Středa 6. září 2006

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec, za správu o výsledku rokovania výborov.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy sa písomne prihlásil jeden pán poslanec, pán poslanec Tibor Glenda. Nech sa páči. (Hlasy v sále.) Pán Brocka, hlásite sa s procedurálnym návrhom? (Odpoveď z pléna.) Do rozpravy.

T. Glenda, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26).

Po prvé. Bod 3 návrhu zákona znie: "V § 3 ods. 9 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo "len"."

A po druhé. Bod 4 návrhu zákona znie: "V § 3 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie: "Vláda môže odvolať člena Rady správcov na návrh toho ministra, ktorý ho navrhol za člena Rady správcov, alebo na návrh predsedu úradu v prípade, ak ide o odvolanie člena Rady správcov, ktorého do úradu navrhol predseda úradu aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9."." Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 18. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Návrh by bolo dobre odovzdať spravodajcovi písomne, pokiaľ ho nemá. Ďakujem.

Takže teraz sa pýtam, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto ústne. Ďakujem pekne. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Brocka a pán poslanec Novotný.

Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, ja som sa k tomuto návrhu teda pôvodne neplánoval prihlásiť a zapojiť do rozpravy v pléne, pretože som predpokladal, že vystúpia niektorí iní kolegovia, ktorí boli pri rozprave vo výbore, napr. vo výbore pre financie, rozpočet a menu, lebo ja som členom toho výboru, kde zazneli vážne výhrady voči tomuto návrhu zákona. A ja by som rád, keďže niektoré som si všimol a postrehol aj sám pri rokovaní vo výbore, teraz povedal, že tento návrh zákona nie je dobrý, tento návrh zákona je dokonca protiústavný. A to som si ja nevymyslel, to som si prečítal stanovisko, ktoré máte všetci k dispozícii, to je stanovisko Kancelárie Národnej rady k tomuto návrhu zákona. Tento návrh zákona je veľmi podozrivý, podozrivý pre mňa preto, lebo k tomu najpodstatnejšiemu sa napr. predkladateľ vo výbore pán poslanec Pelegrini vôbec nevyjadril. To je ten bod 3, v ktorom sa len slovo "len" nahrádza slovom "najmä". A to je podstata tohto návrhu, nie to ostatné. To ostatné ste tam prilepili len preto, aby si to nepozorný čitateľ neprečítal. Tá zmena slovíčka "len" za "najmä" znamená, že potrebujete urobiť zmeny v orgánoch tohto jadrového fondu. A ste veľmi netrpezliví. A to vyplýva aj zo spôsobu, akým to navrhujete, skupina poslancov, aj z toho, ako navrhujete účinnosť zákona, čo najskôr, dňom vyhlásenia. Dámy a páni, a ešte tak hovoríte o tom, že chcete rozšíriť zástupcov v tej skupine, v tej Rade správcov Národného jadrového fondu o kompetentných odborníkov. A preto dopĺňate do zákona, aby to boli ľudia, ktorí majú skúsenosti v oblasti aplikácie práva, v oblasti vypracúvania ekonomických alebo finančných koncepcií a analýz. A v dôvodovej správe to zdôvodňujete, že je to potrebné, pretože v tejto Rade správcov sa rozhoduje o zmluvách, sa rozhoduje o peniazoch. No napadá ma, že bolo by to jednoduchšie, keby ste napísali, koho tam chcete dať, rovno mená alebo keby ste tam doplnili ešte ďalšie napr. schopnosti, keďže sa tam určite bude variť káva, že by tam mali byť aj tí, ktorí majú nejakú prax s takýmito službami, neviem reštauračnými alebo inými.

To podstatné ale, čo je v tom návrhu, a to je obsahom aj stanoviska Kancelárie Národnej rady, je v čl. III. Ja si myslím, že s takýmto návrhom by mala prísť vláda. Dámy a páni, toto je vážny návrh zákona a mala by ho predkladať vláda. Potom by sa asi nemohlo stať, že návrh je v rozpore s ústavou. Citujem z toho stanoviska Kancelárie Národnej rady, že vláda po tejto zmene bude môcť odvolať člena rady nielen vtedy, ak bude splnená niektorá z podmienok na odvolanie, ktoré sú ustanovené v písmenách a) až d) platného znenia odseku 9 v § 3, ale v podstate kedykoľvek a bez konkrétneho dôvodu. Podmienky na odvolanie ustanovené v § 3 ods. 9 písm. a) až d) sa tak prakticky stanú nezáväzné a nadbytočné. Je to v rozpore s princípmi právneho štátu. Dámy a páni, veď je nad slnko jasné, že ak tí ľudia, ktorí majú byť nezávislí, a tá nezávislosť práve v zákone bola zabezpečená tým, že boli jasné lehoty, na ktoré boli zvolení, a dôvody, za ktorých mohli byť odvolaní, ich robila nezávislými, ak tí ľudia, ktorí tam budú, a teda z vašej vôle, nebudú vedieť, či zajtra ešte budú v tej funkcii alebo nebudú, tak, samozrejme, budú závislí a veľmi závislí od vôle toho, kto ich tam ustanovil, je to najlepší spôsob a cesta, ktorá vedie ku korupcii a, samozrejme, k úplnej zbytočnosti tohto úradu.

Predpokladám, že postoj, ktorý tlmočím teraz za náš klub, je postojom každého, kto do toho vidí a vie, čo tým predkladatelia sledujú. Klub KDH tento návrh zákona určite nepodporí.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

S faktickými poznámkami sa hlási pani poslankyňa Tóthová, Sabolová, Lipšič, Gál Gábor. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Nadväzujem na námietku pána poslanca Brocku o protiústavnosti. Aj legislatívny odbor dal len všeobecný odkaz na čl. 1 ústavy, kde je v ústave napísané, že ústava je právny štát, ale nedal konkretizáciu, o ktorý článok presne ide. Ja nepovažujem za protiústavné, aby v zákone boli uvedené demonštratívne určité požiadavky, zákonné podmienky so slovom najmä. To znamená, najmä ak sa odvolá, keď tieto prípady nastanú, musí byť odvolanie, ale ak sa vážne dôvody vyskytnú ďalšie, je možnosť realizovať príslušné ustanovenie. Takže by som veľmi rada prosila o konkretizáciu, s ktorým článkom je to, pretože všeobecný odkaz na čl. 1, kde ústava deklaruje, že Slovenská republika je právny štát, pre mňa nestačí za situácie, keď by som tu mohla demonštrovať množstvo právnych predpisov aj čo do personálnej úpravy, ktoré to uvádzajú slovkom výpočet, slovkom najmä. Je to absolútne zaužívané v našom právnom systéme. A že máte tie politické úvahy, sú legitímne, tie vám nikto nemôže vziať, ale môžu a nemusia byť pravdivé.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

S ďalšou faktickou poznámkou je pani poslankyňa Sabolová Mária. Nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Brocka upozorňoval na niektoré nuansy v zákone, ktoré môžu posúvať zákon do úplne inej polohy, ako to zaznelo od predkladateľov. Ja ho chcem ale doplniť ešte v jednej veci. A chcem upozorniť na nuansy, ktoré sa našli v spoločnej správe k tomuto zákonu, kde aspoň by som očakávala od predkladateľa návrhu, a, myslím si, buď pani poslankyne Smolkovej, alebo niekoho z Košíc, aby sme do zákona o Národnom jadrovom fonde, pán poslanec Burian mi hovorí, kolega, dávali novelu zákona o meste Košice a aby, na základe hlasov poslancov vládnej koalície prešiel takýto pozmeňujúci návrh, ktorý gestorský výbor neodporúča schváliť, sa dostal do zákona.

Moja vecná pripomienka k tomuto pozmeňujúcemu návrhu by mohla byť tá, že vzhľadom na to, že sa niekto snaží spochybniť v Košiciach návrh zákona, či už má byť 50 poslancov v zastupiteľstve od tohto volebného obdobia, že áno, prijmime to. Ale urobiť to takýmto perfídnym spôsobom mi pripadá nezodpovedné aj od košických poslancov, pretože vždy sme takéto veci robili spoločne, a perfídne od predkladateľa zákona, že s takým niečím súhlasí, príp. že sa nevyjadril, že to je potrebné urobiť, a možno aj od spravodajcu, ktorý mal upozorniť na to, že v zákone ideme dávať úplne, úplne iný zákon. Hovorím, vecne môžem súhlasiť, ale, prepáčte, spôsobom, akým sa toto všetko deje, myslím si, táto vládna koalícia nezačína dobre a správne. Ja som môj názor hovorila pani poslankyni Smolkovej, môžeme to urobiť, ale treba to urobiť transparentne a požiadať túto Národnú radu o normálne riešenie.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

Ďalej má slovo pán poslanec Daniel Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nadviažem na vystúpenie pána kolegu Brocku. To, či tam má byť "len" alebo "najmä", podľa mňa dôležité, samozrejme, je kvôli určitosti právneho poriadku. Za minulej vlády sme dávali vždy taxatívne určené dôvody do všetkých zákonov. Spomeniem ako príklad Trestný zákon, kde sme vymedzili priťažujúce, poľahčujúce okolnosti presne, nieže "najmä" takéto sú, ale "len" takéto sú, aby sa obmedzila svojvôľa verejnej moci, či je to vláda, či je to súd, proste aby bolo presne určené, aké dôvody orgán verejnej moci môže brať do úvahy. Čiže je to o presnosti a určitosti právneho poriadku, je to o kvalite legislatívy. Prvá poznámka.

Druhá poznámka k tomu, čo povedala pani poslankyňa Sabolová. Keď sme rokovali pred mesiacom o vládnom programe a boli tu spomínané množstvá novelizácií právnych predpisov, to bolo veselosti na strane poslancov vládnej koalície, ktorí boli v takom povznesenom veselom stave mysle. Toto je prvý návrh zákona, o ktorom rokujeme v druhom čítaní, a je tu pričlenený návrh novely zákona o meste Košice. V ďalšom návrhu, o ktorom budeme rokovať, je pričlenený ďalší návrh novely zákona, ktorý nijako s tým nesúvisí. Toto je kvalita legislatívy? Takto "kvalitne" navrhnuté právne predpisy a doplnky v tomto parlamente ešte nikdy neboli. A upozorňujem kolegov, že rokujeme o prvom návrhu zákona v druhom čítaní. Takže naozaj gratulujem k excelentnému začiatku.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Len odpustite mi, vaša prvá poznámka smerovala k pani poslankyni Tóthovej. A viete, že podľa rokovacieho poriadku nereagujeme na faktické poznámky kolegov. Takže poprosím do budúcnosti, aby ste to zobrali na vedomie.

Ďalší s faktickou poznámkou je pán poslanec Gál Gábor.

G. Gál, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pôvodne som mal v pláne vystúpiť v pléne s pozmeňujúcim návrhom, kde by sme toto slovíčko "najmä" vypustili z toho predmetného návrhu zákona. Vidím už na stole, že je pozmeňujúci návrh, kde vlastne sa to celé, ten skvost odstraňuje. Ale musím poznamenať, keď sledujete nejaký nie príliš legitímny cieľ, nesnažte sa to zakryť takými legislatívnymi opatreniami, ktorými už v minulom volebnom období sme sa snažili ho odstrániť, ústavnoprávny výbor v zásade vždy, či išlo o návrh z vládnej koalície, z vlády alebo z opozície. Legislatívne zámery, kde sa objavovalo slovíčko "najmä", proste ktoré mohlo priviesť do právneho poriadku určitú neistotu, vždy sme vyhadzovali. Bola na tom zhoda, či sčasti opozície alebo koalície. Ale vidím, že účel svätí prostriedky. Čiže toto už teraz v tomto volebnom období platiť nebude.

Páni poslanci, pani poslankyne z koalície, dbajme o čistotu v práve, lebo kvantum zákonov, ktoré musíme prijať, absolútne poškodzujeme tým, že zavádzame vágne pojmy, ako je slovíčko "najmä", do právneho poriadku. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Viliam Novotný. Nech sa páči.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, mnoho z toho, čo som chcel povedať, povedala pani poslankyňa Sabolová. A pripadá mi to aj trošku také divné, aby som vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorý rieši Národný jadrový fond, a hovoril o zákone o meste Košice. Takže nerozrečním sa, lebo asi sa to ani veľmi nehodí v tejto chvíli. Chcem len povedať, že naozaj vyvstal v súvislosti s novelou zákona o meste Košice, ktorú sme na jar schvaľovali v tejto snemovni, jeden problém. Je to pomerne nejednoznačne napísané, či v týchto komunálnych voľbách, ktoré nasledujú v decembri, má byť volených 80 alebo 50 poslancov do mestského zastupiteľstva v Košiciach. A práve za účelom zjednoznačnenia týchto ustanovení tu vyšla iniciatíva z Magistrátu mesta Košíc, predovšetkým od pána primátora, aby sa nám podarilo ešte legislatívne upraviť túto normu v Národnej rade. Keďže táto iniciatíva prišla v auguste a do podania kandidátnych listín do 8. októbra bude už len jedna Národná rada, a to práve táto, tak veľmi nebola príležitosť a možnosť, ako to vyriešiť podaním novely tohto zákona do Národnej rady. Chytili sa toho košickí poslanci za Smer a povedali, že sa to dá. Ja som bol tiež veľmi prekvapený, že ako sa to dá, no ale tak skrátené legislatívne konanie nám asi neschválite pre z 80 na 50 poslancov z tohto dôvodu. Tak teraz už viem, ako sa to dá. Dá sa to veľmi nešťastne, veľmi zle, tak ako s tým súhlasiť teda nemôžem, že to riešime.

Na druhej strane ale pokúsim sa prižmúriť pravé aj ľavé oko a hovoriť čisto o veci, keď už máme v spoločnej správe pozmeňujúce návrhy 8 a 9, nepatria do tohto zákona, k tomuto zákonu, ale už ich tam máme. O to viac ma ale prekvapuje, že poslanci vládnej koalície v príslušnom gestorskom výbore teda nedohliadli na to, aby tieto body 8 a 9 boli vyňaté na samostatné hlasovanie, ale sú spojené spolu s inými bodmi s odporúčaním neschváliť ich. Takže takto vlastne ani by sme sa nevedeli k tým Košiciam nejako oddelene vyjadriť. Ja nechcem hlasovať ani za tento zákon, ani za pozmeňujúce návrhy, ale za pozmeňujúce návrhy týkajúce sa zákona o meste Košice by som hlasovať chcel. Preto vás chcem poprosiť, aby sme body 8 a 9 spoločnej správy vyňali na samostatné hlasovanie. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

S faktickými poznámkami sa hlásia pán poslanec Mikuš, pani poslankyňa Mária Sabolová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Pán poslanec Tibor Mikuš.

T. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Počúval som výhrady voči tomuto zákonu, ale treba povedať, čo tento zákon zásadne vylepšuje, sám som uplatnil niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté. Myslím si, že treba zdôrazniť, že tak ako je zákon predkladaný, jednoznačne posilňuje odbornosť Rady správcov Národného jadrového fondu, jednoznačne posilňuje a zvyšuje kvalitu rozhodnutí, ktoré má Rada správcov, a teda Národný jadrový fond realizovať v záujme každého občana, slovenskej energetiky, a jednoznačne tento zákon umožňuje financovanie správnych rozhodnutí, správnych aktivít, ktoré boli schválené a prijaté v minulosti a ktoré by, ak by sa tento zákon v takejto podobe neprijal, neboli ďalej financované. Jeho neprijatie by znamenalo zvyšovanie jadrového rizika a znamenalo by to v konečnom dôsledku zároveň to, že aktivity, ktoré treba realizovať, by nás stáli oveľa viacej v budúcnosti.

Otázka stability, keď sa niektorí zaoberajú slovíčkom "najmä", otázka stability výkonu funkcie, si myslím, nemôže byť daná len tým, že bude v zákone také alebo onaké slovíčko, ale stabilita výkonu, a teda aj stabilita pozície každého člena Rady správcov, si myslím, bude práve daná jeho odbornosťou a jeho kvalitným prístupom k rozhodovaciemu procesu, teda jeho prácou. Myslím si, že zákon nechráni nikoho pred tým, ak nepracuje kvalitne. A táto koncepcia, ako je zákon predkladaný, jednoznačne podľa mojej mienky znamená zvýšenú kvalitu práce Rady správcov. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Nech sa páči, pani Mária Sabolová.

M. Sabolová, poslankyňa: Ja len veľmi krátko chcem zareagovať na pána poslanca z rozpravy. Nie celkom dobre rozumiem tomu jeho záverečnému vyjadreniu, že za pozmeňujúce návrhy k zákonu o meste Košice budeme hlasovať. Nie, lebo je dnes jasné a zjavné, že vládna koalícia je schopná prijať tento návrh zákona aj bez našich hlasov. Ale chcem upozorniť jednak na ten nie správny postup, ale na druhej strane aj na to, že si myslím, že zákon, ktorý sme prijali na jar tohto roku o meste Košice, hovorí jasne, a v tom čase aj ústavní právnici sa k tomu vyjadrovali, že je to v poriadku, aj dodnes to tvrdia a majú ten svoj názor. Čiže myslím si, že potrebujeme mať niekedy presne napísané "rok 2006: 50 poslancov". Myslím si, že zákon, tak ako je dnes platný, je v poriadku. Ide len o to, mať odvahu možno v mestských zastupiteľstvách ísť do znižovania počtu poslancov, pretože každá politická strana chce tam mať zrejme viacej svojich zástupcov.

Ja napriek tomu, že vecne súhlasím s tým, že ak to chceme upresniť, to spravme, nemôžem hlasovať za takýto spôsob predkladania návrhov zákonov. A veľmi ma mrzí, že zákon o Košiciach sme schvaľovali vždy tak, že sme sa dohodli, minimálne poslanci Národnej rady z Košíc bez ohľadu na politickú príslušnosť. A považujem toto za neférové konanie kolegov, pretože ak už na vecných problémoch nevieme sa dohodnúť spoločne, tak čo potom, ak budú aj nejaké politické problémy. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

S reakciami na faktické poznámky, nech sa páči, pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ja len snáď na upresnenie toho. Úplne súhlasím s tým, čo povedala pani poslankyňa Sabolová. Preto som vyňal tie body 8 a 9 na hlasovanie, lebo ja osobne chcem za body 8 a 9 zahlasovať. A keby sme to nechali, tak ako je to v spoločnej správe na písané, tak vlastne by som to nevedel urobiť, lebo by som musel hlasovať aj za niečo iné. Čiže ja podporím len tieto dva pozmeňujúce návrhy týkajúce sa mesta Košice, ináč budem hlasovať proti tomuto zákonu, teda, žiaľ, aj proti ďalšej novele zákona o meste Košice. O to viac ma to trápi, že sme na jar, myslím, urobili veľmi poctivú a veľmi zaujímavú prácu, keď sme dokázali pripraviť novelu zákona o meste Košice, naprieč celým politickým spektrom bola pekná dohoda v Košiciach. Bol som spolupredkladateľom tohto zákona. Takže o to viac ma mrzí, že teraz to riešime tak polopokútne, pod lavicou, nejasne. Nemám z toho dobrý pocit. Takže v tomto sa úplne zhodujem s pani poslankyňou Sabolovou. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Vážené kolegyne a kolegovia, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pýtam sa, či chce k priebehu diskusie, príp. k pozmeňujúcemu návrhu zaujať stanovisko navrhovateľ. Nech sa páči.

M. Kondrót, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Krátka reakcia na pána poslanca Brocku. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Obavu z protiústavnosti, myslím, dostatočne vyvrátila pani poslankyňa Tóthová. A na doplnenie by som povedal, bola veľmi úzka spolupráca a často teda hlboká diskusia medzi právnikmi ministerstva hospodárstva a naším OLAP-om. Takže toto pokladám za vyriešené. Myslím, že ste vychádzali z nepresných a neaktuálnych informácií, to sa týka aj dňa vyhlásenia. Ak ste si pozorne pozreli spoločnú správu, viete, že je tam navrhovaný a odporúčaný na schválenie gestorským výborom dátum 15. 10. Veľmi úzko spolupracovali, samozrejme, predkladatelia s ministerstvom hospodárstva a s poslancami Národnej rady.

Čo sa týka závislosti, nezávislosti odborníkov, to vysvetlil pán poslanec Mikuš. Takže nebudem to opakovať, výber odborníkov, kvalitná práca udržuje ich vo funkcii, nie tak, ako ste to robili vy.

K pani poslankyni Sabolovej. My sme kritizovali vaše praktiky v minulosti, práve to prepletanie zákonov. A pretože chceme začať dobre a správne a neopakovať to, čo ste nám tu predvádzali a snažili sa nás naučiť, tak ak v niektorom z výborov, ktoré to prerokovali v druhom čítaní, prešiel návrh, s ktorým nesúhlasíme ako predkladatelia, tak gestorský výbor to, ako ste si všimli, v správe neodporúča schváliť. Čiže nemám obavu, že by sme pokračovali v praktikách, ktoré ste nám tu predvádzali.

K pánovi poslancovi Lipšicovi. Taxatívnosť tam zostáva, ak to prejde, tak ako je to v pozmeňujúcom návrhu, ako to navrhuje spoločná správa. Čiže nemusíte sa obávať, že by sa to menilo. A to isté, čo som hovoril pani Sabolovej, môžem zopakovať aj vám.

Pán poslanec Novotný, sám ste priznali, že ten zákon je jednoznačný, ktorý sa týka mesta Košíc. Problém je v tom, že oprava vašich nejasných a nejednoznačných formulácií, za ktoré tak horlí aj pán poslanec Lipšic, v mnohých zákonoch nám ešte prinesie veľa práce do budúcna. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán navrhovateľ.

Vážené kolegyne, kolegovia, v zmysle § 28 ods. 1 požiadal o slovo predseda Národnej rady.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja sa ospravedlňujem, sledoval som tú rozpravu u seba v kancelárii a keďže som v predchádzajúcom období bol jedným z navrhovateľov, ktorý predkladal do Národnej rady novelu zákona o meste Košice, dovoľte krátke vyjadrenie a objasnenie niektorých postojov, do ktorých som pri prerokúvaní tohto návrhu takisto nejakým spôsobom vstupoval.

Budem veľmi otvorený. Nepovažoval som to a nepovažujem to za šťastné a nebudem hlasovať za takéto riešenie. Pripájam sa ku všetkým tým, a veľmi otvorene a jasne som to povedal vo svojom úvodnom prejave, ktorí kritizujú akékoľvek deformácie legislatívnej praxe a legislatívneho procesu v Národnej rade.

Ja ako Košičan, samozrejme, som trošku nešťastný, že návrh zákona, ktorý sme prijali v predchádzajúcom volebnom období, nebol dostatočne jasne vyložiteľný, ale myslím, že je nás tu viacero, ktorí môžeme potvrdiť, že je tomu aj preto tak, že sme plne rešpektovali úroveň samosprávy, ktorá sa podieľala na príprave textu, a ten text bol výrazom širokej politickej dohody na úrovni samosprávy mesta.

Chcem vás požiadať, ak dôjde, samozrejme, v súvislosti s prípravou komunálnych volieb ešte k určitým aktom, ktorými by sme sa mohli ale štandardným spôsobom pokúsiť situáciu napraviť, pretože tá podstata je podľa mňa správna, je nevyhnutné znížiť počet volených poslancov na úrovni mesta z 80 na 50.

Ale chcem aj požiadať, aby sme, tak ako je to navrhnuté v spoločnej správe, nehlasovali za tento bod, pretože by sme tým vážne narušili čistotu legislatívneho procesu. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán predseda.

Pokračujeme ďalej. Spravodajca nežiada o možnosť zaujať stanovisko.

Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme v našom programe, nasleduje druhé čítanie o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 27 a spoločnú správu výborov máte na stoloch pod tlačou 27a.

Požiadam preto navrhovateľa pána Miroslava Chovanca, aby návrh zákona odôvodnil.

M. Chovanec, poslanec: Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol úvodné slovo k citovanému zákonu, ktoré vykonal pán podpredseda Národnej rady a pán predsedajúci.

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov sa štátne zdravotnícke zariadenia majú do konca tohto roku transformovať na akciové spoločnosti alebo na neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. Nutnosť tejto transformácie vyplýva aj zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predčasné parlamentné voľby v roku 2006 však neumožnili dokončiť túto transformáciu. Preto ako prvý a nevyhnutný krok pre zachovanie štátnych zdravotníckych zariadení vo forme príspevkových organizácií navrhujem posunúť konečný termín pre transformácie o jeden kalendárny rok. Tento posun termínu, čo je najdôležitejšie, vytvorí časový priestor pre vládu Slovenskej republiky, aby mohla v oblasti transformácie štátnych zdravotníckych zariadení postupovať podľa svojho programového vyhlásenia. Zároveň sa zachová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, nakoľko nebude potrebné rušiť príspevkové organizácie štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Taktiež navrhujem počas tejto doby opäť ustanoviť ochranu týchto zdravotníckych zariadení pred exekúciami, čo považujem za významný prvok, ktorý zabezpečí dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov v časovo obmedzenej miere.

Zároveň si dovoľujem uviesť, že relevantné pripomienky, ktoré vyplynuli z prvého čítania môjho návrhu zákona, ako aj zo stanoviska odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, sú riešené v uplatnených pozmeňujúcich návrhoch prerokovaných a schválených Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, som presvedčený, nádejam sa, že na základe oboznámenia sa so skutočnosťami, ktoré som uviedol, podporíte predložený návrh. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážený pán navrhovateľ, veľmi pekne ďakujem.

Poprosím o stanovisko spravodajcu výborov.

Š. Zelník, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 78 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 30 zo 4. augusta 2006 o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

Dovoľte, aby som vás oboznámil s výsledkami rokovaní jednotlivých výborov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca a výbor neprijal platné uznesenie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona a výbor neprijal platné uznesenie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi pripomienkami.

Všetky uvedené pripomienky máte uvedené v bode IV pod bodmi 1 až 5.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ho odporúča schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto návrhu zákona. Chcem vás informovať, že písomne za poslanecký klub sa prihlásila pani Mária Sabolová, ak rozumiem, pán Janiš, už tak nie. Ďakujem pekne hovorcom za kluby. Takže poprosím pani Máriu Sabolovú o slovo. Nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem sa vecne vyjadriť k zákonu. Tak ako som v prvom čítaní už moje pripomienky vyjadrila, chcem len upozorniť na tie dva fakty. A to je to posunutie termínu na transformáciu, považujem to už za nesystémové, tak ako som hovorila aj v prvom čítaní, a hlavný a vážny dôvod, ktorý je na hrane ústavnosti, je to zavedenie zákazu exekúcií opäť pre zdravotnícke zariadenia, pre poskytovateľov. Je to na hrane ústavnosti. Tak ako bol predložený návrh zákona, dá sa povedať, nielen bol na hrane ústavnosti, ale bol aj legislatívne zle predložený, pretože odstrániť zo zákona prechodné obdobie alebo lehotu, ktorá bola v zákone už dávno prekonaná, považujem za nesprávny legislatívny postup.

Gestorský výbor, zdravotnícky a, myslím, aj ústavnoprávny výbor, ktorý rokoval pred naším výborom, upozornil na tieto nedostatky. A tak ako aj zaznelo u nás na výbore, ústavnoprávny výbor neodporučil alebo neschválil zákon v takej podobe, v akej bol predložený pánom poslancom Chovancom.

V bode, keď rozširujeme termíny transformácie zdravotníckych zariadení, pokúšame sa vo výbore a v spoločnej správe rozšíriť aj dobu akreditácie na ďalšie vzdelávanie. Tento bod 2 podporujeme a podporí ho aj poslanecký klub, pretože lehota na akreditácie v pôvodných návrhoch zákonov bola pomerne krátka na to, aby zvládli tento proces jednotliví poskytovatelia.

Moja zásadná výhrada v tomto vystúpení aj napriek tomu, že výbor sa vysporiadal v spoločnej správe trochu lepším spôsobom so zavedením zákazu exekúcie, je tá, že sa opäť predlžuje agónia v zdravotníckych zariadeniach u poskytovateľov, pretože bol vymedzený termín, bola lehota, keď mnohé zdravotnícke zariadenia a poskytovatelia sa snažili dostať do ažurity, snažili sa znížiť deficit zdravotníckych zariadení a začať byť normálnymi platcami v systéme ako poskytovatelia voči ďalším právnym subjektom.

Zaznela aj otázka, čo s tými zdravotníckymi zariadeniami alebo poskytovateľmi, kde už začali exekúcie, akým spôsobom sa chceme s tým vysporiadať. Sú tu iste možné súdne rozhodnutia, ale vytvárajú sa tu nespravodlivé podmienky pre jednotlivých poskytovateľov. A moja teda základná pripomienka k tomu je, aby sa nerozširovala lehota na možnosť zákazu exekúcie, ale vstúpilo sa do financovania týchto zariadení a dofinancovali sa poskytovatelia tak, aby výkony, ktoré robia a ktoré odvádzajú, mali uhradené, pretože veľmi dobre vieme, že toto nabaľovanie sa nedostatku zdrojov na to, aby boli platcami za iné služby, je práve tým, že zdravotnícke zariadenia, hlavne nemocnice, nemajú zaplatené výkony. A to je dôvod na to, že nie sú schopné uhrádzať ďalšie služby, pre ktoré hrozí exekúcia.

A z tohto dôvodu aj poslanecký klub KDH nebude hlasovať za tento návrh zákona, pretože nesúhlasíme s predlžovaním lehoty a sme presvedčení, že takto vytvorený aj nový § 102c, ktorý zakazuje exekúcie, je na hrane ústavnosti. A zrejme aj už čiastočne riešený nález Ústavného súdu a príp. podnet na Ústavný súd môže v tejto veci byť veľmi zaujímavý. Bola by som veľmi rada, aby sme sa vyvarovali takýchto skutočností do budúcnosti. A tak ako na výbore som hovorila, bolo by vhodné, aby ministerstvo zdravotníctva pripravilo komplexný návrh všetkých 5 zdravotníckych zákonov, kde už z minulosti vieme, že vládna koalícia ústami pánov poslancov Smeru mala svoje výhrady, s ktorými možno, ak sa budeme vedieť dohodnúť, budeme aj v budúcnosti môcť súhlasiť. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

Pýtam sa pánov poslancov Novotného a Bastrnáka, či sú to procedurálne návrhy alebo faktické poznámky, čo sú prihlásení. Aha, do rozpravy ste sa prihlásili.

Takže s faktickou poznámkou sa prihlásili pán poslanec Valocký a pán poslanec Zvonár. Uzatváram možnosť hlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán Valocký Jozef.

J. Valocký, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel k pani poslankyni Sabolovej iba toľko povedať, že sme si to rozdiskutovali na zdravotníckom výbore. Práve naopak, ak pán minister chce urobiť systémové opatrenia, je potrebné odložiť výkon exekúcií. Ja by som chcel povedať, že exekúcia ako taká sa neodkladá, odkladá sa iba výkon exekúcie. A to je práve čas potrebný na to, aby nemocnice sa zrevitalizovali a aby ministerstvo zdravotníctva skutočne pripravilo systémové zmeny, o ktorých sa tu už asi 8 rokov hovorí. A žiadne systémové zmeny sa neudiali. Chcel by som povedať k tomu iba toľko, že kritizovali sme ministra za zrušenie 20- a 50-korunáčok. Chcem vám oznámiť, že v týchto dňoch nemocnice podpisujú zmluvy s poisťovňami, kde sú skutočne tieto príjmy vykompenzované. Čiže peniaze sa našli. A verím ministerstvu zdravotníctva, že urobí skutočne systémové zmeny aj v nemocniciach. Chcem vám povedať, že odloženie exekúcie je potrebné aj preto, že sú pripravené skupiny podľa mojich vedomostí, ktoré skutočne chcú exekvovať aj skupiny exekútorov nemocnice, kde by nastal totálny rozvrat zdravotníctva v štáte. Takže nie je to o zrušení exekúcií, je to iba o odložení výkonu exekúcie. Ďakujem veľmi pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Slovo má pán poslanec Zvonár.

J. Zvonár, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa povedala, že legislatívny postup pri tomto zákone nie je plne štandardný. Súhlasím s tým, že nie je plne štandardný. Ale riziko škôd, ktoré hrozia neprijatím tohto zákona, je také veľké, že by vznikli nedozerné škody v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pri tomto zákone, si myslím, vo výboroch prebehla veľmi zmysluplná diskusia, kde sme si vyjasnili všetky problémy, ktoré sa týkali tohto zákona. A dôkazom toho je, že vo výboroch za tento zákon hlasovali nielen koaliční poslanci, ale aj poslanci opoziční. Z týchto dôvodov jednoznačne sa prikláňam za prijatie tohto zákona.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

S faktickou poznámkou je ešte prihlásený poslanec Tibor Mikuš.

T. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne. Ja som na tému tohto zákona diskutoval vo finančnom výbore a tiež som položil otázky, či neprinesie odloženie exekúcií krach niektorých subjektov, ktoré sú veriteľmi, či to neprinesie stratu pracovných miest a či to v konečnom dôsledku neohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nedostal som potrebné odpovede priamo na rokovaní, ale pokračovali sme v diskusii neskoršie. A môj záver z tej diskusie je taký, že ak sa odložia exekúcie, naozaj sa vytvorí priestor na systémové opatrenia. A očakávam to hlavne od vlády, že sa vytvorí priestor na rokovania so subjektmi veriteľmi, v ktorých má štát svoje podiely, a že sa dosiahnu také dohody a také splátkové kalendáre na uhradenie dlhov, ktoré všetky subjekty budú môcť zniesť, že budú únosné. To znamená, nechápem to ako odopieranie práva a vymožiteľnosti práva veriteľom, ale chápem to ako vytvorenie priestoru na zmysluplné rokovania, ale teda aj presadenie naozaj vôle a schopnosti vlády pomôcť subjektom, ktoré sú dlžné voči subjektom, kde má štát svoje podiely. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

So stanoviskom k faktickým poznámkam sa hlási pani poslankyňa Mária Sabolová. Nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Len veľmi krátko na pána poslanca Valockého, na tú jeho poznámku, že sa vytvára priestor, aby sa nemocnice zrevitalizovali. Myslím si, že všetky zdravotnícke zariadenia už k 1. januáru 2006 robili všetko pre to, aby sa zrevitalizovali. A vlastne bol tu polrok, keď už fungovali v riadnom režime. Keby sme boli počuli možno konkrétne vecné výstupy, pokiaľ ide o jednotlivé zdravotnícke zariadenia, kde je ten problém, môžeme o tom diskutovať, ale mne sa zdá, tak ako som povedala, je to len posunutie akejsi agónie. Tým nezabránite nijakým skupinám, ak budú chcieť privatizovať, ak budú chcieť do toho vstupovať a budú chcieť exekvovať, vždy si nájdu na to spôsob, tu si nezastierajme oči.

A keď ste tak, mimochodom, spomenuli 20-korunáčky a 50-korunáčky, že sme kritizovali ministra, je to nepodstatný zdroj príjmov, ktoré u poskytovateľov sú príjmom na to, aby bolo možné dostať zdravotnícke zariadenia do ažurity, pretože podstatnejšie príjmy zdravotníckych zariadení a nemocníc sú práve na to, aby mali zaplatené výkony, ktoré urobia. A to je to, čo som povedala, tieto poplatky, to je téma, ktorej rozumejú občania. O tom inom nevedia a ani nie je nutné, aby vedeli, pretože to je problém poskytovateľov, rezortu, možno aj nás ako poslancov, ako schválime všetky ekonomické záležitosti. Ale tým ste nevyriešili problém v zdravotníctve. Urobil sa len krok voči občanom, ktorým rozumejú, ale nevyriešil sa problém v zdravotníctve.

K ostatným pánom kolegom sa... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP