Úterý 5. září 2006

M. Košútová, poslankyňa: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej prosím, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Len technická otázka, pani poslankyňa Belásová, je to omyl? Tak poprosím technikov, keby to... Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, všetci za.

Konštatujem, že Národná rada pridelila uvedený návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a zároveň schválila lehoty prerokovania v druhom čítaní.

Budeme pokračovať a poprosím spravodajkyňu ústavnoprávneho výboru pani poslankyňu Janu Laššákovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z.

Dostali ste návrh pod číslom 39, tlač 39. Poprosím, pani spravodajkyňa, prvé hlasovanie.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: (Hlasovanie.) Prítomných 143, za 63, proti 38, zdržalo sa 42.

Konštatujem, že sme uvedený návrh zákona neschválili a neposunuli do druhého čítania.

Ďakujem pekne.

Poprosím teraz predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Jozefa Buriana, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Je to tlač 42. Pán spravodajca, pán predseda, nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Pán predseda, dajte hlasovať, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, za 142, zdržal sa 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Budeme pokračovať druhým hlasovaním. Nech sa páči, pán poslanec.

J. Burian, poslanec: Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 43 z 8. augusta 2006 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006. Dajte hlasovať, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 142, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a zároveň aj príslušné lehoty.

Poprosím teraz pani spravodajkyňu, pani poslankyňu Magdalénu Vášáryovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní k

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 48).

Nech sa páči.

M. Vášáryová, poslankyňa: Ďakujem, pán predseda. V rozprave k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, bol podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Madeja, aby Národná rada postupovala podľa § 73 ods. 3 písm. c) a prerokovala návrh zákona v druhom čítaní. Prosím vás, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Madeja.

P. Paška, predseda NR SR: Pani spravodajkyňa, pokiaľ viem, padol z vašej strany procedurálny návrh, aby sa nepokračovalo. O procedurálnom návrhu by sme mali hlasovať ako o prvom. (Reakcie z pléna.) Vznikol tam problém. Viem, že pani spravodajkyňa trošku pomiešala spravodajcovstvo so svojím postojom. Spýtam sa, chcete dať alebo máme považovať váš návrh za procedurálny alebo ideme hlasovať len o návrhu uznesenia, ako ste ho predniesli ako spravodajca?

M. Vášáryová, poslankyňa: Áno.

P. Paška, predseda NR SR: Áno, dobre. Budeme hlasovať... O procedurálnom? (Reakcie z pléna.) Dobre.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne, aby sme nepokračovali v rokovaní. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 39, proti 80, zdržalo sa 21, nehlasoval 1.

Procedurálny návrh sme neschválili.

Prikročíme k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Nech sa páči. Poprosím vás, pani spravodajkyňa, keby ešte raz, aby bolo zrejmé, o čom hlasujeme, lebo sme, vy ste pôvodne uviedli síce návrh hlasovania, ale aby bolo všetkým kolegom a kolegyniam jasné. Ešte raz vás poprosím, čiže mali by sme teraz hlasovať o návrhu podľa...

M. Vášáryová, poslankyňa: V rozprave k tomuto zákonu bol podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Madeja, aby Národná rada postupovala podľa § 73 ods. 3 písm. c) a prerokovala návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu pána poslanca.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Budeme hlasovať teda o návrhu pána poslanca Madeja. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 144 prítomných, za 98, proti 29, zdržalo sa 16, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Tým pádom pôvodné uznesenie, nemusíme o ňom hlasovať, budeme hlasovať, pani spravodajkyňa, o určení výborov, gestorského výboru a lehôt. Poprosím vás, keby ste uviedli ten návrh.

M. Vášáryová, poslankyňa: Áno, vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a že určené výbory návrh zákona prerokujú v lehote do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 145, za 140, 1 bol proti, 4 sa zdržali.

Konštatujem, že sme pridelili zákon výborom, určili gestorský výbor a schválili lehoty prerokovania v druhom čítaní.

Budeme pokračovať v prvom čítaní hlasovaním o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.

Je to tlač 49. Poprosím spravodajcu pána poslanca Gyulu Bárdosa, aby uviedol hlasovanie.

Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 103, proti 29, zdržalo sa 12.

Konštatujem, že sme uvedený návrh zákona posunuli do druhého čítania.

Poprosím druhé hlasovanie o výboroch a lehotách.

Gy. Bárdos, poslanec: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, že určené výbory návrh zákona prerokujú v lehote do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 137, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme pridelili uvedený návrh výborom, určili gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie v druhom čítaní.

Teraz poprosím pani spravodajkyňu Katarínu Tóthovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Tlač máte pod číslom 50.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla podľa rokovacieho poriadku predložený legislatívny návrh prerokovať v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 112, proti 1, zdržalo sa 31.

Konštatujem, že sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania.

Poprosím o druhé hlasovanie.

K. Tóthová, poslankyňa: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený legislatívny návrh zákona na prerokovanie výboru ústavnoprávnemu a výboru pre financie, rozpočet a menu.

P. Paška, predseda NR SR: Ešte lehoty poprosím. Máte tam?

K. Tóthová, poslankyňa: Ďalej aby určil hlasovaním za gestorský výbor ústavnoprávny výbor a ten má prerokovať do 9. októbra 2006 a gestorský výbor, teda výbor finančný do 9. októbra 2006 a gestorský do 10. októbra 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 145, za 140, zdržali sa 5.

Konštatujem, že sme pridelili návrh zákona výborom, určili gestorský výbor a zároveň odsúhlasili lehoty do druhého čítania.

Budeme teraz hlasovať v prvom čítaní o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca, Jozefa Šimka a Júliusa Brocku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 51).

Poprosím pani poslankyňu Rosovú.

T. Rosová, poslankyňa: Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, za 107, proti 35, nehlasoval 1.

Národná rada sa uzniesla, že nebudeme pokračovať v rokovaní o predmetnom návrhu zákona.

Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

Teraz budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 52. Ako spravodajca bol určený gestorským výborom Marián Kovačócy. Poprosím vás, pán poslanec, uveďte hlasovanie.

M. Kovačócy, poslanec: Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 145, za 35, proti 36, zdržalo sa 74.

Konštatujem, že Národná rada neposunula uvedený návrh zákona do druhého čítania.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, týmto sme vyčerpali hlasovania o prerokovaných prvých čítaniach návrhov zákonov.

Pristúpime teraz, tak ako bolo schválené v programe, k

návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky

v tajnom hlasovaní. Návrh ste dostali ako tlač 63.

Návrh vlády odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ľubomír Jahnátek. Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dôvodom predloženia návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky je postup podľa § 31 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, podľa ktorého viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky volí na návrh vlády Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 35 zo 4. augusta 2006 zvolila na návrh vlády Slovenskej republiky do funkcie viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky pána Augustína Hambáleka. Pán Hambálek sa však na základe svojho písomného oznámenia zo dňa 21. 8. 2006, ktoré bolo doručené predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. 8. 2006, tejto funkcie vzdal zo zdravotných dôvodov.

V nadväznosti na uvedené predkladá vláda na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky nový návrh na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a do tejto funkcie navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť pána Vladimíra Kocoureka.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Dávam slovo predsedovi výboru pre hospodársku politiku pánovi Marošovi Kondrótovi a poprosím ho, aby podal informáciu o prerokovaní návrhu vo výbore. Zároveň vás, kolegyne, kolegovia, poprosím o väčší pokoj v sále.

M. Kondrót, poslanec: Ďakujem, pán predseda. V súlade s ustanovením § 31 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predložil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 65 z 31. augusta 2006 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku s tým, že podá informáciu o výsledku jeho prerokovania vo výbore.

Výbor k predmetu návrhu rokoval na svojej 4. schôdzi 4. septembra 2006 za účasti ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka. Vo svojom uznesení č. 21 výbor odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť tajným hlasovaním viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia vlády, a poveril poslanca Maroša Kondróta, predsedu výboru, informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Chce sa niekto ústne prihlásiť do rozpravy? Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem ju za ukončenú. Pán minister, pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

Chcem pripomenúť, že pristúpime teraz k tajnej voľbe, ale chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, čiže "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je označená len jedna z alternatív. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri mene a priezvisku kandidáta nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný.

Prosím teraz všetkých overovateľov, aby zaujali svoje funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich žiadam, aby hlasovali ako prví.

(Akt tajného hlasovania.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pýtam sa, panie poslankyne, páni poslanci, či všetci využili právo hlasovať v tajnej voľbe. Ešte počkáme na pána poslanca Chovanca.

(Pokračovanie aktu tajného hlasovania.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vyhlasujem tajné hlasovanie za ukončené.

Panie poslankyne, páni poslanci, spravidla v takýchto chvíľach sme si po tajnom hlasovaní dávali päť minút prestávku, aby sme mohli pokračovať v rokovaní Národnej rady. Z hľadiska racionálneho postupu vás poprosím, aby ste zaujali miesta na svojich vyhradených miestach, aby ste sa posadili, aby sme mohli pokračovať v rokovaní a výsledky hlasovania nám overovatelia oznámia po tom, ako budú sčítané všetky hlasy. (Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.) Ešte raz poprosím, páni poslanci, zaujmite svoje miesta, aby sme mali dôstojný priestor na rokovanie.

Budeme pokračovať v rokovaní o návrhu zákona pánov poslancov Palka a Minárika.

Prerušili sme rokovanie v rozprave. Do rozpravy sú ešte prihlásení pán poslanec Jarjabek a pani poslankyňa Tóthová.

Ako prvý vystúpi pán poslanec Jarjabek. Nech sa páči, pán poslanec.

(Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, tlač 53.)

D. Jarjabek, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, vážený pán predsedajúci, naši kolegovia z opozície ponúkli tomuto parlamentu svoju predstavu o sprísnení slovenskej mediálnej politiky.

Pán poslanec, škoda, že nie počas ôsmich rokov v exekutíve, ale až po dvoch mesiacoch v opozícii ste zistili, že naše zákony sú deravé a z televíznych obrazoviek sa na občanov môžu takpovediac vyškierať a svojou neohrozenosťou nasledovníkov získavať aj postavy, ktoré jasne patria do galérie zločinu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec, ja vás na chvíľočku preruším. Páni poslanci, budem musieť prerušiť rokovanie Národnej rady, keď nezaujmete svoje miesta. Ďakujem pekne.

Pokračujte, pán poslanec.

D. Jarjabek, poslanec: Ďakujem pekne. Preto naši kolegovia páni poslanci navrhli novelizovať zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o telekomunikáciách a navrhujú pokutovať médiá, ktoré budú, citujem, "propagovať osobu, ktorá je vzhľadom na jej spôsob života, správania alebo konania odôvodnene považovaná alebo sa sama identifikuje ako osoba z kriminálneho prostredia alebo spojená s kriminálnym prostredím, najmä s prostredím organizovaného zločinu", koniec citátu.

Aby bolo teda jasné, samozrejme, myslím, že tu nie je nikto, a ja som tiež za to, aby z obrazoviek, rádií, stránok novín a časopisov zmizli strhujúce príbehy darebákov, ktorí usúdili, že zákony sú pre tých slabých, ale oni ako tí silní ich rešpektovať nemusia. Taká je pravda. To sa deje v mediálnom prostredí, v elektronických aj v printových médiách.

Ibaže podľa môjho názoru dobrý úmysel predkladateľov nestačí a Národná rada Slovenskej republiky by mala prijímať aj zákony kvalifikovane a odborne precízne pripravené a jednoznačne si myslím, že tento návrh, ktorý predkladajú naši dvaja kolegovia, je jednoznačne v tomto smere nevykonateľný. Hoci teda, samozrejme, s tou myšlienkou treba len a len súhlasiť a treba sa vôbec poďakovať, že takáto iniciatíva vznikla.

Avšak považujem za nevyhnutné vyzvať toto plénum, aby sme spoločne premýšľali nad tým, ako citovanú vágnu formuláciu nahradiť. Pretože čo značí formulácia, citujem, "vzhľadom na spôsob jej života"? To je vec tvrdo individuálnej interpretácie. Niekto má rád pekne ostrihaných a slušivo oblečených ľudí, s vytríbeným vkusom, pre voľbu správnej značky automobilu, iný toleruje individuálny vkus a tretiemu sa možno jednoducho páči, ak ľudia chodia oblečení pohodlne a žijú slobodne. A ani na type a farbe auta im nezáleží. A čo rozhodne, či niektorá osoba je, znovu citujem, "odôvodnene považovaná za kriminálnika"? Keď si to myslí jeden občan, jedna politická strana alebo ak to hovoria nejaké médiá?

Prepáčte, dámy a páni, ale podľa našej ústavy platí v prvom rade prezumpcia neviny. Ak sa aj niekomu z nás zdá, že niekto je "podozrivý", ešte by nám to ako vedúcim pracovníkom v médiách, myslím tým vedúcich pracovníkov v médiách, nemohlo stačiť, aby sme takéto osoby z vysielania vylúčili, pretože tým riskujeme obvinenie, že niekomu bránime realizovať ústavné právo na informáciu.

A ďalej, znamená predmetná definícia, že sa zakazuje uverejňovať napr. aj rozhovor s odsúdeným, ktorému bola trestná činnosť preukázaná a ktorý po odpykaní trestu alebo jeho časti chce povedzme vplývať na mládež, aby sa istého konania vyvarovala? Je to osoba z kriminálneho prostredia? Je. Je takýto rozhovor propagáciou tejto osoby? Áno, isteže, ale môže mať takáto výpoveď pozitívny spoločenský dosah? Môže, ja neviem, odradiť mladých ľudí od prípadnej hroziacej skazy. Isteže, veď sprostredkuje pohľad, tzv. pohľad za oponu, za tú pozlátku moci, peňazí, autority, ktorým podsvetie púta pozornosť a cez ktoré, žiaľ, získava mladých ľudí medzi seba.

Vzhľadom na všetky tieto dôvody navrhujem, aby sme sa v ďalšom legislatívnom procese sústredili na precizovanie definície osôb spadajúcich pod navrhované písm. g). Jednoznačne proste tento text, ktorý tam je, je, ako som už povedal, nevykonateľný. A možno by nebolo od veci využiť príležitosť a navrhnúť aj nejaké iné doplnenie, napr. v ktorom by sme zadefinovali ako predmet postihu konanie osôb, ktoré na základe svojho subjektívneho názoru vyvolávajú v spoločnosti nálady zamerané proti jednotlivcom alebo skupinám osôb bez toho, aby súd vyslovil v prípade ich konania porušenie zákona. Pretože aj s takýmito situáciami na našom mediálnom trhu prichádzame do kontaktu veľmi často a sme svedkami zatiaľ úplne beztrestných mediálnych štvaníc na niektoré skupiny osôb a niektoré osoby konkrétne. Považujem to za konanie rovnako nebezpečné, ako keď nám nejaký mafián z obrazovky radí, akú hudbu by sme mali počúvať, a prezrádza napríklad, čo najradšej varí.

S tým súvisí aj môj druhý návrh, aby sme opäť v priebehu ďalšieho legislatívneho konania, legislatívnej práce, povedzme aj na tomto zákone, vymysleli mechanizmus, ktorý bude operatívne a zodpovedne rozhodovať o tom, či niektorá osoba napĺňa, alebo nenapĺňa stanovené kritériá príslušnosti k podsvetiu. Pretože ak sa stane, že redaktor pripraví materiál, ale jeho šéfovi sa bude zdať, že niektorá vystupujúca osoba patrí do kriminálneho prostredia a nedovolí materiál vydať či odvysielať, môže následne súd rozhodnúť, že došlo k upretiu práva na slobodné šírenie informácií a prejav cenzúry.

Nie som si istý, či dať túto kompetenciu napr. mediálnej rade, či povinnosť riešiť takéto vnútromediálne spory zo zákona prideliť napr. Najvyššiemu súdu a zaviazať ho, aby takéto podanie riešil v lehote 24 hodín. Je tu dosť a dosť právnikov, ktorí tomuto rozumejú oveľa lepšie a iste navrhnú riešenie, ktoré bude prijateľné. Ja len, poznajúc trochu situáciu v našich médiách, upozorňujem, aký problém by mohol nastať, a snažím sa vás inšpirovať k tomu, aby sme sa ho vopred legislatívne pokúsili vyriešiť.

Napokon tretím, podľa môjho názoru závažným problémom navrhovanej novelizácie je problém jej obmedzenia na elektronické médiá. A teraz neviem, či sa to stalo zámerne, alebo či je to je proste náhoda. Nazdávam sa, že predstavitelia majiteľov rozhlasov a televízií by oprávnene mohli v prípade schválenia tejto normy v navrhovanom znení namietať jej protiústavnosť na základe toho, že diskriminuje prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania voči printovým médiám. Viem, samozrejme, že elektronické médiá vo všeobecnosti majú silnejší momentálny dosah na formovanie spoločenských postojov. Že čo nie je v televízii, to sa nestalo, avšak žiadam, aby pre celú oblasť médií platili porovnateľné podmienky. Nie je podľa mňa mysliteľné, aby za rovnaký materiál najčítanejší bulvárny denník získal rekord v predávanosti a televízia dostala mastnú pokutu. To by bola, dámy a páni, politika dvoch metrov a tá, ako vieme z vlastnej skúsenosti, sa nikdy nevypláca.

Dámy a páni, toľko mojich zopár poznámok k tomuto návrhu, jednoducho si myslím, že myšlienka je úplne skvelá, len to paragrafové znenie je, hovorím to ešte raz, nevykonateľné a nerozumiem, prečo sa v médiách kladie rozdiel v tomto prípade z hľadiska aj istej morálky medzi elektronickými a printovými médiami.

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: V rozprave bude pokračovať pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som rada, že takáto myšlienka bola nastolená legislatívnym návrhom, proste nepropagovať osoby kriminálne, osoby z prostredia mafie a podobne. Už ako ministerka spravodlivosti som vydala ako vrchný veliteľ Zboru väzenskej a justičnej stráže rozkaz, aby nedovolili príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže odsúdeným akúkoľvek propagáciu v tlači, pretože mnohí redaktori považovali niektoré prípady, za ktoré boli dotyčné osoby odsúdené, za príťažlivé pre čitateľskú verejnosť a podobne. Je to nevhodné.

Dozaista ste si povšimli, že v minulom volebnom období som sa viackrát zasadila, aby vo filmoch, hlavne s obsahom násilia, neboli propagovaní mafiáni, kriminálnici vlastne ponúkaní ako vzory pre našu mládež v príťažlivých filmoch a aby počet týchto diel bol nižší a aby neboli vysielané v čase, keď naša mládež má prístup k pozeraniu týchto televízií alebo inej produkcie.

Preto osobne by som bola veľmi rada, keby niečo takéhoto bolo súčasťou nášho platného právneho poriadku. Ale po podrobnom preštudovaní navrhovaného čl. I § 19 ods. 2 písm. g) ako právnik musím mať veľa otáznikov a jednoznačne musím povedať, že toto je veľmi gumové ustanovenie. Gumové, ktoré - trošku sa od svojich predrečníkov líšim v tom, že to nepovažujem za nevykonateľné, ja to považujem za vykonateľné, ale vykonateľné aj smerom zneužitia. Smerom zneužitia, napríklad pýtam sa: Je propagovaním osoby, ktorá podľa toho, kto je redaktorom, a podľa redaktora vedie neprimeraný spôsob života, je propagovaním v zmysle tohto ustanovenia, aj keď dáme právo vyjadriť sa vzhľadom na objektívnosť aj druhej strane? Napr. obžalovanému? Veď obžalovaný v zmysle, obžalovaný niektorý z tých trestných činov, áno, ktoré by prišli do úvahy, veď obžalovaný v zmysle našej ústavy je nevinný, je tu prezumpcia neviny, to je veľmi silný princíp každého právneho štátu.

Preto sa pýtam: Čo je to propagácia? Budem citovať, aby som bola, "osoby, ktorá je vzhľadom na jej spôsob života, správanie alebo konanie odôvodnene považovaná alebo sama sa identifikuje ako osoba z kriminálneho prostredia". Nie je tu zakrytý aj spôsob nerešpektovania princípu prezumpcie neviny? Je to gumové ustanovenie a ja by som bola rada a budem osobne komunikovať dozajtra pred hlasovaním, či je možné toto ustanovenie, pán predkladateľ, modifikovať tak, aby nebolo gumové. Ak je možné, som zato, aby sme nielen posunuli do druhého čítania, ale aby sme aj nejaké takéto ustanovenie prijali. Ale nesmie byť v rozpore s prezumpciou neviny a nesmie byť gumové.

To je podobný postoj, ako som mala pri prerokúvaní Trestného zákona, keď vtedajší pán minister Lipšic nás nazval ako poslancov, ktorí pomáhajú mafii alebo ktorí sú spriaznení s mafiou. Nič také neprichádza do úvahy, ide tu o to, aby sme právny predpis mali taký, aby bol postihnuteľný len na ten okruh adresátov, na ktorý je zámer postihnúť. Aby to nebolo ustanovenie, ktoré v prípade politického zámeru sa dá zneužiť.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, opakujem, som za to, aby osoby, hlavne už štátnou mocou označené za príslušníkov mafie, za príslušníkov zločineckých skupín, za osoby, ktoré sa previnili, nedostávali priestor na propagáciu. Ale to nemôže byť svojvôľa niektorého redaktora, ale musí tu byť rozhodnutie štátneho orgánu, autoritatívneho, v mene štátu.

Takže opakujem, budem prosiť pána predkladateľa, aby bol taký ochotný a túto otázku so mnou prerokoval, až takto bude možné modifikovať ustanovenie, podporím do druhého čítania, ale v tejto podobe nemôžem takýto legislatívny návrh podporiť do druhého čítania, pretože vidím tu obdobné riziká, ako uviedol pán poslanec Galbavý, čo veľmi pregnantne vyšpecifikoval a čo uviedol pán poslanec Jarjabek.

Ďakujem vám za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Na vystúpenie pani poslankyne Tóthovej sa s faktickými poznámkami prihlásili páni poslanci Jarjabek a Frešo. Končím možnosť podania ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

Prosím mikrofón pre pána Jarjabka.

D. Jarjabek, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Palko, tu je ešte jeden problém, keď sa môžem v nadväznosti na slová pani poslankyne Tóthovej takto obrátiť na vás ako na predkladateľa, a ten problém je v tom, kým elektronické médiá majú svoju Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá by eventuálne mohla posudzovať pokuty, printy a tlačové médiá takýto regulačný orgán nemajú. A možno si spomeniete na tých niekoľko pokusov v parlamente, keď nebol prijatý tlačový zákon. Keby bol prijatý tlačový zákon a v tom tlačovom zákone bola jedna tlačová rada a bol tam aj istý paragraf istých previnení, istej sumy previnení, tak by sa nejakým spôsobom to dalo pod ten tlačový zákon eventuálne zakryť, resp. sa s ním stotožniť týmto spôsobom, čo fakticky neexistuje. Tým pádom naozaj, keby toto bolo prijaté, čo vy navrhujete, elektronické médiá by boli postihované a printové médiá jednoducho by nemali byť postihované kým. To znamená, printové médiá by naozaj na tom zarábali, čo elektronické médiá vysielať nemôžu. To je ten obrovský rozpor, o ktorý tu ide. Printové médiá v súčasnosti nemajú regulačný orgán typu Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel reagovať na slová predrečníčky pani poslankyne Tóthovej, ktoré súviseli s tým, že predmetné ustanovenie je gumové a bolo by ho treba nejakým spôsobom modifikovať, aby také nebolo. Ja na rozdiel od nej si myslím, že toto uznesenie, resp. toto tvrdenie nie je správne, lebo gumovosť vyplýva zo samej podstaty veci a to je to, že boj proti mafii sa podľa mňa nedá viesť tým, že budeme obmedzovať slobodu slova. A z tohto dôvodu si myslím, že nie je dobré podporiť túto novelu zákona. Rovnako si myslím, že to nie je dobré ešte pre ďalší paragraf, ktorý sa tam mení a dopĺňa, a to je to, že sa vypúšťa slovo úmysel pri odnímaní licencie. Toto nepovažujem za správne, je to vlastne také tiché pritvrdzovanie boja s médiami a dáva to nástroj do rúk, ktorý by mohol médiá potláčať, preto to nepodporím. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Veľmi stručne by som chcela reagovať na pána poslanca Freša. Nikdy som nepovedala, že som za obmedzenie slobody slova, ja som za, veď je to jedno z ústavných práv, ale vždy som povedala, že každá sloboda musí mať svoj mantinel a ten musí byť taký, aby jedna sloboda nepotierala inú slobodu, čiže aby sme neprešli do porušenia iného ústavného princípu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo.

V. Palko, poslanec: Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tento problém je možno vážnejší, možno ďaleko vážnejší, než si to v tomto okamihu uvedomujeme. Čo to je vlastne sloboda médií a čo všetko v médiách môže byť a čo tam nemá byť?

K pánu poslancovi Jarjabkovi, ktorý sa spýtal, že vlastne prečo až teraz s tým prichádzam, myslím si, že to je omyl, ešte v minulom období, keď som bol ako minister vnútra, tak ja som aj z tohto rečníckeho pultu podporil niektoré návrhy, ktoré predkladala pani poslankyňa Tóthová, myslím, že aj vy, podporoval som tie návrhy dokonca aj ako člen vlády, keď to boli poslanecké návrhy zákonov, ktorými sa riešili tie upútavky plné násilia a tak. Čiže ja som sa tomu venoval.

A pred šiestimi rokmi ako predseda výboru pre obranu a bezpečnosť som navrhoval takisto analogickú novelu ešte predchodcu tohto zákona, ktorá sa týkala propagácie drog, a úspešne - a k tomu ešte prídeme o chvíľočku.

Pán poslanec Jarjabek, myslím si, že to nie dobrý príklad povedať, že no tak mohla by sa touto novelou zakázať povedzme relácia, po zhliadnutí ktorej nejaký mladý človek by sa nie pridal k zločinu, ale by sa odvrátil od zločinu. Tak takú reláciu asi nemožno nazvať propagáciou zločinu, ale asi taká relácia je pravým opakom propagácie, nie? No, čiže tieto námietky, ktoré ste kládli, toto asi neobstojí.

Diskriminácia, jeden typ médií, elektronické a tlačené, myslím si, že pred diskrimináciou sú chránené osoby, občania, nie nejaké typy médií, ale pokojne sa môžeme zaoberať niekedy aj potom tlačovým zákonom. Ale tento problém, ktorý som sa snažil riešiť aj s kolegom Minárikom, reaguje na to, že je podstatne vypuklejší v elektronických médiách. Aj keď našli by sa menšie, ale nie také závažné príklady ako aj v tlačených, ale nie také závažné.

Vy ste vlastne spochybnili to, či možno objektívne určiť, čo to je propagácia a čo to nie je propagácia. Ešte priamejšie túto otázku vlastne postavila pani poslankyňa Tóthová, čo to je propagácia? Ako keby také niečo vôbec nebolo možné dať do nejakých zákonov. No ale veď také pojmy, ako je propagácia, schvaľovanie a tak, však to je už dávno súčasť našich zákonov a nie sú s tým problémy, s hodnotením?!

Veď aj tento zákon, ktorý novelizujeme, obsahuje strašne veľa vecí, čo sa tam nesmie propagovať. Nesmie sa propagovať násilie. Je nejaký zásadný problém? Vyskytol sa nejaký chaos? Nič také sa nestalo.

Prezumpcia neviny. Tu dochádzame k nejakému veľkému nedorozumeniu, pretože táto predkladaná novela predsa nejde proti ľuďom, nezakazuje ľuďom niečo hovoriť ani ich nechce sankciovať, ona obmedzuje médiá, právnické osoby, nie občanov, fyzické osoby. Nemožno hovoriť vôbec o nejakom porušovaní ľudských práv. Právo byť v televízii, také ľudské právo naozaj nepoznám a dúfam, že sa neobjaví, aj keď by som nevylúčil, že ani to pomaličky. Také právo neexistuje.

A čo sa týka - teda aby som to trošku zhrnul. Ak sú námietky kvôli istej všeobecnosti formulácie, no tak, prosím vás, toto je typická vlastnosť zákonov. Vždycky bola a vždycky bude. A z tohto hľadiska takto formulácia nie je nejakou novinkou. No naozaj dajte si tú námahu, pekne vás prosím, prečítajte si zákon v doteraz platnom znení, čo všetko sa tam formuluje takisto všeobecne, čo tie médiá nesmú. A je tam toho veľa. Keď my len navrhujeme doplniť písmeno g), a to od a) po i), či koľko, f), to tam všetko už je. Tie obmedzenia tam sú a nebol s tým nejaký veľký problém. Čiže tú námietku, že to nie je realizovateľné, táto námietka neobstojí, je to, myslím si, len domnienka pánov poslancov.

Nie som si istý, či panie poslankyne a páni poslanci všetci vedia, že vlastne čo bolo tou kvapkou, ktorá už nás motivovala k tomu, aby sme podali tento návrh zákona. Touto poslednou kvapkou bola relácia Reflex, ktorá bola 2. augusta 2006 v jednej komerčnej televízii a ktorá sa volala Mafián. Tu sa stále kladie otázka, kto určí, kto to je osoba s kriminálneho prostredia atď.? Ja by som si len dovolil zacitovať, že ako je to definované, "ide o osoby z kriminálneho prostredia alebo s týmto prostredím spojené alebo osoby, ktoré vzhľadom na svoje správanie a spôsob života sú odôvodnene považované alebo samy sebou identifikované ako osoby z kriminálneho prostredia". V tejto relácii Reflex vystupoval a bol ako veľmi sympaticky vykreslený, ako sympatický človek, zodpovedný otec rodiny, milovaný, milujúci, keď boli zábery naňho, ako boxuje do nejakého koženého vreca, tak znela taká rocková hudba a taký proste "podmaz", sympatický, drsný, tvrdý chlapík. Keď hovorila jeho manželka, taká romantická hudba znela v pozadí a tak ďalej.

Tento človek Marián G. je obvinený z dvoch vrážd, úkladných vrážd, mafiánskych vrážd osôb Havaši a Pataši starší. Bol aj vo väzbe, momentálne je prepustený, ale nebol, to obvinenie stále platí, možno bude podaná obžaloba a potom bude vec na súde. Ale ja chcem jednu vec zdôrazniť, vážené panie poslankyne, páni poslanci, je úplne nepodstatné to, či on bude odsúdený, alebo nebude odsúdený, je to nepodstatné, či to bola propagácia mafie, ktorú týmto zákonom chceme zabrániť, alebo nie, pretože tá televízia ho sama označila, ten príspevok, ten bod programu Mafián, to nie sme v tom štádiu, že televízia aj nejako akože musí zvažovať, tak máme ho považovať za takú osobu, alebo nie. Tá televízia to hovorí otvorene! My sme už tam, panie poslankyne, páni poslanci.

Marián G., keď bolo jeho meno na obrazovke počas relácie, tak podtitulok, ktorý tam dala tá televízia, slobodne, vedome, ten podtitulok bol Člen bratislavského podsvetia. My už sme tam. To znamená, že tento prípad, konkrétne túto reláciu, znenie nášho zákona, našej novely jasne, presne popisuje. Ak túto novelu schválite, tak také príspevky sa nebudú môcť opakovať. Ak ju neschválite, budú sa môcť opakovať - tak veci stoja. Tak veci stoja. Ten človek tam o sebe hovorí, veď on hovorí o sebe, áno, ja som sa pochyboval v takom prostredí, kde boli také partie, boli to chlapci s tvrdými päsťami, brali drogy a bolo im dobre. Brali drogy a bolo im pritom dobre.

Podobný prípad, ku ktorému došlo pred tromi a niekoľko rokmi. Mikuláš Černák, to meno vám je známe. A tam nie je diskusia o tom, či to je, alebo nie je osoba z kriminálneho prostredia? Právoplatne odsúdený za vydieranie bol. Dostal sa nesprávnym rozhodnutím okresného súdu po odpykaní polovice 8,5-ročného trestu na slobodu, chvalabohu, Najvyšší súd skonštatoval, že to bolo nezákonné, a dostali sme ho naspäť, aj keď medzitým ušiel do Prahy. No ale počas tých pár mesiacov, čo bol voľný, no tak dostal 3-minútový priestor v hlavných správach najsledovanejšej komerčnej televízie, tam bol s ním rozhovor, exkluzívny rozhovor, tak to bolo ohlásené hlásateľom: "Exkluzívny rozhovor s Mikulášom Černákom vám ponúkame." A ten redaktor sa k nemu choval takým zdvorilým, láskavým spôsobom, akým sa nikdy nechoval a nebude chovať k nikomu z vás, z nás, čo sme tu.

Otázky typu: "Zabili ste toho a tamtoho?" "Nie samozrejme, že nie." "Môžu sa vás báť podnikatelia?" Prosím vás, rozprávajte sa s podnikateľmi z okolia Brezna, Banskej Bystrice, Zvolena atď. Vedia, kto to je. A teraz si predstavte, že týchto ľudí oni vidia na obrazovke, ako tam akože rozprávajú a chovajú sa ako sporiadaní občania. Čo si tak tí ľudia majú myslieť? Prosím vás, čo si tak má myslieť policajt, ktorý sa snaží dlhé roky takéhoto človeka dostať do basy? Čo si má myslieť prokurátor? Čo si má myslieť sudca? Viete, čo si myslia? Že to je bláznivý svet a bláznivá spoločnosť, za ktorú nemá zmysel bojovať! Toto si myslia. Stačí sa ich spýtať. Je to tak.

Čiže prípady, ktoré som vám popísal, a to boli škandálne prípady, tie tento zákon jasne, hladko eliminuje.

No a keď hovoríte, že môže s tým byť problém, no tak tá formulácia obsahuje slovo "odôvodnene", odôvodnene musí byť taká osoba považovaná za osobu z kriminálneho prostredia. Prípady, ktoré som vám povedal, tam to bolo úplne jasné. No tak dobre, ten, kto bude dávať niekde podnet, tak to musí odôvodniť. Ak dá podnet na nejaké médium rada, ak sa rozhodne, že bol porušený zákon, tak to nejako musí odôvodniť, keď to neodôvodní, no tak nebude sankcia. Ale nebojme sa toho.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci - palica na trestanie neposlušných médií, prvý krok k cenzúre, pán poslanec Galbavý? No tak písmeno g) nie je prvé v abecede, pán poslanec, tam sú už body od a) až po f), ktoré tam sú. Nebol to prvý krok k cenzúre. Takáto logika je ako logika - polícia je strašne nebezpečná vec, dnes zatvára vrahov, zajtra môže slušných ľudí, že?

No, ja sa netajím jednou vecou, že tento zákon naozaj supluje absolútny pokles slušnosti v slovenských médiách a v slovenskej spoločnosti a vôbec v tejto civilizácii v tomto priestore, ja sa s tým netajím, je to tak. Chcel by som vám však ukázať, že takáto snaha nemusí byť vôbec neúspešná, ale môže byť veľmi efektívna. Už som spomínal pánu poslancovi Jarjabkovi, že pred 6 rokmi som dával novelu predchodcu tohto zákona, tá novela bola úspešná a to moje znenie, ktoré som dodal do predchodcu tohto zákona, sa objavilo aj v novom zákone a je to tam stále. To bol vlastne zákaz propagácie drog.

Možno si spomínate, je to 6 rokov, známy slovenský spevák pop-music povedal v jednej relácii tiež v tej istej komerčnej televízii, že aké je to fajn, keď umelec berie drogy, aké je to fajn na jeho inšpiráciu. Vtedy to vzbudilo v slovenskej spoločnosti istý rozruch, neviem, či by to už vzbudilo dnes taký rozruch. Vtedy to rozruch vzbudilo, ja som dal novelu toho zákona, kde som navrhol formuláciu, že proste médiá nesmú propagovať užívanie drog spôsobom, ktorý je jeho ospravedlňovaním, zľahčovaním.

Vážené kolegyne, kolegovia, tá diskusia, ktorá vtedy bola, a nebola moc intenzívna, ale nejaká bola, ale to bola presná kópia tejto diskusie. Tiež sa kládli otázky: Čo to je zľahčovanie, čo to je ospravedlnenie, bude to znamenať, že nemôžeme sa potom pozerať na nejaký film, kde je drogová mafia atď.? Všetky tieto otázky padali. No parlament túto novelu vtedy schválil a čo sa stalo - nevyskytli sa žiadne problémy, naopak, nevyskytol sa už nikdy žiadny taký exces, žeby niekto otvorene propagoval drogy. Proste sa to nevyskytlo. Aspoň ja o takom prípade neviem. A ak niekto o nejakom vie, tak môže použiť ten zákon a dať podnet. Dať podnet.

Tu vládne jedno veľké nedorozumenie. Veľké nedorozumenie. Boj proti mafii je len vecou orgánov činných v trestnom konaní? To je omyl! To je proste omyl. Boj proti zločinnosti je vecou len orgánov činných v trestnom konaní? No, prosím vás, budeme stále viac konfrontovaní s problémom kriminality mládeže, kriminality na školách, že školy sa budú meniť na nebezpečné miesto. No tak, ak nechcete ísť aj cestou toho, že treba dať médiám jasný limit, zabudnite, že sa niečo môže zlepšiť. Zabudnite! To je bláznovstvo veriť, že niečo sa môže zmeniť! Nezmení sa. Môže sa to len zhoršovať.

Nie sme už náhodou my tam, že teraz osoba, ktorá je v organizovanom zločine, dopustí sa vrážd, jednej, dvoch, a je stíhaná, a nie sme už tam, že ona už proste posiela svojho advokáta niekde, ten nadväzuje médiá a možno i niečo zaplatí? Ponúkne im zaujímavú reportáž. Aj PR ("piár") - a PR je na svete a ovplyvňuje atmosféru, veď on ovplyvňuje samotný ten súdny proces. Ovplyvňuje konanie, motiváciu polície, prokuratúry, sudcov - nie sme už tam? Ja si myslím, že už sme tam.

Viete, že by to bolo nejaké začínajúce obmedzovanie slobody médií, slobody slova, ako spomínal pán poslanec Frešo, nie je to tak. Ako som už povedal, tých príkladov, čo sa už nesmie, je tam veľa. Toto dodávame a dodávame to len preto, lebo proste niektoré veci pred desiatimi rokmi by nikomu nenapadli. Zákon a slušnosť by ešte bránila tým médiám to tam dať. Dnes už im nebráni. No tak to tam už musíme dať. Musíme dať mantinely. A nebojíme sa toho.

To je problém proste modernej doby. Je strašne... Väčšina ľudí je normálnych. Stále je väčšina ľudí normálnych. Ale niektorí si to už boja priznať. Ja som normálny a nehanbím sa za to. Mám normálne inštinkty. Niektoré veci proste na obrazovku nepatria. Nebudem mať nikdy problém to povedať.

No, ešte citát na záver. Charles Péguy, a už je to sto rokov, povedal: "Nikdy sa nedozvieme, koľko skutkov nestatočnosti ide na konto toho, že niekto sa bál, že nebude považovaný za progresívneho a pokrokového."

Prosím vás, podporte tento zákon do druhého čítania, môžeme o ňom diskutovať, pani poslankyňa Tóthová.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP