Úterý 5. září 2006

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani spravodajkyňa, želáte si vystúpiť? Nech sa páči.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada, ja som sa v podstate vyjadrila, že odporúčam tento návrh zákona posunúť do druhého čítania. Myslím si, že nie je to prvýkrát, kde práve zákon o retransmisii sa dopracúval v Národnej rade v druhom čítaní. Môže to byť aj v tomto prípade. A ja sa znovu prikláňam k tomuto názoru. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu a teraz budeme pokračovať v rokovaní.

Prosím povereného overovateľa pána poslanca Podmanického, aby oznámil výsledok voľby viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

(Pokračovanie v rokovaní o návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, tlač 63.)

J. Podmanický, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 99 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Z 99 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.

Z 96 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta na viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky pána Vladimíra Kocoureka hlasovalo za 78 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.

Na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky zvolený pán Vladimír Kocourek. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Vladimíra Kocoureka za viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku.

Teraz pristúpime k poslednému bodu dnešného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, bude to druhé a tretie čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (tlač 37).

Spoločná správa výborov 37a.

Prosím teraz pána ministra Jahnátka, aby návrh vlády odôvodnil. Nech sa páči.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Vážený pán predsedajúci, vážené pani a páni poslanci, dôvodom predloženia materiálu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky je odsúhlasenie prístupu Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v medzinárodnom dohovore.

Dohovor je súčasťou indikatívneho zoznamu medzinárodných zmlúv vypracovaného Generálnym direktoriátom Európskej komisie pre rozšírenie. Podpisom aktu o podmienkach prístupu, čl. 6 ods. 2 a čl. 2, sa Slovenská republika zaviazala stať sa zmluvnou stranou dohovoru. Okrem Malty je Slovenská republika jediným štátom Európskej únie, ktorá doteraz k dohovoru nepristúpila aj napriek tomu, že má vytvorené všetky zákonné predpoklady k jeho prístupu, a to prijatím základného zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinnolekárskej starostlivosti, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ďalších nadväzujúcich zákonov.

Vážený pán predsedajúci, vážené pani a páni poslanci, žiadam vás o vyslovenie súhlasu s pristúpením Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru ako vhodnému nástroju na obmedzenie používania nebezpečných chemických látok v globálnom meradle.

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľa.

A teraz žiadam pána poslanca Glendu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

T. Glenda, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 47 zo 14. augusta 2006 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Lehotu na prerokovanie vo výboroch vrátane gestorského výboru určil na 4. septembra 2006.

Výbory prerokovali predmetnú parlamentnú tlač a zaujali k nej tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 4. septembra 2006 a uznesením č. 18 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh 4. septembra 2006 a uznesením č. 11 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov.

Gestorský výbor prerokoval a schválil spoločnú správu výborov 4. septembra 2006 a uznesením č. 25 súčasne poveril spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov.

Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec.

Otváram rozpravu o tomto bode programu a informujem Národnú radu, že som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, kto sa ústne hlási do rozpravy? Nikto sa nehlási do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu teda za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz mi dovoľte, panie poslankyne, páni poslanci, aby som vás informoval, že najbližší bod programu budeme prerokúvať zajtra ráno o 9.00 hodine. Bude to z pôvodného programu bod č. 7 - vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov (tlač 45), prednesie ministerka Tomanová.

Teraz mi dovoľte, aby som vyhlásil ukončenie dnešného rokovania. Prerušujem rokovanie tejto schôdze a budeme pokračovať zajtra ráno o 9.00 hodine. Pekný večer.

(Prerušenie rokovania o 18.42 hodine.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP