj vystúpenia k návrhu štátneho rozpočtu predĺžili rokovanie v stredu a vo štvrtok až do 20.00 hodiny tak, aby vznikol dostatočný priestor ešte s rokovaním v piatok doobeda tak, aby sme mohli o 12.00 hodine v piatok na obed hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch a o návrhu štátneho rozpočtu ako o celku.

Toto je návrh, s ktorým pred vás prichádzam v záujme vytvoriť efektívny priestor na rokovanie a, samozrejme, požiadam o všeobecný súhlas. Najprv ale, samozrejme, procedurálne návrhy.

S procedurálnym návrhom, pani poslankyňa?

M. Sabolová, poslankyňa: Áno, s procedurálnym. Pán predseda, mám váš návrh tiež považovať za procedurálny návrh, že chceme určiť obmedzenie rokovania alebo predĺženie rokovania? Považujem za nesprávne, aby sme dnes rokovali do XY hodiny, aby sa z toho stalo nejaké nočné rokovanie a aby sme zachovali ten status, ktorý je z rokovacieho poriadku - každý deň rokovali do 19.00 hodiny.

Ak budeme hlasovať o rozpočte budúci týždeň, myslím si, že nevznikne žiadna kríza v tomto štáte, a preto vás žiadam, aby sme dodržali rokovací poriadok do 19.00 hodiny každý deň.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa, chcem sa len spýtať, či to bol procedurálny návrh, lebo musíme dať o ňom potom hlasovať a hneď. Takže nenechali ste ma dohovoriť, chcel som požiadať o všeobecný súhlas, takže teraz nebudeme hlasovať, lebo predpokladám, že prídu postoje aj od predstaviteľov z opozície.

Takže najprv poprosím, pán podpredseda, procedurálne návrhy. (Hlas zo sály.) Môžeme. Dobre, nech sa páči, pán podpredseda.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som k tomu, čo navrhol práve pán predseda zaujať stanovisko. My sme mali nedávno poradu vedenia, mali sme grémium, kde sme sa dozvedeli a dohodli, ako bude prebiehať schôdza Národnej rady, ktorá bude hovoriť aj o zákone zákonov a na ktorej sa bude o nej rokovať. Odvtedy sa nič neudialo, dostali sme všetci program a dnes v grémiu sme sa dozvedeli viacero skutočností, s ktorými chce pán predseda oboznámiť plénum Národnej rady a chce, aby to bolo vnímané ako jeho procedúra.

Prvé je to, že by mal vystúpiť zajtra o 11.00 hodine pán prezident. Z ústavy, samozrejme, nikto jemu neberie právo, aby vystúpil v parlamente vtedy, keď to on uzná za vhodné, ale myslím si, že toto je precedens, ktorý by sme nemali akceptovať. Nemali akceptovať preto, lebo o to prezident požiadal včera a zajtra mu dávame akože slovo.

Ja sa pýtam, či je v tomto štáte mobilizácia, alebo sme ohrození zvonku, alebo čo sa deje? Ak chce pán prezident požiadať, tak by to tiež mala byť určitá kultúra a myslím, že takýto precedens by sme nemali zavádzať, a preto navrhujem, aby prezident dostal slovo až po schválení rozpočtu v tejto Národnej rade.

Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť, vážené kolegyne a kolegovia z koalície, my sme za štyri ostatné roky nemali v tomto ctenom kolégiu nočné rokovanie. Ak sme sa niekedy dohodli na nejakom čiastkovom zákone, ktorý bolo treba dorokovať po 19.00 hodine, tak to bolo na základe súhlasu všetkých.

Ja vás chcem požiadať, aby ste nezavádzali tieto spôsoby, ktoré už som si myslel, že sú v Národnej rade prekonané, zvlášť preto, že zákony, o ktorých chceme rokovať predtým, ako pristúpime k rokovaniu o štátnom rozpočte sú také dôležité, že je neúctivé o nich rokovať v noci.

Máme tu návrh, aby sme rokovali do skončenia rozpravy o týchto bodoch. To znamená, možno až do rána. My tie zákony považujeme za dôležité a nepovažujeme za náležité, resp. považujeme za nenáležité a neúctivé o týchto zákonoch rokovať v noci.

A tretia vec, čo chcem poznamenať, ak dnes máte svoj program, že chceme do piatka schváliť rozpočet, ja si nespomínam, že by sme niekedy pri zákone zákonov takýmto spôsob plánovali rozpravu a takýmto spôsob sa tu zaväzovali, aby sme takýmto spôsobom pošliapavali demokraciu. Veď sme sa jasne dohodli, že keď skončíme tie zákony, o ktorých musíme rokovať predtým, ako pristúpime k rozpočtu, či to bude v stredu, alebo vo štvrtok, tak potom bude rokovanie o rozpočte a je jedno, či to bude v stredu, alebo štvrtok.

Normálnym spôsobom vieme rozpočet schváliť a prerokovať, aj skončiť túto schôdzu pohodlne, nie do Vianoc, ale možno za dva týždne. Ale takýmto spôsobom sa zaväzovať a týmto spôsobom obmedzovať právo poslanca diskutovať, a keď tak v noci, to považujem za valec, ktorý sme tu už dávno nemali a pýtam sa prečo, alebo čoho sa kto bojí, že takýmto spôsobom máme nastoľovať to, akým spôsobom budeme o zákone zákonov v demokratickej spoločnosti rokovať. A všetkým nám ide o to, aby tento parlament mal iné meno, ako má. Nerokovali sme dva mesiace, áno, boli komunálne voľby, ale bijú do nás, za čo vlastne berieme platy. Ja sa pýtam teraz, keď máme rokovať o zákone zákonov, ideme sa takýmto spôsobom postaviť pred občanov, že to chceme za dva dni skončiť?

Žiadam vás, pán predseda, aby ste tento návrh stiahli. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bugár s procedurálnym návrhom? Procedurálny návrh, pán poslanec?

B. Bugár, poslanec: Ďakujem. Pán predseda, nie, reagujem len na to, že ste fakticky chceli vedieť náš názor, všeobecný súhlas, dobre ste vedeli, že asi nebude. Nebude ani preto, lebo v grémiu to bolo povedané, že nikdy sme toto nerobili, čo sa snažíte zaviesť vy.

Chcem vás upozorniť, že z toho, samozrejme, bude škandál. Ak takýmto spôsobom chcete obmedziť rokovanie, nie je problém mať štvorhodinové prejavy. Nechceli sme to mať, vaši niektorí kolegovia v minulom volebnom období, nechcem spomenúť mená, teda používali spôsoby také, že aj tri, tri a pol, tri hodiny aj štyridsať minút bez problémov vystupovali aj ústne, aj písomne. My to nechceme urobiť, ale žiadam vás, aby ste si premysleli tento váš návrh a dokonca nič by sa nestalo, keby sme hlasovali v utorok, to znamená, každý by mal možnosť preštudovať návrhy.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. (Potlesk.)

Pán poslanec Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Pán predseda, je principiálne neprijateľné v parlamentnej demokracii, aby sme povedali, že dnes rokujeme o 14 zákonoch a zajtra o nich hlasujeme. Je principiálne neprijateľné, aby sme povedali, že zajtra o jednej začítame o rozpočte a v piatok o dvanástej hlasujeme. Proste to je úplne pomätenie pojmov, čo je to parlamentná demokracia a čo môže a má poslanec z ústavy aké práva v tomto parlamente.

Čiže, prosím vás, nemeňte, nezamieňajte si toto zasadnutie parlamentu so zasadnutím vlády. Pán Fico si tam môže obmedzovať, koho len chce, to je jeho problém a problém vládnej koalície, ale toto je parlamentná demokracia. Naše práva nedávate vy, ale dáva ich ústava. Prosím, aby ste ju rešpektovali. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Ešte raz, pán podpredseda Hort, chceli ste? Dobre.

Pán podpredseda Číž.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať vzhľadom na to, že sa nám to tu celkom nedarí (smiech v sále) technicky doriešiť na vystúpenie pána poslanca Horta, pretože, pán kolega, ja chcem povedať, že máme spoločnú zodpovednosť za udržanie dôstojnosti vedenia parlamentu.

Chcem vám pripomenúť, že podľa § 28 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, kde je napísané, "predsedovi Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, prezidentovi republiky a členom vlády sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú", takže nechcem vás podozrievať z neznalosti tohto zákona, ale potom nechápem, čo ste vlastne chceli povedať, pretože viete, že keď prezident požiada o vystúpenie, tak potom vaše vystúpenie pôsobí minimálne divne, takže toto by som poprosil doštudovať váženým kolegom (potlesk), váženým kolegom z opozície, ktorí už celkom dobre zahrajú... (Prerušenie časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Dajte ešte priestor pánovi podpredsedovi, on informuje.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, to je váženým kolegom. Pokus o racionalitu a nastavenie základného kľúča, ako budeme postupovať, je úplne samozrejmé, aj vy, pán Mikloško, si pamätáte, z tohto miesta ste niekoľkokrát tu dávali nočné a iné zasadnutia. Ide tu o pokus zracionalizovať rokovanie, o pokus nezneužívať rokovanie na poslaneckú obštrukciu. Je rámcový, my dobre poznáme rokovací poriadok a vieme, že máte právo vystupovať, dokedy to budete považovať za potrebné.

Týmto spôsobom dávame základný rámec, chceme prerokovať tieto predchádzajúce rokovania, chceme vláde, aby vedela, kedy má prísť do parlamentu a rokovať. Keď sa ukáže, že pre vás, poprosím o dôstojné konanie, páni kolegovia, to naši môžeme to isté tu urobiť, ak chcete robiť cirkus v parlamente. Chcem vám len, pán Mikloško, veľmi korektne pripomenúť, že je to základný rámec pre rokovanie viesť, je pokus stanoviť, v akým rámcoch chceme prerokovať... (Prerušenie časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Dobre, ďakujem.

Pán poslanec Slota, nech sa páči.

J. Slota, poslanec: Vážení prítomní, prosím vás, keď tu hovoríme neviem v koľkých pádoch o tej parlamentnej demokracii, chcel by som zdôrazniť, že aj pán predseda má právo na to, aby mal svoj názor, aby mohol povedať nejaký návrh. A už potom je na nás, či to schválime demokraticky, alebo neschválime. Takže, keď si niekto uzurpuje, že keď si väčšina rozhodne, že by to malo byť tak, ako rozhodne, že to je nedemokratické, tak to je asi trošku chybné pozeranie na demokraciu.

Pán Mikloško, neviem, ja by som o tých pomätených názoroch, alebo neviem, ako si to formuloval, ja by som chcel k tomu povedať, že tu je viacero pomätencov, ktorí sa tu stále oháňajú demokraciou a slušnosťou a ja neviem čím všetkým, a pritom v tejto sále v tomto parlamente sa rehoceme ako... (Prerušenie časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Dajte ešte priestor pánovi poslancovi Slotovi.

J. Slota, poslanec: Robíme tu divadlo, ako keby sme boli skutočne v nejakej estráde. Tak sa správajme normálne a jednoznačne si myslím, keď chceme pragmaticky pristupovať k rokovaniu, fakt, že opozícia a všetky opozičné strany sa vyjadrili jednoznačne zamietavo k danému rozpočtu, ktorý navrhla vládna koalícia, tak nám je jasné, že keby sme sa tu aj roztrhali, aj to dobré, čo je na tom rozpočte, bude zamietnuté a odpálené z vašej strany.

A na druhej strane, veď nech sa páči, ja si myslím, že v každom poslaneckom klube sa nájde jeden človek, ktorý zhrnie vaše pripomienky a keby sme boli pragmatickí a keby sme tu nechceli hrať kvôli médiám divadlo, že sa každý z vás chce ukazovať ako veľký herec, no, tak proste by sme mali vaše pripomienky v priebehu... (Prerušenie časomierou.) (Ruch a hlasy v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci, naozaj trošku do "rokováku", pán podpredseda vystúpil a nechám vám priestor reagovať s faktickými poznámkami, tak ako to dáva. To, že zariadenie nereaguje je druhá vec.

Pán poslanec Bugár, nech sa páči, mali ste už predtým slovo. Ešte k uvedenému? Či to je omyl. Reagujete na čo? Procedurálny návrh? (Hlasy zo sály.) Ale idete s procedurálnym návrhom teraz? Zapnite, prosím vás, pána poslanca Bugára.

B. Bugár, poslanec: Pán predseda, ja mám hlas aj bez mikrofónu, keď chcete.

P. Paška, predseda NR SR: Aj ja.

B. Bugár, poslanec: Vy ste chceli vedieť náš názor, či je všeobecný súhlas. Nato sa nedá ináč reagovať ako cez procedurálne návrhy, bohužiaľ. Ale nehnevajte sa, to, čo sa tu robí, akým právom dávate poslancovi ďalšiu minútu pred inými poslancami. Podpredsedom Národnej rady bez problémov, to je v "rokováku", ale rokovací poriadok toto právo vám nedáva. Ale nehnevajte sa, ja si myslím...

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, pán poslanec, pán podpredseda Hort vystúpil, požiadal a vystúpil z miesta a vystúpil v rozprave v zmysle rokovacieho poriadku.

B. Bugár, poslanec: To nie je rozprava.

P. Paška, predseda NR SR: Všetci máte právo, každý má právo reagovať. Dobre, požiadam vás, máte aj iný procedurálny návrh?

B. Bugár, poslanec: Pán predseda Národnej rady, toto nie je rozprava, toto nie je rozprava.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, máte procedurálny návrh? Ak nie ďakujem.

Pán poslanec Mikloško, procedurálny návrh? Nech sa páči.

F. Mikloško, poslanec: Dávam procedurálny návrh, totiž rád by som pripomenul, že, a najmä pánovi Slotovi, tuná už parlamentná väčšina raz vyhodila odtiaľto pána Gauliedera, aj vy ste boli pritom, pán podpredseda Slota, aj pritom bolo HZDS. To bolo rozhodnutie parlamentnej väčšiny a pozrite sa, ako dopadlo v Štrasburgu, čiže opatrne používajte..., pán kolega Urbáni, nevidím vás, lebo máte čierne okuliare. (Smiech v sále.)

Pán predseda, nedehonestujte, keď to zariadite tak, že sa skončí rozprava, aby sa o dvanástej hlasovalo, tak to vyhláste vo štvrtok večer, ale nedehonestujte parlament tak, že poviete, že vtedy budeme hlasovať. Prosím vás, veď to je smiešne. To je naozaj smiešne. Táto koalícia... (Prerušenie časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ešte dajte pánovi poslancovi Mikloškovi priestor, nech dokončí.

F. Mikloško, poslanec: ... že to platí najmä na pána poslanca Číža, ktorý bol estét rokovacieho poriadku a ústavy v minulom volebnom období, čiže, prosím vás, podržte si svoje estét, to nielen v zlom vzhľade, ale aj vo výklade.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Ešte pán poslanec Hrušovský, nech sa páči.

P. Hrušovský, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som len chcel upozorniť, že o návrhu pani poslankyne Sabolovej nie je možné hlasovať preto, lebo v súlade s rokovacím poriadkom, tak ako je schválený, rokujeme do 19.00 hodiny. Teda hlasovať môžeme len o vašom pozmeňujúcom návrhu.

Ale mňa by zaujímala iná vážnejšia otázka. Ako a k čomu chce vystúpiť pán prezident Slovenskej republiky preto, lebo nemôžem súhlasiť s interpretáciou pána podpredsedu Číža, ktorý sa odvoláva na § 28 zákona o rokovacom poriadku, lebo ten hovorí o vystúpeniach ústavných činiteľov v rámci rozpravy k prerokovávanému návrhu zákona. Teda chcem sa opýtať, či pán prezident Slovenskej republiky požiadal vás, pán predseda, v súlade s čl. 102 písm. p) o vystúpenie so správou... (Prerušenie časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím ešte pre pána Hrušovského.

P. Hrušovský, poslanec: To je v tejto chvíli pre mňa dosť dôležité. Po druhé, naozaj si musíme uvedomiť všetci vážnosť zákonov, ktoré ideme prerokovávať, okrem iného aj dodržiavanie rokovacieho poriadku.

Pán podpredseda Číž, nie je možné hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch skôr ako 24 hodín po tom, ako boli podané, rozdané poslancom do lavíc, aby sa mohli s nimi oboznámiť atď. atď. by som mohol vymenovať niekoľko dôvodov, ktoré bránia tomu, aby sme v takomto chaose, zmätku prijímali zákony, ktoré súvisia s vážnymi rozhodnutiami v súvislosti so zákonom o štátnom rozpočte.

Okrem iného sa chcem ďalej opýtať. Pán predseda, vy ste navrhli prerokovať Legislatívny plán Európskej komisie pätnásteho, to je budúci týždeň v piatok. Pýtam sa, čo nás súri?

P. Paška, predseda NR SR: Ja poprosím. Áno, ja len krátko, samozrejme, odpoviem.

Pán Hrušovský, obrátil sa na mňa pán prezident listom presne so žiadosťou o vystúpenie, využívajúc ústavné právo čl. 102 ods. 1 písm. p), takže na základe žiadosti pána prezidenta som vyhovel, ale to len na okraj, aby ste vedeli.

Ostatné náležitosti, samozrejme, súvisia s výkladom rokovacieho poriadku a s obvyklým prístupom, ktorý sme tu mali a na ktorý sa často tak odvolávate. Napriek tomu všetkému dovoľte mi, aby som..., ešte, nech sa páči, pani podpredsedníčka Belousovová.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážení páni poslanci opozície, o 13.00 hodine začala Národná rada. Sú dve hodiny, zatiaľ sa nám podarilo v takejto atmosfére, ktorú vyvolávate vy a veľmi zámerne, schváliť len program. To je po prvé. A všetci hovoríte o tom, že dajme váhu tomuto parlamentu. Hovoríme prakticky, ak by ste pozorne počúvali pána predsedu Národnej rady o piatich hodinách, o ktoré tu máte tento týždeň sedieť dlhšie. Ja si myslím, že by ste ich mohli obetovať občanovi aj vážnosti Národnej rady.

Potom po druhé, tých päť hodín je nato, aby ste mohli vy dlhšie diskutovať, pretože koalícia vám chce dať priestor a chce vás počúvať, aké máte názory. No, vám je to smiešne, pretože už dopredu viete a myslím si, že aj tí, ktorí sledujú tieto vaše vystúpenia vedia, že nebude čo počúvať tak pri prerokovaných zákonoch, ako aj pri prerokovanom rozpočte.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Pán poslanec Gabura, procedurálny návrh? Chcem upozorniť pánov poslancov, že končím po vystúpení pána Gaburu diskusiu o postojoch k môjmu návrhu, o ktoré stanovisko požiadam v súlade s rokovacím poriadkom hlasovaním.

Takže, nech sa páči, pán poslanec Gabura.

P. Gabura, poslanec: Pán predseda, ja patrím medzi poslancov, ktorí sme tu nováčikmi. Moja skupina aj viacerí poslanci sme sa poctivo pripravovali na toto zasadnutie. Verte tomu, nie je to len politický zápas, je to o veciach. Chceme pozitívne posunúť veci dopredu a mnohé návrhy, ktoré máme pripravené, chceme predostrieť. A ja by som vás prosil, aby ste tento váš návrh stiahli, lebo náš záujem je diskutovať nie obmedzujúco časovo a nie do totálneho vyčerpania.

P. Paška, predseda NR SR: Ja vám garantujem, že nemám záujem vás vyčerpať. Takže dovoľte reagovať v krátkosti a zhrnúť reakciu. Naozaj jediný motív, ktorý nás viedol k predloženiu tohto návrhu, o ktorom nakoniec rozhodne plénum, keďže nedošlo k všeobecnému súhlasu, a ja budem rešpektovať vôľu väčšiny tejto snemovni, bol, aby sme naozaj len zadefinovali rámce. Keď sa pozriete na návrh, tak zistíte, že rozsah času, ktorý v takomto rámcovom harmonograme je určený na rozpravu, je určite väčší, ako keby sme napočítali v predchádzajúcich rokoch to kúskované rokovanie, ale keďže nie je, predpokladám všeobecný súhlas s mojím návrhom...

Pán Farkas, procedurálny návrh?

Gyula Bárdos, pán poslanec Bárdos, procedurálny návrh?

Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V mene troch opozičných poslaneckých klubov vás žiadam, aby ste zvolali ihneď grémium Národnej rady podľa rokovacieho poriadku. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: V zmysle toho, čo som počul návrh, tak si myslím, že je lepšie, keď sa k tomu vyjadrí grémium, ako keby som sa ja mal vyjadriť, a keby som sa mal vyjadriť, tak by to bolo asi v podobnom duchu ako pán Gabura. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Zvolávam grémium. Prerušujem na 10 minút rokovanie.

(Prerušenie rokovania o 14.08 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.29 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, požiadam vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, aby sme mohli pokračovať v rokovaní 6. schôdze. Ďakujem.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať po prestávke, ktorú spôsobilo zvolanie poslaneckého grémia, v rokovaní 6. schôdze.

Dovoľte, aby som vás informoval, že obsahom nášho stretnutia bola snaha získať všeobecný súhlas so spôsobom prerokovávania programu 6. schôdze v tomto týždni, tak ako som to prezentoval.

Keďže nedošlo k všeobecnému súhlasu v poslaneckom grémiu, dovoľte mi, aby som ešte raz predniesol a požiadal vás potom buď o všeobecný súhlas, ak nebude, čo predpokladám, budeme hlasovať o mojom návrhu, s návrhom a technikou vedenia 6. schôdze v súvislosti s prerokovaním zákonov v druhom čítaní súvisiacich so štátnym rozpočtom, ako aj s prerokovaním a rozpravou zákona o štátnom rozpočte a s hlasovaním o štátnom rozpočte.

Navrhujem preto, aby sme, a to je jediná zmena, aby som umožnil odpracovať všetkým poslancom tú hodinu, ktorú sme stratili naťahovaním sa o procedúre, ktorú naďalej považujem za efektívnu a znovu vám ju predkladám, tak dnešný deň navrhujem, aby sme rokovali do 20.00 hodiny, to znamená, nebude rokovanie až do prerokovania všetkých návrhov, ktoré súvisia s rozpočtom.

Zajtra ráno o 9.00 hodine budeme hlasovať o všetkých dnes prerokovaných bodoch programu. Potom prerušíme rokovanie, aby o 11.00 hodine mohol vystúpiť pán prezident Slovenskej republiky, potom urobíme prestávku do 13.00 hodiny a začneme o 13.00 hodine rokovať o ďalších, ak dnes neprerokujeme body programu, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom. Po prerokovaní týchto bodov, ak to bude možné, začneme rozpravu o štátnom rozpočte. O 17.00 hodine, tak ako bývalo zvykom, budeme hlasovať o tých bodoch programu, ktoré prerokujeme a budeme pokračovať v rozprave o štátnom rozpočte s tým, že navrhujem, aby sme rokovací deň predĺžili z 19.00 hodiny na 20.00 hodinu aj v stredu, aj vo štvrtok a aby, ak to, samozrejme, umožní priebeh rokovania v časovom rozsahu, tak ako si ho buď schválime teraz, alebo neschválime, hlasovali sme o štátnom rozpočte v piatok. Samozrejme, ak sa nepodarí prerokovať návrh štátneho rozpočtu, budeme pokračovať v rokovaní na budúci týždeň.

Takže, dámy a páni, je všeobecný súhlas s takýmto riešením? (Reakcia z pléna.) Keďže nie je všeobecný súhlas, budeme hlasovať.

Ešte procedurálny návrh pán poslanec Minárik.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vzhľadom na to, že tak horlíte, aby sme využívali náš čas, navrhujem, aby sme, tak ako je v rokovacom poriadku, využívali rokovací deň piatok do 16.00 hodiny, pretože tam je to zakotvené a tam nemusíme nič meniť.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, za predstaviteľov, ktorí tu sedia okolo mňa vám môžem garantovať, že keď chcete aj do 24.00 hodiny.

Nech sa páči, pán poslanec Janiš, procedurálny návrh?

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda, len trošku spresním rokovanie grémia. O 20.00 hodine sme sa bavili len o dnešnom dni, že nebude nočné rokovanie, ale že bude len do 20.00 hodiny. O ďalších dňoch rokovania sme v grémiu teraz nedebatovali.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, návrh bol predložený, ale či sme rokovali, alebo nie, dávam takýto návrh plénu. Keďže nebol všeobecný súhlas, budeme o mojom návrhu, tak ako som ho predniesol, hlasovať.

Ešte pán poslanec Bugár, nech sa páči.

B. Bugár, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že by bolo lepšie, keby sme najprv odhlasovali všetky zákony, ktoré nejakým spôsobom teda potrebujeme pred rozpočtom prerokovať. Vy ste totiž hovorili, že zajtra o 13.00 hodine začneme rokovať o tých zákonoch, ktoré poprípade dnes neskončíme alebo nestihneme. Potom by sme začali znovu teda rokovať o rozpočte. Ja si myslím, že najprv by sme mali schváliť zákony, ktoré súvisia s rozpočtom a potom môžeme rokovať o rozpočte. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre, pán poslanec, budeme hlasovať. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom pána Bugára? Áno. Je všeobecný súhlas? (Všeobecný súhlas.) Áno. Dobre. Takže jediná korekcia v mojom návrhu je, kde sme odsúhlasili návrh pána poslanca Bugára. Takže budeme hlasovať o mojom návrhu o vedení alebo o spôsobe rokovania a vedenia schôdze. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 145, za 83, proti 58, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme môj návrh odsúhlasili.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz k rokovaniu o programe 6. schôdze rokovaním o

návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Je to návrh, ktorý ste dostali ako tlač číslo 158. Bol vypracovaný na základe návrhu poslancov, členov poslaneckého klubu za stranu SMER - sociálna demokracia. (Reakcia z pléna.) My sme o programe ako o celku hlasovali, pán poslanec.

Pani poslankyne, páni poslanci, mám síce 49 rokov, primeranú nejakú stratu pamäti, ale skúsme, aby sme ten čas venovali efektívne tomu, načo sme sem prišli a začo sme platení. Hlasovali sme o týchto veciach. Poďme sa sústrediť na program.

Ešte raz. Budeme rokovať o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Je to tlač 158. Vypracoval ho klub SMER-u - sociálnej demokracie. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku. Pýtam sa, či chce niekto ústne? Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pristúpime k hlasovaniu. Nakoľko podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku nie je v tomto prípade ustanovená tajná voľba, podávam návrh, aby sme hlasovali verejne jedným hlasovaním. Je všeobecný súhlas? (Všeobecný súhlas.) Ďakujem veľmi pekne. Konečne sme sa na niečom zhodli. Takže budeme hlasovať verejne jedným hlasovaním.

Dávam hlasovať o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako sú uvedené v tlači 158. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, 123 za, 9 bolo proti, 10 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že Národná rada schválila návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Dámy a páni, budeme pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 83. Spoločná správa výborov je tlač 83a.

Pán minister financií, poprosím vás, aby ste odôvodnili vládny návrh zákona. (Ruch v sále.)

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, predkladám návrh zákona... (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Chvíľočku, pán minister, poprosím vás.

Dámy a páni, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále, aby pán minister financií mohol uviesť vládny návrh zákona. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP