Čtvrtek 7. září 2006

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Ďalšia otázka je od pána poslanca Csákyho tiež pre vás a znie: "Vážený pán minister, kedy sa začne konečne realizácia obchvatu okolo obce Figa na južnej rýchlostnej komunikácii?"

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Myslím, že som odpovedal v tej otázke 7, ale projekt Figa - obchvat bol schválený ministerstvom dopravy na spolufinancovanie zo Štrukturálneho fondu európskeho regionálneho rozvoja na programovacie obdobie 2004 až 2006. Stavbu pripravuje Národná diaľničná spoločnosť, momentálne prebieha ten medzinárodný tender a podľa doterajších indícií by mal byť podpis zmluvy do 10. 9. 2006, možno to bude o týždeň neskôr, ale lehota viazanosti ponúk je koniec septembra, čiže do tohto termínu sa bude musieť uzatvoriť zmluva v prípade, že nebudú podané námietky uchádzačov. Zatiaľ to vyzerá tak, že ani tieto námietky nebudú a je tam dokonca veľmi priaznivá cena za tento úsek, ktorou som prekvapený aj ja, že za túto cenu sa to bude robiť, čiže ani žiadne pochybnosti nemám, že by tam bol, dochádzalo k nejakej maximalizácii ziskov, čiže nič nebráni v tom, aby táto stavba bola začatá a ukončená tak, ako som povedal v predchádzajúcej otázke.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, chcete doplňujúcu otázku? Nie. Ďakujem.

Budeme pokračovať otázkou pani poslankyne Sárközy takisto pre pána ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií: "Vážený pán minister, aký osud bude mať rýchlostná komunikácia R7?" (Šum v sále.) Pán minister, ešte kým odpoviete, vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem pekne.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Toto je citlivejšia otázka, ale, samozrejme, musíme sa aj touto zaoberať. V materiáli Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 162/2001, boli zadefinované diaľničné ťahy D1 až D4 v rozsahu 659 km a rýchlostné cesty R1 až R6 v rozsahu 874 km. V nasledujúcom materiáli Správa o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením 1051/2004, bol navrhnutý na študovanie ťah rýchlostnej cesty Bratislava - Lučenec s pracovným označením R7. To chcem zdôvodniť, povedať, že ešte to nemá ani oficiálny názov R7 a takisto R7 nemožno považovať za vládou schválený projekt a vládou schválenú súčasť siete rýchlostných ciest. V zásade, ako som už odpovedal na otázku č. 7, náš rezort pripraví na rokovanie vlády v roku 2007 nový aktuálny program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na ďalšie obdobie a v tomto materiáli budú zhodnotené reálne možnosti financovania programu, priority, reálne dopravné potreby a vypracovaná štúdia aj tohto ťahu s pracovným označením R7. O predmetnej otázke náš rezort rozhodne na základe posúdenia uvedených aspektov.

Chcem len zagarantovať to, že budeme v plnej miere brať do úvahy uplatnenie koeficientu IRR. Je to taký vzťah medzi efektivitou výstavby, jej potrebou, nehodovosťou aj vlastnou cenou a ak nám tento koeficient vyjde priaznivo z celého diapazonu Slovenska, ak teda potreba tohto ťahu R7 vznikne pozitívnejšie ako niektorých iných ciest, ja určite sa zasadím za to, aby sa tento úsek zaradil do projektu výstavby diaľnic na Slovensku. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa, doplňujúca otázka? Nech sa páči.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem za vašu odpoveď. Túto otázku som položila okrem iného aj preto, že tá situácia na tejto ceste, a keď beriem len tú časť od Dunajskej Stredy do Bratislavy, je takmer neudržateľná. Tí, ktorí denne cestujú z Dunajskej Stredy, zo Šamorína, ale aj z priľahlých obcí, ktoré patria do extravilánu Bratislavy, Dunajská Lužná alebo Rovinka je to za normálnych okolností cesta, ktorá by mala trvať 20 minút. V rannej a večernej špičke to trvá vyše hodiny. Takže veľmi vás prosím o to, táto cesta podľa mojich vedomostí a vy ste mi dali inú odpoveď, bola súčasťou Národného referenčného plánu, takže by som bola rada, keby to bolo zohľadnené a dostala táto cesta prioritu práve z tých dôvodov, čo som teraz uviedla.

M. Číž, podpredseda NR SR: Nech sa páči.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Uvedomujem si citlivosť tejto problematiky. Chcem len skonštatovať ešte raz to, že budeme to posudzovať na základe toho koeficientu IRR, pretože momentálne najproblematickejším úsekom na Slovensku je Žilina - Martin, kde je skoro 22 000 vozidiel za 24 hodín. Dochádza tam k smrteľným nehodám a jednoducho ten problém je podstatne väčší. Ale napriek tomu všetkému chcem ubezpečiť, že v prípade, že nám ten koeficient IRR vyjde na túto cestu priaznivejšie ako u iných, tak dáme tejto ceste prioritu s tým, že je to vzťah medzi efektivitou tej výstavby, vzťah medzi nehodovosťou, vzťah medzi cestou a to je taký zložitý mechanizmus, ale nechceme určite tento ťah dávať do zabudnutia a chceme mu dať plnú váhu s tým, že v Národnom strategickom referenčnom rámci ťah R7, samozrejme, ostáva, ale cítim aj vašu otázku, že by ste to chceli, aby to začalo zajtra, pozajtra, ale Národný strategický referenčný rámec je na roky 2007 až 2013. Čiže, ona spokojne môže sa začať pripravovať až voľakedy v 2012, čo by som tiež nechcel. Určite budeme sa týmto zaoberať a do nového aktualizovaného projektu výstavby diaľnic zhodnotíme aj túto situáciu a pokúsime sa ju zaradiť čo možno najskôr tak, aby bolo rovnocenne pokryté aj toto územie s ostatými časťami Slovenska.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Otázku č. 10 položil poslanec Ján Kvorka ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Viere Tomanovej. Otázka znie: "Pani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?"

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Musím povedať, že vládnym návrhom zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom konaní, sa bude poskytovať príspevok poberateľom starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a poberateľom sociálnych dôchodkov, a to tým, ktorým sú vyplácané Sociálnou poisťovňou. Okrem tejto skupiny budú poberateľmi príspevku k dôchodku aj poberatelia dôchodkov poskytovaných zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov priznaných podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré vyplácajú príslušné orgány silových rezortov.

Pokiaľ ide o týchto poberateľov, bude sa vyplácať tým poberateľom, ktorí majú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a ktorých suma či dôchodku alebo pri súbehu viacerých dôchodkov nepresiahne sumu 10 345 korún. Súčasne sú ustanovené pásma výšky, a to 20, 40 a 60 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pričom výška príspevku by mala byť rozdielna, a to, samozrejme, v závislosti od výšky dôchodku. Malo by to byť 2 000 korún, 1 750 korún a 1 500 korún. Pri stanovovaní výšky týchto príspevkov sme vychádzali, samozrejme, zo skutočnosti, že prvá skupina dôchodcov či už starobných dôchodcov, poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov má v rámci pomoci v hmotnej núdzi aj ďalšiu pomoc, o ktorú sa teda môžu uchádzať.

Ďakujem za pozornosť. (Hluk v sále.)

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani ministerka. Pýtam sa pána poslanca Kvorku, či chce položiť doplňujúcu otázku. Zapnite mikrofón, prosím.

J. Kvorka, poslanec: Chcem sa poďakovať pani ministerke. Jej odpoveď bola dostačujúca. Už nemám doplňujúcu otázku. Ďakujem.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem veľmi pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Otázku č. 11 položil pán poslanec Kvorka, ale tá otázka je totožná, takže pravdepodobne pán poslanec netrvá na tom, aby odpovedala na ňu pani ministerka. Rovnako otázka č. 12, ktorú položila pani poslankyňa Laššáková, je totožná.

Takže, ak dovolíte, by sme prešli - ešte máme sedem minút - na otázku č. 13, ktorú položila pani poslankyňa Monika Smolková ... (Je pani poslankyňa Monika Smolková v sále? Ďakujem.) ... ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu a táto otázka znie: "V Programovom vyhlásení vlády ste deklarovali prijatie účinných opatrení na ochranu cestnej siete pred neúmerným preťažovaním a poškodzovaním. Môžete bližšie špecifikovať, o aké opatrenia pôjde?"

Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. V súčasnosti v spolupráci s Výskumným ústavom dopravy v Žiline pripravujeme novú koncepciu výkonu úradného váženia nápravových tlakov nákladných vozidiel na území Slovenskej republiky tak, aby zabezpečovala komplexnú ochranu cestnej siete bez rozdielu, kto je vlastníkom alebo správcom. Jej základom bude výkon váženia na pevných dynamických váhach v kombinácii s mobilnými prenosnými váhami. Podkladom pre jej účinnosť bude zmena platnej legislatívy a účinnejšia spolupráca so silovými zložkami Slovenskej republiky. To sme mysleli v programovom vyhlásení vlády, pretože je to traumatický bod vhodného budúceho prevádzkovania diaľnic aj rýchlostných ciest, ako aj ciest I. a II. triedy, pretože naša legislatíva, žiaľbohu, je taká, že veľakrát sa stane, že ide zahraničný kamión, príde po rakúske hranice, idú dva, na hraniciach to preložia na jeden, pretože vedia, že na Slovensku máme v tejto oblasti banánovú republiku a preťažený kamión pokračuje cez Slovensko na sever. Tie nápravové tlaky nám tak ničia naše cesty, že vznikajú tie neúmerne veľké koľaje a jednoducho je to, niekde to hraniční aj s bezpečnosťou cestnej premávky. Z politického hľadiska si myslím, že máme teraz podstatne väčší priestor na to, aby sme sa dohodli. Myslím tým konkrétne ministerstvo dopravy a ministerstvo vnútra. O dva týždne pán minister vnútra, ešte o tom nevie, ale mu to poviem, by sme mali mať stretnutie na úrovni ministrov, aby sme odstránili veľa takýchto bodov k lepšej koordinácii a lepšej spolupráci medzi ministerstvom dopravy a ministerstvom vnútra, aby sa nedialo to, čo sa deje teraz. Jednoducho, musíme tú spoluprácu naladiť úplne inak, pretože silová zložka sama nevie kamión odvážiť a zase naše zložky vedia kamión odvážiť, ale nevedia ho nejako lepšie pokutovať a nejaké lepšie represie tam dať. Momentálny stav je taký, a to tí Turci, Bulhari a všetci, čo ničia naše cesty preťaženými kamiónmi, veľmi dobre vedia, že my vieme dať iba pokutu a on sa usmeje, resp. pokutu ako zahraničný nezaplatí. Tú pokutu vieme dať vtedy, keď donesieme mobilné váhy Národná diaľničná spoločnosť, ktoré máme a vieme to robiť a je pri tom aj policajt, ktorý tento úkon zabezpečí. Problém je ten, že musíme mať v zákone zadefinovaný tvrdý represívny postih v prípade, že nájde sa preťaženie nápravového tlaku na kamióne, tento kamión musí byť odstavený a posúdené toto vozidlo ako nespôsobilé cestnej premávky. Tým pádom nemôže pokračovať v doprave a v doprave môže pokračovať až vtedy, keď bude spôsobilé cestnej premávky, to znamená, nápravový tlak bude taký, aký povoľuje norma a aký povoľuje konštrukcia tej dopravnej cesty, po ktorej on ide. Je nám jedno, či tam bude viezť banány, ktoré sa pokazia. Jednoducho, bude musieť zavolať druhý kamión z Turecka, rozložiť ten náklad aj na ten druhý a keď sa toto stane dva - trikrát, tak už si všetci veľmi rýchlo rozmyslia a, samozrejme, tie koľajnice po tých cestách budú odstránené.

Takto na pohľad sa to zdá veľmi jednoduché, ale je za tým kus roboty ohľadne legislatívy, ohľadne aproximácie tej legislatívy aj súladu so smernicami Európskej komisie, ale budeme na tom pracovať a myslím si, že do roka vyriešime aj tento problém ohľadne preťažovania našich ciest nápravovými tlakmi, neúmernými nápravovými tlakmi kamiónovej dopravy. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Chcem sa opýtať pani poslankyne Smolkovej, či chce dať doplňujúcu otázku. Nechce.

Takže pristúpime ešte k otázke č. 14, ktorú položila pani poslankyňa Anna Szögedi ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pánovi Vážnemu. Otázka znie: Vážený pán minister, kedy sa začne konečne realizácia obchvatu okolo obce Figa na južnej rýchlostnej komunikácie. Opäť sme na tú otázku odpovedali. Takže pravdepodobne, ďakujem pekne, pán minister.

Tak musíme pristúpiť k otázke č. 15, ktorú položil pán poslanec Tibor Lebocký ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky Miroslavovi Jureňovi a otázka znie: "Ako plánujete pomôcť neštátnym subjektom, ktoré sú rozhodnutiami štátnej správy životného prostredia obmedzované pri obhospodarovaní vlastného majetku v chránených územiach a v dôsledku meškania v spracovaní kalamity sú potenciálnym zdrojom ohrozenia zdravých lesov škodlivým hmyzom a požiarmi."

Nech sa páči, pán minister.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: To bolo otázka, na ktorú som už odpovedal.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Takže pristúpime k otázke č. 16. Otázku položil pán poslanec Pelegrini ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu. Otázka znie: "V akom štádiu sú práce na úseku R1 Beladice - Tekovské Nemce, ktorý býva často označovaný aj ako cesta smrti. Bude dodržaný pôvodný harmonogram výstavby a ako bude tempo jeho plnenia ovplyvnené úspornými opatreniami v štátnom rozpočte v rámci kapitoly MDPT SR?"

Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Tak ako som predtým povedal v zmysle materiálu Správa o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením 1051 z novembra 2004, bola stavba R1 Beladice - Tekovské Nemce navrhnutá na začatie v roku 2006. Žiaľbohu, stav prípravy tejto stavby je v súčasnosti na úrovni vypracúvania dokumentácie pre územné rozhodnutie. To znamená, je v plienkach a dokumentácie stavebného zámeru a bude posunutá na výkon štátnej expertízy. Z toho, čo som skonštatoval, je zrejmé, že stavbu v roku 2006 nebude možné začať. Napriek tomu všetkému Národná diaľničná spoločnosť má jednoznačný a rázny pokyn, aby túto stavbu pripravila na začatie v roku 2008. Náš rezort má zatiaľ začať stavbu čo najskôr. Navyše je stavba zaradená do navrhovaného plánu na spolufinancovanie zo štrukturálneho fondu ERDF - Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v zmysle pripravovaného operačného programu doprava pre roky 2007 až 2013 a tak bude zabezpečené aj plnohodnotné financovanie tejto stavby.

Tohtoročné opatrenia v rozpočtovej kapitole ministerstva dopravy sa nedotknú tejto stavby. Jej začatie výstavby závisí len od schopností investora v tom časovom slede, ktorý som povedal, pripraviť túto stavbu na realizáciu a stavba by teda mala byť začatá v 2008 a ukončená v 2010. Uvedomujeme si, lebo aj toto je jeden z najexponovanejších úsekov, tak ako som predtým povedal medzi Martinom a Žilinou, je takýto problém na tomto úseku ...

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážený pán minister, prepáčte, ale ďakujem pekne. Čas určený na hodinu otázok uplynul, preto, vážené kolegyne, kolegovia, končím tento bod programu.

Vzhľadom na to, že po skončení tohto bodu spravidla ešte páni poslanci zvyknú konzultovať s ministrami a plus potrebujeme prepnúť technické zariadenie, takže vyhlasujem veľmi krátku 5-minútovú technickú prestávku, po ktorej pokračujeme v ďalšom programe.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

 

 

 

 

Tretí deň rokovania

4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

7. septembra 2006 o 15.18 hodine

 

M. Číž, podpredseda NR SR: ...v sále, aby sme mohli pokračovať v ďalších bodoch programu.

Budem informovať. Ak to bude možné, potom v ďalšom rokovaní po hodine otázok dáme väčšiu, 15-minútovú prestávku na nevyhnutné rozhovory, ako sa ukazuje, s členmi vlády. Ale teraz postupne, poprosím, ukončovať tieto rozhovory a zaujať miesto v sále.

Páni kolegovia, dôrazne vás prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále. Uteká nám neproduktívne čas. Prosím, aby ste zaujali svoje miesta. Poprosil by som všetkých pánov poslancov, osobitne pána poslanca Minárika, aby zaujal svoje miesto v rokovacej sále. Ale skutočne poprosím, vážené kolegyne, naozaj, páni poslanci vpredu, prosím, zaujmite miesta v rokovacej sále.

Pokračujeme v rokovaní našej schôdze bodom

interpelácie poslancov.

Úvodom chcem pripomenúť, že podľa § 129 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku ústne prednesenie interpelácie nezbavuje poslanca povinnosti odovzdať svoju interpeláciu písomne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Písomne sa do bodu interpelácie neprihlásil nikto, pýtam sa preto, či chce niekto z poslancov predniesť interpeláciu ústne. Konštatujem, že nikto.

Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem tento bod programu za skončený.

Ďalej v rokovaní pokračujeme

návrhom Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov.

Nakoľko podľa schváleného programu už nasledujú len tajné hlasovania, o tomto bode programu by sme mali hlasovať ihneď po jeho prerokovaní. Návrh zahraničného výboru ste dostali ako tlač 64. Prosím predsedu Zahraničného výboru Národnej rady poslanca Borisa Zalu, aby tento návrh zákona uviedol. Pán poslanec Zala, nenachádza sa v sále? Poprosím o sekundu strpenia, vážené kolegyne.

Vážené kolegyne, žiaľ, pán predseda výboru má drobné problémy, nemá okuliare, ak by ste s tým súhlasili... Je potrebné, poprosím vás o strpenie, päťminútovú prestávku.

Takže nech sa páči, pán predseda, uveďte predmetný materiál, prosím.

B. Zala, poslanec: Vážení kolegovia, ospravedlňujem sa, mal som nejaké rozhovory ešte vonku. Predkladám návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady za vedúcich stálych delegácií do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov. Máte pred sebou, tlač č. 64.

Ide o vymenovanie do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, Parlamentného zhromaždenia NATO, Parlamentného zhromaždenia Stredoeurópskej iniciatívy, Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Parlamentné zhromaždenie Západoeurópskej únie a Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie.

Rozloženie do príslušných delegácií je výsledkom rokovaní politického grémia Národnej rady. Dovoľte mi zároveň, aby som v túto chvíľu ako spravodajca odporučil, aby sa o vymenovaní delegácií hlasovalo verejne a naraz spolu po schválení, samozrejme, prípadných pozmeňujúcich návrhov v diskusii. Ďakujem, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem predsedovi Zahraničného výboru Národnej rady poslancovi Zalovi za uvedenie návrhu. Vážené kolegyne, kolegovia otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy, Ako prvý predseda zahraničného výboru pán poslanec Zala.

B. Zala, poslanec: Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som na základe rozhovorov a stanovísk jednotlivých poslaneckých klubov dal pozmeňujúce návrhy k návrhu, ktorý máte pred sebou, kde navrhujem za riadneho člena delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy poslanca J. Berényiho za SMK a za náhradníka poslanca Milana Urbániho, Ľudová strana HZDS. Ďalej za člena Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia poslanca Pavla Freša z SDKÚ namiesto pána poslanca Róberta Madeja. Môžem oznámiť, že všetci poslanci s touto zmenou súhlasia, takže je v súlade s ich predstavami. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Rafaj, Rafael. Nech sa páči.

R. Rafaj, poslanec: Dámy a páni, v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany a so súhlasom poslancov za SNS, ktorých sa táto zmena bude týkať, navrhujem výmenu v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, namiesto uvedeného Jozefa Rydla Sergeja Chelemendika a v časti 4 Parlamentné zhromaždenie OBSE namiesto pána poslanca Sergeja Chelemendika prosím uviesť pána poslanca Jozefa Ďuračku. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalším prihláseným je pán Stanislav Janiš. Nech sa páči, máš slovo. Nie? Ďakujem. Vzdáva sa. Takže potom nech sa páči, pán poslanec Bárdos, Gyula.

Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte, aby som sa vyjadril k tejto nominácii alebo k týmto nomináciám. Pán predseda výboru, keď uviedol tento materiál, hovoril o dohode na politickom grémiu. Bola by to pravda vtedy, keby tie nominácie boli tak schválené, ako sme sa dohodli. Áno, jedna korekcia, ktorú urobil pán predseda výboru, je v poriadku, lebo náš poslanecký klub navrhol za člena Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Józsefa Berényiho a to je v poriadku, ale my sme mali ako náhradníka nominanta Ivána Farkasa. A podľa tých dohôd ten pomer, počet, teda členov tri ku dvom a pri náhradníkoch dva ku trom a tým pádom, tá zmena, ktorú ste urobili, to je v poriadku, ale to je iba čiastkové riešenie. Ja by som chcel podľa tej pôvodnej dohody, aby náhradníkom bol Iván Farkas za SMK. Áno, ako pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Len by som rád vytvoril pre korektnosť, len ten písomný, ten návrh musí každý, ktorý je, o ktorom sa má hlasovať, musí predložený byť písomne, takže porosím v dohľadnej dobe, aby bol predložený aj písomne a doručený navrhovateľovi. Pán poslanec Bárdos, poprosím, písomne treba tieto návrhy, lebo každý návrh musí byť písomne, áno? Písomne. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem.

Ďakujem pekne, vystúpili všetci páni poslanci, ktorí sa prihlásili do rozpravy, pýtam sa navrhovateľa pána poslanca Zalu, či chce zaujať stanovisko k navrhovaným pozmeňujúcim návrhom.

Ďakujem teda veľmi pekne, pristúpime k hlasovaniu o tomto bode programu. Pardon. Nech sa páči, pani poslankyňa Laššáková s procedurálnym návrhom.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. V mene troch poslaneckých klubov Smeru - Sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany a Ľudovej strany HZDS podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme z programu tejto schôdze Národnej rady vypustili bod 34, návrh na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa a voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa zaradili na program októbrovej schôdze. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Pýtam sa, či je s týmto návrhom všeobecný súhlas. Nie. Dobre. Nech sa páči, s faktickou poznámkou pán poslanec, s faktickou k čomu, pán poslanec? S procedurálnym? Nech sa páči, zapnite pánovi Mikloškovi mikrofón s možnosťou podať procedurálny návrh.

F. Mikloško, poslanec: Pán predsedajúci, rád by som vedel, že ak tento bod programu má ísť na budúcu schôdzu, ako to bude poprípade s novými kandidátmi? Pretože to nie je také jednoduché, tu boli normálne termíny. Či máte na mysli aj to, že sa môžu prihlásiť noví kandidáti, lebo to asi nebude celkom také samozrejmé.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, no nerozumiem, k čomu je ten procedurálny návrh, celkom vaše vystúpenie nemalo, ale pokiaľ sme konzultovali túto vec, tak jednoznačne sa vychádza z toho, že sa bude pracovať s navrhnutými kandidátmi.

Dobre, ďakujem pekne, vážené kolegyne, prosím, ideme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Jany Laššákovej, prezentujme sa a hlasujme.

(Hlasovanie.) Vážené kolegyne, kolegovia, prítomných 121 poslancov, za návrh 73 poslancov, proti 35 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

Tento návrh sme schválili.

Ďakujem pekne za hlasovanie. Teraz teda poprosím pána poslanca Zalu, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie o jeho materiáli.

B. Zala, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Čiže ešte raz by som, najprv by sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch, chceme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch jednotlivo alebo naraz o všetkých pozmeňujúcich návrhoch? Naraz? Ja navrhujem naraz. Čiže zopakujem ešte raz všetky pozmeňujúce návrhy. Za riadneho člena delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy poslanec Józef Berényi, za náhradníka poslanec Milan Urbáni, v tom istom Parlamentnom zhromaždení rady Európy miesto pána poslanca Berényiho pán poslanec Iván Farkas. Za člena Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia poslanca Pavla Freša namiesto poslanca Róberta Madeja a výmena, návrh na výmenu, kde v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy namiesto pána poslanca Rydla pán poslanec Chelemendik a namiesto pána poslanca Chelemendika v parlamentnom zhromaždení OBSE pán poslanec Jozef Ďuračka. To sú všetky pozmeňovacie návrhy. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať.

M. Číž, podpredseda NR SR: Áno, ak dovolíte, pán navrhovateľ, len sa pýtam, či hlasovanie o všetkých návrhoch a v prípade ich schválenia bude návrh kompatibilný a dodržíme počty, ktoré máme stanovené.

B. Zala, poslanec: Máme. Máme.

M. Číž, podpredseda NR SR: Áno? Počty členov a náhradníkov sú stanovené fixne, prosím.

B. Zala, poslanec: Náhradníci sú Angyalová, Devínsky, Paška, Farkas, Brocka, Urbáni.

M. Číž, podpredseda NR SR: To je 6. Vážené kolegyne, kolegovia, päťminútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Aby sme zjednodušene vyriešili túto otázku, chcem vás informovať, že ako navrhnutý člen do Parlamentného zhromaždenia Európy sa vzdávam svojej účasti v tejto zahraničnej delegácii a poprosím pána Borisa Zalu, aby informoval o konzekvenciách, ktoré vyplývajú z toho, že sa vzdávam svojho členstva, aby navrhol za mňa náhradu do delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

B. Zala, poslanec: Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja si myslím, že dospeli sme teda k určitej dohode, v ktorej prejavil mimoriadnu veľkorysosť podpredseda parlamentu pán doktor Číž, že sa vzdal svojho riadneho členstva, v tom prípade by som navrhoval pozmeňujúci návrh, aby pani poslankyňa Edita Angyalová sa stala riadnou členkou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Týmto posunom sa dostaneme do polohy, v ktorej bude 5 riadnych členov a 5 náhradníkov a tým pádom dáme zadosť zákonu, ktorý nám to určuje. Čiže ak mám prečítať celkové zloženie, vedúci delegácie Boris Zala, členovia Eduard Kukan, Sergej Chelemendik, Edita Angyalová a József Berényi. Náhradníci Milan Urbáni, Ferdinand Devínsky, Jaroslav Paška, Iván, Farkas a Július Brocka. Dúfam, že teraz je to v poriadku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán predseda, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu za týchto okolností. Potom môžeme pracovať s vaším návrhom, pán poslanec, že budeme hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch naraz. Takže, vážené pani kolegyne a kolegovia, poprosím, keby ste zaujali miesta. Pokračujeme ďalej v rokovaní hlasovaním o predloženom návrhu. Hlasujeme spolu o všetkých pozmeňujúcich návrhoch ktoré predložili zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. (Hlasovanie.)

Prítomných 128 poslancov, za 126 poslancov, proti 1 poslanec, nehlasoval 1 poslanec.

Predložený návrh sme schválili.

Vážené kolegyne, kolegovia, teraz budeme hlasovať o zložení delegácie poslancov Národnej rady v príslušných orgánoch, zahraničných a európskych. Prezentujeme sa a hlasujeme. (Hlasovanie.)

Prítomných 131 poslancov, za 131 poslancov.

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov.

Ďakujem, pán predseda.

Poslankyne, páni poslanci, pred tým ako pristúpime k rokovaniu o nasledujúcich bodoch programu, navrhujem takýto postup, je to aj záverom poslaneckého grémia. Ideme teda hlasovať o kandidátovi na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu a ideme hlasovať o kandidátovi na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Po ich odôvodnení a rozprave bude vykonáme naraz voľby na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré budú farebne rozlíšené. Po sčítaní hlasov a vyhlásení výsledkov tajného hlasovania o týchto návrhoch by sme vykonali voľbu členov Rady Slovenskej televízie. Vzhľadom na veľký počet kandidátov na členov by spočítavania hlasov klasickým spôsobom bolo veľmi obťažné, preto túto voľbu navrhujem vykonať na osobitnom tlačive a spočítanie hlasov pomocou technického zariadenie. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Ďakujem.

Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k rokovaniu o

návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (tlač 67).

Návrh vlády ste dostali ako tlač 67. Návrh odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky pán Róbert Kaliňák. Prosím, pán podpredseda, ujmite sa slova.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu reaguje na skutočnosť, že doterajší riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Ing. Aurel Ugor sa v súlade s ustanovením § 71 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností sa vzdal funkcie listom doručeným predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 71 ods. 6 uvedeného zákona výkon funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu na základe dohody zaniká dňom 15. septembra 2006. V zmysle § 71 odsek 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/2204 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov riaditeľa Národného bezpečnostného úradu volí Národná rady Slovenskej republiky na návrh vlády. Vláda návrh na voľbu generálmajora Františka Blanárika na funkciu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu prerokovala 6. septembra 2006, vyjadrila s kandidatúrou súhlas a prijala uznesenie č. 748 z roku 2006. Navrhnutý kandidát spĺňa predpoklady podľa § 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vyjadrila s kandidatúrou súhlas. Dovoľte, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu. Teraz dáva slovo predsedovi osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu poslancovi Antonovi Korbovi a prosím ho, aby podal informáciu o výsledkoch prerokovania návrhu vo výbore.

A. Korba, poslanec: Ďakujem. Vážený pán presedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister. Informácia Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, tlač 67. Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 68 zo 7. septembra 2006 na prerokovanie Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Zároveň určil Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, aby pripravil informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu prerokoval návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu na svojej 3. schôdzi 7. septembra 2006. Súhlasil s ním a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť generálmajora Ing. Františka Blanárika za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Funkčné obdobie zvoleného riaditeľa začína plynúť dňom zániku výkonu funkcie doterajšieho riaditeľa, 16. septembra 2006. Iné výbory o uvedenom materiáli nerokovali. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tejto informácie. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesto, pán predseda výboru, poprosím zaujať miesto pre spravodajcu, rovnako, samozrejme, aj pána ministra. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Zrejme pán podpredseda vlády na neexistujúcu diskusiu nebude reagovať, rovnako pán spravodajca. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť.

Vážené kolegyne, kolegovia, nasledujúcim bodom, prerušujem rokovanie o tomto bode, nasledujúcim bodom je

návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 58).

Návrh a stanovisko Ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 58. Teraz poprosím povereného člena Ústavnoprávneho výboru pána poslanca Jána Babiča, aby podal Národnej rade stanovisko výboru k voľbe kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

J. Babič, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu. Od 30. apríla 2004 sú neobsadené dve miesta sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Z celkového počtu 13 je teda obsadených iba 11 miest. Po prijatí novely Ústavy v roku 2001 sa druhovo rozšírila agenda Ústavného súdu, čo následne značne zvýšilo počet prípadov prerokúvaných pred Ústavným súdom. Pretrvávajúci stav v personálnom obsadení takej významnej ústavnej inštitúcie pôsobí negatívne aj na vybavovanie agendy súdu. Národná rada listom Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať v tomto prípade štyroch. V doterajších voľbách boli zvolení traja kandidáti, vzhľadom na to treba voľbu, v ktorej sa bude voliť štvrtý kandidát. Na základe výzvy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. júla 2006 č. 562/2006 v súlade s platnou úpravou boli v termíne do 25. augusta 2006 predložené dva návrhy. Navrhovateľ generálny prokurátor Slovenskej republiky listom z 30. augusta 2006 návrh na Jozefa Vancu, sudcu Krajského súdu v Košiciach, vzal späť. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zostávajúci návrh prerokoval na svojej 3. schôdzi 4. septembra 2006. Uznesením č. 11 konštatoval, že navrhovaný Milan Čič spĺňa predpoklady ustanovené v článku 134 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. V daných súvislostiach považujem na potrebné Národnú radu informovať, že pani Darina Ličková, zvolená kandidátka z 26. mája 2004 listom z 31. 8. 2006 odvolala súhlas z kandidátky na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán predseda, poprosím vás aby ste zaujali miesto pre spravodajcu. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Chcem vám oznámiť, že nedostal som písomnú prihlášku do rozpravy, preto sa pýtam, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ďakujem pekne, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Zároveň teda vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o tom, ako budeme postupovať pri tajnom hlasovaní. Chcem vám oznámiť, že nakoľko na sudcu Ústavného súdu ako aj na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu sú navrhnutí iba po jednom kandidátovi, opakovaná voľba sa nevykoná. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, za, proti, zdržiavam sa. Pri týchto dvoch voľbách je platný len ten hlasovací lístok, na ktorom je označená len jedna z alternatív. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená, alebo ak hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Hlasovanie vykonáme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené. Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania.

(Akt tajného hlasovania.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP