Úterý 5. září 2006

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Poprosím spravodajcu navrhnutého gestorským výborom pre sociálne veci a bývanie pána Róberta Madeja.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 62).

Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému vládnemu návrhu zákona ma poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 3. schôdzi. V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu. Vládny návrh zákona sa predkladá na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2006. Účelom vládneho návrhu zákona je zosúladenie právnej úpravy poskytovania invalidných dôchodkov a čiastočných invalidných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2004 s Ústavou Slovenskej republiky. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Vážené dámy, vážení páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 64 z 31. augusta 2006 prideliť vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 6. septembra 2006 a gestorský výbor v lehote do 7. septembra 2006.

Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu k vládnemu návrhu zákona. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Halecký. Ešte predtým, kým uzatvorím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, chcem upozorniť, dámy a páni, že sme sa všeobecným súhlasom uzhodli na tom, že budeme hlasovať hneď o tomto návrhu po skončení rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Nech sa páči, pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby som nezdržiaval, chcem zopakovať iba niektoré veci, ktoré pri procese posudzovania invalidity alebo validity pacienta boli dodržiavané aj v minulosti. Myslím si, že sú v tom nedostatky, nebudem hovoriť o finančných reminiscenciách, ktoré tu už prebehli, ale posudzovať niekoho, či je schopný, alebo neschopný pracovať, je veľmi vážna a mimoriadne vážna vec.

Po prvé musí sa to diať v orgáne, ktorý je kolektívny. Nemôže tam byť jeden lekár, jeden pracovník plus sekretárka.

Po druhé musím byť možnosť odvolania sa na odborný orgán na úrovni kraja alebo na inej úrovni, kde opätovne by bolo možné, aby túto vec posudzovali minimálne dvaja lekári.

V prvom kole by som požadoval, aby zdravotný stav posudzoval aj lekár, ktorý je ošetrujúci, teda ten, ktorý ten zdravotný stav najlepšie pozná a ktorý bude niesť aj právne, aj iné dôsledky pri zlom rozhodnutí, aj pri odvolaní, alebo pri prerokovaní po roku, po dvoch alebo po troch.

Po ďalšie. Myslím si, že je veľkou chybou a chybu urobila predchádzajúca vláda v tom, že sa posudzuje vždycky len jedna hlavná diagnóza. Pacient môže mať aj dve, prípadne aj tri veľmi závažné a relevantné choroby a túto vec neposudzujeme. Preto sa môže stať, že niektorá choroba nedosiahne percentuálne, ako sa to požaduje, taký stav, aby pacient mohol byť posúdený ako invalidný, ale pokiaľ by sme zobrali do úvahy jeho dve alebo tri choroby, tento stav z toho, samozrejme, vyplynie. A prax ukazuje, že posudzovať jedinú chorobu a neposudzovať celého pacienta je chybné.

Takže chcem upozorniť na tieto veci, ktoré okrem finančných dôsledkov nás čakajú ešte aj v budúcom období.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec, priestor na vaše faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Nikto sa neprihlásil s faktickou poznámkou. Uzatváram rozpravu a pýtam sa pána podpredsedu vlády, či chce zaujať k uvedenému návrhu stanovisko. Nie. Pán spravodajca? Nechce.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o uvedenom návrhu rokovania. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

Poprosím pána spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

R. Madej, poslanec: Ďakujem, pán predseda Národnej rady. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, neboli predložené žiadne procedurálne návrhy. Preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovali o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Budeme hlasovať. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 111 prítomných, 110 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval.

Ďakujem pekne.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k druhému hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie. Vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní prosím spravodajcu, aby navrhol lehotu pre druhé čítanie.

R. Madej, poslanec: Ďakujem. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prideľuje vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhuje v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbor, ktorému bol uvedený návrh pridelený, ho prerokoval v lehote do 6. septembra 2006 a gestorský výbor v lehote do 7. septembra 2006.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 111 prítomných, všetci za.

Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

Ďakujem pekne, pán navrhovateľ, pán spravodajca.

Dámy a páni, budeme pokračovať v schválenom programe rokovania 4. schôdze prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 23 a môj návrh na pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 24.

Poprosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona uviedol. Ďakujem.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 návrh zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

V roku 2005 prešiel návrh zákona legislatívnym procesom, avšak v priebehu druhého čítania v Národnej rade bol z rokovania stiahnutý. Dôvodom jeho stiahnutia bolo predloženie obdobného návrhu zákona, ktorý podal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, ale aj tento návrh bol vzhľadom na rozsiahlosť pripomienok, ktoré k nemu uplatnil odbor legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, samotným výborom stiahnutý.

Vzhľadom na potrebu zákonnej úpravy problematiky danej oblasti v období po pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii ministerstvo pôdohospodárstva opätovne vypracovalo nový návrh zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v ktorom zapracovalo pripomienky uplatnené v legislatívnom procese k vládnemu i poslaneckému návrhu zákona. Na základe výsledkov vyhodnotenia pripomienok k predloženému návrhu zákona došlo k zmene jeho názvu a obsahu.

Cieľom predloženého vládnemu návrhu zákona je v záujme vylúčenia duplicity právnej úpravy a posilnenia právnej istoty upraviť iba pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Vzhľadom na to, že povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na tomto úseku sú upravené v príslušných aproximačných nariadeniach vlády, predmetom navrhovaného zákona sú aj sankcie za ich porušenie. Navrhovaný zákon a príslušné aproximačné nariadenia vlády sú koncipované tak, aby spoločne tvorili jeden celok upravujúci danú problematiku.

Ťažisko hmotnoprávnej úpravy danej oblasti je presunuté do aproximačných nariadení vlády najmä z dôvodu možnosti operatívnejšie reagovať na prípadné ďalšie novelizácie príslušných smerníc Európskej únie, ktoré sa týmito nariadeniami vlády preberajú do slovenského právneho poriadku. Predloženým vládnym návrhom zákona sa nepreberajú príslušné smernice Európskej únie, upravujú sa iba základné kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho ako orgánov štátnej správy v danej oblasti, pričom sa navrhuje vydanie vykonávacích predpisov upravujúcich podrobnosti o niektorých inštitútoch, ktoré európska legislatíva neupravuje.

Súčasne sa navrhuje zrušiť aproximačné nariadenia vlády upravujúce danú problematiku, ako aj príslušné vykonávacie predpisy platného zákona o odrodách a osivách. Tieto budú po schválení predloženého vládneho návrhu zákona v priebehu navrhovanej dlhšej legislačnej lehoty nahradené novými aproximačnými nariadeniami vlády, v ktorých sa vylúči prepojenosť na zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov, ktorý sa má navrhovaným zákonom zrušiť.

Vládny návrh zákona nemá dosah na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na životné prostredie, zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie. Navrhovaný zákon bol predmetom rokovania vlády Slovenskej republiky 19. júla 2006, pripomienka vznesená na jej rokovaní je v návrhu zákona zapracovaná a týkala sa nahradenia téz vykonávacích predpisov návrhmi vykonávacích vyhlášok v paragrafovom znení.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že prijatím navrhovaného zákona sa dosiahne úplná kompatibilita právnej úpravy v danej oblasti s právom Európskej únie, dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a odporučenie na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem navrhovateľovi pánovi ministrovi za uvedenie návrhu zákona.

Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochrany prírody, pani poslankyni Jarmile Tkáčovej.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, ako poverená spravodajkyňa výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody predkladám vám v prvom čítaní spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v termíne, to znamená 15 dní pred schôdzou Národnej rady, ktorá ho má prerokovať v prvom čítaní. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa rokovacieho poriadku aj podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze.

Konštatujem, že z formálnoprávnej stránky spĺňa návrh všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku aj v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje potrebné informácie o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, ako aj o hospodárskom a finančnom vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie upravená nie je.

Vychádzajúc z mojich oprávnení spravodajcu odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave uvedený vládny návrh zákona odporučíme prerokovať v druhom čítaní.

Ďalej navrhujem, a to v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, pridelenie určeným výborom, a to ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že gestorský výbor bude výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Ešte jednu krátku poznámku na záver. Pán minister, ako ste už správne uviedli, ak je súčasťou návrhu zákona úmysel vydať vykonávaciu vyhlášku v zmysle rokovacieho poriadku, musí byť návrh tejto vyhlášky súčasťou návrhu zákona, ja akceptujem, že ste priložili tézy, ale poprosím, aby pri druhom čítaní tento návrh bol súčasťou. Ďakujem pekne.

Môžete otvoriť rozpravu, pán predsedajúci.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa, nech sa páči zaujať miesto.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vám povedať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Hlási sa niekto ústne? Konštatujem, že nie. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Za tých okolností zrejme navrhovateľ bude, nebude zaujímať stanovisko? Nebude. Ďakujem. Pani spravodajkyňa tiež nie. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 24, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí č. 25.

Prosím teda opäť ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona uviedol.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe plánu legislatívnych úloh na rok 2006 pod pôvodným názvom zákon o Národnom žrebčíne Topoľčianky.

Predloženým vládnym návrhom zákona sa posilňuje hospodárske postavenie štátneho podniku žrebčín Topoľčianky pri zachovaní a šľachtení plemien hospodárskych zvierat koní. Od svojho založenia v októbri 1921 zaujal žrebčín miesto šľachtiteľského centra chovu koní na našom území v širokom spektre chovaných plemien. Aj keď žrebčín počas svojej 80-ročnej histórie prešiel mnohými ekonomickými a spoločenskými zmenami a obdobiami, ktoré neboli vždy priaznivo naklonené chovu koní, zachoval si vždy ako štátny podnik odborný a spoločenský kredit.

Návrh zákona má za cieľ zabezpečiť pre budúce pokolenia zachovanie dosiahnutých šľachtiteľských úspechov a plnenie ďalších spoločenských a odborných úloh žrebčína. Na to vytvára návrh zákona právny rámec. Podľa predloženého návrhu zákona nebude možné žrebčín Topoľčianky previesť z vlastníctva štátu na iné osoby podľa zákona o privatizácii či poskytnúť náhradné plnenie pozemkov v reštitúcii, čo sa stalo v nedávnom období.

Dôležitým ustanovením návrhu zákona je zavedenie priamej správy majetku štátu, ktorý potrebuje žrebčín na plnenie svojich úloh, bez vzájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom. Tieto opatrenia vytvoria priaznivú situáciu na plnenie hlavných úloh žrebčína, ako mu ich ukladá návrh zákona.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na potrebu upraviť hospodárske postavenie Národného žrebčína Topoľčianky obraciam sa na vás so žiadosťou o prerokovanie vládneho návrhu zákona a odporučenie na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, nech sa páči miesto pre navrhovateľa.

Ďalej dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, pánovi poslancovi Zsoltovi Simonovi.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ma svojím uznesení č. 6 z 2. augusta určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v lehote stanovenej zákonom. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Návrh zákona obsahuje doložku finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie a taktiež doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, z ktorej vyplýva, že problematika vládneho návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národný žrebčín Topoľčianky ako národné centrum šľachtenia koní na Slovensku vedie centrálnu evidenciu koní. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenie o pôvode koní všetkých uznaných plemien. Ďalej plní funkcie šľachtenia a zachováva vybrané plemená koní chovaných na Slovensku, vedie plemenné knihy a plemenársku dokumentáciu, vydáva osvedčenia o pôvode koní, zabezpečuje testovanie koní, spravuje spermobanky, vykonáva výskum v chove koní, zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich chovateľov koní, podieľa sa na reprezentácii Slovenska v chovateľskej, jazdeckej a športovej oblasti, vykonáva poradenskú činnosť v chove koní.

História Národného žrebčína siaha až do roku 1921, t. j. 85 rokov. V súčasnosti Národný žrebčín je jedným a jediným štátnym zariadením pre chov koní na území Slovenskej republiky. V minulosti sa na Slovensku privatizáciou niektorých zariadení pre chov koní, ako Nový Tekov, Motešice, Šamorín či Veľký Šariš, docielila ich úplná likvidácia, pretože táto činnosť nie je vykonateľná bez štátnej pomoci. Navrhovaný zákon umožní zaradenie Národného žrebčína do zoznamu neprivatizovateľných podnikov, a tým sa zabezpečí postavenie tejto inštitúcie pre ďalšie pokolenia ako súčasti nášho kultúrneho a historického dedičstva.

Ministerstvo pôdohospodárstva tento návrh dalo na medzirezortné pripomienkovanie ešte v decembri 2005, teda vtedy ešte pod mojím vedením. Preto by som sa chcel poďakovať pánovi ministrovi, že tak rýchlo si uvedomil potrebu predloženia tohto návrhu a takmer bez zmien predložil na rokovanie vlády a do Národnej rady opätovne návrh zákona, ktorý už raz tu bol v apríli tohto roku, len vplyvom politickej scény sa nedostal na prerokovanie v prvom a následne v druhom a treťom čítaní.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ma ako spravodajcu oprávňujú v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a výbor pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Pravdepodobne opäť pán spravodajca ani pán navrhovateľ sa nevyjadria, preto veľmi pekne ďakujem. Ak dovolíte, vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Prikročíme k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 25 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí č. 26.

Prosím teda opäť ministra pôdohospodárstva pána Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona uviedol.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva ako iniciatívny materiál. Cieľom predloženého návrhu zákona je implementovať niektoré ustanovenia a nariadenie Európskeho spoločenstva v oblasti organizácie spoločného trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a v oblasti klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierat.

Dôvodom vypracovania návrhu zákona bola nutnosť bližšie upraviť rozsah kontroly zhody ovocia, zeleniny a rezaných kvetov, ako aj ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov pri kontrole zhody a pokuty za nedodržanie ustanovení zákona a upraviť podmienky klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierat, dozor nad ich klasifikáciou, kontrolu klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka.

Problematika klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierat je doteraz upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pripravovanou novelou zákona o potravinách sa zo zákona o potravinách vypúšťajú ustanovenia o klasifikácii jatočne opracovaných tiel. Z tohto dôvodu sa úprava klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierat presúva do predkladanej novely zákona č. 491/2001 Z. z.

Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dosah na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, životné prostredie a zamestnanosť. Dosah návrhu zákona na štátny rozpočet je kvantifikovaný v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v sume 3 255-tisíc Sk a bude zabezpečený v rámci limitu počtu štátnozamestnaneckých miest a limitu výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v rozpočte verejnej správy na roky 2006 až 2008.

Návrh zákona je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila dňa 19. júla 2006. Dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s ním.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, nech sa páči miesto pre navrhovateľa.

Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, pani poslankyni Magde Košútovej.

M. Košútová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 5 z 2. augusta 2006 ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona (tlač 25).

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 o rokovacom poriadku, to znamená doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie však upravená nie je.

Problematika upravená v návrhu zákona by mala prispieť k zvýšeniu kvality predávaného ovocia, zeleniny, rezaných kvetov, hovädzieho mäsa, teľacieho, ovčieho, jahňacieho a bravčového mäsa, čerstvosti, minimálnej veľkosti a hmotnosti rýb a rybacích výrobkov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 31. júla 2006 č. 26 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vám oznámiť, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, vážené kolegyne, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Predpokladám, že opäť nebudú ani navrhovateľ, ani spravodajca zaujímať stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej pokračujeme prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006.

Tento vládny návrh ste dostali ako tlač 44, návrh na jeho prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí č. 48.

Prosím preto podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby vládny návrh zákona uviedol.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, potreba vypracovať predložený návrh zákona vyplýva z § 68 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Podľa týchto ustanovení sa jednotlivé výsluhové dávky príslušníkov ozbrojených zložiek majú každoročne zvyšovať aj s prihliadnutím na rast priemerných služobných príjmov v príslušnom období, a to až do času, keď ich priemerná výška dosiahne priemernú výšku rovnakých dávok priznaných podľa platnej právnej úpravy. Konkrétne zvýšenie výsluhových dôchodkov sa má ustanoviť osobitným zákonom. V nadväznosti na uvedené navrhovaná právna úprava zvyšuje tie druhy dôchodkov, ktoré boli priznané pred účinnosťou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a ktorých priemer neprevyšuje celkový priemer dôchodkov. Priemerná výška priznaných výsluhových dôchodkov podľa predošlej právnej úpravy ku koncu roku 2005 predstavovala sumu 12 500 Sk. Priemerná výška výsluhových dôchodkov podľa súčasnej právnej úpravy je 15 300 Sk, a preto je zákonom ustanovená podmienka na zvýšenie výsluhových dôchodkov splnená.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať o postúpenie návrhu zákona do druhého čítania.

Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Vladimírovi Matejičkovi.

V. Matejička, poslanec: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 6 zo 4. septembra 2006 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 (tlač 44). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky z 21. augusta 2006 č. 48 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní v lehote do 9. októbra 2006 a gestorský výbor do 10. októbra 2006.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Navrhovateľ nezaujme stanovisko rovnako ako spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

V zmysle schváleného programu by nasledovala tlač 45, ktorú by mala uviesť ministerka práce a sociálnych vecí pani Viera Tomanová, avšak, ako je uvedené v schválenom programe, tento prerokujeme zajtra o deviatej ako prvý bod.

Preto, ak dovolíte, nasleduje prvé čítanie o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z.

Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 39. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí č. 35.

Preto dávam slovo poslancovi Danielovi Lipšicovi, aby návrh zákona uviedol.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu novely Trestného poriadku je rozšírenie pôsobnosti Špeciálneho súdu a sprostredkovane aj Úradu špeciálnej prokuratúry o trestné činy korupcie, teda o všetky trestné činy korupcie, o trestný čin úkladnej vraždy a o niektoré menové delikty.

Pri trestných činoch korupcie je potrebné minimalizovať väzby, ktoré na lokálnej a regionálnej úrovni bránia nezávislému a nestrannému vyšetrovaniu a rozhodovaniu o korupčných prípadoch a zabrániť aj tomu, aby cez formy podkvalifikácie sa tieto prípady, kde figurujú vplyvné osoby, dostávali na iné súdy a prokuratúry.

Ja som citoval pred mesiacom zo správy generálneho prokurátora, ktorá sa týka práve pôsobenia Úradu špeciálnej prokuratúry v oblasti boja proti korupcii, ktorá označuje úspechy Úradu špeciálnej prokuratúry v oblasti boja proti korupcii za pozoruhodné.

Od roku 2002 do roku 2005 sa počet zistených a objasnených prípadov korupcie zvýšil asi o 50 %. Od roku 2005 špeciálna prokuratúra použila v prípadoch odhaľovania korupcie agenta asi v 100 prípadoch. Len na porovnanie: V roku 2001 bol agent použitý za celý rok v troch prípadoch, v troch prípadoch. Je to obrovský posun smerom dopredu.

Trestný čin úkladnej vraždy je na Slovensku novým trestným činom, ktorý zaviedla až nová kodifikácia trestného práva, ktorá je účinná od 1. januára tohto roku, aj preto tento trestný čin nebol v pôvodnej jurisdikcii Špeciálneho súdu, keďže neexistoval.

Cieľom vzniku Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo jednak prelomiť nadštandardné väzby, ktoré mali mnohí vplyvní ľudia vo svojich regiónoch, ale aj vybrať odborne erudovaných a morálne bezúhonných sudcov a prokurátorov, aby v týchto kauzách pôsobili.

Keď som pred mesiacom hovoril o výkonnosti Špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry, dovoľujem si ju len updateovať, od 1. 7. len za ďalší mesiac špeciálna prokuratúra podala ďalších 19 obžalôb a v 20 veciach Špeciálny súd rozhodol. Bolo vydaných ďalších 18 rozhodnutí o väzbe a 45 rozhodnutí v utajovanej agende.

Občania Slovenskej republiky, milé kolegyne, vážení kolegovia, si želajú, aby boli v tomto štáte stíhané a potrestané aj veľké ryby. Inými slovami, aby nikto, akokoľvek vplyvný alebo bohatý, nestál nad zákonom alebo mimo zákona.

Nejde o teóriu. Pred pár týždňami nám policajný prezident oznámil odhalenie páchateľov brutálnej vraždy v Moste pri Bratislave spred dvoch rokov. Pri tejto brutálnej vražde zomrela jedna nevinná žena a jeden nevinný malý chlapec. Títo páchatelia neboli polícii ani justícii neznámi. Boli polícii a justícii známi. Objednávateľ vraždy však bol prepustený, pretože všeobecné súdy sa dohadovali, ktorý z nich je oprávnený vo veci konať. Spis pingpongovali medzi Trnavou a Prievidzou, pretože podľa vyjadrenia vtedy okresného sudcu v Trnave, on si predsa nebude s takou špinavou vecou špiniť ruky. Páchateľ išiel na slobodu a je podozrivý, že objednával vraždu, pri ktorej zahynula nevinná žena a nevinný chlapec. Nehovoríme o teórii. Hovoríme o ľudských životoch a, žiaľ, v tomto prípade o nevinných ľudských životoch.

V boji proti mafii nemôže byť nikto neutrálny, ani politici, ani občania, ani médiá. V boji proti mafii môžeme byť iba za alebo iba proti.

Preto si dovolím apelovať na kolegov poslancov aj z vládnej koalície, aj z opozície, aby tento návrh novely podporili. Nie je to návrh novely opozície, ide o návrh novely v prospech bezpečnosti našich občanov, aby sme minimalizovali práve tie prípady, keď často dochádzalo v minulosti kvôli procesným chybám k prepusteniu nebezpečných páchateľov na slobodu, ktorí riziko pre našich občanov nepochybne predstavujú.

Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, aj kolegom za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP