Pátek 20. října 2006

Štvrtý deň rokovania

5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

20. októbra 2006 o 9.00 hodine

 

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovoľte, aby som vám zaželal príjemný posledný rokovací deň tohto pracovného týždňa.

O ospravedlnenie svojej účasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali títo poslanci: Ivan Mikloš, Viliam Veteška, Rudolf Pučík, Mikuláš Dzurinda, Rudolf Bauer, Milan Rehák, Ľubomír Petrák, Jaroslav Ivančo a Jozef Líška.

Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 108. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 108.

Dávam teraz slovo poslankyni Jane Laššákovej, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči, pani kolegyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám odôvodnila a predniesla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý máte ako tlač 108.

Cieľom predkladanej novely je úprava trov konania súvisiacich s preskúmavaním rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu vrátane súdnych trov konania. Navrhuje sa, aby trovy konania uhrádzal Národný bezpečnostný úrad tak, ako to bolo obsiahnuté v právnej úprave pred nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 638/2005.

Vieme, že zákonom č. 215/2004 bola kreovaná odvolacia komisia, ktorá bola zložená z 11 poslancov a ktorá rozhodovala v sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej previerky Národným bezpečnostný úradom. Ak boli na to dôvody, odvolacia komisia napadnuté rozhodnutie zrušila a vec vrátila NBÚ na ďalšie konanie, ak nie, odvolanie zamietla. Rozhodnutie tejto odvolacej komisie bolo preskúmavateľné Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Podľa zákona všetky výdavky spojené s činnosťou tejto komisie hradil Národný bezpečnostný úrad.

Ako sme minulého roku prijali ústavný zákon, ktorý nadobudol účinnosť 11. 5. 2006, a bol to ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, vzniklo tu určité právne vákuum, pretože v tomto zákone nie je jednoznačne stanovené, že náhrady trov konania alebo výdavky súvisiace s preskúmavaním rozhodnutí NBÚ kto má znášať. Preto som sa ja snažila toto, aj keď si uvedomujem, že nie je to štandardné riešenie, toto navrhnúť práve v novele zákona č. 215/2004.

Chcem povedať, že ako predsedníčka výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ som zaznamenala a výbor zaznamenal žiadosti advokátov o úhradu trov konania vo výške viac ako 330-tisíc korún, ktoré vznikli práve s preskúmavaním rozhodnutí osobitnej odvolacej komisie Najvyšším súdom. Domnievame sa, že tieto trovy konania by nemala znášať Národná rada, pretože podľa ústavného zákona Národná rada pri preskúmavaní rozhodnutí sa neriadi zákonom o správnom konaní a Národná rada môže len potvrdiť alebo zrušiť rozhodnutie NBÚ.

Preto si myslíme, keďže stále ide o rozhodnutie NBÚ, že trovy konania súvisiace s preskúmavaním tohto rozhodnutia by mal hradiť Národný bezpečnosti úrad. Ja som s NBÚ v tejto záležitosti rokovala a myslím si, že bude potom na ďalšom rokovaní aj s ministerstvom financií, aby dostali do rozpočtu príslušné sumy.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie. Predložený návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Čo sa týka finančného dosahu, na tento rok ho vieme vyčísliť, na budúci rok sa vyčísliť nedá, bude závisieť od množstva sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s preskúmavaniami rozhodnutia NBÚ.

Prosím vás o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona.

Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani navrhovateľka.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť poslancovi Emilovi Vestenickému, aby uviedol úvodnú spravodajskú správu. Nech sa páči, pán kolega.

E. Vestenický, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 20 z 10. januára 2006 ma určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky pani Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 108). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 3. októbra 2006 č. 108 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní v lehote do 29. novembra 2006 a gestorský výbor do 30. novembra 2006.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem poverenému spravodajcovi kolegovi Vestenickému za prednesie spravodajskej správy.

A otváram týmto všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto návrhu zákona do rozpravy ústne. Konštatujem, že to tak nie je. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem týmto všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa alebo spravodajcu? Nie. Nechcú zaujať stanovisko. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, týmto sme vyčerpali program Národnej rady, ktorý sa týka prvých čítaní, a pristúpime k druhým čítaniam tak, ako sme si schválili na úvod schôdze.

Budeme pokračovať teda druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 23 a spoločnú správu výborov máte pred sebou ako tlač 23a.

Prosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 návrh zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. V roku 2005 prešiel návrh zákona legislatívnym procesom, avšak v priebehu druhého čítania v Národnej rade bol z rokovania stiahnutý. Dôvodom jeho stiahnutia bolo predloženie obdobného návrhu zákona, ktorý podal Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, ale aj tento návrh bol vzhľadom na rozsiahlosť pripomienok, ktoré k nemu uplatnil odbor legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, samotným výborom stiahnutý.

Vzhľadom na potrebu zákonnej úpravy problematiky v danej oblasti v období po pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky opätovne vypracovalo nový návrh zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v ktorom zapracovalo pripomienky uplatnené v legislatívnom procese k vládnemu i poslaneckému návrhu zákona.

Na základe výsledkov vyhodnotenia a pripomienok k predloženému návrhu zákona došlo k zmene jeho názvu a obsahu. Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je v záujme vylúčenia a duplicity právnej úpravy a posilnenia právnej istoty upraviť iba pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Vzhľadom na to, že povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na tomto úseku sú upravené v príslušných aproximačných nariadeniach vlády, predmetom navrhovaného zákona sú aj sankcie za ich porušenie.

Navrhovaný zákon a príslušné aproximačné nariadenia vlády sú koncipované tak, aby spoločne tvorili jeden celok upravujúci danú problematiku. Ťažisko hmotnoprávnej úpravy danej oblasti je presunuté do aproximačných nariadení vlády najmä z dôvodu možnosti operatívnejšie reagovať na prípadné ďalšie novelizácie príslušných smerníc Európskej únie, ktoré sa týmito nariadenia vlády preberajú do slovenského právneho poriadku.

Predloženým vládnym návrhom zákona sa nepreberajú príslušné smernice Európskej únie, upravujú sa iba základné kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho ako orgánov štátnej správy v danej oblasti. Vládny návrh zákona nemá dosah na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na životné prostredie, zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že prijatím navrhovaného zákona sa dosiahne úplná kompatibilita právnej úpravy danej oblasti s právom Európskej únie a keďže Národná rada Slovenskej republiky rozhodla uznesením č. 40 z 5. septembra 2006 prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní, obraciam sa na vás so žiadosťou o jeho prerokovanie.

Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslankyni Jarmile Tkáčovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani kolegyňa.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako poverená spravodajkyňa výboru pre pôdohospodárstvo predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona.

Národná rada pridelila tento návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Zároveň určila za gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote, ktorá im bola určená, a poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k tomu návrhu.

Výbory, ktoré sa návrhom zákona zaoberali, prijali k nemu tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ako aj výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s predmetným návrhom zákona súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v bode IV. Máte tam aj odporúčanie gestorského výboru, ako budeme o týchto návrhoch hlasovať.

V bode VI potom gestorský výbor na základe prerokovania týchto správ výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.

Súčasťou spoločnej správy je aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorom budeme hlasovať po ukončení rozpravy.

Pán predsedajúci, skončila som, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Prosím ju tiež, aby zaujala miesto pre spravodajcov.

A otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či je niekto z poslancov, kto sa chce prihlásiť ústne. Konštatujem, že to tak nie je. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Predpokladám, že ani pán minister, ani pani spravodajkyňa nechcú reagovať. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 24 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 24a.

Prosím teraz ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006 pod pôvodným názvom zákon o Národnom žrebčíne Topoľčianky.

Predloženým vládnym návrhom zákona sa posilní hospodárske postavenie štátneho podniku Žrebčín Topoľčianky pri zachovaní a šľachtení plemien hospodárskych zvierat koní. Od svojho založenia v októbri 1921 zaujal žrebčín miesto šľachtiteľského centra chovu koní na našom území v širokom spektre chovaných plemien. Aj keď žrebčín počas svojej 80-ročnej histórie prešiel mnohými ekonomickými a spoločenskými zmenami a obdobiami, ktoré neboli vždy priaznivo naklonené chovu koní, zachoval si vždy ako štátny podnik odborný a spoločenský kredit. Návrh zákona má za cieľ zabezpečiť pre budúce pokolenia zachovanie dosiahnutých šľachtiteľských úspechov a plnenie ďalších spoločenských a odborných úloh žrebčínom. Na to vytvára návrh zákona právny rámec.

Podľa predloženého návrhu zákona nebude možné Žrebčín Topoľčianky previesť z vlastníctva štátu na iné osoby podľa zákona o privatizácii či poskytnúť náhradné plnenie v pozemkoch v reštitúcii, čo sa stalo v nedávnom období. Dôležitým ustanovením návrhu zákona je zavedenie priamej správy majetku štátu, ktorý potrebuje žrebčín na plnenie svojich úloh bez nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom. Tieto opatrenia vytvoria priaznivú situáciu na plnenie hlavných úloh žrebčína, ako mu ich ukladá návrh zákona.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na potrebu upraviť hospodárske postavenie Národného žrebčína Topoľčianky obraciam sa na vás so žiadosťou o prerokovanie vládneho návrhu zákona a jeho schválenie.

Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslancovi Zsoltovi Simonovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako poverený spravodajca výboru, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 41 z 5. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali jednohlasne súhlasné stanovisko. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bodoch III tejto správy, ktorú máte pred sebou, s pozmeňujúcimi návrhmi gestorský výbor navrhuje tieto neschváliť. O všetkých bodoch spoločnej správy budeme hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne spravodajcovi za prednesenú správu.

Otváram rozpravu. Konštatujem, že ani v tomto prípade som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy ústne? Nikto.

Takže nech sa páči, pán spravodajca, je tu priestor na vaše vystúpenie v rozprave.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh nie je prvýkrát v Národnej rade. Prvýkrát sa dostal do Národnej rady vo februári tohto roku. Bol vypracovaný ešte za predchádzajúcej vlády, pretože sme si uvedomili nevyhnutnosť zachovať aspoň jeden národný žrebčín v podmienkach Slovenskej republiky. Mali sme ich niekoľko v tejto krajine, ale všetky bez štátnej pomoci stratili svoju existenciu a je potrebné, aby sme zachovali aspoň jeden, pretože tie kone sú nielen krásne, a najkrajší pohľad je z chrbta koňa, ale v skutočnosti je aj kultúra, aj história, aj to, čo sa vyprodukovalo v tejto republike za predchádzajúce stáročia. A národný žrebčín so svojimi kultúrnymi pamiatkami a hodnotami skutočne stojí za to, aby sme takýmto spôsobom zabezpečili jeho zachovanie aj pre budúce generácie. A dúfam, že podľa predloženého návrhu zákona ho podporíte a bude schválený, a tým zabezpečený pre ďalšie pokolenie.

Ďakujem vám.

M. Hort, podpredseda NR SR: Hlási sa podpredseda Národnej rady do rozpravy.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážení poslanci, nehnevajte sa, ale budem musieť ešte otvoriť svojím vystúpením rozpravu vzhľadom na to, že došlo zrejme k nejakým technickým pochybeniam a je potrebné predložiť jeden pozmeňujúci návrh.

Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb... (Reakcie z pléna.) Vážený pán podpredseda, vzhľadom na konštruktívny prístup vážených kolegov z opozície... (Reakcie z pléna.) Neprednesiem návrh. (Reakcie z pléna.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Pán minister, v zmysle rokovacieho poriadku, ak máme opätovne otvoriť rozpravu, tak musíte vystúpiť vy, je to v súlade s rokovacím poriadkom.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, to stačí, ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Konštatujem, že pán minister opätovne otvoril rozpravu, nech sa páči. (Potlesk.) Dávam slovo podpredsedovi Národnej rady, aby sa zapojil do rozpravy.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Vážený pán minister, ďakujem za to, že ste svojím vystúpením otvorili rozpravu a dali sme zadosť zákonu. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh.

Návrh znie:

Bod 1: v čl. I v § 10 doplniť text o písm. e), ktoré znie: "e) Závodisko, š. p., Bratislava".

Bod 2 pozmeňujúceho návrhu: v čl. II v § 17 ods. 1 písm. a) bod 6 na konci doplniť text "a Závodisko, š. p., Bratislava".

Ako 3. bod pozmeňujúceho návrhu: v čl. II v § 17 ods. 1 písm. b) na konci doplniť text "a Závodisko, š. p., Bratislava".

Dovoľte, aby som predniesol odôvodnenie. Závodisko, š. p., Bratislava je medzinárodne aprobované a zabezpečuje v rámci medzinárodnej federácie dostihových autorít najvyššiu selekčnú úroveň a patrí medzi 15 najvýznamnejších dostihových autorít a okrem toho je súčasťou prezentácie Slovenskej republiky v oblasti predmetných chovov, testov a športových podujatí.

Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi podpredsedovi. Hlási sa niekto s faktickými poznámkami? Nik. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pýtam sa pána ministra a pána navrhovateľa, či chcú reagovať. Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 25 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 25a.

Prosím opätovne pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005.

Cieľom predloženého návrhu zákona je implementovať niektoré ustanovenia nariadení Európskeho spoločenstva v oblasti organizácie spoločného trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a v oblasti klasifikácie jatočne opracúvaných tiel hospodárskych zvierat.

Dôvodom vypracovania návrhu zákona bola nutnosť bližšie upraviť rozsah kontroly zhody ovocia, zeleniny a rezaných kvetov, ako aj ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov pri kontrole zhody a pokuty za nedodržanie ustanovení zákona a upraviť podmienky klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierať, dozor nad ich klasifikáciou, kontrolu klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka. Problematika klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierat je doteraz upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pripravovanou novelou zákona o potravinách sa zo zákona o potravinách vypúšťajú ustanovenia o klasifikácii jatočne opracovaných tiel. Z tohto dôvodu sa úprava klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierať presúva do predkladanej novely zákona č. 491/2001 Z. z. Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dosah na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, životného prostredia a zamestnanosť. Dosah návrhu zákona na štátny rozpočet je kvantifikovaný v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v sume 3 255-tis. Sk a bude zabezpečený v rámci limitu počtu štátnozamestnaneckých miest a limitu výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v rozpočte verejnej správy na roky 2006 až 2008. Návrh zákona je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila dňa 19. júla 2006. Dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s ním.

Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslankyni Magde Košútovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

M. Košútová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako poverená spravodajkyňa predkladám správu gestorského výboru.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 43 z 5. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov (tlač 25), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská, že s týmto návrhom súhlasili a odporučili ho schváliť s pripomienkami uznesením výborov, máte v tlači 25a.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať tak, ako je to v bode V spoločnej správy. Súčasťou tlače 25a je i návrh na uznesenie.

Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Otváram týmto rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som ani v tomto prípade nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto bodu ústne? Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú. Pán minister, pani spravodajkyňa, predpokladám, že nechcete využiť právo záverečného slova. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A ďalším bodom nášho programu je rokovanie o

vládnom návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 45 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 45a.

Poprosím teraz pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vieru Tomanovú, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči, pani ministerka.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, dovoľte mi, aby som predniesla úvodné slovo k návrhu zákona, ktorým sa realizuje programové vyhlásenie tejto vlády vo veci poskytnutia vianočného príspevku poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku vyplácaných Sociálnou poisťovňou, ale aj starobným dôchodcom, ktorí vlastne sú v systéme a patria do systému poberajúcich dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z., teda hovorím o sociálnom zabezpečení vojakov, policajtov a podobne. Čiže ešte aj poberateľom výsluhových dôchodkov, na ktorý bol teda prekvalifikovaný starobný dôchodok priznaný podľa všeobecne platných právnych predpisov v tom čase.

Pokiaľ ide o výšku tohto príspevku k dôchodku, táto výška bude upravená opatrením s tým, že výška sa bude pohybovať v troch hraniciach, a to 1 500 Sk, 1 750 Sk a 2 000 Sk v závislosti od výšky príjmu. V súvislosti s tým si dovolím pripomenúť, že zákon bol už predmetom rokovania výborov Národnej rady, gestorským výborom bol výbor pre sociálne veci a bývanie a tento odporúčal predmetný návrh zákona schváliť. Schváliť ho odporúča s piatimi dodatkami a s týmito piatimi dodatkami súhlasíme.

Z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani ministerka.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby zdôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca.

R. Madej, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť a odôvodniť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 53 zo 6. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Vládny návrh zákona odporúčali schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 21 z 11. októbra 2006, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením č. 28 z 12. októbra 2006 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 13 z 10. októbra 2006. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odporúča gestorský výbor schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorskému výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 uvedených v IV časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor súčasne určil spoločného spravodajcu výborov Róberta Madeja na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenie návrhu a stanoviska gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie pod č. 14 zo 17. októbra 2006.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem určenému spravodajcovi Róbertovi Madejovi. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

Otváram týmto rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Konštatujem, že som dostal jednu písomnú prihlášku do rozpravy a je to prihláška pani poslankyne Ivety Radičovej.

Pani poslankyňa, nech sa páči, je tu priestor pre vás.

I. Radičová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, keď sa v Národnej rade prerokúval návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku v prvom čítaní, potvrdila som v rozprave niekoľkokrát, že v záujme nás všetkých je zvyšovanie životnej úrovne dôchodcov. Napriek tomu, že aj vtedy som vyslovila pochybnosti, či takýto jednorazový príspevok je najvhodnejším a hlavne systémovým spôsobom, ako v tomto štádiu zvyšovať životnú úroveň dôchodcov, nespochybnila som právo vlády navrhnúť takéto riešenie. Vyjadrila som však vážne pochybnosti o spôsobe, akým je nastavený vianočný príspevok, a o skrivodlivostiach, ktoré v sebe obsahuje.

V druhom čítaní preto predkladám dva pozmeňujúce návrhy, ktoré akceptujú rozhodnutie vlády poskytnúť niektorým dôchodcom vianočný príspevok, avšak navrhujú úpravy zákona, ktoré z návrhu zákona odstraňujú dve skrivodlivosti, ktoré obsahuje. Som totiž presvedčená, že v takej citlivej oblasti, akou je zabezpečenie dôchodcov, je nanajvýš dôležité, aby zákony, ktoré prijíma táto snemovňa, boli nielen solidárne, ale aj spravodlivé.

Prvý pozmeňujúci návrh sa týka dlhodobo diskutovanej témy predčasných dôchodcov. Vládny návrh vynecháva zo skupiny príjemcov vianočného príspevku poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Nechcem sa naozaj vracať k vyhláseniam typu "priemerný predčasný dôchodok je vyšší ako starobný dôchodok", pretože to je skutočne zavádzajúce. Už niekoľkokrát bolo totiž povedané a vysvetlené, že predčasný starobný dôchodok musí byť podľa zákona pri požiadaní oň vyšší ako 1,2-násobok životného minima, čo, samozrejme, zvyšuje priemernú výšku priznaných predčasných dôchodkov, lebo je posunutá spodná hranica výrazne vyššie.

Chcem však opätovne pripomenúť, že predčasný dôchodok je vo väčšine prípadov využívaný osobami, ktoré stratia zamestnanie krátko pred odchodom do dôchodkového veku. O tom svedčí aj fakt, že vyše troch štvrtín predčasných dôchodcov majú také dôchodky ako dôchodcovia, ktorým vláda navrhla poskytnúť vianočný príspevok, t. j. do stanovenej hranice 10 365 Sk.

Nehovoríme teda o predčasných dôchodcoch, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku s vyššími dôchodkami. Pokiaľ majú dôchodok vyšší ako vládou navrhovaná maximálna hranica 10 365 korún, nárok na vianočný príspevok im nevzniká. Z môjho pohľadu je dôležité odpovedať na otázku, či táto snemovňa chce potvrdiť zákon, ktorý dôchodcovi so starobným dôchodkom 8 200 korún prizná vianočný príspevok, ale dôchodcovi s takým istým vysokým predčasným dôchodkom vianočný príspevok neprizná. Som presvedčená, že takéto riešenie by nebolo spravodlivé, a preto prvým pozmeňujúcim návrhom navrhujem, aby 24-tisíc dôchodcov poberajúcich predčasné dôchodky do maximálnej výšky navrhnutej vládou malo taktiež nárok na vianočný príspevok.

Argumenty typu, že predčasní dôchodcovia pracujú, opäť neobstojí, pretože pri vianočnom príspevku pre starobných dôchodcov týchto nevylučujeme z udelenia vianočného príspevku. A argument typu, že predčasný dôchodok nie je sociálnou udalosťou, opäť neobstojí, pretože ak ctíme právny štát, a predčasný dôchodok je inštitút zahrnutý v zákone o sociálnom poistení, potom to je sociálna udalosť. Jediná možnosť ho takto nekvalifikovať je zrušiť inštitút predčasného dôchodku.

Posledná poznámka - náklady. Celkové náklady činia okolo 4 mil. Sk, inými slovami, je to jedna tisícina percenta štátneho rozpočtu a dve promile celkovej sumy na vianočný príspevok. Nie je to teda problém nákladovosti.

V druhom pozmeňujúcom návrhu navrhujem spravodlivejší spôsob výpočtu samotného vianočného príspevku a odstránenie pevne stanovených pásiem navrhovaných vládou. Pevné výškové pásma navrhnuté vo vládnom návrhu výpočtu výšky vianočného príspevku spôsobujú vytvorenie subkategórií dôchodcov. V konkrétnych prípadoch nie malých počtom, totiž o pár korún vyšší dôchodok znamená o 250 korún nižší vianočný príspevok. Táto skrivodlivosť sa dá napraviť jednoduchým spôsobom, keď výška príspevku lineárne klesá s rastúcim dôchodkom.

Nebudem zdržovať, diskutovali sme o tom, len podotýkam, že dodržiavam pri návrhu stanovenú hornú hranicu, neprekračujem výdavky, ktoré tento štát na stanovenie vianočného príspevku určil.

Chcem len zdôrazniť, že na výbore pre sociálne veci a bývanie so mnou kolegyne z vládnej koalície súhlasili, že navrhované riešenie je technicky čisté a spravodlivejšie. Vyjadrili však pochybnosti, či Sociálna poisťovňa takéto riešenie administratívne zvládne. Musím sa priznať, že takúto diskusiu aj zo skúseností ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny odmietam hneď z dvoch dôvodov. So Sociálnou poisťovňou som viedla rozsiahle diskusie o možnostiach informačného systému, urobili sme audit informačného systému, konzultovali sme možnosti jeho doladenia už pri príprave aprílovej novely zákona o sociálnom poistení a odborníci jednoznačne potvrdili, že informačný systém Sociálnej poisťovne zvládne vypočítanie jedného jednoduchého vzorca, ktorý počíta s jednou jedinou premennou výškou dôchodku. Nato netreba rozsiahle odborné analýzy.

Čo je však dôležitejšie? Nemyslím si, že táto snemovňa by mala prijímať zákony so skrivodlivosťami len preto, že Sociálna poisťovňa argumentuje, že je schopná vydať skoro milión rozhodnutí, ale nie milión rozhodnutí, ktoré obsahujú absolútne jednoduchý vzorec. Navrhujem preto zmenu výpočtu výšky vianočného príspevku, ktorý zachováva maximálnu hranicu výšky dôchodku aj celkové náklady na vianočný príspevok, ale zavádza čistejšie riešenie bez pevne stanovených pásiem a zbytočných skrivodlivostí.

Navyše návrh obsahuje posun pre nízkopríjmových dôchodcov, naozaj tých, ktorí majú dôchodky najnižšie, pretože najvyšší vianočný príspevok do výšky 2 000 korún posúva až k hranici dôchodkov vo výške životného minima, opakujem, pri zachovaní celkových nákladov.

Takže dovoľte mi prečítať znenie pozmeňujúcich návrhov, musím, to je procedúra.

Prvý pozmeňujúci návrh:

1. V čl. I § 1 v celom ods. 1 sa za slová "starobného dôchodku" vkladajú slová "predčasného starobného dôchodku".

2. V čl. I § 1 ods. 5 sa v druhej vete za slová "starobného dôchodku" vkladajú slová "predčasného starobného dôchodku".

3. V čl. I § 1 ods. 7 sa za slová "starobným dôchodkom" vkladajú slová "predčasným starobným dôchodkom".

Druhý pozmeňujúci návrh:

1. Slová "december kalendárneho roka" vo všetkých tvaroch sa v celom texte čl. I zákona nahrádzajú slovami "december 2006".

2. V čl. I § 1 ods. 1 sa slová "sumy, ktoré sa určia percentom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok" nahrádzajú slovami "60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2005".

3. V čl. I § 1 ods. 2 sa slová "nepresiahne sumy určené" nahrádzajú slovami "nepresiahne sumu určenú".

4. V čl. I § 1 v celom ods. 5 sa slová "nepresiahne sumy určené" nahrádzajú slovami "nepresiahne sumu určenú" a v druhej vete sa slová "podľa ods. 1 až 3" nahrádzajú slovami "podľa ods. 1".

5. V čl. I § 1 ods. 8 znie:

"(8) Suma vianočného príspevku v roku 2006

a) je 2 000 korún, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodku nepresiahne alebo sa rovná sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo

b) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu."

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie: "4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

6. Príloha k zákonu č. .../2006 Z. z. znie: "Príloha k zákonu..." atď. "Vzorec na výpočet sumy vianočného príspevku: ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presiahne sumu životného minima pre jednou plnoletú fyzickú osobu, výpočet rovná sa 2 000 mínus 0,15-krát. Suma dôchodku alebo súhrn súm dôchodkov mínus suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

7. V prípade schválenia bodov 1 až 6 bude musieť byť legislatívnotechnicky zmenený názov zákona takto: "Vládny návrh zákona o poskytnutí vianočného príspevku v roku 2006 niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov".

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, opätovne sa uchádzam o vašu podporu pri týchto pozmeňujúcich návrhoch s jediným cieľom, aby predložený návrh zákona neobsahoval zjavné skrivodlivosti. Pevne verím, že je v záujme nás všetkých, aby táto snemovňa prijala také zákony, ktoré sú do maximálne možnej miery aj spravodlivé.

Odvolávajúc sa na včerajší výrok pani ministerky, ktorá pri odpovedi na otázku o miere evidovanej nezamestnanosti konštatovala, že naším spoločným záujmom je riešenie životnej úrovne občanov a nie je podstatné, z ktorého politického subjektu tento návrh pochádza, dovolávam sa rovnakého prístupu a filozofie.

Ešte dôvetok k pánovi spoločnému spravodajcovi. Z legislatívnotechnických dôvodov pre pozmeňujúci návrh dva navrhujem, aby sa vyňal na osobitné hlasovanie pozmeňujúci návrh v bode dva spoločnej správy, ktorý je obsiahnutý v bode štyri môjho pozmeňujúceho druhého návrhu. V prípade schválenia bodu dva spoločnej správy navrhujem už nehlasovať o bode štyri môjho druhého pozmeňujúceho návrhu. Tým je to technicky vyriešené.

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP