Úterý 24. října 2006

Piaty deň rokovania

5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

24. októbra 2006 o 9.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo páni poslanci: pán Ivan Mikloš, pán Viliam Veteška a pán Maroš Kondrót, pán Ján Pataky, pani Magda Košútová, pán Vladimír Palko a pán poslanec Miroslav Chovanec.

Budeme pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov, je to tlač 45.

Pani ministerka je tu, pán spravodajca poslanec pán Róbert Madej je tu. Poprosím ich, aby zaujali svoje miesta. Ukončili sme alebo prerušili sme rozpravu po tom, ako vystúpili všetci písomne prihlásení do rozpravy k tomuto vládnemu návrhu zákona.

Dávam teraz možnosť, vážené dámy a páni, prihlásiť sa ústne. Kto sa do rozpravy k tomuto vládnemu návrhu zákona chce prihlásiť ústne? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Ako jediný sa do rozpravy ústne prihlásil pán predseda Halecký. Nech sa páči, máte možnosť vystúpiť.

J. Halecký, poslanec: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, chcem k tomuto bodu vianočného príspevku ešte podať niekoľko informácií, ktoré, myslím si, že je potrebné, aby sme vedeli a posúdili pri jeho schvaľovaní a hlavne, aby sme si ozrejmili niektoré fakty, ktoré tu ešte neodzneli.

Vieme veľmi dobre, že životná úroveň viacerých mnohých, keď nie väčšiny dôchodcov na Slovensku je nedostatočná, nízka a ich finančné problémy sú chronické hlavne v takých kritických obdobiach, ako sú sviatky, prázdniny, návštevy a podobne.

Preto koncepčne sa mi zdá, že tento príspevok, ktorý sme mnohí nazvali ako nesystémový, ako príspevok, ktorí je len sporadicky ojedinelý, myslím, že má svoje miesto a opodstatnenie, pretože skutočnosť, že 1,7 mld. korún venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú je vec, ktorá si zaslúži uznanie.

Chcem to vyzdvihnúť z tohto dôvodu, že či už v médiách, alebo možno aj minule v parlamente odzneli mnohé fakty, ktoré skôr tento zákon postavili do kritickej roviny, odznelo viacej hlasov a príspevkov kritických ako pochvalných a myslím si, že 1,7 mld. a skoro 800-tis. dôchodcov, ktorým pred Vianocami urobíme radosť a zlepšíme ich finančnú situáciu, je to minimálne pleuzibilná udalosť začiatku tohto parlamentu.

Vieme, že všetci chápeme, že je to systémové riešenie, ktoré by riešilo situáciu dlhodobo alebo trvale, ale nevidím dôvod, aby sa uvažovalo do budúcnosti, že takýto príspevok by mohol byť nie sporadický, nie raz alebo dva roky za sebou, alebo tri roky za sebou, ale ako trvalý príspevok, ktorý by práve v týchto situáciách finančne náročnejších, ako sú Vianoce, možno Veľká noc alebo niektoré iné udalosti práve zlepšil túto finančnú situáciu.

Myslím si, že to pomôže všetkým dôchodcom spôsobom, ktorý nie je ojedinelý a nie je, myslím, ani vo svete nič mimoriadne, že takéto príspevky sa poskytujú.

Bolo trošku kritizované, že tie hranice, ktoré sú striktne dané, tie pásma, tých 20, 40, 60 % priemernej mesačnej mzdy, čo vychádza zhruba o tých, myslím si, že od 1 500 do 2 000 korún s priemerom okolo 1 750 korún v strednom pásme, že je to spôsob výpočtu a finančného príspevku, ktorý by mal byť iný. Boli podané aj návrhy na výpočty podľa určitých vzorcov a podobne.

Je asi pravdepodobné, že zaiste tento spôsob by bol možnože lepší a odstraňoval by niektoré chyby, ale vzhľadom na to, že je potrebné, aby sa vyplatil už pred sviatkami v decembrovom výplatnom termíne a ide o záležitosť 800-tis. dôchodcov, myslím, že je to riešenie optimálne, vhodné a ťažko kritizovateľné.

V tejto súvislosti chcem poukázať či už na koncepčnosť, systémovosť, alebo aj spôsob výplaty tohto dôchodku, že v predchádzajúcom volebnom období predchádzajúca vláda takisto vyplácala príspevok 1 000 korún v roku 2004, ojedinele jedenkrát, a tiež možno to považovať za nesystémový krok a vyplácala ho v čase pred prezidentskými voľbami, teda v období, keď pokojne tomuto príspevku možno povedať, že to bol politický príspevok, a nie nejaký finančne ekonomický. Takže aj tie argumenty o nesystémovosti alebo o sporadickosti, myslím, že sú slabého charakteru.

Pri vývoji tohto vianočného príspevku je potešiteľné, že bola konzultácia s Jednotou dôchodcov, teda na tvorbe tohto zákona sa zúčastňovalo nielen ministerstvo, ale aj organizácie, ktoré zastupujú dôchodcov a myslím si, že ich návrh, ktorý podávali, bol skoro veľmi podobný, keď nie identický s tým, ktorý prešiel do tejto snemovne.

Takže myslím si, že všetci dôchodcovia môžu byť spokojní, pretože to, čo ich zastupujúce organizácie žiadali, to vlastne bolo spracované a prezentované na dnešnom schvaľovacom procese.

Myslím, že je dobré, že takisto bola akceptovaná aj požiadavka bývalých policajtov a vojakov z povolania, pretože tam to bola sporná kategória, a myslím, že aj minister obrany bude spokojný, pretože aj výsluhové dôchodky bývalých policajtov a bývalých vojakov z povolania tiež budú do tohto spadať.

Čo je sporná záležitosť, s ktorou som sa dosť ťažko vyrovnával a neviem ešte, ako budem hlasovať, je to záležitosť predčasných dôchodkov, pretože je to kategória, kde pri všetkých tých diskusiách o tomto bode vychádza, že aj predčasní dôchodcovia by mali dostať tento vianočný príspevok, a to z tohto dôvodu, že nie všetci odchádzali "z nejakých špekulatívnych dôvodov" do predčasného dôchodku, ale prevažná väčšina alebo drvivá väčšina odchádzala preto, že už organizačné zmeny na pracovisku alebo zdravotný stav, alebo iné okolnosti ich prinútili, že museli do tohto dôchodku ísť. Takže je to fakt, ktorý musíme brať do úvahy.

Myslím si, že aj dôchodky zo zahraničia, je to kapitola, ktorú by sme príliš nemuseli posudzovať, nie sú také časté a frekventované.

Takže v závere chcem podporiť celkove zákon o vianočnom príspevku. Je veľmi dobrý, je veľmi cielený a rešpektuje požiadavky veľkej časti našich občanov. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Radičová. Nech sa páči.

I. Radičová, poslankyňa: Príjemný deň. Vážená pani ministerka, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, len dve stručné poznámky. Ešte raz opakujem. Niet pochýb, že treba riešiť sociálnu situáciu nízkopríjmových dôchodcov. To neznamená, že najlepším riešením je jednorazový príspevok. A ja apelujem na túto snemovňu, aby sme najbližšie obdobie otvorili diskusiu, vážnu diskusiu, vecnú diskusiu o systémovom riešení dlhodobom nízkopríjmových dôchodcov.

Druhá poznámka, posledná naozaj, k predčasným dôchodcom. Tento inštitút bol implantovaný pred troma rokmi preto aj, že sa zmenili parametre odchodu do starobného dôchodku a zvýšil sa vek odchodu do starobného dôchodku a pre mnohé profesie a mnohé ženy, ktoré nedokázali a nevládali už pracovať dlhšie bol práve zavedený i tento inštitút. Ja kvôli niekoľkým "špekulantom" nemôžem súhlasiť s tým, aby sme vyraďovali sociálne odkázanú a potrebnú skupinu. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán predseda Halecký, reakcia.

J. Halecký, poslanec: No, zaiste, že v dôchodkovom systéme je vždy dôležité, aby bola riešená situácia dlhodobo. Preto, aj ako som naznačil, predpokladám, že aj v nasledujúcom období takéto príspevky bude úvaha o tom, aby boli každoročné, čiže systémové, aby hlavne v tých finančne náročných situáciách riešili aspoň čiastočne situáciu dôchodcov. Vyplácať v takejto sume trvale každomesačne, myslím, že ekonomika nám to nedovoľuje. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pani ministerka, chcete za navrhovateľa? Nech sa páči?

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi najskôr, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, najskôr reagovať na niekoľko vecných pripomienok, kým sa pokúsim zdôvodniť vypustenie predčasných starobných dôchodcov z poskytnutia tohto príspevku.

Musím povedať jedno. Pani poslankyňa Radičová povedala, že má úplne presné vyčíslenie, že ide zhruba o 4 mil. korún. Musím povedať jednu vec, ak by išlo len o 4-tis. poberateľov predčasných starobných dôchodkov z celkového počtu zhruba 30-tis., len po 1 000 korún by to bolo viac ako 4 mil., pretože po 1 500 korún máme navrhnutý príspevok, bolo by to 6 mil. Je to podstatne viac, je to 40 mil. a podľa návrhu pani Radičovej a vzorca, ktorý nám predložila, je to viac ako 60 mil.

Všetci veľmi dobre viete, že sme museli prijať návrh zákona, ktorým sme novelizovali zákon č. 461 vo veci nálezu Ústavného súdu k invalidným dôchodcom, kde bolo potrebné pre tento rok vyčleniť 900 mil. korún. Na príspevok k vianočnému dôchodku vyčleňujeme 1 569 mil. a to vrátane vianočného príspevku pre poberateľov výsluhového dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok priznaný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Čiže ani táto suma nie je správna, ten rozdiel je zhruba 60 mil., čo už je pomerne značná suma, a upozorňujem na skutočnosti, o ktorých som hovorila, kde v rozpočte skutočne si to nemôžeme dovoliť.

Ale poďme k riešeniu, prečo nie predčasní starobní dôchodcovia? V tejto súvislosti musím povedať, že v súčasnosti máme zhruba 30-tis. poberateľov predčasných starobných dôchodkov a z tých 30-tis. 15-tis. poberateľov predčasných starobných dôchodcov nikdy neprestalo pracovať a trvale pracuje. Viac ako 15-tis. Je to číslo, ktoré sa podarilo dať dohromady minulý týždeň, pretože tieto údaje, viete veľmi dobre, že Sociálna poisťovňa nemá úplne presne vyšpecifikované.

V tejto súvislosti by som pripomenula, alebo by som, nerozumiem pani poslankyni Radičovej, ktorá neustále upozorňuje na to, že Sociálna poisťovňa pod jej vedením vedela dať všetky možné údaje.

Musím pripomenúť jednu vec. Sociálna poisťovňa dodnes nemá poplnené všetky úlohy, ktoré jej vyplývali zo zavedenia zákona a účinnosti zákona č. 461 od 1. januára 2004. Nemá zvládnuté všetky novely, a preto bolo potrebné zaviesť osobitný režim.

Samozrejme, pokiaľ riadime Sociálnu poisťovňu, vieme nájsť nástroje na to, aby niektoré veci predložila. Bohužiaľ, peniaze zo Svetovej banky, ktoré boli určené ako pôžička na projekt sociálnej dávky, a teda aj na informatizáciu systému Sociálnej poisťovne, ktorá dnes pracuje s každým, na každú dávku s osobitným programom boli využité na niečo iné, sčasti vrátené, a teda ani tento proces sa nezaviedol v Sociálnej poisťovni, ktorý mohol pomôcť harmonizovať a mohol odľahčiť prácu a znížiť možno počet zamestnancov.

Veľmi ľahko je možné povedať, že do Sociálnej poisťovne máme prijať z radov nezamestnaných. Pokiaľ človek má trošku predstavu o tom, čo zahŕňa práca v Sociálnej poisťovni, vie, že príprava takéhoto človeka trvá minimálne pol až trištvrte roka na to, aby bol schopný ako-tak pracovať a nie ešte robiť samostatné úkony. Hovorím o tom, že viete veľmi dobre, že právne predpisy v oblasti práve sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia sa niekoľkokrát menili a je potrebné poznať aj celú kontinuitu. Ja dnes môžem povedať, že si nesmierne vážim niektorých ľudí, už nebohého pána doktora Miškoviča alebo pani Lidušku, ktorí robia nesmierne záslužnú prácu.

Čiže toľko k tej Sociálnej poisťovni, ale znovu pripomínam, predčasný starobný dôchodok z počtu 30-tis. ľudí v súčasnosti poberá viac ako 15-tis. ľudí, ktorí nikdy neprestali pracovať, to znamená, že využili sociálnu politiku, ktorá tu bola realizovaná do tridsiateho vlastne šiesty tohto roku v nadväznosti na prijatie zákona, ktorým sa novelizoval s účinnosťou od 1. augusta zákon o sociálnej pomoci, a poviem len niektoré prípady, ktorých sa to dotklo.

K 1. 7. 2005 viete veľmi dobre, že nová právna úprava zaviedla možnosť využitia a poberania predčasného starobného dôchodku popri zárobku, a to v súčasnosti nekráteného o pol percenta za každý mesiac, pokiaľ občan nepoberal podporu v nezamestnanosti. Samozrejme, že to občania využili a nepoberali podporu v nezamestnanosti, pretože mohli aj pracovať a poberať tento dôchodok.

K 1. 7. 2005 ďalšia právna úprava rozšírila počet, rozhodujúci počet rokov teraz z pôvodne skúmaných 10 rokov na 22 rokov. Zase pre veľkú skupinu ľudí sa stalo toto ďaleko výhodnejšie a využili to občania, pretože práve v tom predchádzajúcom období nie posledných 10 rokov, ale dozadu ďalších 12 rokov mali ďaleko lepšie zárobky vo vzťahu k priemernej mzde a ten dôchodok im vyšiel ďaleko lepší.

Ďalšie rozhodujúce obdobia, pretože aj predchádzajúca vláda si uvedomila, že predčasný dôchodok nie je systémový krok a využívanie zo strany mnohých ľudí nie je výhodné, takže prijala zákon č. 310, v rámci ktorého sme obmedzili a nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok dozadu, teda spätne, ale až odo dňa podania žiadosti. Čiže ten, kto si dnes podá o predčasný starobný dôchodok, nemôže oň zažiadať od minulého roku od septembra, ale môže iba od dnešného dňa.

A keď hovorím o tejto skutočnosti, treba povedať, že dnes už sa taktiež za každý mesiac bez ohľadu na to, či bude poberať podporu v nezamestnanosti, alebo nebude, poberateľ predčasného starobného dôchodku bude mať krátený dôchodok o pol percenta za každý mesiac, o ktorý ide skôr do dôchodku.

V tejto súvislosti len za mesiac júl tohto roku sa prihlásilo viac ako 16-tis. záujemcov o predčasný starobný dôchodok. Znovu pripomínam, že sú to ľudia, ktorí využívajú platnú právnu úpravu v tomto smere.

Tým pádom nechcem ublížiť tej skupine, kde môže ísť zhruba asi o 4-tis. ľudí, ktorí skutočne nemali inú možnosť a odišli do dôchodku a využili predčasný dôchodok z titulu práve organizačných zmien. Ale v tejto súvislosti treba povedať. Veď boli tu aktívne opatrenia v rámci aktívnej politiky zamestnanosti, kde skutočne títo ľudia mohli byť rekvalifikovaní, mohli byť preškolení, mohli poberať podporu v nezamestnanosti, čiže boli tu nástroje, ktoré sa dali využiť a nebol nútený ten človek, to ma nikto nemôže presvedčiť, pretože tie opatrenia sú doteraz tu a sú aktívne a nikto nemusel odísť a mohol využiť tieto nástroje sociálnej politiky v oblasti zamestnanosti. Takže toľko asi k tomu.

Pokiaľ ide o nespravodlivosti, o ktorých hovorila pani poslankyňa Radičová. Mne je skutočne veľmi trápne vracať sa do minulosti a hovoriť o množstve nespravodlivostí, ktoré boli voči dôchodcom zavedené.

Musela by som sa vracať k tomu, že dnes máme viac ako 6 skupín starobných dôchodcov a každému sa iným spôsobom vypočítava dôchodok.

Musela by som hovoriť o tom, že ten, ktorý odišiel k 31. 12. 2003 a bol by pomyselne odišiel k 1. 1. 2004 podľa nového platného právneho stavu by napríklad, mám taký konkrétny prípad, mohol mať vyšší dôchodok o 7 002 koruny. Je pravdou, že už novela č. 310 svojím spôsobom, ale zase len v intenciách zákona č. 100 a najmä a výlučne iba tých občanov, ktorým vyšiel dôchodok vyšší ako 9 219 korún, ale toto bola stropová hranica, sa zvýšil. Čiže nepomáhali sme nízkopríjmovým dôchodcom.

Preto veľmi vítam snahu pani poslankyne Radičovej, ktorá hovorí o tom, že odrazu je potrebné pomôcť nízkopríjmovým a nízkopásmovým poberateľom starobných dôchodkov. Samozrejme, že všetko pre to urobíme a rok 2007 bude rokom, keď sa pokúsime harmonizovať obidva piliera tak, aby sme systém, ktorý je nastavený, dokázali udržať.

Pokiaľ hovorím o týchto bodoch, môžem hovoriť o ďalších diskrimináciách starobných dôchodcov, hovoriť o tom, že sú riadnymi zamestnancami, ale nemajú nárok na nemocenské poistenie, a ak sa dobrovoľne poistia, tak až 270 dní musia byť dobrovoľne poistení na to, aby im vznikol nárok na nemocenské teda dávky.

Mohla by som hovoriť o ďalších diskrimináciách v zákone o sociálnej pomoci, pretože nevidím dôvod, aby starší človek, ktorý vykonáva opatrovanie blízkej osoby, aby za túto blízku osobu dostával iba 50-percentnú odmenu, keď hocikto iný môže dostať vo výške 6-tis. korún tento príspevok. Ale takto by sme mohli pokračovať donekonečna a nie je mojím cieľom tieto problémy vypočítavať.

Ešte poviem jednu vec. Keď hovoríme o nespravodlivosti, vážené dámy, vážení páni, vianočný príspevok vyplácame viac ako 988-tis. poberateľov dôchodkových dávok. Veď to si musíte uvedomiť, každý právny predpis, ktorý pripravíte, ak sa nedotkne 10 % ľudí a 10 % prípadov zvyčajne nedokážete postihnúť, tak je dobrý právny predpis.

A ešte ďalšia vec. Pokiaľ som prepočítala komplet mesačné výšky dôchodkov v pásmach, tak ako ich navrhla pani poslankyňa Radičová, aj tu sú odskoky. A stačí ob jedno pásmo a je ten rozdiel približne rovnaký tak, ako my ho navrhujeme. Ale naše paušálne vyplácanie 2 000, 1 750 a 1 500 korún garantuje v určitých pásmach, že ten človek si skutočne touto sumou aspoň trošku môže pomôcť.

Pokiaľ hovorím o týchto pásmach, v každom prípade v sociálnom poistení a v systéme sociálneho zabezpečenia vždy, keď niekto o korunu prekročí, to máte vo všetkých systémoch, či je to v systéme sociálnej pomoci, pri kompenzáciách, či je to pri pomoci v hmotnej núdzi, tento problém vlastne nastane. Znovu pripomínam, že navýšenie prostriedkov je viac ako 60 mil. korún v tomto prípade dopadov.

Už nechcem dôvodiť tým, že ten predčasný starobný dôchodok je v podstate skoro o 1 000 korún vyšší, hovorím dôvodím tým, že viacej ako 15-tis. ľudí nikdy neprestalo pracovať a poberá predčasný dôchodok z tých dôvodov, ako som povedala, že legislatíva a sociálna politika bola veľmi, by som povedala, v tomto prípade nezvažovala možnosť zneužívania tejto dávky a v týchto prípadoch ja zastávam názor, že ide o zneužitie dávky.

Navyše zastávam názor, že je potrebné využívať všetky opatrenia na trhu práce tak, aby sme ľuďom umožnili dôstojne svojou vlastnou prácou si zarobiť na živobytie, a nie tlačiť ľudí do predčasných starobných dôchodkov a preto, aby odišli do predčasného starobného dôchodku a popri poberaní predčasného starobného dôchodku brali často menej kvalifikovanú a menej hodnotenú prácu.

Vážené dámy, páni, ja ďakujem za pozornosť a verím, že zvážite všetky uvedené skutočnosti, ktorými som sa pokúsila podoprieť naše konanie a podporíte tento nami vypracovaný návrh zákona. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa. Nech sa páči, pán spravodajca.

R. Madej, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, ja len v krátkosti, pretože už mnoho argumentov tu padlo. Chcel by som možno poukázať aj na minulosť a aby sme si uvedomili, v akom rozpoložení a v akom stave je predkladaný tento vládny návrh zákona.

Predchádzajúce vlády tak v roku 1998, ako aj v roku 2002 a politické strany, ktoré pred týmito voľbami niečo sľubovali, tak ihneď po voľbách ľuďom brali.

V roku 2006 prišla vláda, ktorá naopak v skrátenom legislatívnom konaní neruší 22 zákonov a neberie, resp. neberie nároky občanov ustanovené v týchto zákonoch pred voľbami a neklame a nezavádza občanov po voľbách rušením týchto právnych nárokov.

Naopak, súčasná vláda prichádza s legislatívnymi návrhmi ihneď po voľbách, ktoré by si možno iné vlády pripravovali na koniec svojho volebného obdobia. Ale ja to chápem ako obrovskú snahu tejto vlády pomáhať občanom od prvého dňa vymenovania do funkcie každého člena vlády.

Povedzme si to, vážené panie poslankyne, na rovinu a dovolím si použiť príklad, keby bolo vo vláde napríklad SDKÚ - DS, ja som presvedčený, že by sa v tomto parlamente v tomto období o žiadnom vianočnom príspevku pre dôchodcov vôbec nediskutovalo. Žiadny dôchodca by v prípade zostavenia pravicovej vlády vianočný príspevok nedostal. Preto chápem tento zákon ako jedno z mnohých opatrení, ktorými v zmysle programového vyhlásenia vlády má vláda záujem občanom pomáhať.

K rozprave len legislatívnotechnické pripomienky, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Radičovej. Bude osobitné hlasovanie k bodu 2 spoločnej správy. V prípade, ak bude schválený bod 2 spoločnej správy, nebudeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pod č. 4 druhého pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Radičovej.

K tomuto pozmeňujúcemu návrhu k starobným dôchodcom už bolo povedané veľa, ja sa dotknem len jedného bodu z tohto pozmeňujúceho návrhu, a to obmedzenie platnosti tohto zákona len na rok 2006, to v rozprave veľmi nezaznelo. Totižto v tomto pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Radičovej sa navrhuje, aby sa platnosť tohto zákona obmedzila len na rok 2006. To považujem za nie dobré riešenie najmä vo vzťahu k tomu, že to by dôchodcom mohlo ublížiť. Ublížiť z toho dôvodu, že táto vláda týmto zákonom si dáva záväzok aj do budúcnosti poskytnúť vianočný príspevok dôchodcom. A z toho dôvodu si myslím, že ten zákon by mal byť nielen pre jeden rok, pretože nielen pre jeden rok sa pripravujú a schvaľujú zákony, ale platiť univerzálne do budúcnosti v prípade, ak na to budú možnosti štátneho rozpočtu, aby bol tento vianočný príspevok dôchodcom poskytnutý aj v budúcom roku. Preto si myslím, že je naozaj na Národnej rade, ako bude pri týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovať.

Ja pevne verím, že tento návrh zákona získa podporu, pretože je absolútne v súlade s programovým vyhlásením vlády a bude na prospech takmer jedného milióna starších občanov. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem navrhovateľke aj spravodajcovi.

Pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006.

Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 44 a spoločnú správu výborov ako tlač 44a.

Prosím podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, potreba vypracovať predložený návrh zákona vyplýva z § 68 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Podľa týchto ustanovení sa jednotlivé výsluhové dávky príslušníkov ozbrojených zložiek priznané do 30. júna 2002 majú každoročne zvyšovať aj s prihliadnutím na rast služobných príjmov v príslušnom období, a to až do času, keď ich priemerná výška dosiahne priemernú výšku rovnakých dávok priznaných podľa novej platnej právnej úpravy.

Konkrétne zvýšenie výsluhových dávok sa má ustanoviť osobitným zákonom. V nadväznosti na uvedené navrhovaná právna úprava zvyšuje tie druhy dôchodkov priznaných pred účinnosťou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorých priemer neprevyšuje celkový priemer dôchodkov.

Návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch, z ktorých vzišlo 5 pripomienok. Tieto pripomienky odporúčam, tak ako to navrhuje gestorský výbor schváliť.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať, aby ste návrh zákona schválili v intenciách pripomienok uvedených v spoločnej správe. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Vladimírovi Matejičkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

V. Matejička, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 42 z 5. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 (tlač 44) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré máte uvedené v spoločnej správe poradové číslo tlače je 44a.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne a tieto schváliť.

Vážený pán podpredseda, otvorte, prosím vás, rozpravu k tomuto bodu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ďakujem, ak nie, teda uzatváram možnosť podania písomných prihlášok do rozpravy, zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi, ďakujem spravodajcovi.

Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. V rokovaní pokračujeme druhým čítaním o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, teda Exekučný poriadok, a o zmene doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 50 pred prvým čítaním a spoločnú správu výborov máte pod tlačou 50a.

Teraz dávam slovo poslancovi Róbertovi Madejovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi len v krátkosti odôvodniť novelu Exekučného poriadku.

Tento návrh zákona, ako už bolo povedané v prvom čítaní, má za hlavný cieľ vyriešiť trovy neúspešných exekúcií v konaniach, kde sa rodičia domáhajú, najmä teda rodičia domáhajú výživného pre svoje deti.

Novelou Exekučného poriadku a Občianskeho súdneho poriadku k 1. septembru 2005 bol zrušený súdny výkon rozhodnutia a z toho titulu oprávnení môžu svoju pohľadávku vymáhať len prostredníctvom exekúcií. To v nadväznosti má veľký problém na zákon o náhradnom výživnom, ktorý vyžaduje ako podmienku splnenia nároku na náhradné výživné minimálne 3 mesiace trvajúcu exekúciu alebo súdny výkon rozhodnutia a práve z dôvodu, že bol zrušený súdny výkon rozhodnutia sa môžu žiadatelia o náhradné výživné domáhať len prostredníctvom exekúcie.

V tom prípade však oprávnený v prípade neúspešnej exekúcie hradí trovy konania. V praxi to znamená, že najčastejšie mamičkám prichádzajú potom možno po roku 10-, 15-tisícové trovy konania, ktoré musia ony zaplatiť z toho dôvodu, že povinný nemá žiaden majetok, ktorý by vôbec pokryl trovy konania, trovy exekúcie, nieto ešte, aby zaplatil nejaké výživné.

Myslím si, že takýto právny stav je nespravodlivý, pretože žiadateľovi o náhradné výživné sa neoplatí 1 000 korún žiadať o náhradné výživné mesačne, ak by po roku mu mala prísť možno takáto vysoká faktúra.

Z toho dôvodu najmä vo vzťahu k tomu, že štát by mal byť zodpovedný za vymožiteľnosť práva najmä v tejto oblasti, keď zohľadníme to, že ide o citlivú sociálnu skupinu obyvateľstva veľmi ťažko prežívajúcu v tejto ťažkej sociálnej situácii na Slovensku si musíme uvedomiť, že je potrebné prijať nevyhnutné legislatívne opatrenia, ktoré by zabezpečili, že za vymáhanie výživného, teda vymáhanie vymožiteľnosť práva v tejto oblasti by bol plne zodpovedný štát aj v súvislosti s hradením trov konania.

Ďalšie legislatívnotechnické zmeny, resp. úpravy vo vzťahu na výkon rozhodnutí, cudzích rozhodnutí štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísané bilaterálne zmluvy sú ďalšou obsahovou zmenou v tomto zákone.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím o podporu tohto návrhu zákona a, samozrejme, ako predkladateľ si dovolím súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi návrhy uvedenými v spoločnej správe. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru pani poslankyni Kataríne Tóthovej, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby aj odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som ako spravodajkyňa poverená ústavnoprávnym výborom vás oboznámila, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením pridelila predmetný návrh novely zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti na prerokovanie dvom výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

Ďalej by som vás chcela oboznámiť, že poslanci, ktorí nie sú členmi uvedených výborov nepredložili žiadny pozmeňujúci legislatívny návrh ani žiadne stanovisko v zákonom stanovenej lehote.

Ďalej by som vás chcela oboznámiť, že oba výbory, ktoré boli poverené prerokovať predmetný legislatívny návrh tak určili a odporučili predmetný legislatívny návrh prijať s tým, že uznesenie ústavnoprávneho výboru navrhlo 6 pozmeňujúcich návrhov, ktoré máte rozdané v laviciach a ja ich preto nebudem opakovať, pretože sú rozdané ako príloha k predmetnému legislatívnemu návrhu ako pod titulom spoločná správa.

Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko. Prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa, otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku.

Pani poslankyňa Laššáková, procedurálny návrh? Dobre, takže pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pani poslankyňa Laššáková. Uzatváram možnosť podania písomných, teda ústnych prihlášok do rozpravy, prepáčte.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla krátky pozmeňujúci návrh k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Ide o krátky pozmeňujúci návrh, ktorý má legislatívny charakter. "Bod 1. Vypúšťa sa bod 3, ostatné body a primerane prečíslujú."

Druhý bod môjho pozmeňujúceho návrhu. Za šiesty bod sa vkladá nový siedmy bod, ktorý znie: "§ 45 za dopĺňa ods. 4, ktorý znie: "Ak bol súdu doručený návrh na výkon cudzieho rozhodnutia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná, súd udelí poverenie na vykonanie exekúcie z úradnej moci a určí v ňom exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie. Ustanovenie § 42 ods. 4 sa použije primerane."."

Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: "Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb., ďalej Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 207/1964 Zb." Ostatné body sa primerane prečíslujú.

Ako som už uviedla, ide o legislatívnu úpravu, presun ustanovení pôvodného tretieho bodu, ktorý bol systematicky zle zaradený do § 45.

Ďakujem pekne za pozornosť a prosím vás o podporu predloženého pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Pani spravodajkyňa, nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Chcela by som nadviazať na vystúpenie pani poslankyne Laššákovej a uviesť, že pozmeňujúci návrh skutočne osobne podporujem, navyše realizuje pripomienku, ktorá bola vznesená aj v stanovisku vlády Slovenskej republiky a aj legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďalej by som chcela vo svojom vystúpení nadviazať na informáciu, ktorú uviedol pán poslanec Madej a o ktorej všetci vieme, že novela Občianskeho súdneho konania, ktorú do parlamentu predložila bývalá vláda, skutočne zrušila súdny výkon rozhodnutia. Toto zrušenie súdneho výkonu rozhodnutia vo vzťahu vymáhania k výživnému, hlavne k náhradnému výživnému však absolútne nedoriešila, stavala sa úplne macošsky podľa hesla, ktoré razila počas svojej vlády, že vyplácanie náhradného výživného je podpora pre nezodpovedných rodičov.

Opätovne by som chcela uviesť, že ide o kardinálny omyl, pretože ak si prečítame Deklaráciu práv dieťaťa, dieťa má právo na primerané sociálne zabezpečenie a tieto dávky náhradného výživného nie sú prilepšením alebo zlepšením situácie rodičov, ale zabezpečením sociálneho práva dieťaťa, ktoré vyplýva z deklarácie práv.

Ďalej toto stanovisko potvrdzuje úprava, že štát právom regresu je povinný, opakujem, je povinný od rodiča, ktorý si neplnil vyživovaciu povinnosť a kde došlo k náhradnému výživnému, je povinný vymáhať exekúciou nezaplatené finančné sumy, a to nielen vrátane istiny, ale aj na zaplatenie trov exekučného konania.

Žiaľ, doposiaľ táto povinnosť je málo akcentovaná, myslím tým povinnosť štátu, preto bude treba, aby nová vládna garnitúra zintenzívnila aktivity aj na tomto poli.

Ďalej by som chcela uviesť, že legislatívny návrh pána poslanca Madeja vlastne zapĺňa diery, ktoré bývalá legislatíva nechala. Ale tým istým dychom chcem zdôrazniť, že riešenie, ktoré je dneska pre matky, ktoré požadujú náhradné výživné, nie je dobré, sťažuje ich situáciu a voči právnemu stavu, aký bol uzákonený zákonom o náhradnom výživnom sa ich situácia oveľa, oveľa zhoršila.

Samozrejme, predložená novela vylepšuje finančne situáciu tým, že jasne uvádza, že trovy exekučného konania platí štát. Osobne sa však domnievam, že pre štát je oveľa finančne náročnejšie platiť exekútorov pri vymáhaní náhradného výživného, ako keď to robili súdy. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka je, že matky to nesmierne zaťažuje, pretože predchádzajúce riešenie bolo oveľa ústretovejšie vo vzťahu k nim a oveľa jednoduchšie.

Preto osobne som toho názoru, že bude potrebné sa vrátiť k stavu, ktorý bol pred prijatím Občianskeho súdneho poriadku, ktorý generálne odsunul všetky exekúcie na exekútorov a že vymáhanie náhradného výživného by mal robiť súd.

To však nie je možné urobiť v rámci novely, ktorú predložil pán poslanec, to bude treba riešiť samostatne a, pánbohzaplať, že takúto novelu máme, aspoň matky to najboľavejšie, ktoré im bolo prichystané bývalou novelou Občianskeho súdneho konania a na čo ma upozornili viaceré matky vo svojich listoch, kde zúfalo opisovali svoju situáciu, sa vylepší.

Preto ja osobne tento legislatívny návrh vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Laššáková s veľkou radosťou podporím. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa, či chce vystúpiť? A, pardon, prepáčte s faktickou poznámkou pani poslankyňa Žitňanská Lucia. Uzatváram možnosť podať faktické poznámky. Nech sa páči.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne, nie pánbohzaplať, pani poslankyňa, ale predchádzajúca vláda predložila prvýkrát tento návrh zákona v tom istom znení do parlamentu, čiže tá situácia mohla byť riešená už pred polrokom.

Ja snáď jednu poznámku k otázke zrušenia vymáhania výkonu rozhodnutia aj vo vzťahu k výživnému na súdoch. Možno to bolo jednoduchšie pre matky, pretože stačilo prísť na súd, získať potvrdenie, že vymáhanie je neúspešné a dostali sa pomerne rýchlo k náhradnému výživnému, ale zas treba povedať, a to skúsenosť hovorí, vymáhanie výživného exekútormi je úspešnejšie ako zo strany súdu, vyplýva to z mechanizmu, čiže možno je drahšie to vymáhanie výživného exekútormi, ale dokážu byť úspešnejší, ako boli súdy.

Preto je to na zváženie, ale to bude asi debata inokedy. Ja som hlavne chcela povedať, že ten návrh tu už bol a bol tu pred polrokom a bol odmietnutý z politických dôvodov. Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP