Středa 6. září 2006

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím, keby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

Otváram rozpravu k týmto obidvom bodom programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa vás kolegyne, kolegovia, kto sa hlási ústne do rozpravy. Nikto sa nehlási ústne do rozpravy. Takže uzatváram možnosť ďalšej komunikácie v rámci rozpravy.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A teraz by sme možno ešte stihli, možno nestihneme prerokovať návrh zákona, ktorý by mal predkladať podpredseda vlády pán Čaplovič. Nie je tu.

V každom prípade budeme pokračovať prípravou na hlasovanie.

Do 17.00 hodiny vyhlasujem prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním.

S procedurálnym návrhom sa hlási pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku v mene troch poslaneckých klubov, Smeru - sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany a HZDS - Ľudovej strany, podávam návrh, aby sme do programu 4. schôdze zaradili bod spoločné vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti, ktoré máte ako tlač 65, s tým, že tento bod prerokujeme dnes 6. septembra ihneď po jeho zaradení do programu schôdze vrátane hlasovania.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Je, prosím, všeobecný súhlas s tým, aby sme takto pokračovali, ako navrhla pani poslankyňa Laššáková? Nie. Musíme hlasovať, keď len jedno slovo zaznie. Prosím, pripravte si hlasovacie karty. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 106, proti nikto, zdržalo sa 28, nehlasoval 1.

Procedurálny návrh pani poslankyne Laššákovej sme schválili.

Panie poslankyne, páni poslanci, na základe doplnenia programu 4. schôdze Národnej rady pristúpime k rokovaniu o

návrhu spoločného vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti.

Návrh spoločného vyhlásenia vám bol rozdaný ako tlač 65.

Teraz prosím pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby tento návrh uviedol.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, minulý týždeň som využil svoje právo a prišiel som s iniciatívou prijatia spoločného vyhlásenia Národnou radou. Potom, ako som aj verejne predstavil tento text aj ambíciu dosiahnuť širokú politickú dohodu, prichádzam dnes s návrhom uznesenia a s textom, ktorý je výsledkom komunikácie medzi jednotlivými klubmi v Národnej rade Slovenskej republiky, a chcem vás všetkých požiadať o podporu tohto textu. Dovoľte mi, aby som predniesol návrh uznesenia.

Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu spoločného vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti: "Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje spoločné vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti," ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Ešte raz vás chcem požiadať o podporu tohto uznesenia. Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady.

Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Informujem vás, že som nedostal písomne žiadnu prihlášku do rozpravy k tomuto bodu programu. Preto sa pýtam, kto sa hlási ústne do rozpravy. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Kukan ako jediný. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Kukan, nech sa páči, máte slovo.

E. Kukan, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážení prítomní, chcem vás oboznámiť s vyhlásením poslaneckého klubu SDKÚ - DS k návrhu vyhlásenia predloženého predsedom Národnej rady Slovenskej republiky pánom Pavlom Paškom.

Jeho text je takýto.

SDKÚ - DS teraz aj v minulosti vždy odsudzovala nielen deklaratívne, ale aj praktickou politikou všetky prejavy nacionalizmu, xenofóbie a všetkých foriem extrémizmu. Pozícia SDKÚ- DS voči akýmkoľvek takýmto prejavom bola vždy jednoznačná a naša politika i osobné presvedčenie sú jasné. Dnes opätovne a znovu dôrazne odsudzujeme incidenty či provokácie uplynulých dní.

Prijatie dokumentu navrhnutého predsedom Národnej rady Slovenskej republiky pánom Pavlom Paškom nemôžeme podporiť a nepodporíme z niekoľkých podstatných dôvodov. Po prvé, je absolútne nenáležitý a nanajvýš neprimeraný v súvislosti s výročím obetí holokaustu a rasového násilia, tragickými dejinnými udalosťami a ich obeťami. Spájanie tém holokaustu a kriminálnych incidentov z posledného obdobia považujeme za nedôstojné a za znevažovanie pamätného dňa obetí holokaustu. Po druhé, súčasné napätie na Slovensku, možné obavy a pochybnosti nespôsobili občania. Spôsobili ich v prvom rade konkrétni politici, predseda SNS Ján Slota svojimi neuváženými výrokmi tak v minulosti, ako aj po voľbách, predseda vlády a strany Smer Robert Fico výberom koaličných partnerov, ako aj neskorými reakciami na incidenty, zľahčovaním výhrad zo zahraničia, ako aj zľahčovaním výrokov Jána Slotu. Inak povedané, predseda vlády Fico v tejto súvislosti hovoril, keď bolo treba mlčať, a mlčal, keď bolo treba povedať jasné slovo. Po tretie, prijatie navrhovaného dokumentu by svedčilo o tom, že dianie na Slovensku v oblasti ľudských práv sa vymyká európskym pomerom, ale tiež že sa vymyká z rúk slovenských štátnych inštitúcií. Vyjadrujeme presvedčenie, že napriek zloženiu vládnej koalície je Slovensko demokratickým a právnym štátom, ktorý dokáže kriminálne incidenty riešiť a zvládať vlastnými silami, k čomu vyzývame vládu Slovenskej republiky. SDKÚ - DS považuje za alibizmus a falošnú hru, ak predstaviteľ najsilnejšej strany vládnej koalície a vláda prehadzujú problém na všetky politické strany v Národnej rade Slovenskej republiky.

Na záver nášho stanoviska sa obraciame na verejnosť, ale aj na vás, kolegov a partnerov v Národnej rade Slovenskej republiky, s otázkou, akú cenu má vyhlásenie proti extrémizmu schválené politikmi, ktorých správanie a výroky extrémizmus podnecujú.

Toľko text a na záver by som ešte chcel informovať, že toto vyhlásenie schválilo jednomyseľne všetkých 31 členov poslaneckého klubu SDKÚ - DS. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami sa prihlásili pani podpredsedníčka Belousovová, pán poslanec Mikloško, pán podpredseda Číž, pán poslanec Zala, pán poslanec Rafaj, pán poslanec Vestenický. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami k tomuto bodu programu a k vystúpeniu pána poslanca Kukana.

Prosím, zapnite mikrofón pani podpredsedníčke Belousovovej.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Kukan, chcela by som zareagovať na tie časti, ktoré ste namierili proti Slovenskej národnej strane. Chcem vám povedať, že vám ani SDKÚ nevadia výroky Jána Slotu, jej predsedu, vám vadí jedna podstatná vec, to, že Slovenská národná strana je vo vláde a že v tej vláde, vďakabohu, po ôsmich rokoch nie ste vy. A ja verím, že pánboh drží ochrannú ruku nad Slovenskom, tak tam už ani nikdy nebudete. (Potlesk.) Vám nejde o ochranu národno-štátnych záujmov, vám ide o to, aby ste mohli vládnuť. Vy ste Slovensko zbedačili a teraz ho v zahraničí poškodzujete. Veď ste iniciovali zriadenie monitorovacej skupiny. Na to nikto nezabudne. Čiže váš predseda sa môže obmotať aj trikolórou a štyri roky behať po Slovensku, aj tak z neho nikdy vlastenec nebude. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Pán kolega Kukan, nakoniec svojho vyhlásenia ste položili otázku, aký význam má toto vyhlásenie pre tých, ktorí príp. ho porušujú alebo budú porušovať. Nuž význam má taký, že ich bude to vyhlásenie zaväzovať. Bude možné kedykoľvek porovnať to, za čo hlasovali, s tým poprípade, čo v budúcnosti budú hovoriť. Čiže význam to má veľký.

Po druhé, spájanie s dielom holokaustu je symbolické. A rád by som vás upozornil, že to neboli len udalosti posledných dní, keď išlo o občanov maďarskej národnosti, ale boli to udalosti v minulosti, keď išlo o občanov rómskeho etnika, o občanov čiernej pleti, o občanov ázijského kontinentu. A parlament v tejto chvíli sa rozhodol, že sa k tomu vyjadrí, a politické strany sa vyjadria v tejto chvíli k tomu. Čiže tá logika je dlhodobejšia. Tie incidenty na Slovensku sú dlhšieho dáta. Dokonca by som povedal, že možno začali práve slobodou, ktorá nesie takéto sprievodné javy. A treba sa k nim aj v tejto novej situácii postaviť. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán podpredseda Národnej rady Číž.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, keďže išlo o vyhlásenie politického klubu strany SDKÚ, patrí sa mi zareagovať za poslanecký klub strany Smer. A je faktom, že som to s kolegami nekonzultoval, takže pokúsim sa z poznania spôsobu myslenia nášho klubu zareagovať.

Vážený pán exminister, učili sme si vás štyri roky vážiť a myslím si, že sme reflektovali vaše pozitívne, ale, samozrejme, aj tie také konania, ktoré sme za pozitívne vždy nepovažovali. Ale myslím si, že sme sa správali veľmi seriózne.

Chcem v mene poslaneckého klubu vysloviť ľútosť, že ste sa vy osobne stali nositeľom a aktérom neuveriteľného zneužitia situácie, kde viete a musíte mať ten cit ako politik, že riešime nejednoduchú situáciu na Slovensku, ktorú ste veľmi jednoducho jednostranne vyhlásili za čosi, čo spôsobil Smer, príp. jeho koaliční partneri. Myslím, že táto situácia v tomto duchu pri čo len trošku korektnom chápaní zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky svedčí o tom, že pre tento prípad vám srdce aj oči oslepli a ohluchli. Pán minister, mne je to veľmi ľúto a chcem vyjadriť ľútosť nad vaším postojom v mene poslancov klubu strany Smer. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Zala.

B. Zala, poslanec: Vážení kolegovia, kolegyne, ja len poznámku k vhodnosti spájania tohto vyhlásenia s pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. To je predsa vyhlásenie, ktoré je pri príležitosti tohto dňa, ktorého vážnosť si všetci uvedomujeme, a nikto nezrovnáva, pre boha živého, udalosti v holokauste alebo nejaké obete rasového násilia s tým, čo sa na Slovensku udialo, pri tejto príležitosti, pretože javy, o ktorých hovoríme, sú analogické, sú podobné z hľadiska toho, že vyjadrujú istú neznášanlivosť, nech už má charakter akýkoľvek, či už by to bol charakter rasový, národný, náboženský, akýkoľvek iný, že sa proti takýmto javom a hlavne im extrémistickým formám rázne a jednoznačne staviame. Čiže je to vyhlásenie, ktoré z tohto pohľadu nie je vyhlásením, ktoré by voči Slovenskej republike a občanom Slovenskej republiky vydávalo nejaké negatívne posolstvo. Opačne, hovorí o pozitívnom stanovisku a o našom citlivom sledovaní, že takéto javy sa objavili aj v susednom Maďarsku a že takéto javy sa objavia aj v ostatných krajinách Európy, a vyjadruje naše úsilie sa proti nim rázne postaviť.

Myslím si, že je škoda, že toto SDKÚ nepostrehla, však tie rokovania boli dlhé a dospelo sa k istému textu, ktorý, si myslím, dneska je veľmi vhodný. Je mi ľúto, že SDKÚ nepostrehla tento posun, tento rozdiel, ktorý nastal oproti tým prvým, či už z dielne SMK alebo z tých prvých stanovísk, a nepridala sa napokon konsenzuálne k vyhláseniu, ktoré skutočne vyjadruje a zaväzuje, ako to povedal môj predrečník Ferko Mikloško, zaväzuje všetkých, aby sme sa proti akýmkoľvek extrémistickým javom postavili. Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Rafaj.

R. Rafaj, poslanec: Pán poslanec Kukan, mne je ľúto, že vo svojej zdôvodňujúcej časti ste použili Slovenskú národnú stranu a jej predsedu Jána Slotu. My pôvodne sme sa dohodli zas, že budeme rešpektovať váš názor a že nebudeme reagovať. Ale iste mi prepáčite, na toto sa nereagovať nedá. A pokúsim sa byť nie osobný ani emocionálny, ale vecný. A keď už ste chodili toľko po Európe a boli ste minister zahraničných vecí, mali by ste možno vedieť o prípade postoja Európskeho súdu a rozhodnutia Handyside verzus ľud Veľkej Británie, kde súd rozhodol, že šírenie slobody slova požíva absolútnu ochranu aj v prípadoch myšlienkových obsahov, ktoré môžu znepokojovať značnú časť populácie, pretože slúži na podporu a spevňovanie demokracie. Takže toľko len k vašim narážkam, že nejaké incidenty my týmto vyhlásením odsudzujeme, pretože nikto nesúhlasí zo slušných ľudí s fyzickými útokmi, nech už by boli na akejkoľvek strane hranice, a už tobôž nie proti ženám, s tým, čo vy vlastne chcete podsunúť Slovenskej národnej strane. Takže vlastne aj gesto Slovenskej národnej strany, že podporí túto deklaráciu, je vyvracajúce k vašim tvrdeniam. Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Vestenický.

E. Vestenický, poslanec: Pán poslanec Kukan, vážim si vás a rešpektujem vás ako človeka, ako bytosť, ako politika, ale som zhrozený faktom poznania, koľko jedu dokáže vyložiť profesionálny diplomat, ak sa mu do cesty k sledovanému cieľu postaví pravda. Zdá sa, že obviňovanie je bežná prax a seriózna analýza skutočného poznávania z praxe zriedkavosťou. Cieľom, ktoré sledujete, prispôsobujete fakty, skresľujete ich a tak ich používate. Som proti vašej argumentácii. Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Kukan, nech sa páči, s reakciou na faktické poznámky.

E. Kukan, poslanec: Myslím si, že nie je potrebné reagovať jednotlivo na vystupujúcich rečníkov. Chcel by som iba povedať, že vlastne text nášho vyhlásenia veľmi jasne obsahuje zdôvodnenie všetkých tých faktov a našich postojov, ktoré som predniesol. SDKÚ - DS v tých predchádzajúcich rokovaniach vždy vychádzala z toho, že ak Národná rada Slovenskej republiky má prijať vyhlásenie takéhoto obsahu a takéhoto charakteru, koľko ich už v histórii takýchto prijala, že by to malo byť zaradené na program rokovania Národnej rady, keď je jasné, že bude súhlas všetkých, takže politický konsenzus. Vy ste vedeli, že SDKÚ - DS nesúhlasí s touto formou vyjadrenia k týmto udalostiam, a politickou silou ste pretlačili zaradenie programu a prijatie tohto vyhlásenia. Myslíme si, že to nie je správne.

A keď už tu hovoríte o tom, kolega Mikloško hovoril, že toto vyhlásenie bude zaväzovať všetkých politikov, čo tu dnes sedia, a kolegovia zo Slovenskej národnej strany hovorili o tom, že ľutujú ma a podobne, nemusíte to robiť, ani nejaké fakty my tu neznásilňujeme, je škoda, že keď takéto dôležité vyhlásenie prijímame, že tu nemáte svojho predsedu. To považujem za chybu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

O slovo požiadal predseda Národnej rady pán Paška.

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, určite nebolo mojou ambíciou, keď som prišiel s iniciatívou na tento text, aby došlo k tomu, čo som naozaj nechcel, poviem to veľmi otvorene, úprimne, k tejto politickej prestrelke. Prekvapuje ma to o to viac, že ju vyvoláva strana, ktorá mala roky plné ústa hodnôt, demokracie, razancie, prístupu, ktorá dnes ako keby zabudla, o čom osem rokov presviedčala nielen občanov Slovenska, ale aj celé zahraničie, ktoré jej asi bolo milšie, pretože ho asi potrebovala pre svoju existenciu ďaleko viac ako občanov na Slovensku.

Pán poslanec, ja vás ubezpečujem, že tu bude kľud aj naďalej, aj ďalšie štyri roky.

Pán poslanec Kukan, viete, nedá mi, aby som nezareagoval, keď som sa pokúšal, áno, bola moja ambícia a verejne som ju oznámil, aby tento text bol prijatý na základe širokej politickej dohody naprieč celým politickým spektrom. Nuž ale nehnevajte sa, keď pán predseda Dzurinda, ktorý, mimochodom, tiež neviem, prečo pri tak dôležitej veci, ktorá ho tak veľmi vážne niekoľko dní iritovala počas obdobia, keď sme chceli dospieť k širokej politickej dohode, tu nie je, mi so svojím prirodzeným paternalizmom vysvetľoval, aký som neskúsený a aký som zbrklý, tak ja chcem nielen vám, ale aj všetkým občanom na Slovensku povedať, že som síce v politike krátko, ale nechcem sa dožiť stavu, keď si budem myslieť, že som jediný, ktorý má patent na rozum, a že som jediný, ktorý môže o hodnotách rozprávať, ale nie ich žiť a ctiť, a že som jediný, ktorý môže zneužívať mechanizmy, na ktoré som bol naučený, keď som náhodou disponoval mocou, aj potom, ako som o túto moc legitímnym, demokratickým spôsobom prišiel. (Potlesk.)

A ešte jedna zmienka, vážny argument, ktorý zaznel aj zo stanoviska SDKÚ a ktorý používal pán poslanec Dzurinda, štátnopolitický záujem. Kde je ten štátnopolitický záujem, vážené dámy a páni z SDKÚ? Vy rozprávate o ohrození slovenskej štátnosti, o akýchsi symboloch. Neboli to náhodou vaši europoslanci, ktorí zneistili celé medzinárodné vzťahy tým, že žiadali monitorovať situáciu na Slovensku ešte predtým, kým sa čokoľvek stalo? (Potlesk.) A kde bol váš štátnopolitický záujem, dámy a páni z SDKÚ, keď bežala predvčerom diskusia o Slovensku, ktorá vážne dezinterpretáciou niektorých faktov ohrozovala našu štátnosť a legitimitu našej demokracie? Kde boli vaši poslanci? Viete, kde boli? Pán poslanec Gaľa rozprával o tom, ako si ctí britských pasažierov na londýnskych letiskách a ich správanie sa počas rizika bezpečnostného v Londýne. (Potlesk.)

Ja sa, dámy a páni, ospravedlňujem za možno trošku emotívnejšie vystúpenie, vám, s ktorými som trávil na grémiách a na stretnutiach predsedov klubov čas práve preto, aby som sa pokúsil naplniť svoju ambíciu a dospieť k širokej politickej dohode na niečom, čo je úplne samozrejmé.

Pozrite sa na ten text - legitimita vlády, štátnosť, suverenita, schopnosť riešiť problémy, vláda, ktorá reaguje. A na to, dúfam, nepotrebuje nič iné, len sa stačí pozrieť do novín, ktoré píšu o akčnosti polície a iných represívnych zložiek. Čo ešte treba viacej ako dôkaz toho, že Slovensko je a bude aj pod touto vládou demokratickou krajinou? (Potlesk.) A môžete vykladať a využívať svoje zahraničné vzťahy na čokoľvek.

Ja z pozície predsedu Národnej rady urobím všetko pre to, aby sme pokračovali v rozvoji, tak ako je to napísané v texte, občianskej spoločnosti, ktorá si hodnoty ctí a žije podľa nich a nielen o nich rozpráva, aby vedela manipulovať s mocou, tak ako to robíte vy. Chcem všetkých triezvo uvažujúcich poslancov v tejto Národnej rade požiadať o podporu návrhu textu. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi predsedovi Národnej rady.

Chcem len upozorniť, že tento bod bol uzavretý po rozprave a reakcia faktickými poznámkami na toto vystúpenie je nemožná. (Hlasy v sále.) Tento bod je uzavretý. (Hlasy v sále.) Ešte raz mi dovoľte, aby som to pokojne vysvetlil. Ukončil som rozpravu a po uzatvorení rozpravy vystúpil predkladateľ. Tým to všetko skončilo. Na toto už faktické poznámky nie sú. Ďakujem pekne za porozumenie.

Teraz vás prosím, vážené panie poslankyne a poslanci, aby v súlade s rokovacím poriadkom sme pristúpili k hlasovaniu, a budeme hlasovať o tlači 65. Prosím, keby ste sa prezentovali, budeme hlasovať.

(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 112, proti nikto (Potlesk.), zdržalo sa 28, hlasovali všetci.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila spoločné vyhlásenie k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v hlasovaní o prerokovaných bodoch programu, tak ako boli v popoludňajšom rokovaní predložené do tejto rokovacej sály.

Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia k

správe o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2005 (tlač 30).

Spoločným spravodajcom je člen ústavnoprávneho výboru pán Peter Miššík. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie.

P. Miššík, poslanec: Pán podpredseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje správu o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2005.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 137, proti nikto, zdržali sa 3, hlasovali všetci.

Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia k správe o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2005.

Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27).

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Štefanovi Zelníkovi a prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

Š. Zelník, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpilo desať poslancov.

Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu pani poslankyne Žitňanskej, ktorá navrhla nepokračovať v prerokúvaní tohto návrhu zákona.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 59, proti 75, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

Neschválili sme návrh pani poslankyne Žitňanskej.

Prosím, uvádzajte ďalšie návrhy.

Š. Zelník, poslanec: Vážený predsedajúci, prosím, dajte hlasovať. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 5 uvedených v časti IV tejto spoločnej správy nasledovne, o bodoch 1 až 5 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 78, proti 60, zdržal sa 1, hlasovali všetci.

Schválili sme tieto návrhy.

Prosím, uvádzajte ďalšie hlasovanie.

Š. Zelník, poslanec: Vážený pán predsedajúci, mám poverenie gestorského výboru, aby sme mohli prejsť do tretieho čítania. Prosím, aby ste dali hlasovať.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím, hlasujeme o postúpení tohto návrhu do tretieho čítania.

(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 78, proti 53, zdržalo sa 8, hlasovali všetci.

Schválili sme návrh.

Sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v treťom čítaní. Kto sa hlási do rozpravy? Nikto sa nehlási.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Teraz prosím, aby sme hlasovali o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru...

Š. Zelník, poslanec: Návrh schváliť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 78, proti 59, zdržal sa 1.

Návrh zákona sme prijali a konštatujem, že celý návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sme schválili.

Teraz budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28).

Prosím spravodajcu z výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Zelníka, aby hlasovanie uvádzal.

Š. Zelník, poslanec: Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, a preto žiadam, aby ste dali hlasovať. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 7 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne, o bodoch 1 až 7 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 117, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasovalo 20.

Konštatujem, že sme schválili predmetné návrhy.

Pokračujte, prosím, v návrhoch.

Š. Zelník, poslanec: Pán predsedajúci, mám poverenie gestorského výboru, aby sme mohli prejsť do tretieho čítania.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ihneď, ak postúpi do tretieho čítania. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 117, proti nikto, zdržalo sa 20, nehlasoval 1.

Návrh sme schválili.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy v treťom čítaní. Nikto.

Uzatváram rozpravu v treťom čítaní.

Prosím o záverečný návrh uvedený v návrhu gestorského výboru.

Š. Zelník, poslanec: Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli schválené, so záverom gestorského výboru návrh zákona schváliť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 114, proti nikto, zdržalo sa 21, nehlasovali 3.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Teraz prosím predsedu ústavnoprávneho výboru pána poslanca Mojmíra Mamojku, aby uviedol hlasovanie k návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov (tlač 54). (Hlasy z pléna.) Áno, ja sa vám ospravedlňujem, pani poslankyňa. Prosím procedurálny návrh. Poprosím ešte, keby pán poslanec Mamojka počkal, najskôr procedurálny návrh.

M. Vášáryová, poslankyňa: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja len som si dodatočnou kontrolou na počítači zistila, že pri hlasovaní o spoločnom vyhlásení môj hlas je uvedený, že som sa zdržala. Moje hlasovacie zariadenie zrejme nefungovalo. Ja som vám niečo signalizovala. Prosím, aby bolo zaknihované...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Zaprotokolované.

M. Vášáryová, poslankyňa: ... zaprotokolované, že som sa zdržala. Ďakujem vám veľmi pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím, zaprotokolujte stanovisko pani poslankyne Vášáryovej.

Teraz prosím pána poslanca Mojmíra Mamojku aby uviedol hlasovanie k

návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov (tlač 54).

M. Mamojka, poslanec: Pán podpredseda, dovolím si navrhnúť návrh na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov v takom znení, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 136, proti nikto, nezdržal sa nikto, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada schválila návrh volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov.

A teraz prosím pána poslanca Mojmíra Mamojku, aby uviedol hlasovanie k

návrhu volebného poriadku o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 55).

Nech sa páči.

M. Mamojka, poslanec: Ďakujem. Pán podpredseda, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu volebného poriadku o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky znie, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 137, proti nikto, nezdržal sa nikto, hlasovali všetci.

Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Národnej rady, ktorým sme schválili návrh volebného poriadku o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Ďakujem pekne, pán poslanec.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady teraz zvoláva poslanecké grémium ihneď a ja vyhlasujem 30-minútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že ešte rokuje poslanecké grémium a predsedovia klubov požiadali o možnosť zvolania svoje kluby, prerušujem rokovanie schôdze do zajtra do 9.00 hodiny ráno.

Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia. Teším sa na vás zajtra ráno o 9.00 hodine.

(Prerušenie rokovania o 17.40 hodine.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP