Čtvrtek 7. září 2006

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Prosím teraz predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Jozefa Buriana, predsedu tohto výboru, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania správy vo výboroch.

J. Burian, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám prečítal spoločnú správu o menovom vývoji Slovenskej republiky za rok 2005.

Spoločnú správu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 22 z 27. júla 2006 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody do 4. septembra 2006.

Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ktorý pripravil spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

Výsledky rokovania výborov. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 27. júla 2006 č. 22 určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali správu o menovom vývoji Slovenskej republiky za rok 2005 s týmito výsledkami: Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu uznesenie č. 16 zo dňa 4. septembra 2006, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesenie č. 13 zo dňa 4. septembra, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesenie č. 9 zo dňa 4. septembra 2006.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré určenú správu prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie, zároveň určili Národnej rade Slovenskej republiky správu o menovom vývoji v Slovenskej republike na rok 2005 vziať na vedomie. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

Gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 a 5 schválil spoločnú správu uznesením č. 19 zo dňa 4. septembra 2006. Určil poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu výborov. Výbor ho poveril, po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenskej republiky Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy.

Ďakujem, pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem guvernérovi aj spravodajcovi, ale zároveň vzhľadom na to, že pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

správa o stave a vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005 a túto správu ste dostali ako tlač 32 a spoločnú správu máte ako tlač 32a, tak opäť poprosím pána guvernéra Národnej banky Ivana Šramka, aby túto správu uviedol.

I. Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som podľa zákona č. 747 o dohľade nad finančným trhom predniesol správu o vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005.

Národná banka prevzala od 1. januára 2006 kompetencie jednotného regulátora a orgánu dohľadu nad finančným trhom. Predkladaná správa sa týka roku 2005 a je jedným z prvých výsledkov práce jednotného dohľadu nad finančných trhom. Charakteristika slovenského finančného trhu je asi nasledujúca.

Dominantné postavenie, aj keď s klesajúcim podielom si udržal bankový sektor, ktorý tvoril až 84 % z celkového objemu aktív a spravovaného majetku finančného sektora. Okrem pohľadávok voči klientom narástol z hodnoty 442 mld. korún v decembri na 559 mld. korún a v decembri 2005, čo predstavuje medziročnú zmenu o 26 %. Silný ekonomický rast a zlepšenie finančnej situácie v jednotlivých ekonomických sektoroch sa podpísali pod vysoký nárast objemu úverov poskytnutých klientom bankami. Pozitívne trendy sa prejavili na zvýšení poskytnutých úverov takmer vo všetkých sektoroch.

Rast bol ovplyvnený najmä úvermi domácnostiam, ktorých objem sa medziročne zvýšil zo 117 mld. Sk na 167 mld. Sk, teda o 43 %. V roku 2005 pokračoval nárast zdrojov zo zahraničných bánk. Aj napriek ich absolútnemu a relatívnemu, absolútnemu medziročne z 208 mld. na 365 a relatívnemu medziročne o 75 %, nárastu je pre stabilitu sektora podstatné, že väčšina bánk disponuje dostatočnými domácimi zdrojmi od klientov potrebnými na financovanie rastu úverov. Svedčí o tom podiel úverov voči klientom na vkladoch od klientov, ktorý bol v decembri 2005 na úrovni 66 %. Vklady domácností tvoriace hlavnú časť pasív a ktoré počas roka klesali sa vďaka prudkému nárastu v decembri 2005 vrátili na januárovú úroveň, teda 26 % celkových pasív.

Rástol aj poisťovací sektor, jeho najdôležitejší sledovaný ukazovateľ - predpísané poistné vzrástol v roku 2005 o 7,5 % a dosiahol hodnotu 52 mld. korún. Spomalil sa rast neživotného poistenia, ktoré medziročne rástlo len o 3,5 %, naopak, zvýšil sa rast životného poistenia s medziročným rastom na 13,5 %. Zvýšil sa záujem o kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie. V sektore kolektívneho investovania vzrástla čistá hodnota majetku spravovaného v podielových fondoch počas roku 2005 až o 80 % zo 69 mld. Sk v decembri 2004 na 124 mld. Sk v decembri 2005.

Nastali však zmeny v štruktúre fondov. Investori svoje nové prostriedky postupne začali ukladať do rizikovejších fondov. Rok 2005 bol aj prvým rokom praktického uplatnenia dôchodkovej reformy. V tomto roku začali správcovské spoločnosti zhromažďovať prvé príspevky na dôchodkové účty a ku koncu roku spravovali už 9 mld. korún.

Zvýšila sa ziskovosť inštitúcií finančného trhu, ako aj výnosov z majetku spravovaného vo väčšine fondov. V porovnaní s rokom 2004 bol bankový sektor ziskovejší o 16 %, sektor poisťovní o 24 %. Stúpala výkonnosť vybraných fondov kolektívneho investovania, najmä rizikovejších fondov. Medziročne rástla výnosnosť majetku vo fondoch do fondov zo 4 % na 15 %, v zmiešaných fondoch z 5 % na 12 %, v akciových fondoch z 9 % na 24 %. Klesla v dlhodobých fondoch z 5 na 4 % a vo fondoch peňažného trhu z 3 na 2 %.

Vystavenie sa rizikám jednotlivých sektorov finančného trhu sa v roku 2005 výrazne nezmenilo. Rast ziskovosti a dostatočná úroveň vlastných zdrojov vytvárala predpoklad o schopnosti subjektov finančného trhu zvládnuť potenciálne riziká, ktorým je trh vystavený.

Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán guvernér. Dávam slovo predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu poslancovi Jozefovi Burianovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania správy vo výboroch.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol spoločnú správu o stave a vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005, ktorú pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody do 4. septembra 2006. Tieto správy boli prerokované v súlade s rokovacím poriadkom. Neboli žiadne pripomienky, a preto odporúčam Národnej rade, aby správu o vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005 zobrala na vedomie. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne? Nie. Uzatváram možnosť. Pán guvernér, chcete využiť svoju možnosť vystúpiť ešte? Nie. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ešte predtým, kým budeme pokračovať ďalším bodom programu - Ročná správa o výsledku hospodárenia Eximbanky, vás chcem požiadať o všeobecný súhlas so zmenou v programe. Podľa dohody z poslaneckého grémia sme mali o 11.00 hodine hlasovať o prerokovaných bodoch programu. Vzhľadom na to, že nám zostáva ešte uviesť štyri materiály, ktoré sú uvedené v programe pod bodmi číslo 28, 29, 30, 31, chcem požiadať o všeobecný súhlas, aby sme pokračovali v rokovaní o týchto bodoch a potom, keď prerokujeme aj tieto body, hlasovali o všetkých bodoch programu, ktoré sme prerokovali. Potom urobili kratšiu obedňajšiu prestávku a pokračovali riadne o 14.00 hodine v zmysle schváleného programu. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas na takýto spôsob? (Všeobecný súhlas.) Ďakujem vám veľmi pekne.

Budeme pokračovať ďalším bodom programu, a to je

ročná správa o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2005.

Správu ste dostali ako tlač 33 a spoločná správa výborov ako tlač 33a. Správu uvedie generálny riaditeľ Eximbanky pán Ladislav Vaškovič. Prosím ho, aby sa ujal slova.

L. Vaškovič, generálny riaditeľ Eximbanky: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som stručne uviedol správu o výsledku hospodárenia Eximbanky za rok 2005.

Táto správa bola prerokovaná v Dozornej rade, bola pripomienkovaná všetkými rezortnými ministerstvami, bola pripomienkovaná aj na ministerstve financií a hospodárstva a schválená vo vláde.

Podľa tejto správy podpora exportu cez Eximbanku v roku 2005 dosiahla 70,222 mld. Sk, čo je vlastne 7,1 % z exportu Slovenskej republiky. Ide o prekročenie rozpočtovanej hodnoty o 4,2 mld. korún. Táto podpora bola dosiahnutá cez bankové činnosti a poisťovacie činnosti, pričom cez bankové činnosti bol podporený export v objeme 51,067 mld. korún a v poisťovacích činnostiach v objeme 19,155 mld. korún. Z hľadiska podpory poistením išlo o poistenie obchodovateľného rizika v objeme 17,080 mld. korún a neobchodovateľného rizika v objeme mierne prevyšujúcom 2 mld. korún.

Bilančná suma Eximbanky ku koncu roka dosiahla sumu 7,541 mld. korún, čo je rádovo o 346 mil. korún viac, ako predpokladá rozpočet. Hospodárili sme s fondmi, dvomi druhmi, so zverenými zdrojmi financovania, tu nedošlo k zmene v týchto fondoch, keďže sme nedostali žiaden príspevok zo štátneho rozpočtu, a s vlastnými zdrojmi financovania, kde bolo navýšenie o 132 mil. korún z nerozdeleného zisku minulých rokov. Hospodársky výsledok bol 43,7 mil. korún, čo je prekročenie rozpočtovanej hodnoty o 17,3 %. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Poprosím teraz určeného spravodajcu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Jozefa Mikuša, aby nás informoval o výsledku prerokovania. Pán poslanec Mikuš. Pán poslanec Mikuš! (Hlasy v sále.) Jáj, Jozef Mikuš, pardon, prepáč, Tibor, ospravedlňujem sa (smiech), pardon, nech sa páči.

J. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku o výsledku prerokovania ročnej správy hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2005, ktorú máme pod tlačou 33a.

Predseda Národnej rady ju pridelil svojím rozhodnutím č. 23 z 27. júla obidvom výborom, ktoré ju prerokovali v stanovenom termíne do 4. septembra 2006. Obidva výbory a gestorský výbor navrhujú, a teda gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu navrhujú Národnej rade vyjadriť súhlasné stanovisko k návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou spoločnej správy.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu, písomne sa neprihlásil nikto. Dávam možnosť prihlásiť sa ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne. Pán navrhovateľ, pán riaditeľ, chcete vystúpiť? Pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať rokovaním o

ročnej účtovnej závierke Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005.

Materiál ste dostali ako tlač 34, spoločná správa výborov má číslo 34a.

Poprosím teraz prezidenta Fondu národného majetku pána Petra Šimka, aby uviedol materiál. Chcem vás zároveň poprosiť o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

P. Šimko, prezident Fondu národného majetku SR: Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, podľa § 23 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v platnom znení Fond národného majetku Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2005.

Predkladaná ročná závierka je riadna individuálna závierka za Fond národného majetku Slovenskej republiky. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2005. Účtovná závierka Fondu národného majetku vyjadruje finančnú situáciu k 31. decembru a výsledky činnosti fondu za rok 2005. Účtovnú závierku Fondu národného majetku tvorí súvaha Fondu národného majetku, výkaz o tvorbe a použití majetku fondu a výkaz o nákladoch na správnu činnosť fondu. Ročnú účtovnú závierku za rok 2005 overila na základe výberového konania audítorská firma. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi, aby podal správu o prerokovaní materiálu vo výboroch.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán prezident, dámy a páni, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady k návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005, je to tlač 34.

Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2005 bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 44 z 8. augusta 2006 pridelil návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2005 na prerokovanie vo výboroch, a to vo výbore pre financie, rozpočet a menu a vo výbore pre hospodársku politiku. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku na vypracovanie spoločnej správy o výsledku prerokovania vo výboroch a predloženie návrhu uznesenia Národnej rade Slovenskej republiky. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 4. septembra 2006 a uznesením č. 11 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh ročnej účtovnej závierky, ktorá vykazuje celkový stav aktív a pasív vo výške 121 470 362-tisíc korún, schváliť.

Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku prerokoval návrh 4. septembra 2006 a uznesením č. 16 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov a poslancov k parlamentnej tlači neboli predložené.

Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku za rok 2005 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy. Spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu ročnej účtovnej závierky majetku Fondu národného majetku za rok 2005 schválil gestorský výbor uznesením č. 23 zo 4. septembra 2006. Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu a poveril ho právomocami podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, to je z mojej strany všetko, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne. Chce sa predkladateľ alebo spravodajca ešte vyjadriť? Ak nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu a nasleduje

výročná správa o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005.

Správu máte ako tlač č. 35 a spoločnú správu výborov ako tlač 35a.

Prosím teraz ešte raz pána prezidenta Fondu národného majetku Petra Šimka, aby nás informoval o výročnej správe.

P. Šimko, prezident Fondu národného majetku SR: Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, už podľa citovaného zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v platnom znení predkladá Fond národného majetku Slovenskej republiky v zmysle § 32 ods. 3 citovaného zákona návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2005. Tento materiál bol prerokovaný vo vláde a táto ho odporučila predložiť na rokovanie Národnej rady.

Predložený materiál obsahuje návrh uznesenia Národnej rady, predkladaciu správu a výročnú správu o činnosti fondu.

Výročná správa pozostáva z troch častí. Prvá popisuje činnosť orgánov fondu, v druhej časti takej obšírnejšej sú popísané hlavné aktivity Fondu národného majetku za rok 2005 a v tretej časti je rozobraté hospodárenie fondu za rok 2005.

K tej činnosti orgánov sa nebudem bližšie vyjadrovať, tam je to podrobne popísané, k hlavným aktivitám fondu za rok 2005, je tam popísaná činnosť jednotlivých odborných útvarov a sekcií. K najvýznamnejším a najväčším transakciám, ako všetci dobre viete, v roku 2005 patrilo podpísanie zmluvy o kúpe akcií týkajúcich sa predaja 66-percentného podielu na základnom imaní spoločnosti Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť, Bratislava talianskou firmou ENEL.

Ďalšia činnosť fondu bola zameraná predovšetkým na vydanie 11 rozhodnutí o privatizácii, ktoré sa týkali spoločnosti SAP.

V ďalšej to bolo vypracovanie postupu pri naložení s majetkovou účasťou Fondu národného majetku v teplárenských spoločnostiach, potom vypracovanie a schválenie postupu a spôsobu naloženia s 51-percentnými majetkovými účasťami fondu v energetických podnikoch a distribučných spoločnostiach, uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb formou vydania cenných papierov, zmenky a pokračovanie bezodplatných prevodov akcií vodárenských spoločností na mestá a obce. Takisto fond pokračoval vo vyplácaní dlhopisov, a to aj po uplynutí premlčania nároku oprávnených osôb.

Veľmi významnou akciou bolo postúpenie pohľadávok fondu formou verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o postúpení pohľadávok fondu. Táto bola aj zrealizovaná. K 31. 12. 2005 bolo v portfóliu fondu 111 akciových spoločností a majetkové účasti fondu predstavovali 51 536 340 kusov akcií. Z evidovaného počtu mal fond účasť vyššiu ako 50 % zo základného imania a len v 36 spoločnostiach.

Ako som už uvádzal, v roku 2005 fond prvýkrát pristúpil k postúpeniu svojich pohľadávok verejnou súťažou, čo mu umožňuje § 29 citovaného zákona. Na postúpenie boli schválené pohľadávky v účtovnej hodnote 15 797 613-tisíc korún. Súťaž bola ukončená a zmluva bola podpísaná vo februári 2006.

Čo sa týka hospodárenia fondu, tak celkové príjmy fondu dosiahli v roku 2005 výšku 17 331 024-tisíc Sk. Najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorú tvorí až 95 % príjmu, predstavovali príjmy z dividend zo spoločností, v ktorých mal fond majetkovú účasť. Výdavky fondu v roku 2005 dosiahli sumu 15 430 407-tisíc Sk. Podstatnú časť výdavkov 14 806 880-tisíc korún, čo zodpovedá až 95 % z celkových výdavkov fondu, predstavovali úhrady podľa § 28 ods. 3 písm. b) citovaného zákona, t. j. použitie majetku fondu v súlade s rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky. To by na úvod stačilo.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán prezident. Poprosím spoločného spravodajcu pána poslanca Milana Reháka, aby informoval o výsledku prerokovania vo výboroch.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán prezident Fondu národného majetku, milé dámy, vážení páni, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005, je to tlač 35.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2005. Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2005 bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 45 z 8. augusta 2006 pridelil návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005 na prerokovanie vo výboroch aj v gestorskom výbore do 4. septembra 2006 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a poveril ho vypracovaním spoločnej správy o výsledku prerokovania vo výboroch a predloženie návrhu uznesenia Národnej rade Slovenskej republiky. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie zaujali nasledovné stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 4. septembra 2006 a uznesením č. 12 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu, ktorá vykazuje príjmy vo výške 17 331 024-tisíc Sk a výdavky vo výške 15 430 407-tisíc Sk schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 4. septembra 2006 a uznesením č. 17 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu schváliť. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov a poslancov k parlamentnej tlači neboli predložené.

Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh pridelený, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku za rok 2005 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005 bola schválená uznesením č. 24 zo dňa 4. septembra 2006.

Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5. To je z mojej strany všetko, pán predseda, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Chce predkladateľ alebo spravodajca ešte vystúpiť? Ak nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vyčerpali sme program, tak ako sme sa na ňom dohodli, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

Poprosím vás, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní 4. schôdze hlasovaním.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu uznesenia k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2005 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007, obsahujúcim predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov potrebných na jej realizáciu (tlač 46).

Poprosím teraz spoločného spravodajcu pána Tomáša Galbavého, aby uviedol hlasovanie.

T. Galbavý, poslanec: Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol hlasovanie.

Pán predseda, prosím vás, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu - správu o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomní 132, za 131, nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou (tlač 47).

Prosím teraz povereného spravodajcu, člena výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pána poslanca Lebockého, aby uviedol hlasovanie.

T. Lebocký, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky v nasledovnom znení: "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou.

Zároveň odporúča vláde Slovenskej republiky po a raz ročne predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou.

Po druhé, vypracovať spoločný postup rezortov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov a predložiť ho Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Národná rada Slovenskej republiky zároveň ukladá Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody vykonávať kontrolu priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a postup prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou."

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 136 za, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie k správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou.

Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je to tlač 62, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

Spoločný spravodajcom je pán poslanec Róbert Madej, ktorého prosím, aby uviedol hlasovanie.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec. V spoločnej správe sa nachádza osem pozmeňujúcich návrhov.

Prosím, dajte hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Takže hlasujeme spoločne o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy s odporúčaním schváliť.

Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomní, 137 za, 1 sa zdržal.

V skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia pre druhé a tretie čítania, takže podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v treťom čítaní, pardon. Nikto sa nehlási. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Neboli podané žiadne návrhy. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

R. Madej, poslanec: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomní, 138 za.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Ďalej budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2006 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2006, je to tlač 36.

Dávam slovo poverenému členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Gáborovi Gálovi.

G. Gál, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Prečítam návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2006 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2006.

"Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2006 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2006."

Pán predseda, prosím, dajte o tomto hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 134 prítomní, 133 za, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že sme schválili uznesenie, ktorým Národná rada uvedenú informáciu vzala na vedomie.

Teraz chcem požiadať predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Jozefa Buriana, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2005, je to tlač 31.

J. Burian, poslanec: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol hlasovanie k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2005.

V diskusii nevystúpil nik, neboli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, preto dovoľte, aby som vás, pán predseda, požiadal o hlasovanie, aby správu o menovom vývoji zobrala Národná rada na vedomie.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 136 prítomní, 136 za.

Konštatujem, že sme prijali uznesenie k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2005.

Budeme pokračovať a opäť požiadam pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Buriana, aby uviedol hlasovanie k návrhu uznesenia k správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005, je to tlač 32.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol správu o stave a vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005. V rozprave nevystúpil nikto, nikto nepodal žiadny pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, preto žiadam vás, pán predseda Národnej rady, aby ste dali hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie túto správu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 135 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie k správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za rok 2005.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k ročnej správe o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2005, je to tlač 33. A teraz už dúfam, správne požiadam kolegu Jozefa Mikuša, aby ho uviedol. Ďakujem.

J. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je prílohou spoločnej správy 33a, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje ročnú správu o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2005 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa, hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 138 za.

Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie k ročnej správe o výsledku hospodárenia Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2005.

Pokračujeme hlasovaním o návrhu uznesenia k ročnej účtovnej závierke Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005, je to tlač 34.

Poprosím spoločného spravodajcu pána poslanca Milana Reháka, aby uviedol hlasovanie.

M. Rehák, poslanec: Áno, ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005, ktoré je súčasťou tlače 34a spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie k ročnej účtovnej závierke Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005.

Teraz požiadam pána poslanca Milana Reháka, aby uviedol dnešné posledné hlasovanie o návrhu uznesenia k výročnej správe o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005, ktorá je súčasťou spoločnej správy, tlač č. 35a, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 134 za, 3 sa zdržali.

Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie k výročnej správe o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2005.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pani poslankyňa Laššáková, procedurálny návrh.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. V mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - HZDS podávam podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby sme do programu 4. schôdze Národnej rady zaradili bod - Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktorý máte ako tlač č. 67. Súčasne navrhujem, aby sme tento bod prerokovali a tajné hlasovanie vykonali dnes 7. septembra spolu s ostatnými tajnými hlasovaniami po bode Interpelácie poslancov. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas? (Všeobecný súhlas.) Ďakujem pekne. Voľbu vykonáme...

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ešte predtým, ako preruším rokovanie pred obedňajšou prestávkou, vám chcem zrekapitulovať, na čom sme sa dohodli. Budeme pokračovať v rokovaní schôdze o 14.00 hodine hodinou otázok, budeme pokračovať interpeláciami a po ukončení tohto bodu programu bude nasledovať hlasovanie o zaradení do stálych delegácií a potom tajné, jednotlivé tajné hlasovania, tak ako sú uvedené v programe schôdze s doplnením, ktoré sme práve schválili, a to bod, v ktorom budeme ešte tajne hlasovať o riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu naraz. Čiže dnes poobede by sme, predpokladám, mohli uskutočniť všetky tieto hlasovania aj tajné voľby. Ďakujem vám zatiaľ pekne, budeme pokračovať o 14.00 hodine. Prerušujem rokovanie.

(Obedňajšia prestávka.)

(Prerušenie rokovania o 11.36 hodine.)

 

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP