Úterý 5. září 2006

Prvý deň rokovania

4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

5. septembra 2006 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili uznášaniaschopnosť Národnej rady. Poprosím vás, prezentujme sa.

(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 98 poslancov. Národná rada môže otvoriť rokovanie 4. schôdze.

Na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi pán poslanec Emil Vestenický a pán poslanec Imre Andruskó a náhradníkmi budú páni poslanci Ján Podmanický a Peter Gabura.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci: pán Ferdinand Devínsky a pán Dušan Galis.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 4. schôdze. Tento program ste dostali do vašich lavíc a bol vám rozdaný. Skôr ako udelím slovo poslancom, ktorí chcú zmeniť program alebo doplniť program, chcem upozorniť, že na návrh gestorských výborov správy a iné materiály v súlade s príslušnými zákonmi uvedú vždy ich predkladatelia tak, ako je to uvedené v návrhu programu.

Zároveň mi dovoľte vás informovať o niektorých zmenách v programe. Guvernér Národnej banky Slovenska sa písomne ospravedlnil z rokovania Národnej rady v piatok 8. septembra 2006 a súčasne ma požiadal, aby správy Národnej banky Slovenska v tento deň mohol v jeho zastúpení uviesť viceguvernér Národnej banky pán Martin Barto. Zároveň v programe, ktorý ste dostali do svojich poslaneckých lavíc, je ako bod 25 uvedená správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2005. Na základe požiadania generálneho prokurátora vás chcem informovať, že tento bod programu prerokujeme zajtra o 14.00 hodine ako prvý bod programu po obedňajšej prestávke. Na to, aby mohli predkladatelia uvedené materiály a správy uviesť a vystúpiť v rozprave, je, samozrejme, potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem preto, aby sme tento súhlas vyhlásili zároveň schválením celého programu ako celku, pokiaľ, samozrejme, niekto z vás nebude predkladať iný návrh.

Pristúpime teraz, vážené pani poslankyne, páni poslanci, k schvaľovaniu návrhu programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vás len upozorniť, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu schôdze Národnej rady, môže trvať najviac jednu minútu. Pýtam sa vás teda, či má, vážené dámy a páni, niekto návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, navrhujem vypustiť z rokovania Národnej rady, teda podľa pôvodného návrhu to bol bod č. 6, teraz je to podľa rozdaného programu bod č. 1 - návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 61). Nie je žiaden dôvod, pán predseda, na skrátené legislatívne konanie, dokonca si myslím, že nie dôvod, ale dokonca by to bolo v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku rokovať o tomto zákone týmto spôsobom. Zákon o rokovacom poriadku jasne hovorí, kedy sú splnené dôvody na skrátené konanie. Obsahom zákona sú lehoty, ktoré budú plynúť 18 mesiacov, dokonca 3 roky. Čiže žiaden oprávnený občan nebude ohrozený vo svojich právach. (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ešte má niekto, dámy a páni, návrh na doplnenie alebo zmenu programu? Ak nie, budeme hlasovať. Ako jediný návrh odznel od pána poslanca Brocku. Napriek tomu, že si myslím, že by sme ani nemuseli hlasovať o tomto vašom návrhu, dávam, samozrejme, o tomto vašom návrhu hlasovať a pýtam sa, kto je za uvedený návrh?

Pán Cabaj, procedurálny návrh?

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja len chcem upozorniť, o tomto sa nedá hlasovať. Vláda požiadala o skrátené konanie a Národná rada s touto žiadosťou sa vysporiada tak, že ju prijme alebo zamietne, ale nedá sa hlasovať o tom, že chceme toto vyradiť zo schôdze.

P. Paška, predseda NR SR: Budeme hlasovať o návrhu. Prezentujeme sa a hlasujeme o návrhu pána Brocku.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, za 51, proti 76, zdržalo sa 10, nehlasovali 2.

Návrh pána poslanca Brocku na zmenu programu sme neschválili.

Chcem znovu upozorniť, že som aj ja presvedčený o tom, že o tomto návrhu vlády sme nemali hlasovať, ale vychádzajúc v ústrety procedúre Národnej rady, som o tom dal hlasovať.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme teraz hlasovať o návrhu programu ako o celku. Poprosím vás, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 109, nikto nebol proti, zdržalo sa 28 a nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili program 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ešte vás informovať, že na základe dohôd z poslaneckého grémia budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať vždy o 11.00 a o 17.00 hodine okrem návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o sociálnom poistení, sú to tlače 61 a 62, o ktorých budeme hlasovať ihneď po ich prerokovaní.

Tajné hlasovanie vykonáme takto: o voľbe viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku budeme hlasovať dnes po ukončení hlasovania o 17.00 hodine. Ostatné tajné voľby vykonáme vo štvrtok 7. septembra popoludní po bode interpelácie poslancov. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k rokovaniu o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Uvedený návrh máte ako tlač 61.

Poprosím podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, aby odôvodnil návrh vlády.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Vážený pán predseda parlamentu, ctené dámy, vážení páni, vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, účinného od 19. júla 2006, zosúlaďuje právna úprava invalidných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 2004, s Ústavou Slovenskej republiky.

Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty poistencov, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok z právnych vzťahov vzniknutých pred 1. januárom 2004, a z dôvodu zamedzenia ohrozenia základných ľudských práv predkladám návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády, zaujmite, prosím, miesto.

A dávam teraz slovo poverenému členovi výboru pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona vo výbore.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 61).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 63 z 31. augusta 2006 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh vlády na svojej 3. schôdzi výboru dňa 5. septembra 2006. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona a odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovoľte, aby som vám na záver predniesol uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesenie k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky."

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu, písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Do rozpravy sa prihlásili páni poslanci Brocka a Halecký.

Nech sa páči, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážení kolegovia, dámy a páni, najmä na adresu vás zo strany SMER, veľmi rýchlo, dámy a páni, zabúdate na dobré spôsoby. Ja mám v čerstvej pamäti, ako váš predseda veľmi zanietene vystupoval proti všetkým návrhom, ak boli návrhy na skrátené legislatívne konanie, aj vtedy, keď to jeho vystúpenie nebolo namieste. A neprešlo pár týždňov a hneď vláda prichádza s takýmto neštandardným návrhom a postupom a pritom to vôbec nie je potrebné. Dovoľte, aby som teda uviedol, o čom budeme hovoriť, rokovať a hlasovať.

Ústavný súd svojím nálezom zo 7. júna tohto roka rozhodol, že právna úprava preskúmavania trvania invalidity nie je v súlade s ústavou. Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty poistencov sa navrhuje prehodnotiť ich nároky a ďalej sa pokračuje, že z dôvodu, aby nedošlo k ohrozeniu základných ľudských práv, je potrebné tento návrh, resp. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o tomto vládnom návrhu.

V podstate žiaden návrh, resp. odôvodnenie na skrátené legislatívne konanie. Ja si myslím, že nieže nie je dôvod, je v rozpore so zákonom, aby sme rokovali teraz o tomto návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená, takýmto spôsobom akoby bez diskusie, lebo ju týmto výrazne urýchľujete a obmedzujete. Zákon o rokovacom poriadku totiž hovorí jasne, kedy je možné použiť takýto postup, citujem z § 89 ods. 1, "za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody", vtedy sa Národná rada môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda týmto porušuje zákon, šliape po zákone, keď nebude rešpektovať lehoty, ktoré sú v zákone. A Národná rada by to nemala pripustiť. Nakoniec veď my, ja vecne (reakcia z pléna), pán kolega, neskáčte mi do reči, ja vecne súhlasím s úpravou, ale to nie je dôvod, aby sme rokovali o návrhu takýmto spôsobom. Nakoniec aj v samotnom zákone sú určené lehoty, v ktorých si oprávnené osoby budú môcť uplatňovať svoj nárok - osemnásť mesiacov, dokonca trojročná lehota pre pozostalých, lebo sa to bude týkať aj pozostalostných dôchodkov. To znamená, aj keby sme my na tejto schôdzi do konca týždňa schválili tento zákon, aj tak bude trvať 18, možno 36 mesiacov, kým dotknuté osoby dôjdu svojho práva. Samozrejme, tie dôvody sú aj ďalšie. Je to síce v dôvodovej správe veľmi, by som povedal, riedko, ale je tu konštatované, že návrh sa predkladá s rozporom ministerstva financií. Je síce v dôvodovej správe jeden list ministerstva financií, v ktorom súhlasí s dosahom na rozpočet Sociálnej poisťovne, ale len pripomína nesmelo, že trvá na svojej pripomienke v liste z 11. augusta tohto roka. Tento list už v tom návrhu nenájdete.

Dámy a páni, aj Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí a neprikazuje, aby sme rokovali v skrátenom konaní o tomto návrhu, pretože ak Ústavný súd rozhodol, tak orgán, ktorý, teda o predpise, ak rozhodoval o predpise, ktorý predložila vláda, tak táto vláda je povinná do 6 mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia Ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou. Ale keby to aj vláda neurobila, aj tak takéto ustanovenia prestanú platiť.

Dámy a páni, v riadnom termíne, ja som za to, aby sme rokovali o tomto návrhu na tejto schôdzi v prvom čítaní, ale nie spôsobom, ktorý ruší všetky lehoty. To znamená, vy ste to dostali tento návrh pred 24 hodinami, mali ste ho dostať pred 15 dňami a, samozrejme, neplatia žiadne iné. Ak niekto predloží návrh tu v rozprave možno z ministerstva, hneď budeme o ňom hlasovať, to znamená, vystavujeme sa len ďalším možným chybám.

Dámy a páni, tento návrh od vlády považujem za gesto, za gesto predsedu vlády. Ja si myslím, že Národná rada je na to, aby rokovala o zákonoch a nie o gestách.

Ďakujem za vašu pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pani poslankyňa Angyalová.

E. Angyalová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, dala som si tú námahu a pozrela som si, ako ste hlasovali v roku 2002, keď tu bolo 22 návrhov pred štátnym rozpočtom na skrátené legislatívne konanie o zákonoch o štátnej službe, verejnej službe, stavebnom sporení, platoch ústavných činiteľov, a neviem o čom ešte, zdôvodňované práve tým, že budú hospodárske škody, a preto je potrebné hlasovať. Vo všetkých prípadoch ste hlasovali za, pričom absolútne jednoznačný bod bol, a to ten, že ste chceli schváliť rozpočet v takom znení, ako ste si ho sami predstavili, tak ako si ho predstavila v tej chvíli vládna koalícia.

Teraz hovoríte o tom, keď my chceme opraviť čosi, čo sme ani nespôsobili, ale objektívne to spôsobuje ohrozenie základných ľudských práv, pretože ľudia už dva roky nedostávajú svoje peniaze, na ktoré majú zákonný nárok - tak potom my sme tí, ktorí strácame dobré spôsoby?

Chcem vám povedať, že musíte vedieť ako bývalý člen sociálneho výboru, že Sociálna poisťovňa je zavalená robotou už len preto, lebo sociálne zákony, ktoré sme poprijímali, ktoré ste poprijímali, už pomaly sú ako trhací kalendár a na niekoľko rokov dopredu je Sociálna poisťovňa zavalená, preto je absolútne eminentný dôvod na to, aby sme to schválili čo najskôr, aby tá Sociálna poisťovňa sa mohla tým čo najskôr zaoberať. Pretože napriek tomu, že zákon schválime, ešte bude veľmi dlho trvať, kým všetci budú môcť byť uspokojení v takej miere, ako by mali byť.

Takže hovoriť o tom, že my strácame dobré spôsoby, to sa vám čudujem, pán kolega. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Brocka, s procedurálny návrhom? Nie, nie, dobre. Pán podpredseda Číž, nech sa páči.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, ja naozaj nechcem eskalovať. Myslím si, že vaše vystúpenie bolo nešťastné, a chcem iba povedať pár slov k nemu, nebudem ani nejako veľmi komentovať. Len otvára sa spor o tom, že odkiaľ vznikla solidarita a že či je pôvodne vaša alebo naša. Ja chcem tu verejne povedať, že osobne považuje zhruba tých 70 % sociálnych hodnôt, ktoré akceptuje sociálna demokracia, že je prebratých z kresťanskej etiky, nemám s tým žiadny problém, ktorá funguje veľmi dlho, je jasná.

Len sa čudujem jednej veci, že vážne hovoríte o tom, že nie sú ohrozené základné práva občanov. Pán poslanec, za mnou bolo 20 ľudí, absolútne nešťastných, bez prostriedkov, ktorí nemajú z čoho žiť, ktorí mali invalidné dôchodky a nemajú ich, invalidné dôchodky sa im premenili na poloinvalidné dôchodky, majú nulovú schopnosť zamestnať sa. Týchto ľudí sú desiatky, stovky a tisíce, vážený pán poslanec, ich základné práva, keďže to povedal Ústavný súd Slovenskej republiky, sú zásadným spôsobom porušené. To je práve flagrantný prípad, kde korektný parlament, ktorý si váži svojich občanov, koná a koná hneď. Nebolo nič ľahšie pre nás vyhovárať sa na procedurálne postupy, odkladať to pri našich známych problémoch s dodržanými 3 % percentami, aby sme tento problém posunuli na ďalšie obdobie. Nič ľahšie by nebolo.

Toto naozaj sa nepatrí vydávať za "licomernosť" a za to, že sa potrebujem pred občanmi chváliť. Chcem veľmi vážne povedať, že mojím poslaneckým záujmom je, aby sme urýchlene napravili tento stav, aby sme čo najskôr uviedli veci do takého stavu, aby bol v súlade s právom.

Ďakujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Jarjabek.

D. Jarjabek, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Brocka, trošku nerozumiem tomu vášmu vystúpeniu z tohto dôvodu, že som si myslel, že keď ste prišli za rečnícky pult, myslel som si, že sa chcete ospravedlniť občanom Slovenskej republiky za to, že ste hlasovali za zákon, ktorý v konečnom dôsledku bol protiústavný. (Potlesk.) Môžete to ešte spraviť v tejto chvíli ako reakciu na môj dotaz na vás. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Nech sa páči, pán poslanec, reakcie.

J. Brocka, poslanec: Pán Jarjabek, to je veľké nedorozumenie. Ja nespochybňujem rozhodnutie Ústavného súdu, ale vy hovoríte, aj vy pán Jarjabek, aj vy pani Angyalová, aj pán Číž ste hovorili o úplne niečom inom. Vy ste nereagovali na moje vystúpenie.

Pani Angyalová, schvaľovanie zákona o štátnom rozpočte, resp. jeho neschválenie znamená rozpočtové provizórium. A to sú národohospodárske škody a vy ste ekonóm, s vami o tom nemusím dlhšie polemizovať. Ale tento zákon, keď schválime tento týždeň, tak Sociálna poisťovňa tak či tak má lehoty, veď v zákone ste ich napísali, tri roky. Osemnásť mesiacov má na to, aby naplnila tento zákon. Čiže naše rozhodovanie v priebehu niekoľkých dní nijako neovplyvní nároky dotknutých osôb. Ja si myslím, že keď budeme o tom rokovať korektne tak, že budeme rešpektovať náš vlastný zákon, nič sa nestane, len budete mať slušné spôsoby, to som chcel povedať, pani Angyalová.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Ďalší vystúpi v rozprave pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, myslím si, že prerokúvaná problematika je mimoriadne vážna a zaslúži si, nie aby sme to prerokúvali v legislatívne skrátenom konaní, ale aby sme to prerokovali s plnou vážnosťou a s plnými dôsledkami. Pretože predpokladám, že nepovažujeme za nič dôležitejšie ako starostlivosť o našich ľudí a o ich finančné a hospodárske blaho. Pretože bez peňazí a bez šance na prácu, myslím si, že v tomto desiatky tisíce ľudí nemôžeme nechať.

Takže my sme túto záležitosť prerokovali aj v klube Ľudovej strany - Hnutia za demokratické Slovensko a takisto aj v sociálnom výbore a považujeme to za mimoriadne naliehavú situáciu, ktorú máme prerokovať čím najrýchlejšie a s plným odškodnením. Predpokladám, že nebudeme hovoriť iba o tom, či skrátené, alebo neskrátené legislatívne konanie, pretože to je detail, ale rozhodujúca vec je tá, že v minulosti sa stala veľmi vážna chyba a veľmi vážny prečin proti ľudskosti, dá sa povedať, minulej vlády, pretože obrala ľudí o ich financie, obrala o peniaze, z ktorých mali žiť, a toto je mimoriadne dôležitá vec. Myslím si, že keď to môžeme nazvať ako "tsunami", "sociálne tsunami" bývalej vlády, nehovoríme ani tak od veci, pretože môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Pracoval som v tom čase na kardiologickej ambulancii a viem, čo zažívajú kardiologickí pacienti, teda hlavne chorí na srdce a cievy, ktorí zostanú zo dňa na deň bez dôchodku, ktorým sa dôchodok odoberie a ktorí nemajú šancu, aby sa zamestnali v ďalšom období a nemajú teda ani šancu, aby dostali dôchodok.

Je niečo naliehavejšie? Je niečo dôležitejšie, aby sme to okamžite riešili? A myslím si, že ešte vážnejšia otázka je, kto to vlastne spôsobil? Pretože toto je rozhodujúca vec, že táto vláda, vlastne musí v rozpočte nájsť asi 900 mil. korún, aby tento deficit vykryla. Spôsobila to minulá vláda, predpokladám, že sa za to ospravedlní, minule to urobila pani poslankyňa Radičová, čo je veľmi pekné, ale naša úloha je, aby sme túto vec čím najviac a čím najskôr vyriešili.

Viete veľmi dobre, že pokiaľ dôjde k odškodneniu týchto ľudí, a možno hovoriť dokonca o odškodnení, potrvá to niekoľko mesiacov alebo možno dlhšiu dobu. A viete sami, čo je to žiť jeden mesiac bez platu, jeden mesiac bez dôchodku. A táto doba trvá už pomerne dlho, aby sme ju naliehavo riešili.

Druhá otázka je, že došlo k chybe dosť závažnej pri posudzovaní zdravotného stavu a sociálneho stavu našich občanov, našich pacientov a obyvateľov našej republiky. Je potrebné sa zamyslieť, aký bude postup v ďalšom období, pretože spôsob posudzovania my tu nehodnotíme a nechceme ho meniť. Ale zamyslime sa, či má právo, aby jeden lekár, posudkový, rozhodoval o osude dôchodku, o osude pacienta. Či nie je potrebné, aby sme zdokonalili tento proces, ktorý je mimoriadne závažný, keď máme povedať, že niekto je taký chorý, že ide do dôchodku a dostáva určité ohodnotenie vo forme invalidného dôchodku.

Vieme veľmi dobre, že v minulosti to boli aké-také komisie. Teraz v podstate rozhoduje jeden človek, lekár obyčajne, o tomto osude pacienta. Predpokladám, že v ďalšom období prebehne ešte legislatívny proces, kde bude stanovené, že o zdravotnom stave pacienta musí rozhodnúť určitá komisia, nie jeden človek, a musí byť prítomný pri tom posudzovaní zdravotného stavu aj lekár, ktorý ošetruje pacienta, pretože ten najlepšie vie, či ten pacient patrí do dôchodku, či nie. A voči tomuto lekárovi je možné v nasledujúcom období aj vyviesť určité satisfakcie, pokiaľ by zle rozhodol. Takže myslím si, že návrat k odbornosti a návrat aj ku kolektívnemu rozhodovaniu o invalidite zabráni tomu, aby sa stala podobná situácia, ako je tá.

A v konečnom dôsledku je potrebné si uvedomiť, že terajšia vláda bude musieť nájsť skoro miliardu korún, aby ohodnotila a navrátila to, čo sa týmto ľuďom v predchádzajúcom období nedalo. Nehovorím už o nejakom úročení financií, ktoré im za ten čas chýbali, a o ďalších veciach, ktoré s tým súvisia, a nehovorím o tom, že to finančné ohodnotenie spätne príde neskôr, ako títo ľudia očakávajú.

Takže preto sa nazdávam, že je to mimoriadne vážna vec a musíme to prerokovať teraz, tak ako to bolo aj odporúčané na výbore pre sociálne veci a bývanie, a musíme ešte zohľadniť aj inšie aspekty, ktoré som tu naznačil.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami pán poslanec Urbáni a pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť prihlásiť sa.

Nech sa páči, pán poslanec Urbáni.

M. Urbáni, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja vítam, že tento zákon je na stole, i keď osobne nemám rád skrátené legislatívne konanie, ale tento problém je problém pre tisícky občanov na Slovensku, s ktorým ste sa rozhodne aj vy stretli, keď som sa ja stretol, či na Prievidzsku, Handlovsku medzi baníkmi, či na východnom Slovensku, na Orave, na západnom Slovensku, týchto ľudí ťaží tento problém, že sme sa o nich nepostarali.

Čiže napriek tomu, že je to v skrátenom legislatívnom konaní, som rád, že je tento problém na stole, i keď vieme, že fyzické ohodnotenie, finančné, bude trvať možno roky, ale nezabúdajme, dámy a páni, aj pokoj na duši pre týchto ľudí je veľká hodnota a túto hodnotu podporíme.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, plne súhlasím s vystúpením pána poslanca, s jeho dôvodmi, ktoré uviedol pre akceptáciu skráteného legislatívneho konania, a osobne považujem riešenie veci o náleze Ústavného súdu za urgentné riešenie. Ako poslankyňa v minulom volebnom období som dostala viacero listov, kde títo poškodení občania s nárekom informovali o svojej zhoršenej sociálnej situácii a často uvádzali, že nemajú doslova z čoho pokryť svoje základné životné potreby, svoje potreby na zakúpenie liekov a podobne.

Nevidím dôvod, prečo po náleze Ústavného súdu by sme ich mali nechávať v tejto situácii po dlhšie obdobie, pričom často ide o vážnejšie chorých a aj starších ľudí s podlomeným zdravím. Nech si to, na čo majú právo, užijú, ešte pokiaľ sú na tomto svete a aby vedeli, že vlastne nie sú tu len deklarácie Ústavného súdu, ale že je tu aj riešenie v ich prospech.

Bola spomínaná suma, skutočne ide o veľkú sumu, ktorú bude treba spätne nahradiť, ale myslím si, že v právnom štáte treba konať a treba vymožiteľnosť práva rýchlo realizovať. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. O slovo požiadal pán spravodajca.

R. Madej, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, myslím si, že je korektné vystúpiť v rámci rozpravy, aby bolo možné ešte prípadne nejakými poznámkami reagovať.

Predtým ako budeme zvažovať možno svoje vystúpenia, predtým ako budeme hodnotiť možno súčasný stav, naozaj je potrebné sa pozrieť aj do minulosti, keď budeme argumentovať, akým spôsobom sa konalo v minulosti a akým spôsobom sa koná dnes.

Často mám osobne ten dojem, že kolegom z opozície za pravicové strany musíme veľmi často pripomínať, čo bolo v ich programovom vyhlásení vlády z roku 2002, čo bolo pri hlasovaniach, ako hlasovali pri jednotlivých návrhoch zákonov alebo pri jednotlivých návrhoch na skrátené legislatívne konanie.

Dovoľujem si ešte povedať jedno porovnanie oproti roku 2002, keď ste predložili 22 zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Vystupovali za vtedajšiu opozíciu právnici, argumentovali tým, že nie sú splnené zákonné predpoklady na to, aby boli tie návrhy prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. Na počudovanie dnes nevystúpil ani jeden člen ústavnoprávneho výboru a ja s potešením môžem aj konštatovať, že som počul názory, aj v súčasnej opozícii u niektorých poslancov, že skrátené legislatívne konanie je dôvodné, aký názor zastávam v súčasnosti naozaj aj ja.

Pred štyrmi rokmi, vážené panie poslankyne z opozície a páni poslanci z opozície, ste schvaľovali v skrátenom legislatívnom konaní zákony, ktoré mali zabezpečiť štátny rozpočet, presne ako ste povedali. Zákonné predpoklady podľa § 89 však naplnené neboli. Zákon o rokovacom poriadku ustanovuje, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo hrozia štátu značné hospodárske škody, môže vláda predložiť. Ja sa však opýtam, akého rozpočtu, koho rozpočtu a kto rozpočet zostavuje a či to nie je náhodou neschopnosť zostaviť rozpočet? Je to naozaj relatívna veličina, že či ten, kto zostavuje rozpočet, musí si dať schvaľovať takýmto spôsobom zákony. Rokovací poriadok bol v tom čase porušený 22-krát, keď ste pred voľbami v roku 2002 niečo ľuďom sľubovali a ihneď po voľbách ste v skrátenom legislatívnom konaní zužovali sociálne práva občanov a zhoršovali ich sociálnu situáciu.

Na druhej strane si pozrime rok 2006. Vláda, ktorá prišla, sa snaží naprávať chyby a skrivodlivosti, ktoré boli spôsobené v minulosti. Vláda, ktorá predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky jeden návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, predkladá ho v dobrej viere v tom, že tento návrh zákona je dôležitý pre občanov, ktorí, už niektorí z nich vyše dva roky trpia, sú pozbavení sociálnych práv hlasovaniami. A tu si dovolím tiež osviežiť, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vašu pamäť, aby ste si každý pozreli výpis hlasovania, kto ako hlasoval za zákon č. 461/2003 v treťom čítaní, keď sa hlasovalo o zákone ako o celku.

Predmetný návrh na prerokovanie vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní sa snaží pomôcť 24 000 občanom, ľuďom, ktorých zúžili alebo odňali, ich sociálne práva boli znížené alebo odňaté ich invalidné dôchodky.

Vážený pán poslanec Brocka, ja som naozaj presvedčený, že tých 24 000 občanov za to skrátené legislatívne konanie stojí. Ak vám 24 000 občanov, ktorým aj vaším hlasovaním bolo ublížené, tak ja si myslím, že stojí za to prerokovať tento návrh zákona čo najskôr.

Osobne si myslím, že je dôvod na prerokovanie tohto návrhu zákona aj preto, aby mohla Sociálna poisťovňa bezodkladne ihneď začať konať. Sú na to rôzne dôvody, ale čím skôr dostane Sociálna poisťovňa zákonné oprávnenie, tým skôr sa drvivá väčšina ľudí môže urýchlene domôcť týchto svojich sociálnych práv k prinavráteniu ich jedného z najzákladnejších sociálnych práv v zmysle Ústavy Slovenskej republiky na primerané hmotné zabezpečenie aj v takomto zlom zdravotnom stave.

Dovolím si, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver uviesť len jednu paralelu ako zhrnutie súčasného systému alebo zhrnutie týchto dvoch okolností, ktoré sú tu možno v istom rozpore. Kým bývalá pravicová vláda v skrátenom legislatívnom konaní zužovala a odnímala sociálne práva občanom, súčasná vláda predkladá jeden návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, kde má za cieľ prinavrátiť sociálne práva, ktoré občanom, 24 000 občanom aj v zmysle nálezu Ústavného súdu a Ústavy Slovenskej republiky patria.

Ja preto chápem a oceňujem snahu vlády Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní presadiť tento návrh zákona a pevne verím, že väčšina poslancov a poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh na skrátené legislatívne konanie podporí.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. S faktickými poznámkami pán poslanec Brocka a pán poslanec Jánoš. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Pán kolega, ja som za to, aby sme o tomto zákone rokovali ako o prvom, aby sme o ňom rokovali ako o prvom bode na tejto schôdzi. To znamená, ja som nenavrhol, aby sme o ňom nerokovali. Pán kolega, v návrhu zákona sú pre Sociálnu poisťovňu navrhnuté: trojročná lehota od účinnosti zákona na podanie podnetu na opätovné prehodnotenie invalidity atď. a 18 mesiacov od podania podnetu alebo ak Sociálna poisťovňa bude konať z vlastného popudu. Čiže vy sami rátate s tým, že u niektorých tie zákonné nároky budete uspokojovať o rok, o dva, o tri. Ja som za to, aby Sociálna poisťovňa konala prednostne o týchto návrhoch ako o prvých. Čiže nezavádzajte túto rokovaciu sálu, ale aj verejnosť. Je to gesto. Lebo ak budeme rokovať v skrátenom konaní, vám to umožňuje nerešpektovať zákonné lehoty, to znamená, že poslanci možno ani nebudú mať čas si prečítať, o čom budeme hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Jánoš.

V. Jánoš, poslanec: Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán spravodajca Madej, presne ako hovoríte, chcel by som nadviazať a reagovať na vaše slová. Pochádzam totižto z Prievidze, regiónu, ktorý je významný práve ťažbou hnedého uhlia, a je tu veľká koncentrácia pracovníkov pracujúcich práve v bani a tu je veľký problém práve s invalidnými dôchodcami, ktorí prišli k tejto invalidite práve prácou v hnedouhoľnej bani. Každý deň sa stretávam s týmito postihnutými a doprial by som tento pocit aj bývalej vládnej koalícii, aby pocítila, čo vlastne spôsobila svojou legislatívnou činnosťou v predchádzajúcom volebnom období. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, vy ste sa neprihlásili v termíne, je mi veľmi ľúto, ja som uzatvoril možnosť prihlásiť sa. Niekedy nabudúce. Končím týmto rozpravu. Ešte kým sa spýtam navrhovateľa, či chce vystúpiť, chcem upozorniť, že po jeho vystúpení budeme hlasovať.

Pán navrhovateľ, nech sa páči.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Ctené dámy, vážení páni, ja len niekoľko poznámok aj vo vzťahu k tej diskusii, ktorá odznela. Keďže som podpredseda vlády aj pre ľudské práva a menšiny, treba povedať, že v tejto oblasti boli porušené ľudské práva, základné ľudské práva v rozpore aj so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a ďalších právnych medzinárodných dokumentov a, samozrejme, aj našej ústavy. A súčasne boli porušené práva tentoraz sociálnej menšiny a z toho dôvodu by som chcel apelovať na vás, aby sme tento návrh v skrátenom legislatívnom procese prijali a zaradili. A súčasne chcem vás ešte upozorniť, hlavne poslancov zo súčasnej opozície, že niekoľkokrát bývalá opozícia od roku 2003 sa snažila zmeniť, novelizovať tento návrh zákona, tento zákon, aj v súvislosti s invalidnými dôchodcami a nebolo nám to nikdy umožnené. Dnes by sme tento problém už nemali.

Z toho dôvodu vás chcem všetkých požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho konania. Ďakujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán navrhovateľ. Pán spravodajca, k rozprave ešte niečo? Nie? Ak nie, pristúpime k hlasovaniu, poprosím vás, pán spravodajca.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o nasledovnom uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 62), Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi."

Pán predseda, prosím, dajte o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona. Poprosím vás, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 85, proti 2, zdržalo sa 48, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 62. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 64.

Poprosím teraz znovu pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, aby vládny návrh zákona uviedol. Ďakujem.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Vážený pán predseda Národnej rady, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, návrh zákona sa predkladá, ako už bolo predtým konštatované, na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2006, ktorý nadobudol svoju účinnosť 19. júla tohto roku.

Ústavný súd Slovenskej republiky uvedeným nálezom rozhodol, že právna úprava preskúmavania trvania invalidity založenej na percentuálnom poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistencov, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok pred 1. januárom 2004, nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, pretože trvanie invalidity ako podmienky nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok vzniknutého pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení, sa posudzuje podľa nových kritérií, a tým vnáša do minulých skutkových a právnych vzťahov právnu neistotu.

Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty poistencov, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok z právnych vzťahov vzniknutých pred 1. januárom 2004 a bolo im preskúmané trvanie invalidity podľa nových kritérií s určením percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, sa navrhuje prehodnotenie nárokov na tieto dôchodky po opätovnom posúdení invalidity podľa zákona účinného do 31. decembra 2003, a to spätne odo dňa, v ktorom došlo k zániku nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok alebo k zmene jeho sumy.

Z tohto opätovného posudzovania invalidity sa navrhuje vylúčiť poistencov, u ktorých posudková komisia pred 1. januárom 2004 vyslovila záver, že ich zdravotný stav je trvalý a ktorým sa navrhuje obnoviť výplatu invalidného dôchodku, ktorý predtým poberali. Súčasne sa navrhuje ochrana poistenca, ktorá spočíva v tom, že ak v súčasnosti vyplácaný invalidný dôchodok, v ktorého sume je zohľadnený percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, je vyšší ako pôvodne vyplácaný invalidný dôchodok, ponechá sa výplata vyššieho invalidného dôchodku. Uvedené princípy sa navrhuje uplatniť aj na vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity, podľa nových kritérií s určením percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Prehodnocovanie či prehodnotenie nárokov na invalidné dôchodky sa navrhuje vykonať na podnet poistenca alebo z podnetu Sociálnej poisťovne a prehodnotenie nárokov na pozostalostné dôchodky sa navrhuje vykonať na podnet žiadateľa. Náklady súvisiace s prehodnocovaním nárokov na invalidné dôchodky a pozostalostné dôchodky budú mať priamy dosah, samozrejme, ako sa tu aj spomínalo, na rozpočet Sociálnej poisťovne.

Ďakujem vám za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP