Čtvrtek 7. září 2006

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či každý využil svoje právo voliť. Veľmi pekne ďakujem. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a zároveň vyhlasujem prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím, keby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní vyhlásením výsledkov volieb.

Dovoľte, vážené kolegyne, kolegovia, aby som vás ešte raz požiadal, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Budeme pokračovať v rokovaní.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme teda v rokovaní. Prosím poverených overovateľov, aby nám oznámili výsledky volieb. Najskôr prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledok tajného hlasovania o voľbe riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

Smiem sa spýtať, je v sále overovateľ, ktorý nám prednesie výsledky tajného hlasovania o voľbe Národného bezpečnostného úradu? Poprosím ešte o chvíľu strpenia.

Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím povereného overovateľa, aby nás oboznámil s výsledkom tajného hlasovania o voľbe riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

J. Babič, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, páni poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku tajného hlasovania na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Na tajné hlasovanie o návrhu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali a zistili, že o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Zo 139 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Františka Blanárika hlasovalo za 90 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov. Na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol František Blanárik zvolený za riaditeľa Národného bezpečnostné úradu. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, vážený pán poslanec.

Dovoľte mi konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní pána Františka Blanárika za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

Zároveň mi dovoľte pripomenúť, v zmysle predloženého uznesenia o schválení tejto voľby funkčné obdobie zvoleného riaditeľa začína plynúť dňom zániku funkcie doterajšieho riaditeľa, to znamená 16. septembrom 2006.

Vzhľadom na to, že overovatelia ešte potrebujú krátky čas na spočítanie... Máme? Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec. Takže, ak dovolíte, dávam slovo poverenému overovateľovi, aby oznámil výsledok tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu. Nech sa páči, pán poslanec.

J. Babič, poslanec: Vážený pán predsedajúci, zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 7. septembra 2006.

Na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 140 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu slovenskej republiky nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a 139 platných.

Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Milana Čiča hlasovalo za 70 poslancov, proti 61, zdržalo sa hlasovania 8. Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nebol zvolený kandidát Milan Čič.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi poslancovi za predloženie výsledku tajnej voľby na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu.

Konštatujem, že Národná rada nenavrhla prezidentovi Slovenskej republiky pána Milana Čiča za kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Pani poslankyne, páni poslanci, v rokovaní pokračujeme

návrhom na voľbu členov Rady Slovenskej televízie (tlač 38).

Návrh ste dostali ako tlač číslo 38. Prosím predsedu výboru pre kultúru a médiá poslanca Pavla Minárika, aby návrh uviedol. Poprosím o krátke strpenie. Áno, návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, tlač 38.

P. Minárik, poslanec: Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovoľte, vážené kolegyne a kolegovia, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá... (Smiech.) (Potlesk.) O návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii sa 31. marcom 2006 skončilo funkčné obdobie piatim členom Rady Slovenskej televízie. Sú to Bachletová, Eva, Birová, Mária, Černý, Vladimír, Slovák, Marián, Somody, Alfréd. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, § 9 odsek 2 zákona predložili Výboru Národnej rady pre kultúru, médiá návrhy kandidátov na členov rady. Do ustanoveného termínu výbor dostal návrhy kandidátov na členov rady tak, ako sú uvedené v tlači 38. Nebudem tie mená čítať, pretože tlač máte pred sebou.

Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a konštatoval, že kandidáti pod poradovými číslami 1 až 36 spĺňajú všetky podmienky a náležitosti. Predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 10 ods. 2 až 6 zákona č. 16/2004 Z. z. U kandidátov uvedených pod poradovými číslami 3, 18, 22...

M. Číž, podpredseda NR SR: Poprosím vážených kolegov pána poslanca Minárika z opozície o kľud v sále.

P. Minárik, poslanec: U kandidátov 3, 18, 20, 27 a 32 je možná kolízia s § 10 ods. 5 uvedeného zákona. Podľa obchodného registra sú štatutárnymi zástupcami firiem. Kandidáti pod poradovými číslami 37, 38 a 39 nesplnili podmienky, pretože prví dvaja neboli navrhnutí takými organizáciami, ktoré sú vymenované v § 9 ods. 2 zákona a posledný, pani pod poradovým číslom 39 doručila, teda odoslala, priamo ona, po termíne, ktorý bol 15. augusta. Ja sa tu ospravedlňujem. Pri prepise tam vznikla taká nepríjemnosť, že je tam 145. august. Ale tá prihláška bola po termíne. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností prijal uznesenie č. 5 zo 4. septembra 2006, v ktorom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby konštatovala, že podľa § 12 odsek 1 písm. a) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii sa dňom 31. marca 2006 skončilo funkčné obdobie piatim členom Rady Slovenskej televízie, po druhé, zvoliť podľa § 9 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii päť členov Rady Slovenskej televízie z kandidátov navrhovaných, tak ako sú vo vašej tlači, uskutočnila voľbu tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku a uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov päť z navrhovaných kandidátov. Do druhého kola postúpia tí kandidáti, ktorí v prvom kole neboli zvolení a získajú najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov druhého kola je dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Toto je aj v súlade s novoschváleným volebných poriadkom pre voľbu a odvolávanie iných funkcionárov, ktorý sme prijali, myslím si, že predvčerom. To je z mojej strany všetko, pán predsedajúci. Nech sa páči, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán predseda, poprosím zaujať miesto pre navrhovateľa, vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, čo sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, ďakujem, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce sa vyjadriť ešte pán navrhovateľ? Nie, ďakujem pekne.

Vážené kolegyne, kolegovia, v prípade, že nebudú zvolení všetci piati členovia Rady Slovenskej televízie, vykoná sa aj druhé kolo voľby, do ktorého postupujú kandidáti s najväčším počtom hlasov, a to dvojnásobok počtu členov, ktorý treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najväčší počet hlasov. Znovu vám chcem pripomenúť, že platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva za najviac u piatich kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená, alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Prosím opäť všetkých navrhovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime, prosím, k vykonaniu tajného hlasovania.

(Akt tajného hlasovania.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, len chcem, predsa len pravdepodobne som nedal úplne presnú informáciu. V prípade, že sa nezvolia kandidáti v prvom kole, uskutočníme dnes aj druhú voľbu. Vyplýva to tak z rokovacieho poriadku. (Šum v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, chcem sa vás opýtať, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať.

Poprosím, ešte nechávam tri minúty na to, aby ten, ktorý nehlasoval, aby išiel uplatniť svoje volebné právo.

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, uplatnil každý svoje volebné právo? Ak áno, vyhlasujeme voľby za ukončené. Ďakujem.

M. Číž, poslanec NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som poprosil, keby ste s dostavili do sály vzhľadom na to, že máme niektoré komplikovanejšie veci, ktoré potrebujeme prerokovať, potrebujeme zistiť, či sme uznášaniaschopní, keby ste boli taký dobrí, že by ste sa dostavili do rokovacej sály.

Vážené kolegyne, kolegovia, opticky sme uznášaniaschopní poprosím vás, ešte 5 minút, keby ste zotrvali na svojich miestach, ďakujem pekne.

Ďakujem za porozumenie a trpezlivosť, vážené kolegyne, kolegovia potrebujeme ešte desaťminútovú prestávku, poprosím vás, keby ste zotrvali v priestoroch, buď tu, alebo vedľa, pretože potrebujeme ešte rokovať, rozhodnúť niektoré dôležité záležitosti. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať, poprosím povereného overovateľa, aby nám oznámil výsledky voľby.

J. Podmanický, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 7. septembra 2006. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 21 neplatných a 118 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení Martin Kákoš, Ingrid Fašiangová a Ivan Králik. Nakoľko nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenskej televízie, vykoná sa druhé kolo voľby, do ktorého postupujú kandidáti s najväčším počtom hlasov a to dvojnásobného počtu členov, ktorých treba zvoliť. Na základe uvedeného do druhého kola postupujú Erzsébet Dolník, Pavol Holeštiak, Jozef Horváth, Naďa Lazarová.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Konštatujem, že Národná rada v tajnom hlasovaní zvolila pána Kákoša, pani Fašiangovú a pána Králika za členov Rady STV. V zmysle oznámeného postupu budeme pokračovať v rokovaní schôdze opakovanou, alebo druhým kolom voľby, tak ako ho uviedol pán overovateľ.

Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o trpezlivosť, aby mohli technici pripraviť nový hlasovací lístok pre druhé kolo voľby. Chcem využiť túto situáciu a čas na to, aby som všetkých opätovne upozornil na spôsob vyplnenia hlasovacieho lístku. Vysoký počet neplatných lístkov z prvého kola voľby ukazuje, že pravdepodobne nie každý z vás si uvedomil, že musíte pri každom mene označiť vašu voľbu, to znamená u každého kandidáta musí byť jasne označené vaše stanovisko. Buď za, alebo proti, alebo ste sa zdržali. Ďakujem pekne.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k opakovanej voľbe členov Rady Slovenskej televízie. Ako už bolo oznámené, na základe výsledkov tajného hlasovania do opakovanej voľby postúpili kandidáti tak, ako boli uvedení pri správe overovateľa. Budeme voliť a upozorňujem na to už klasicky, na volebnom lístku, ktorý nebude spracúvaný elektronickým spôsobom, to znamená, budeme používať krúžkovanie danej alternatívy. Požiadam vás, aby ste označili u každého kandidáta svoju voľbu. Alternatívu za je možné na hlasovacom lístku označiť najviac u dvoch kandidátov. Volíme už len dvoch kandidátov do Rady Slovenskej televízie. Poprosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

(Akt tajného hlasovania.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať či každý využil svoje právo voľby. Ešte raz, pani poslankyne, páni poslanci, využil každý svoje právo voľby? Ak áno, uzatváram tieto voľby. Ďakujem.

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Poprosím povereného overovateľa pána poslanca Podmanického, aby informoval o výsledku tajného hlasovania za členov Rady Slovenskej televízie.

J. Podmanický, poslanec: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o zápisnici z tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 131 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu členov Rady Slovenskej televízie nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 131 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné.

Zo 127 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Erzsébet Dolník hlasovalo za 45 poslancov, proti 66 poslancov, zdržalo sa hlasovania 16 poslancov. Pri voľbe Pavla Holeštiaka hlasovalo za 81 poslancov, proti 34 poslancov, zdržalo sa hlasovania 12 poslancov. Pri voľbe Jozefa Horvátha hlasovalo za 31 poslancov, proti 69 poslancov, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov. Pri voľbe za Naďu Lazarovú hlasovalo za 81 poslancov, proti 33 poslancov, zdržalo sa hlasovania 13 poslancov. Na voľbu členov Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení Pavol Holeštiak a Naďa Lazarová.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán overovateľ. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní zvolila kandidátov Holeštiaka a Lazarovú za členov Rady Slovenskej televízie.

Dámy a páni, končím rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vyhlasujem 4. schôdzu za skončenú. Ďakujem vám pekne. Dovidenia.

(Ukončenie rokovania 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o 18.52 hodine.)

 

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP