Úterý 17. října 2006

Prvý deň rokovania

5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

17. októbra 2006 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím vás, aby sme sa prezentovali. Prezentujeme sa, dámy a páni.

(Prezentácia.) Prezentovalo sa 109 poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi páni poslanci Ján Podmanický a Peter Gabura. Náhradníkmi budú pán poslanec Martin Kuruc a pani poslankyňa Ľudmila Mušková.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi, na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali páni poslanci: pán Ivan Mikloš, pán podpredseda Viliam Veteška a pán Milan Rehák.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 5. schôdze. Bol rozdaný do lavíc, vážené pani poslankyne, páni poslanci.

Ešte skôr ako dám slovo poslancom, ktorí chcú navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu, uvádzam, že na návrh gestorského výboru sú dve správy Národnej banky Slovenska, uvedie ich jej guvernér, a správu o výsledku hospodárenia samosprávnych krajov uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Na to, aby títo predstavitelia mohli uviesť správy a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Predpokladám, že ho vyslovíme schválením celého programu 5. schôdze.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 5. schôdze, tak ako ste ho obdržali.

Len chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku každé vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, nemá trvať viac ako jednu minútu.

Zároveň vás chcem poprosiť všetkých tých, ktorí predložíte návrh na zmenu alebo doplnenie, keby ste mohli doručiť tento návrh v písomnej podobe, aby sme sa nedostali do problémov s interpretáciou. A pýtam sa teraz, pani poslankyne, páni poslanci, či máte návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

S procedurálnym návrhom pán poslanec Tibor Mikuš, nech sa páči.

T. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolím si predložiť návrh v mene poslaneckého klubu Ľudovej strany - Hnutia za demokratické Slovensko, aby zajtrajší program začínal až poobede vzhľadom na to, že zajtrajší deň bude pohreb biskupa Hnilicu v katedrálnom chráme v Trnave a predpokladám, že mnohí poslanci by sa chceli tohto slávnostného aktu zúčastniť.

P. Paška, predseda NR SR: Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 94, proti 6, zdržalo sa 6, nehlasovalo 25.

Konštatujem, že sme prijali procedurálny návrh, ktorý predložil pán poslanec Mikuš.

Pán poslanec Rydlo, procedurálny návrh.

J. Rydlo, poslanec: Pán predseda, dovoľte mi...

P. Paška, predseda NR SR: Budeme začínať o 14.00 hodine zajtra.

J. Rydlo, poslanec: Pán predseda, dovoľte mi, aby som v mene klubu Slovenskej národnej strany v Národnej rade Slovenskej republiky navrhol, aby sme dnešné zhromaždenie začali minútou ticha na uctenie pamiatky Pavla Hnilicu, titulárneho biskupa rusadského, ktorý je slovenskej verejnosti mimoriadne známy. Bol dobre známy aj za totality ako najväčší nepriateľ socialistického zriadenia. Dňa 8. októbra 2006 krátko po 6.00 hodine ráno sa jeho životná púť skončila. Zomrel v obci Nové Hrady v Českej republike v dome Združenia laikov pápežského práva Pro Deo et Fratribus - Rodina Panny Márie, kde bol zakladateľom a predsedom. Úmrtie tohto veľkého syna nášho národa, ktorý celý svoj dospelý život zasvätil boju za základné ľudské práva... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, len minúta je vždy na podanie návrhu. Chcem sa opýtať, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom? Áno.

Pán poslanec Mikloško, nech sa páči. Zapnite pána poslanca.

F. Mikloško, poslanec: Pán predseda, pán biskup Hnilica je legendárna osobnosť a je navždy súčasťou slovenských dejín, ale jeho pohreb začína o 11.00 hodine a neskončí do 14.00 hodiny. Čiže to je celé trošku zmätočné. Navrhujem keď tak kompromisné riešenie, aby sa dopoludnia nehlasovalo, aby sa hlasovalo poobede o 17.00 hodine. A kto si chce uctiť jeho pamiatku, pôjde na pohreb. A predsa je predpoklad, že tam nepôjde celý parlament.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Pán poslanec, mám to považovať za procedurálny návrh, o ktorom budeme hlasovať? (Hlasy z pléna.) Pýtam sa len najprv, či je všeobecný súhlas s takýmto riešením. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec, bol to procedurálny návrh? (Odpoveď z pléna.) Ešte predtým ako budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Rydla, budeme hlasovať teraz o tomto procedurálnom návrhu. Prezentujeme sa a hlasujeme. (Hlasy z pléna.)

(Hlasovanie.)

Prerušujem toto hlasovanie, vyhlasujem ho za neplatné.

Pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Mikloško, v ktorom navrhoval, aby sa zajtrajšia schôdza začala riadne a aby hlasovanie nebolo doobeda vzhľadom na to, že je možná neprítomnosť viacerých poslancov, ktorí sa chcú zúčastniť na pohrebe, a aby sme hlasovali o všetkých prerokovaných bodoch za zajtrajší deň až poobede. Je to podaný procedurálny návrh, budeme o ňom ešte raz hlasovať. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 93, proti 15, zdržalo sa 30, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme prijali procedurálny návrh pána poslanca Mikloška.

Vzhľadom na skutočnosť, že sme prijali tento návrh, budeme pokračovať podľa programu, tak ako ho schválime v závere ako celok. To znamená, teraz je tá situácia, že sa bude rokovať od rána, ale budeme hlasovať o celom programe.

Bol tu návrh poslanca Rydla, aby sme začali túto schôdzu minútou ticha. Ešte raz sa pýtam, či je všeobecný súhlas. Áno.

Vyhlasujem minútu ticha.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.

Budeme pokračovať, vážené pani poslankyne, páni poslanci, schvaľovaním programu 5. schôdze.

Ešte procedurálny návrh má pán poslanec Mečiar.

V. Mečiar, poslanec: Pán predseda, prosím vás, Národná rada schválila dve uznesenia. Ktoré z nich platí, ktoré neplatí? Tí istí poslanci hlasovali v tom istom čase za obidve uznesenia. Čo zaväzuje, čo nezaväzuje?

P. Paška, predseda NR SR: Vzhľadom na to, že som považoval procedurálny návrh pána poslanca Mikloška ako návrh, ktorý ide k podstate a doplňuje návrh z hľadiska riešenia podaného procedurálneho návrhu, ktorý prišiel zo strany pána poslanca Mikuša, a keďže väčšina poslancov sa priklonila k precizácii pôvodného procedurálneho návrhu, považujem za platné riešenie, ktoré sme schválili v procedurálnom návrhu. Samozrejme, upozorňujem, že bude zakomponované do programu, ak schválime program ako celok.

Budeme pokračovať v podávaní návrhov na zmenu a doplnenie programu. Pýtam sa, vážené pani poslankyne, páni poslanci, či máte návrh na zmenu alebo doplnenie programu, ktorý ste obdržali na 5. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Nie je to tak.

Keďže som neobdržal žiadne návrhy ani ústne, ani písomne, prikročíme teraz, vážené pani poslankyne, páni poslanci, k hlasovaniu o programe 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého návrh ste obdržali, ako o celku so schválenými procedurálnymi návrhmi. Prosím vás, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 123, proti nebol nikto, zdržalo sa 17 poslancov, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili program 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Pani poslankyne, páni poslanci, navrhujem, aby sme o prerokovaných bodoch programu hlasovali vždy, tak ako to bolo zvykom, o 11.00 hodine a o 17.00 hodine s výnimkou zajtrajšieho dňa, kde sme procedurálnym návrhom schválili, že budeme hlasovať naraz o všetkých prerokovaných bodoch zajtrajšieho programu až o 17.00 hodine. Okrem toho tajné hlasovania o bodoch 54 a 55 vykonáme tak, ako je to uvedené v programe, návrh ste dostali, vo štvrtok 19. októbra 2006 popoludní po bode interpelácie poslancov. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto postupom. (Odpoveď z pléna.) Ďakujem pekne.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ešte vás informovať, že na základe záverov z poslaneckého grémia ste obdržali môj list týkajúci sa rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Uvedená rezolúcia je prílohou tohto listu. Dúfam, že predsedovia klubov a vaši zástupcovia v poslaneckom grémiu vás informovali o jej obsahu. Ja len chcem krátko doplniť, že požiadavka, ktorú sme obdržali, išla k organizovaniu mimoriadnej schôdze Národnej rady v novembri. Keďže podľa harmonogramu schôdzí, tak ako sme ho schválili, nie je na programe schôdza, rozhodli sme sa aj po dohode s grémiom riešiť túto problematiku spôsobom, o ktorom ste informovaní mojím listom.

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu... (Reakcia z pléna.)

Pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Pán predseda, ja vás prosím, keby ste upresnili zajtrajší program, pretože sa schválili dve uznesenia a tie sú v rozpore. Pán poslanec Mikloško navrhoval, aby sa doobeda rokovalo, a bolo predtým schválené uznesenie, že rokovať sa doobeda nebude. Žiadam vás, aby ste ako predseda parlamentu a ten, ktorý vedie schôdzu, jasne uviedli, čo platí.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

Myslím, že už som vysvetlil, o čo išlo. Pri prvom návrhu pán poslanec Mikuš z dôvodov organizácie pohrebu a z dôvodov podľa mňa, keď chcel zabezpečiť účasť poslancov, ktorí sa chcú zúčastniť tohto pohrebu, navrhol, aby sme rokovali až poobede. A bol navrhnutý termín, ktorý sa odsúhlasil. Vzhľadom na to, že prišiel následný doplňujúci procedurálny návrh, ktorý išiel ešte precíznejšie k technike organizácie zajtrajšieho dňa, ktorý sa vzhľadom na väčšinové hlasovanie pravdepodobne javil pre poslancov oveľa výhodnejší, a odsúhlasili si ho, sme sa dohodli, že bude zajtra schôdza pokračovať riadne od 9.00 hodiny, bude prerušená obedňajšou prestávkou, tak ako to určuje rokovací poriadok, bude pokračovať o 14. 00 hodine. Ale hlasovania, tak ako sme to odsúhlasili všeobecným súhlasom, nebudú zajtra o 11.00 hodine vzhľadom na možnú absenciu niektorých poslancov, ale 17.00 hodine.

Samozrejme, chcem všetky vážené pani poslankyne aj pánov poslancov, ktorí zajtra sa zúčastnia pohrebu, informovať, že ich neúčasť na doobedňajšom rokovaní považujem za ospravedlnenú.

Pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, na laviciach máte dve pozvánky.

Dovolil by som si vás aj ústnou formou, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pozvať v mene Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti pri príležitosti Svetového dňa zraku za účasti popredných slovenských oftalmologických odborníkov pána prof. Izáka a pána MUDr. Hasu do miestnosti výboru pre zdravotníctvo 18. októbra v stredu v čase od 12.00 hodiny do 14.30 hodiny, kde vám môže byť následne urobené očné vyšetrenie zamerané na výskyt závažných ochorení. Takisto menovaní odborníci vám radi odpovedia na vaše otázky.

A ešte by som si dovolil, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v mene Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu vás pozvať dňa 19. októbra 2006 vo štvrtok v čase od 12.00 hodiny do 15.00 hodiny na stretnutie s lekármi z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a Ligou proti reumatizmu s pacientmi na Slovensku do rokovacej miestnosti Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Zdravotnícki pracovníci by vás radi informovali o reumatických ochoreniach, možnej prevencii, liečbe aj skutočnosti, že reuma sa týka mladšej, ako aj staršej generácie. Súčasťou akcie bude aj vyšetrenie kostnej hustoty denzitometrom. Ďakujem pekne za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pánovi predsedovi výboru za prejavenú starostlivosť o naše zdravie.

Dúfam, že tí kolegovia, ktorí budú mať záujem, využijú túto možnosť.

Pristúpime teraz, dámy a páni, k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste obdržali ako tlač 91. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 102.

Ja požiadam teraz podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby v zastúpení uviedol vládny návrh zákona.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, cieľom predkladaného návrhu je odstránenie viacerých problémov aplikačnej praxe, ako aj odstránenie legislatívnotechnických nedostatkov, ktoré súvisia s existenciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaný návrh zákona ďalej reaguje na materiál Analýza mapujúca hlavné prekážky rozvoja kapitálového trhu, schválený vládou Slovenskej republiky 11. januára 2006, ktorý ukladá Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na základe potreby zefektívnenia obchodovania s cennými papiermi vykonať viaceré legislatívne zmeny, ktorých cieľom je skrátenie doby medzi upísaním akcií a ich obchodovateľnosťou na burze cenných papierov.

V súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 68/151, a v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie s ohľadom na určité typy spoločnosti, ktoré sa do slovenského právneho poriadku preberá prostredníctvom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktoré sa do legislatívneho procesu predkladá spolu s týmto návrhom zákona, bolo pre úplnú transpozíciu smernice potrebné upraviť viaceré povinnosti vyplývajúce z tejto smernice aj priamo v tomto návrhu zákona.

V zmysle smernice citovanej sa v návrhu zákona zavádza povinnosť pre podnikateľa, ktorý má v rámci svojej podnikateľskej činnosti založenú internetovú stránku svojho podniku, uvádzať na tejto stránke okrem iných identifikačných údajov o svojom podniku aj informácie o jeho súčasnom právnom stave. Uvedené informácie majú za cieľ zvýšiť ochranu spotrebiteľa, ktorý sa mnohokrát rozhoduje aj na základe informácií uvádzaných na internetových stránkach podnikateľa. Zároveň sa v návrhu zákona upravujú účinky tzv. dobrovoľného zverejnenia cudzojazyčnej jazykovej verzie uložených listín, zbierky listín voči tretím osobám. Účinnosť navrhovaných zmien musí byť v zmysle tejto smernice zabezpečená do 31. decembra 2006.

Znenie návrhu zákona dopracované podľa pripomienok Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2006 a prijala k nemu uznesenie č. 807. Veľmi pekne ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

Navrhnutý gestorský, ústavnoprávny, výbor určil ako spravodajkyňu pani poslankyňu Luciu Žitňanskú. Prosím ju o slovo. (Ruch v sále.)

Ešte vás chcem poprosiť, dámy a páni, o väčší pokoj v rokovacej sále. Ďakujem pekne.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Návrh zákona predkladá ministerstvo spravodlivosti ako iniciatívny materiál a jeho cieľom je odstrániť problémy aplikačnej praxe, ako aj legislatívnotechnické nedostatky v nadväznosti na prijatie zákona o konkurze a reštrukturalizácii a transpozíciách smerníc Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.

Z dôvodovej správy vyplýva, že navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právom Európskej únie a právom Európskych spoločenstiev, nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.

Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 2. októbra 2006 č. 102 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 29. novembra 2006 a gestorský výbor do 30. novembra 2006. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Otváram všeobecnú rozpravu. Keďže som nedostal písomne žiadnu prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ pán podpredseda vlády? Pravdepodobne nie.

Pani spravodajkyňa? Pravdepodobne nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona je tlač 92. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 103.

A prosím opäť pána podpredsedu vlády, aby v zastúpení uviedol vládny návrh zákona.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, prijatie predkladaného zákona vyplýva z povinnosti Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie harmonizovať slovenský právny poriadok s právom Európskej únie.

Primárnym dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003 v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie a s ohľadom na určité typy spoločnosti do nášho právneho poriadku.

Cieľom predmetnej smernice je dosiahnutie ľahšieho a rýchlejšieho prístupu k informáciám o zapísaných subjektoch, ako aj výrazné zjednodušenie formalít pri zverejňovaní údajov a listín v obchodnom registri a zbierke listín.

Účinnosť navrhovaných zmien musí byť v zmysle smernice zabezpečená do 31. decembra 2006. V zmysle ustanovení tejto smernice je členský štát povinný zabezpečiť vydávanie právne záväzných elektronických výpisov a kópií listín, ako aj umožniť, aby žiadosť o vydanie výpisu mohla byť podaná elektronicky.

Zásadnou zmenou je skutočnosť, že elektronickými prostriedkami bude možné podať samotný návrh na zápis a nielen žiadať o výpis už zapísaných údajov. Cezhraničný prístup k informáciám spoločností by sa mal zlepšiť obligatórnym zavedením tzv. dobrovoľného zverejnenia cudzojazyčného znenia uložených listín v úradných jazykoch štátov európskeho hospodárskeho priestoru. Zapísaná osoba na základe uvedeného musí mať možnosť podľa svojho uváženia zverejniť relevantné informácie aj v inom ako štátnom jazyku krajiny, kde je zapísaná. V súvislosti s touto skutočnosťou bolo potrebné novelizovať aj zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zároveň sa prostredníctvom ustanovení predkladaného návrhu vykonáva implementácia nariadenia Rady ES č. 1435 z roku 2003 o stanovách európskeho družstva. Navrhované zmeny reagujú na návrh zákona o európskom družstve, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese. Ich zapracovanie do predkladaného návrhu zákona bolo nevyhnutné v dôsledku skutočnosti, že v prípade európskeho družstva podobne ako v prípade ostatných právnych foriem zapísaných osôb je potrebné priamo v zákone o obchodnom registri upraviť, ktoré skutočnosti registrovaný súd preskúmava pred vykonaním prvozápisu európskeho družstva do obchodného registra. Účinnosť týchto ustanovení mala byť v zmysle tohto nariadenia zabezpečená najneskôr do 18. augusta 2006.

Predmetným návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, pretože bolo potrebné upraviť výšku súdnych poplatkov pri podávaní návrhov na zápis elektronickými prostriedkami, ako aj pri vydávaní výpisov v elektronickej forme.

Znenie návrhu zákona dopracované podľa pripomienok Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2006. Veľmi pekne ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády.

Aj pri tomto návrhu vládneho zákona je určeným spravodajcom pani poslankyňa Žitňanská. Prosím ju o slovo.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh zákona je v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právom Európskej únie a právom Európskych spoločenstiev, bude mať dopad na štátny rozpočet, nebude mať dopad na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest.

Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 2. októbra 2006 č. 103 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 29. novembra a gestorský výbor do 30. novembra 2006. Ďakujem, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram všeobecnú rozpravu. Keďže ste sa písomne prihlásili, pani poslankyňa, aj do rozpravy, nech sa páči, máte slovo.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budem krátka v prvom čítaní, len nedá mi nevyjadriť sa k predloženému návrhu zákona. V zásade to, čo poviem na úvod, platí aj pre predchádzajúci návrh zákona, to znamená návrh novely Obchodného zákonníka, rovnako ako pre tento návrh zákona, návrh novely zákona o obchodnom registri. Sú to návrhy zákonov, ktoré v tomto parlamente už predložené boli na jar tohto roku. Predchádzajúci parlament sa nimi už v tom čase nezaoberal. Tieto návrhy zákonov sú opätovne predložené touto vládou v prakticky nezmenenom znení.

Ja by som v súvislosti s predloženou novelou zákona o obchodnom registri chcela povedať pár slov o tom, že ide o návrh zákona, ktorým sa nielen transponuje smernica EÚ 2003/58/ES, ktorým sa mení pôvodná smernica upravujúca registráciu obchodných spoločností a zverejňovanie údajov o obchodných spoločnostiach, ale ktorým zároveň dochádza aj k určitému prelomu, pokiaľ ide o fungovanie obchodného registra, a síce, že bude možná elektronická komunikácia s obchodným registrom. Chcem v tej súvislosti povedať, že ide o zavŕšenie určitej, dá sa povedať, reformy obchodného registra, ktorá začala v marci 2003, keď predchádzajúca vláda schválila návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra. Budem veľmi stručná, ale musím povedať, že v tom čase, to znamená na jar v roku 2003, konanie pred obchodným registrom trvalo v závislosti od súdu priemerne 40 až 150 dní. Konanie pred obchodným registrom v roku 2003 bolo identifikované ako jeden z najväčších problémov podnikateľského prostredia. Konanie pred obchodným registrom vzhľadom nielen na svoju dĺžku trvania bolo považované za miesto s najväčším korupčným potenciálom na súdoch. Chcem povedať, že realizáciou opatrení na zefektívnenie obchodného registra, prijatím novej právnej úpravy na konci roku 2003, vykonaním množstva organizačných zmien na obchodnom registri, prenesením tejto agendy na vyšších súdnych úradníkov v kombinácii so zavedením novej techniky na obchodných registroch už koncom roku 2004 sme mohli konštatovať, že naozaj v súlade s novou právnou úpravou registrácia firmy na Slovensku trvá maximálne 5 dní, dnes nie je problémom. A zároveň opatrenia na obchodnom registri boli vyhodnotené v transparencii na 1. mieste medzi antikorupčnými opatreniami predchádzajúcej vlády. Predložený návrh zákona završuje návrh opatrení, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou v marci 2003 a v súlade s materiálom vlastne završuje celú reformu obchodného registra tak, že po prijatí tohto zákona bude možná nielen rýchla registrácia firmy, ale aj registrácia firmy elektronickou cestou, teda emailom sa pošle návrh a emailom navrhovateľ dostane výpis, zjednodušene povedané.

Aj vzhľadom na to, že ide o návrh, na ktorom som sa ešte aj osobne podieľala, budem s týmto návrhom súhlasiť a hlasovať zaň. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Laššáková. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Nech sa páči, pani Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Ja nadviažem na pani poslankyňu. Skutočne, myslím si, že prijatím zákona o obchodnom registri sa zrýchlilo konanie. Len ja by som chcela pripomenúť pani poslankyni, že nie je to len úspech minulej vlády, lebo keď si zoberieme hlasovanie, tak nebyť poslancov Smeru tento zákon o obchodnom registri by prijatý vôbec nebol, pretože strana koalície, ANO, tento návrh zákona nepodporila. Ale ja si myslím, že nejdeme sa tu pretekať. Je to dobré, že poslanci Národnej rady prijali zákon, ktorý zlepšil toto prostredie, zrýchlil konanie. A myslím si, že je to dobré, že aj Česká republika po našom vzore pripravuje taký návrh zákona. A fakt ja som rada, že poslanci Smeru - sociálnej demokracie tento návrh zákona podporili. Takže myslím si, že participujeme na tom rovnako. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

Pýtam sa, či sa chce k uvedenému vládnemu návrhu niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

Pani poslankyňa, chcete ešte reagovať na faktickú poznámku? Nie. Ďakujem pekne.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou.

Návrh je ako tlač 59 a spoločná správa výborov je ako tlač 59a.

Požiadam pána podpredsedu vlády pána Kaliňáka, aby sa ujal slova.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy a páni, Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu bol prijatý Výborom ministrov Rady Európy dňa 16. mája 2005 vo Varšave. Dohovor bol podpísaný Slovenskou republikou 19. mája 2006 pri príležitosti konania 116. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy. Dohovor doposiaľ podpísalo 34 členských štátov Rady Európy, pre nadobudnutie platnosti sa vyžaduje ratifikácia najmenej 6 štátov, z toho najmenej 4 členských štátov Rady Európy. Dohovor doteraz ratifikovali 2 členské štáty Rady Európy.

Účelom dohovoru je posilniť úsilie zmluvných strán pri predchádzaní terorizmu a jeho negatívnych vplyvov, a to na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni s ohľadom na existujúce dvojstranné a mnohostranné a medzinárodné zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami v oblasti boja proti terorizmu. Tento cieľ má byť dosiahnutý predovšetkým stanovením trestnosti za konanie kvalifikované v dohovore ako verejné nabádanie na páchanie teroristického trestného činu, nábor na terorizmus a výcvik na terorizmus, ako aj posilnením vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie. Dohovor pre tento účel v nevyhnutnom rozsahu dopĺňa a mení existujúce zmluvy o vydávaní a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach.

Súčasný text Trestného zákona a Trestného poriadku Slovenskej republiky vytvára dostatočný predpoklad pri vykonávaní tohto dohovoru. Otvorenou však ostáva povinnosť založenia zodpovednosti právnických osôb za účasť na trestných činoch, ktoré tento dohovor zakladá, a to predovšetkým s odvolaním na požiadavku účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií.

Predkladaný dohovor je prezidentskou medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý si pred ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa citovaného ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky dohovor je medzinárodnou zmluvou, na vykonanie ktorej je potrebný zákon.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 422 z 10. mája 2006 vyslovila súhlas s uzavretím dohovoru. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Prosím určeného spoločného spravodajcu pána poslanca Palka, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

V. Palko, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výborov Národnej rady.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 106 z 2. októbra 2006 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu na prerokovanie týmto výborom: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedený materiál prerokoval, súhlasil s ním a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní terorizmu.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť do rozpravy niekto ústne. Pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, osobne som veľmi rada, že na program sa dostáva návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v Slovenskej republike. Osobne tento materiál podporím a verím, že tak učinia aj ďalší poslanci.

Chcela by som sa však vo svojom vystúpení dotknúť čl. 10, otázky zodpovednosti právnických osôb. Na pôde tohto parlamentu, ako aj v masovokomunikačných médiách v súvislosti s prijímaním Trestného zákona a Trestného poriadku boli veľké diskusie o zakotvení zodpovednosti právnických osôb za trestný čin. Jedna časť poslancov jednoznačne zastávala stanovisko, že takéto zakotvenie v Trestnom zákone nie je potrebné. Veľmi striktne bývalý minister spravodlivosti presviedčal tento parlament, že takéto zakotvenie Európska únia alebo aj Rada Európy od nás vyžaduje. Preto si dovolím vašu pozornosť upriamiť na čl. 10 ods. 2, zodpovednosť právnických osôb, kde sa uvádza, že podľa zásad právneho poriadku zmluvnej strany zodpovednosť právnických osôb môže byť trestnoprávna, to je prvá alternatíva, občianskoprávna, to je druhá alternatíva, alebo administratívnoprávna. Tieto tri možnosti sú rovnocenné a nikde nie je uvedená povinnosť, že musí byť aj trestnoprávna zodpovednosť. Slovenská republika patrí medzi právne systémy, kde v rámci správneho práva alebo, ak chcete, administratívneho práva je široká paleta možností vyvodenia zodpovednosti na úrovni administratívnoprávnej zodpovednosti. Dokonca sankcia podľa noriem správneho práva za porušenie zodpovednostného systému právnickou osobou je oveľa vyššia, ako umožňuje trestné právo. Preto chcem opätovne poukázať na túto skutočnosť, že tento dohovor neukladá, ak by bola, takú povinnosť. Potom by muselo byť uvedené, že zodpovednosť podľa právneho poriadku zmluvnej strany, právnickej osoby, môže byť občianskoprávna alebo administratívnoprávna, avšak musí byť zároveň trestnoprávna. Ak by takto znel odsek 2, potom by som prijala stanovisko a požiadavky, že náš Trestný zákon musí zakotvovať trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb. Myslím, že upriamenie pozornosti na tento bod zmluvy dáva systémové poznatky pre spätné zhodnotenie určitých diskusií tejto ctenej poslaneckej snemovne. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Lipšic. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Nech sa páči, pán poslanec.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Priznám sa, som trochu fascinovaný vystúpením pani poslankyne. Nejde mi logicky dokopy, ak jeden dohovor Rady Európy nevyžaduje trestnú zodpovednosť, či z toho vyplýva, že naše záväzky voči Európskej únii ju nevyžadujú. A je veľký rozdiel medzi Európskou úniou a Radou Európy. A musím povedať, poslanci mali k dispozícii list nášho veľvyslanca pri Európskej únii, keď sa rokovalo o trestných kódexoch, podľa ktorého je výklad bruselských orgánov v smere zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb. S tým Rada Európy nemá nič spoločné. S tým má niečo spoločné Európska únia. To je prvá poznámka.

Druhá poznámka. By som sa rád opýtal pani kolegyne Tóthovej, aký predpis administratívnoprávny alebo občianskoprávny sankcionuje právnické osoby pre terorizmus, korupciu, prechovávanie detskej pornografie, keby mi vedela označiť nejaký právny predpis aj v oblasti občianskeho alebo správneho práva, ktorým podľa jej názoru máme splnené svoje záväzky. Ja sa priznám, že som taký právny predpis v našom poriadku nenašiel. Možno som slabo hľadal. Takže by som poprosil, ak pani kolegyňa bude reagovať, aby ma naviedla na správny zákon. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Pani poslankyňa bude reagovať.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Chcem ubezpečiť, že rozhodne si uvedomujem rozdiel medzi Radou Európy a Európskou úniou, pretože najmenej osem rokov, takmer osem rokov som musela v rámci plnenia svojich funkcií tieto orgány navštevovať a s nimi komunikovať. To je prvá poznámka.

Druhá poznámka. Keďže ide o faktickú poznámku, nemôžem vám do hĺbky odpovedať o liste Európskej únie, ale odkazujem na stanovisko Slovenskej komory advokátov, kde v dennej tlači vám, pán bývalý minister, jasne uviedli pravý zmysel toho listu, na ktorý sa vy odvolávate. A jasne uviedli na základe kontaktov, že táto povinnosť pre nás je fakultatívna, ale nie povinná, obligatórna.

A pokiaľ ide o uvedené trestné činy, vážený pán poslanec, ja si myslím, že pri týchto trestných činoch treba ísť priamo na fyzické osoby, aby sa za previnenie fyzickej osoby nelikvidovali určité právnické osoby, ktoré o tejto činnosti nemusia mať vedomosť. Napr. korupčné správanie vedúceho pracovníka alebo štatutárneho zástupcu je možné riešiť a nielenže je to možné, ale aj povinné riešiť podľa Trestného zákona, volajúc na zodpovednosť fyzickú osobu, a nie právnickú osobu, kde vlastne sa v množine... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP