Úterý 5. září 2006

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Švidroň.

V. Švidroň, poslanec: Ja som sa prihlásil do rozpravy v okamihu, keď už sám rečník v rozprave upozornil na ďalší moment, ktorý nám tam chýbal, a to je to vládne nariadenie, kde zákon v § 7 ods. 10 splnomocňuje vládu. V podstate tam bez legislatívnej zmeny by bolo možné konať v prospech garantovaného minima.

No ešte jedna vec mi chýba, a to to, že v návrhu zákona nie je poistka na to, aby v prípade nezanedbateľného počtu tých málotriednych škôl s malým počtom žiakov mohol nastať neúmerný rast toho garantovaného minima v absolútnom vyjadrení, v absolútnych číslach. Stačí povedzme nárast dvoch-troch žiakov na malých školách v novom školskom roku a celá dobrá myšlienka proste garantovať niečo sa zvrhne na to, že to bude proste predimenzované.

Takže toto v podstate tam chýba a vzhľadom na to, že je dosť rozsiahly legislatívny proces pripravený vo vláde, v medzirezortnom pripomienkovaní atď., myslím si, že tento zákon jednoducho nie je v tejto podobe potrebné prijať.

Takže klub poslancov za Slovenskú národnú stranu túto novelu nepodporí. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Uzatváram rozpravu k uvedenému bodu programu. Pán navrhovateľ? Nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda, vyjadrím sa k rozprave.

Veľmi krátko - najprv pani poslankyňa Nachtmannová. Ja som citoval, čo sa týka tých 63 % riaditeľov, z prieskumu, ktorý urobila nezávislá inštitúcia, nič viac ani menej. Ostatné vaše pripomienky sa netýkali bezprostredne tohto zákona, ale niektorých ďalších vecí týkajúcich sa školstva, čiže na to nebudem teraz reagovať.

Čo sa týka pána poslanca Ivanča, mám obavy, že ste si vlastne túto novelu zákona o financovaní škôl neprečítali poriadne. Pretože ak si pozriete bod 2, návrh hovorí, že "finančné prostriedky sa zvýšia najmenej vo výške garantovaného minima". Čiže to garantované minimum to rieši a rieši to aj iné prechodné veci, pretože keby ste si boli prečítali bod 3, tak je tam v zákone § 9 ods. 2, prvá veta znie: "V rozpočte na roky 2004 až 2008 včítane sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona." Inými slovami, pokiaľ toto nebude, tak takáto rezerva sa nedá vyčleniť, nie je to umožnené zákonom a nedá sa to ani použiť na problémy, ktoré vznikajú však aj iné, nielen tie. Aj tie, ktoré, pán poslanec Ivančo, sme riešili, čo sa týkalo vašej školy v minulosti. To je jedna vec.

Pán poslanec Mikloš, ja si presne pamätám, prečo som takýto zákon pripravoval a predkladal, aby to bolo efektívne, ale ten problém je kdesi inde, čo sa týka tohto obdobia. Škola môže byť zrušená tak, že sa podá žiadosť minimálne rok dopredu. Inými slovami. K prvému januáru sa ocitne nie malé množstvo malých škôl v podmienkach, ktoré budú prakticky neriešiteľné. Je to o tom. Ja netvrdím, že toto je systémové riešenie tohto problému, to nie je systémové riešenie z tohto pohľadu, ale jednoducho reaguje na to, čo sa malo udiať a sa neudialo, a to je v prípade týchto malých škôl, ktoré naozaj existujú, a musím upozorniť, že to môže vyvolať aj politické napätia, pretože sa to týka rovnako maďarských malých škôl, ako aj slovenských malých škôl, ktorých nie je tak málo na zmiešanom území.

Pani poslankyňa Rosová, nevidím ju tu, chcel som reagovať na ňu, ale... (Reakcie z pléna.) A, pardon, ospravedlňujem sa, vy ste vlastne tu. K dvom veciam. Hovoríte, že to je malé percento istoty. No musím povedať, že to je omyl. Pretože dnes zákonom nie je garantovaná žiadna istota, nie 15 ani 20 %, je to mimo zákona. Výška je určená nižšou právnou normou, ktorá sa môže bez problémov v tej nižšej právnej norme zmeniť z 20 na 50 %, keby o to išlo, neverím, že to niekto takto urobí. Ale... Čiže tu je istá garancia. To je prvý omyl.

A ten druhý, hovorím, je to problém aj trošku prístupu k veciam. Pretože stále sa odvolávate na spravodlivosť, na to, že istým spôsobom samospráva bola dobrá, ktorá robila, áno, bola dobrá, ale ktorá nerobila, teraz bude mať z toho výhody. Ale tento problém, ak toto nebude prijaté, nevyrieši otázku financovania malých škôl, čo vybuchne k 1. januáru budúceho roka. A ja sa pýtam, a teraz veľmi otvorene, čo je prioritné? Spravodlivosť medzi zriaďovateľmi alebo spravodlivosť týkajúca sa detí a rodičov? Pretože si myslím, že v prvom rade sú tu deti a rodičia. A tu mám pocit, že k nim nie ste veľmi priaznivo naklonená.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Dámy a páni, pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona ste dostali ako tlač 52, návrh na jeho pridelenie do výborov máte v rozhodnutí č. 54.

Nech sa páči, pán poslanec, uveďte zákon.

V. Palko, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom tohto návrhu zákona je pozitívne ovplyvniť vývoj dopravnobezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky.

Treba povedať na začiatku, že niežeby sa situácia v oblasti bezpečnosti dopravy, teda situácia na cestách, nezlepšovala, chvalabohu, ona sa už posledné roky zlepšuje, čo hovoria štatistiky jasne, ale existuje, môžeme sa domnievať, že tá situácia by sa mohla zlepšovať podstatne, podstatne rýchlejšie. Aj keď sme v roku 2005 dosiahli chvályhodný rekord za celé obdobie samostatnej Slovenskej republiky, keď došlo k najmenšiemu počtu úmrtí na cestách v dôsledku dopravných nehôd aj k najmenšiemu počtu ťažkých zranení, aj keď, chvalabohu, sme v porovnaní s bývalými socialistickými krajinami, ktoré vstúpili teraz do EÚ, tiež na tom najlepšie v týchto položkách, tak to porovnanie vyzerá však podstatne horšie, keď sa porovnáme so starými krajinami Európskej únie.

Situácia by sa mohla zlepšovať rýchlejšie, ak by sme rozšírili napríklad okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu v prípade vysokého prekročenia rýchlosti jazdy. Ide totiž o také porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré má spravidla za následok vznik vážnych dopravných nehôd s tragickým následkom. A preto je potrebné eliminovať takéto porušenia pravidiel cestnej premávky aj prísnejším postihom.

Len pre zaujímavosť, ak dopravné nehody spôsobené v dôsledku nedodržiavania rýchlosti tvoria 16 % zo všetkých dopravných nehôd evidovaných v roku 2005, tak ak sa obmedzíme iba na dopravné nehody so smrteľnými následkami, tak konštatujeme, že prekročenie rýchlosti bolo dôvodom smrteľnej dopravnej nehody v 38 % prípadov. To znamená, že je namieste zvyšovať sankciu za prekročenie rýchlosti. Nie je to sankcia, ktorá by bolo nejaká drastická a drakonická. Navrhujeme, aby došlo automaticky k zadržaniu vodičského preukazu v prípade, ak vodič v obci prekročí rýchlosť o viac ako 30 km za hodinu a mimo obce o viac ako 50 km za hodinu. Ja si myslím, že nie je to také tvrdé, ak budeme striktne žiadať od vodičov, aby nešli stovkou cez obec alebo stoosemdesiatkou po diaľnici. Bohužiaľ, sú aj takí, ktorí si myslia, že to môžu robiť.

Okrem tohto návrhu ešte navrhujeme doplnenie možnosti povoliť dopravným značením otáčanie v križovatke a v jej tesnej blízkosti tam, kde to miestne pomery umožňujú.

Zároveň tiež navrhujeme zaviesť povinné nosenie ochrannej prilby pre deti na bicykli do 15 rokov, samozrejme, na cestných komunikáciách, nie pri bežnom bicyklovaní, keď sa hrajú niekde na dvore, keďže vo vekovej skupine osôb mladších ako 15 rokov je zvýšený počet rôznych úrazov súvisiacich s jazdou na bicykli. Teda návrh má za cieľ prispieť k ochrane zdravia detí a predchádzať úrazom hlavy, ktoré majú v detskom veku fatálne následky.

Niečo z týchto návrhov som predkladal už pred viac ako rokom ešte ako minister, vtedy tie návrhy neboli prijaté, ale skôr z iných dôvodov ako z vecných dôvodov.

Dámy a páni, toľko k uvedeniu návrhu zákona. Prosím o jeho podporu.

Ďakujem za slovo.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán navrhovateľ.

Gestorský výbor určil za spravodajcu pána Mariána Kovačócyho. Poprosím ho.

M. Kovačócy, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 7 zo dňa 4. septembra 2006 ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajúc z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 21. augusta 2006 č. 54 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní v lehote do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne som k uvedenému návrhu nedostal žiadnu prihlášku. Pán poslanec Galbavý, prihlásili ste sa písomne? (Reakcia z pléna.) Ústne sa prihlásite. Aha, pardon, dobre, nedostal som k uvedenému návrhu. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť k uvedenému návrhu niekto ústne. Ak nie, uzatváram aj túto možnosť. Uzatváram rozpravu.

Chce sa navrhovateľ vyjadriť, ešte využiť svoje právo, alebo spravodajca? Ak nie, prerušujem tento bod programu. Ďakujem pekne.

Budeme pokračovať v prvom čítaní

návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

Návrh ste dostali ako tlač 53 a návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí pod číslom 55.

Nech sa páči, pán poslanec Palko, môžete uviesť svoj návrh.

V. Palko, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte uviesť návrh zákona, ktorý vzbudil istú polemiku.

Cieľom návrhu novely zákona je - nič viac, nič menej - sťažiť predstaviteľom organizovaného zločinu a osobám z kriminálneho prostredia získavať priestor v elektronických médiách, a tým sa usilovať dosiahnuť spoločenskú akceptáciu. To znamená "vyjsť z podsvetia".

Návrh novely zákona rozširuje viaceré zákazy už existujúce, dávno existujúce zákazy stanovené v zákone pre vysielateľov televíznej a programovej služby a vysielateľov rozhlasovej programovej služby o "zákaz propagovať presný citát osôb, ktoré vzhľadom na svoje správanie a spôsob života sú odôvodnene považované alebo sa samy identifikujú ako osoby z kriminálneho prostredia alebo s týmto prostredím spojené". Koniec citátu. Máme na mysli najmä osoby z prostredia organizovaného zločinu.

Tento návrh je reakciou na už viackrát odvysielané informácie a relácie, kde sú takéto osoby vykresľované ako v podstatne normálni, sympatickí občania. V poslednom čase to bola relácia v istej komerčnej televízii 2. augusta 2006 o 19.25 hod. vysielaná. Mala názov, ten názov dala, samozrejme, tá televízia, ten názov bol Mafián. Pre predstaviteľov organizovaného zločinu ide o typickú snahu zaradiť sa v spoločnosti ako bežní ľudia a šikovní podnikatelia. Televízia aj rozhlas sú silné nástroje a domnievam sa, že je neakceptovateľné, aby sa vysielatelia na takejto propagácii podieľali.

Štát má legitímny záujem na tom, aby vysielateľ zo zákona alebo na základe licencie zabezpečil objektívne informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie vlastného názoru, preto je neprípustné a pre spoločnosť nebezpečné, ak sú v prípade týchto osôb vysielateľom zamlčované, zľahčované a prekrúcané všeobecne známe skutočnosti, čím sa manipuluje verejnou mienkou v prospech týchto osôb.

Okrem toho návrh zákona sprísňuje sankcionovanie vysielateľov pokutami. Navrhuje sa, aby sa pri každom opakovanom porušení povinnosti zvýšila dolná hranica rozsahu pokuty v závislosti od počtu právoplatne uložených pokút radou za porušenie danej povinnosti za posledných 12 mesiacov. Ide o model, ktorý reaguje na neustále porušovanie rovnakých povinností vysielateľmi. V niektorých prípadoch evidentne bez snahy o nápravu. Rozsah pokuty, v rámci ktorého môže rada vysielateľa sankcionovať, sa tak bude každým právoplatným uložením pokuty zužovať smerom k hornej hranici. Na základnú sadzbu sa bude dolná hranica pokuty vracať vždy po 12 mesiacoch, aby rada mohla nižšou pokutou sankcionovať porušenie, ktoré je menej závažné alebo už ojedinelé.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, toľko základné fakty o predloženej novele zákona.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán navrhovateľ.

Navrhnutý gestorský výbor pre kultúru a médiá určil ako spravodajkyňu pani poslankyňu Ľudmilu Muškovú, poprosím ju.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Vážený pán predseda, vážená Národná rada, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ma svojím uznesením č. 6 zo dňa 4. septembra 2006 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 53).

V súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku § 72 ods. 1, a to je doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa legislatívnych pravidiel v súlade s § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To znamená, že návrh zákona obsahuje paragrafované znenie a dôvodovú správu.

Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy a hospodárskom a finančnom vplyve na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje aj doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že v práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave aj napriek tomu, že si myslím, že bude potrebovať tento zákon niektoré úpravy, pretože nie je dosť dobre vykonateľný v niektorých paragrafoch, ale navrhujem, aby po rozprave uvedený návrh zákona bola ochotná prijať do druhého čítania.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 21. augusta 2006 č. 55 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

Pán predseda, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

Otváram rozpravu k uvedenému návrhu. Písomne sa prihlásil jeden pán poslanec, pán poslanec Galbavý, nech sa páči.

T. Galbavý, poslanec: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja zaujal stanovisko k predkladanému návrhu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorého autormi sú pán poslanec Minárik a pán poslanec Palko. Rokujeme teda o tom, či sa do druhého čítania dostane návrh zákona, ktorý má podľa svojich autorov pomôcť v boji s organizovaným zločinom. Nikto z nás nepochybuje o tom, že v boji s týmto nepriateľom treba využiť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Pravdepodobne tiež nikto z nás nepochybuje o tom, že v tomto boji by mali masmédiá pomáhať a nie hádzať polícii polená pod nohy.

Vážení kolegovia, kolegyne, zdalo by sa teda, že predložený návrh zákona je chvályhodný. Predsa však mám určité pochybnosti, či ide o krok správnym smerom. Predovšetkým sa obávam, že zákon nie je realizovateľný, pretože kto a ako určí, že osoba je alebo nie je spojená s organizovaným zločinom či kriminálnym prostredím? Platí prezumpcia neviny a kým nie je páchateľ právoplatne odsúdený, treba sa na neho pozerať ako na nevinného. Dokonca ani skutočnosť, že dotyčný je vo vyšetrovacej väzbe, nie je zárukou, že bude odsúdený. Zákon však predpokladá vysoké pokuty pre médiá, ktoré o takomto človeku prinesú príspevok, či už správu, alebo reportáž, ktorá by sa dala vyhodnotiť ako pozitívna. Takže ako sa bude zákon uplatňovať? To je základná otázka na predkladateľov, po prvé.

Po druhé, je jasné, že najprv potrebujeme definovať, kto je to člen podsvetia organizovaného zločinu? Skrátka, mafián. Podľa textu predloženého návrhu zákona je to osoba, ktorá je "odôvodnene vzhľadom na jej spôsob života, správania alebo konanie odôvodnene považovaná alebo sa sama identifikuje ako osoba z kriminálneho prostredia, alebo spojená s kriminálnym prostredím", citoval som presne ustanovenie tohto návrhu zákona.

Aký spôsob života? Preto sa pýtam, aký spôsob života je charakteristický pre mafiána? Vozí sa v drahých autách, chodí do drahých barov, zdobí ho hrubá zlatá reťaz okolo krku a "kalašníkov" pod sakom? Asi nie. Nejeden raz čítate alebo počujete, ako sú susedia prekvapení, čo sa o tých tak slušne a nenápadne vyzerajúcich susedoch dozvedajú. Podobne nemožno povedať, že kožená bunda, vyholená hlava a tmavé okuliare sú uniformou mafiánov. Tak chodí kde-kto a, naopak, mafián môže byť v slušnom obleku, prípadne v celkom obyčajných džínsoch.

A s tou samoidentifikáciou je to tiež problematické. Asi len málokto verejne o sebe vyhlasuje, že je člen nejakého gangu, drogový díler alebo nájomný vrah. Táto informácia sa zrejme šíri úplne inými kanálmi, ako sú tie verejnoprávne. Takže podľa akých kritérií sa bude rozhodovať, či tá alebo oná osoba je mafián, alebo nie je? Nehovoriac už o ťažkostiach vyplývajúcich z definície toho, čo je a čo nie je propagácia danej osoby alebo jej vykresľovanie v pozitívnom svetle.

Je tu ešte jedno úskalie. Ako sa v dôvodovej správe dočítame, pre predstaviteľov organizovaného zločinu je typická snaha začleniť sa do spoločnosti ako bežní ľudia a šikovní podnikatelia. To je, vážení kolegovia, absolútna pravda. O nejednom, veľmi slušnom podnikateľovi sa časom dozvedáme, že bol vlastne mafián, o niektorých sa to dozvieme, keď ich zatvoria a odsúdia, o iných, tých šikovnejších, až keď ich zastrelí konkurencia. Dovtedy sú to členovia miestnej smotánky, návštevníci elitných golfových ihrísk či funkcionári futbalových klubov. Pravda, o niektorých sa aj v tom čase kde-čo hovorí, ale je to na úrovni agentúry "jedna pani povedala".

Nič nie je potvrdené, takže ako sa má redaktor zachovať? Má priniesť reportáž z dobročinnej akcie, kde hlavnú cenu odovzdáva XY, alebo nie? Má priniesť správu o tom, že ten pán sponzoroval oblok pre bratislavskú katedrálu alebo radšej mlčať? Však čo, ak sa neskôr ukáže, že ten pán bol podvodník, bude sa to hodnotiť hoci aj dodatočne ako propagácia osoby s kriminálnym pozadím? A Rada pre vysielanie a retransmisiu za to televízii alebo rozhlasu udelí mastnú pokutu? A čo ak médium dostane od rady pokutu za porušenie tohto zákona alebo problematická osoba vyjde z vyšetrovacej väzby, prípadne od súdu ako nevinná? Vrátia sa médiám pokuty a nebude môcť táto osoba žalovať radu, ktorá udelením pokuty ju vlastne odsúdila a opuncovala ako mafiána? A to nehovorím o krajnej možnosti, že by rada odobrala za opakované porušenie zákona médiu licenciu. Obávam sa, že v takejto podobe sa zákon môže stať palicou, ktorá poslúži podľa potreby na trestanie neposlušných médií, a teda sa stane prvým krokom k cenzúre.

Páni poslanci, filmy s mafiánskou či zločineckou tematikou sú bežné a treba povedať, že zločinci v nich niekedy vystupujú ako celkom "sympatické" osoby, ako príklad uvediem Bony and Clyde, ktorých tragický osud svojho času dojímal milióny ľudí. Jednoznačne negatívne napokon nevyznieva ani Vito Corleone v Krstnom otcovi alebo postavičky z pražskej galérky seriálu Hříšní lidé města pražského a následných filmov. Ak prijmeme predložený zákon, budú sa môcť tieto filmy vysielať v bežnom čase alebo až po 22.00 hodine? A to nehovorím o našich filmoch o našom národnom hrdinovi Jánošíkovi, veď podľa vtedajších kritérií to bola vlastne osoba s kriminálnym pozadím, dokonca vodca organizovanej zločineckej skupiny. (Ruch v sále a smiech.) Pravda, dalo by sa povedať, že sú to filmy, nie správy alebo reportáže, ale zákon ani dôvodová správa nikde neuvádzajú, že zákaz sa bude týkať len spravodajských alebo publicistických relácií. Nikde to v našom návrhu neexistuje. Hovorí sa tu o zákaze propagovať v programovej službe. Vážené dámy a páni, programová služba je programová štruktúra vysielateľov komplex.

Vážení kolegovia, samozrejme, sú určité signály, že niektorá osoba je zapletená do organizovaného zločinu, určite musí vyvolať podozrenie, ak sa mladý, 18-ročný nezamestnaný začne náhle voziť v luxusnom aute a vymetá drahé bary. Je totiž pravdepodobné, že slúži ako biely kôň pre skutočných mafiánov v pozadí. Takýto človek by však mal predovšetkým upútať pozornosť nie médií, pán kolega, ale polície a iných orgánov, ktoré majú boj s kriminalitou a organizovaným zločinom v popise práce.

Vidím aj dnes riešenie, a myslím si, že sa dobíjame do otvorených dverí. Predsa rada má aj v súčasnosti možnosť reagovať, ak sú ľudia spätí so zločinom vykresľovaní v médiách v dobrom svetle. Podmienkou predsa každej udelenej licencie je dodržiavanie objektívnosti spravodajstva a publicistiky a nehovoriac o novinárskej etike a morálke. A preto si myslím, že sa netreba uponáhľať.

Som presvedčený, pán kolega, že existuje viacero možností, ako túto záležitosť riešiť. Som toho názoru, že ju riešiť treba. Rozhodne áno. Okrem novelizácie zákona o vysielaní a retransmisii je možná aj novelizácia Trestného zákona č. 300/2005, a to paragrafov, ktoré hovoria o trestných činoch proti mieru a ľudskosti, menovite o podpore a propagácii skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Je tiež možné zakomponovať myšlienku o neprípustnosti propagácie podsvetia do nového mediálneho zákona, ktorý sa pripravuje.

Vážení kolegovia, kolegyne, ako člen výboru pre kultúru a médiá nemám problém s hlasovaním za zákon, ktorý pomôže so zlepšovaním mediálneho prostredia vrátane podpory boja s kriminalitou a organizovaným zločinom. Podporím ho pod jednou podmienkou, že dostanem vo výbore alebo od pánov kolegov relevantnú odpoveď, protiargumenty, ktoré dokážu vyvrátiť to, čo som tu dnes povedal.

Jedno pozitívum predsa vidím z tejto iniciatívy a to je hlavne v tom, že je dobré, že hovoríme a otvárame, aktivujeme celospoločenskú diskusiu aj na túto tému, takú vážnu tému, aj úlohu médií. Môžeme sa pobaviť o tom, čo by ešte okrem známych a zákonných skutočností nemalo existovať v programovej štruktúre, ale poprosím vás, aby sme neformulovali zákony na báze akejsi neakceptovateľnej vágnosti. V konečnom dôsledku aj tak nedosiahneme ten požadovaný efekt, kvôli ktorému to hlavne robíme.

Takže poprosím vás, pán kolega, aby ste po mojom vystúpení ma nepovažovali za akéhosi stúpenca alebo "mafia-friendly", ale naozaj toto som mal na srdci. A keďže sa venujem tejto problematike, snažil som sa vám podať pomocnú ruku. Skúsme prijať nejakú zákonnú normu, ktorá to naozaj vyrieši.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Mečiar? Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Dozaista viete, že som zástancom toho, že každá sloboda musí mať svoje mantinely. Ja si myslím, že aj sloboda vysielania médií, či už printových, alebo elektronických, musí mať svoje mantinely. Z tohto hľadiska by som bola za, ale tiež pociťujem niektoré tie momenty, ktoré tu predo mnou uviedol pán poslanec Galbavý, ako právnička predovšetkým prezumpciu neviny. Ja sa budem snažiť vystúpiť aj v rozprave, bližšie tieto otázky rozviesť, pretože to sú veci, o ktorých musíme hovoriť. Musíme tu hovoriť o tom, že médiá musia mať mantinely morálky a práva, pretože aj to právo, ktoré dáva, nie je dodržiavané. Nechcem tu rozvádzať, ale kto ste sledovali vysielanie... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím technikov, ešte minútu pre pani poslankyňu, lebo omylom mala procedurálny návrh.

K. Tóthová, poslankyňa: Tí, ktorí ste sledovali vysielanie v letných mesiacoch, dozaista mi dáte za pravdu, že hlavný problém našej spoločnosti je vražda a zistenie, kto je vrah, postupy vraždy, ktoré sú pre mládež návodmi na páchanie kriminality a podobne. Toto v tejto spoločnosti musí dostať mantinely. Bližšie, ako som spomenula, vystúpim v rozprave.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Mečiar.

V. Mečiar, poslanec: Dámy a páni, tento návrh zákona chápeme ako vnútrostranícky pokus zabrániť pánovi Lipšicovi rozprávať o mafiách a toto my Lipšicovi nikdy urobiť nemôžeme. Preto za ten zákon nemôžeme hlasovať. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že sme sa dohodli, že budeme hlasovať o piatej, chcem sa opýtať aj prítomných, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Ešte, nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a zároveň prerušujem tento bod rokovania a budeme v ňom pokračovať po hlasovaniach a po tajnej voľbe člena Prezídia Fondu národného majetku.

Pred hlasovaním vyhlasujem päťminútovú technickú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto.

Najskôr budeme hlasovať v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Je to tlač 23. Poprosím pani poslankyňu Jarmilu Tkáčovú z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, aby hlasovanie uviedla.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) uzniesla na tom, že prerokuje predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 140, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie. Poprosím pani spravodajkyňu.

J. Tkáčová, poslankyňa: Áno. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prerokujú výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Termíny pre určené výbory do 9. októbra a gestorský výbor do 10. októbra.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, všetci za, nikto nebol proti, nezdržal sa.

Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a zároveň odsúhlasila príslušné lehoty výborom na prerokovanie v druhom čítaní.

Budeme pokračovať a hlasovať v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 24).

Poprosím pána poslanca Zsolta Simona, aby uviedol hlasovanie.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, za 140, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Poprosím o druhé hlasovanie, pán spravodajca.

Zs. Simon, poslanec: Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 9. októbra a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, všetci za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a zároveň schválila príslušné lehoty výborov na prerokovanie.

Budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 (tlač 44).

Poprosím pána poslanca Vladimíra Matejičku, aby hlasovanie uviedol.

V. Matejička, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme. (Reakcia z pléna.) Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov (tlač 44).

(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 125, nikto nebol proti, zdržalo sa 17.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pán spravodajca, pristúpime k druhému hlasovaniu.

V. Matejička, poslanec: Teraz dajte hlasovať o pridelení vládneho návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.

P. Paška, predseda NR SR: Môžete prečítať, aké tam boli? Máte návrh? Aké dátumy.

V. Matejička, poslanec: Deviateho a desiateho. Deviateho boli... Tak prečítam.

P. Paška, predseda NR SR: Treba uviesť príslušné výbory aj príslušné lehoty, pán poslanec.

V. Matejička, poslanec: Áno, takže prečítam. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, tieto boli do 9. 10., a gestorský výbor do 10. októbra.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, za 139, zdržali sa 2.

Konštatujem, že Národná rada pridelila príslušný návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a zároveň schválila lehoty na prerokovanie.

Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ospravedlňujem sa za to mierne faux pas.

Vrátime sa k tlači 25 a budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

Čiže ešte raz, tlač 25. Poprosím pani Magdu Košútovú ako spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

M. Košútová, poslankyňa: Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, všetci za.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

Poprosím hlasovanie o určení výborov, gestorského výboru a lehôt, pani spravodajkyňa.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP