Pátek 4. srpna 2006

S p r á v a

o 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 4. augusta 2006 o 9.45 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále, aby sme mohli otvoriť rokovanie 3. schôdze Národnej rady.

(Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím vás všetkých, aby ste sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

Chcem využiť tento priestor a požiadať technikov, aby po skončení tejto schôdze preverili všetky hlasovacie miesta, pretože predchádzajúce hlasovanie o dôvere vláde evidentne preukázalo nedostatky v technike, pretože až štyria prítomní poslanci reklamovali svoj postoj k dôvere vláde. Poprosím vás, technici, aby sme preverili, príliš často hlasovacie zariadenia niektorým poslancom nefungujú.

Prezentujme sa, prosím vás.

(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 101 poslancov. Sme uznášaniaschopní.

Na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci pán Tibor Glenda a pán Pavol Frešo. (Ruch v sále.) Poprosím o pokoj, dámy a páni. Náhradníkmi overovateľov budú poslanci: pán poslanec Emil Vestenický a pán poslanec Imre Andruskó.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadal pán poslanec Tibor Bastrnák a pán poslanec Alexander Slafkovský.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 3. schôdze tak, ako ste ho dostali v pozvánke.

Pristúpime k

schvaľovaniu návrhu programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Zároveň chcem, dámy a páni, upozorniť, že vystúpenie poslanca, ktorý navrhuje zmenu programu alebo doplnenie programu, nemôže presiahnuť jednu minútu. A ešte chcem požiadať, ak dôjde k návrhom na rozšírenie programu 3. schôdze, aby som tieto návrhy od pánov poslancov, pani poslankýň dostal v písomnej podobe.

Pýtam sa, či má niekto z vás návrh na zmenu alebo doplnenie programu, tak ako ste ho dostali v pozvánke.

Pán Tibor Cabaj. Nech sa páči, pán poslanec. A pán poslanec Kondrót potom.

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Rešpektujúc dohodu, ktorá bola urobená v poslaneckom grémiu, predkladám návrh, aby bod č. 1 tretej schôdze Národnej rady (tlač 18) bol vyradený z programu tejto schôdze.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kondrót.

M. Kondrót, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem doplniť do programu schôdze Národnej rady dva body plus jeden.

Prvý bod - návrh na odvolenie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Bod dva - návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

A po tretie si vás dovoľujem požiadať o skrátenie lehoty na prerokovanie oboch návrhov podľa § 25 rokovacieho poriadku.

Dovoľujem si vás zároveň požiadať, aby sme o bodoch jeden a dva hlasovali spoločne a o bode tri zvlášť. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Budeme teraz hlasovať o navrhnutých zmenách.

Ako prvý návrh prišiel návrh pána poslanca Cabaja vyradiť bod č. 1 z návrhu programu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 124, za 122, proti 2, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci.

Konštatujem, že sme vyradili návrh pána poslanca Tibora Cabaja z programu.

Ako druhý navrhol pán poslanec Kondrót zmenu programu. Navrhol, aby sme hlasovali, aby sme doplnili program o návrh na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Po druhé doplnili program o návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky. A zároveň požiadal pán poslanec Kondrót Národnú radu, aby sme hlasovali podľa § 25 rokovacieho poriadku o skrátení lehoty na prerokovanie týchto návrhov. Zároveň navrhol, aby sme o prvom a druhom jeho návrhu hlasovali spoločne a o treťom samostatne.

Budeme hlasovať o návrhu č. 1 a 2. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 80, proti 41, zdržalo sa 10, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme zaradili prvé dva návrhy do programu.

Budeme teraz hlasovať o treťom návrhu - o skrátení lehoty na prerokovanie oboch návrhov. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 81, proti 51, nezdržal sa nikto, hlasovali všetci.

Konštatujem, že sme schválili návrh na doplnenie programu, tak ako ho predložil pán poslanec Kondrót.

Budeme teraz hlasovať o programe 3. schôdze ako o celku so schválenými zmenami. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 80, proti 22, zdržalo sa 29, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili program 3. schôdze s navrhnutými zmenami.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz k prvému čítaniu o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedený návrh zákona ste dostali ako tlač 26. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v mojom rozhodnutí č. 17.

Poprosím teraz pána poslanca Maroša Kondróta, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol.

M. Kondrót, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám krátku novelu zákona o národnom jadrovom fonde, účelom ktorej je reagovať na problém, ktorý zostal v minulosti nevyriešený, a to financovanie vyraďovania havarovanej jadrovej elektrárne A1. Schválený zákon v prechodných a záverečných ustanoveniach upravil rozdelenie prostriedkov z fondu na podúčty a analytické účty jednotlivých jadrových zariadení v takom podiele, v akom bol podiel vyrobenej elektriny v jednotlivých jadrových zariadeniach na celkovej elektrine vyrobenej v jadrových zariadeniach v rokoch 1978 až 2005.

Tým však zákon nevyriešil v tomto ustanovení financovanie A1 a analytický podúčet v tejto jadrovej elektrárni je prázdny, ale finančné nároky na vyraďovanie tejto elektrárne objektívnej existujú. Národný jadrový fond ich však nevie pri súčasnom znení zákona v najbližších rokoch pokryť.

Financovanie vyraďovania A1 sa predpokladá z povinného odvodu, ktorý budú v cene elektrickej energie platiť koncoví odberatelia elektriny. Vyberanie tohto odvodu je však viazané na schválenie stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky a následné schválenie nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré stanoví ročnú výšku tohto odvodu. Prijatie týchto dokumentov sa očakáva v roku 2007 a napĺňanie fondu povinnými odvodmi najskôr v roku 2008.

V záujme zabezpečenia financovania vyraďovania A1 do tohto obdobia sa navrhuje v prechodných ustanoveniach možnosť dočasného presunu prostriedkov z analytického účtu V1 na analytický účet A1. Takýto dočasný presun je však viazaný na súhlas ministra hospodárstva Slovenskej republiky a jeho schválenie je súčasne podmienené aj tým, že Národný jadrový fond pripraví aj presný harmonogram spätného prevodu týchto požičaných prostriedkov z A1 na V1, a to najneskôr do 31. 12. 2011.

Návrh zákona rieši aj otázku výberového konania na miesta v Rade správcov Národného jadrového fondu a umožňuje zapojenie vysokých škôl a výskumných ústavov do procesu výberového konania, čím sa zvýši odbornosť a nezaujatosť pri výbere členov Rady správcov.

Ďakujem za pozornosť a žiadam vás o podporu predloženého návrhu zákona.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi poslancovi Kondrótovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

Zároveň dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 7 z 1. augusta 2006 určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26). Podľa § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonnej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

Konštatujem, že uvedený návrh zákona z formálnoprávnej stránky spĺňa všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, čiže všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ďalej obsahuje zhodnotenie súčasného stavu a dôvod novej právnej úpravy, predkladaná informácia o hospodárskom a finančnom vplyve na rozpočet verejnej správy, ako i stanoviská ministerstva financií, keďže ide o poslanecký návrh. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu a návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Podľa tejto doložky nie je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskej únie.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vychádzajúc... (Ruch v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Poprosím pánov poslancov na pravej strane o pokoj v sále.

M. Rehák, poslanec: Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 24. júla 2006 č. 17 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do 4. septembra 2006.

Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko, otvorte všeobecnú rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec.

Takže otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Janiš Stanislav. Nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Mne v tomto návrhu zákona niečo chýba alebo mi nie je niečo jasné a dopredu sa ospravedlňujem, ak je to tu napísané. Ale tento zákon hovorí o tom, že je možné previesť finančné prostriedky z analytického účtu živej elektrárne na analytický účet mŕtvej alebo likvidujúcej sa elektrárne. Peniaze, ktoré živý blok kumuluje na svoju likvidáciu, presunúť na analytický účet elektrárne, ktorá je v likvidácii.

Ako potom tieto peniaze tá mŕtva elektráreň, ten blok vráti späť na elektráreň, od ktorej si ich akože požičala. Z čoho ich vráti? Ten spätný prevod mi nie je jasný alebo zdroj toho spätného prevodu mi nie je jasný. Ale ospravedlňujem sa vopred, ak som to dobre nepochopil a ak pán predkladateľ vie alebo dokáže, tak by som ho poprosil, žeby mi to vysvetlil, lebo je v tom nejasno - zo živej elektrárne na mŕtvu a z mŕtvej potom na živú, keď je mŕtva.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa, chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

Nech sa páči.

M. Kondrót, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na objasnenie otázky, ktorú položil kolega Janiš.

Problém s financovaním A1 nastal, keď bol prijatý vecný model prerozdelenia prostriedkov zo starého fondu do nového na takom princípe, že prostriedky starého fondu sa rozdelia na jednotlivé účty a na jednotlivé analytické podúčty v pomere, v akom bol podiel vyrobenej elektriny v jednotlivých jadrových zariadeniach v rokoch 1978 až 2005. A keďže A1 už v roku 1978 nevyrábala elektrinu, takže potiaľ tá otázka je ako relevantná, pretože predtým havarovala, na jej analytickom podúčte nie sú žiadne prostriedky.

Zákon však súčasne pozná aj tzv. historický dlh, pretože pri príprave zákona bolo zrejmé, že je potrebné vyriešiť deficit, ktorý v Národnom jadrovom fonde vznikol, a zákon teda upravuje ako zdroj príjmov aj odvod, ktorý je určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov v záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraný počas doterajšej prevádzky a vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti zákona, to znamená k 1. júlu 2006. To znamená, že z tohto odvodu je možné pokryť chýbajúce prostriedky na všetkých doteraz prevádzkovaných jadrových zariadeniach, a teda aj havarovanej A1, pretože aj tá bola určitý čas prevádzkovaná.

Vyberanie, a teraz toto je odpoveď na tvoju otázku, pán kolega poslanec Janiš, vyberanie odvodu je však naviazané na stratégiu záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorá má byť predložená do 30. júna 2007. A na prijatie nariadenia vlády, čo sa predpokladá až po schválení tejto stratégie budúci rok, ktorá zadefinuje, aký je tento dlh veľký. Čiže rok 2007 ešte nebude pokrytý, ale od roku 2008 už budeme vedieť, aký veľký je dlh. A návrh zákona rieši financovanie A1 iba na toto prechodné obdobie, preto je zaradené do prechodných ustanovení, pretože od roku 2008 by sa malo financovanie zabezpečiť z tohto odvodu, ale je potrebné prekonať rok 2007.

Návrh zákona v navrhovanom odseku 10 hovorí, že to je riešenie "do času výberu odvodu podľa § 7 ods. 1 písm. b)". Čiže ak si A1 požičia od V1, tak jej to vráti z prostriedkov získaných od roku 2008 z odvodov vyberaných podľa § 7 ods. 1 písm. b) tohto zákona.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem navrhovateľovi za záverečné stanovisko. Chce sa k rozprave vyjadriť spravodajca? Nie. Ďakujem pekne.

Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prosím preto spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

M. Rehák, poslanec: Vzhľadom na to, že poslanec, ktorý vystúpil v rozprave, nepredložil pozmeňujúci návrh, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

M. Číž, podpredseda NR SR: Hlasujeme. Ďakujem.

(Hlasovanie.) Prítomných je 108 poslancov, za návrh 73 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 34 poslancov, nehlasovalo 0 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu, teda k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku a výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. A ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do 4. septembra 2006.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných je 111 poslancov, za 109, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

Ďakujem navrhovateľovi aj spravodajcovi.

Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať prvým čítaním o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona ste dostali ako tlač 27. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí č. 18.

Prosím navrhovateľa pána poslanca Miroslava Chovanca, aby návrh zákona uviedol.

M. Chovanec, poslanec: Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som predniesol úvodné slovo k predmetnej novele zákona.

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa štátne zdravotnícke zariadenia majú do konca tohto roku transformovať na akciové spoločnosti alebo na neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

Nutnosť tejto transformácie vyplýva aj zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože príspevkové organizácie štátu, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, štátne zdravotnícke zariadenia nespĺňajú základnú definíciu príspevkovej organizácie podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., a preto je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ povinné ich k 31. 12. 2006 zrušiť [§ 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 532/2004 Z. z.] alebo transformovať na už vyššie spomínané akciové spoločnosti alebo neziskové organizácie.

Predčasné parlamentné voľby v roku 2006 však neumožnili dokončiť túto transformáciu, preto ako prvý a nevyhnutný krok na zachovanie štátnych zdravotníckych zariadení vo forme príspevkových organizácií navrhujem posunúť konečný termín na transformáciu o jeden kalendárny rok. Tento posun termínu vytvorí časový priestor, aby sa mohlo v oblasti transformácie štátnych zdravotníckych zariadení postupovať podľa programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb v roku 2006. Zároveň sa zachová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, keďže nebude potrebné rušiť príspevkové organizácie štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Taktiež navrhujem opäť ustanoviť ochranu zdravotníckych zariadení pred exekúciami, čo považujem za ďalší významný krok, ktorý zabezpečí dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh novely zákona nemá hospodársky a finančný vplyv na štátny rozpočet.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nádejam sa, že na základe oboznámenia sa so skutočnosťami, ktoré som uviedol, tento návrh podporíte. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Gestorský výbor určil pre tento zákon za spravodajcu pána poslanca Štefana Zelníka. Prosím ho, aby predniesol spravodajskú správu.

Š. Zelník, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27). Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predložený návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami. Návrh zákona nepredpokladá žiadny finančný vplyv na štátny rozpočet a nemá vplyv na zamestnanosť.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18 z 24. júla 2006 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný poslanecký návrh zákona výbory vrátane gestorského výboru prerokovali do 4. septembra 2006.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem spravodajcovi.

Otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vám oznámiť, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, hlási sa niekto do rozpravy ústne? Do rozpravy sa prihlásili dvaja poslanci - pani Sabolová Mária a Novotný Viliam. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zároveň odovzdávam slovo pani Sabolovej.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem sa vecne vyjadriť k predloženému návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Dôvodová správa, tak ako ju predniesol aj predkladateľ, aj spravodajca, jasne popisuje prvý bod tohto návrhu zákona, kde môžem pripustiť, keďže nedošlo alebo nebol dokončený transformačný proces zdravotníckych zariadení, pripúšťam, že máme právo, máme možnosť predĺžiť lehotu o jeden rok.

Ale moja vážna výhrada sa týka druhého bodu predloženého návrhu zákona, pretože v dôvodovej správe vôbec tento bod nie je jasne vysvetlený, dokonca len v osobitnej časti v jednej vete máme napísané, že "ustanovuje sa ochrana zdravotníckych zariadení pred exekúciami". Považujem tento bod a tento návrh novely v tomto bode na hrane ústavnosti, pretože, ak my zo zákona vypustíme len dátum účinnosti 31. december 2005, keď je už dávno po tejto lehote, táto časť zákona už dávno stratila svoju účinnosť, pretože je prekonaná, a nenavrhujeme to novým paragrafom, prechodným ustanovením, novým zákonom, zdá sa mi, že je to na hrane ústavnosti.

A preto by som poprosila, aby ústavnoprávny výbor, ktorý má pridelený tento návrh novely, aby sa tým zaoberal, pretože sa mi zdá, že to nie je správne.

A chcela by som poprosiť aj do budúcnosti predkladateľov návrhov zákonov, aby oveľa jasnejšie formulovali svoje návrhy v dôvodovej správe. Pretože dôvodová správa v tej osobitnej časti sa stáva akýmsi výkladom toho zákona, čo predkladateľ a navrhovateľ myslel. A už v tom treťom bode ide o legislatívnotechnické spresnenie ustanovenia a poviem, už vôbec z toho, čo je v texte, nie je jasné, čo tým predkladateľ myslel, či to má súvis na exekúcie, akým spôsobom spresňuje.

Čiže bolo by dobré, aby sme kládli, a práve pri výkone alebo pri uplatňovaní návrhov zákonov v praxi sa mnohokrát stretávame, že sa ľudia pýtajú - kto nám urobí výklad k danému paragrafu? Ak to neurobí predkladateľ, čiže vláda alebo poslanec, je už veľmi ťažko vykladať zákon niekým iným a na to nemáme inštitút.

Takže veľmi by som poprosila, aby sme sa zaoberali bodom 2, pretože pre tento bod nemôžeme podporiť tento návrh zákona.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Novotný Viliam.

Vážené kolegyne, kolegovia, naozaj s tou faktickou sa treba prihlásiť v priebehu vystúpenia, pretože taká bola prax. Pro toto, keďže začíname, tak pokiaľ je to možné, poprosím technikov, aby sme mohli ešte realizovať faktickú poznámku. Ospravedlňujem sa pánovi poslancovi Novotnému. (pozn. red.: s faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Stanislav Janiš)

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ospravedlňujem sa, že som sa neskoro prihlásil.

Hlavne k tomu, čo hovorila kolegyňa ohľadom vypustenia toho § 102a. Nelogickým začarovaným kruhom toho minulého zdravotného systému bolo, že občan mal právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenie mu bolo povinné túto poskytnúť a zdravotná poisťovňa nebola povinná za toto zaplatiť. A toto tvorilo ten začarovaný kruh a celý systém sa zadlžoval zhruba o 8-9 mld. korún ročne. Zadlžoval sa tak, že zdravotníctvo si robilo banku zo všetkých dodávateľov tovarov, služieb a prác do zdravotníckeho systému. A jedným z opatrení minulej vlády bolo to, že celý systém zdravotníctva asi vo výške 33 mld. korún oddlžila a zaviedla opatrenia, ktoré nútili k efektivite v systéme zdravotníctva.

Vy dnes, keď vypustíte tento paragraf, sa vraciate späť. Spúšťate opäť ten systém, že zdravotníctvo, ale pozor, tak ako ste to tu napísali, len štátne zdravotníctvo sa môže opäť zadlžovať, opäť si môže robiť banku zo všetkých dodávateľov do systému zdravotníctva. Opäť roztáčate začarovaný kruh, netlačíte zdravotnícke zariadenia k efektivite ani k rozpočtovej disciplíne.

Úplne férové by bolo, ak tieto peniaze chýbajú v zdravotníctve, čo vy tvrdíte, že chýbajú, dajte zdravotným poisťovniam viac peňazí a vyrovnajte to. Nerobte tento medzikrok, znova to zadlžíte, budú tam úroky, úroky z omeškania, zo všetkého a tak či tak to ten štát znova zaplatí. Zvýšte základné imanie dvoch štátnych zdravotných poisťovní o potrebnú sumu peňazí, aby ste zabezpečili to, čo ste hovorili vo svojom volebnom programe SMER, kde ste sa pýtali, že či je správne a spravodlivé, ak napriek ústavne garantovanému právu na bezplatnú zdravotnú starostlivosť si... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Teraz poprosím pána Novotného, nech sa páči.

V. Novotný, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, v podstate polovicu z toho, čo som chcel povedať, povedala už pani poslankyňa Sabolová a pán poslanec Janiš, ale budem omnoho podrobnejší v tej časti analýzy dosahov toho, čo prinesie zrušenie exekúcií, ale poďme poporiadku.

V zmysle súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti transformácia zdravotníckych zariadení sa má uskutočniť do 31. 12. 2006. Touto poslaneckou novelou chcete posunúť termín na transformáciu týchto štátnych príspevkových organizácií - štátnych nemocníc o jeden rok, teda do 31. decembra 2007. V dôvodovej správe sa píše: "Tento posun termínu zároveň vytvorí časový priestor, aby sa mohlo v oblasti transformácie štátnych zdravotníckych zariadení postupovať podľa programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb v roku 2006."

Len pred chvíľou, možno pred hodinou, sme schválili programové vyhlásenie vlády, ale naozaj nehnevajte sa na mňa, že ho tak rád čítam, ale nenašiel som tam ani vetu, ako chcete postupovať v transformácii štátnych zdravotníckych zariadení. Naozaj, ak ju nájdete, že v akej forme budú štátne zdravotnícke zariadenia, ukážte mi, možno som čítal nedostatočne podrobne.

Druhý odsek v dôvodovej správe hovorí, že "zároveň sa zachová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, nakoľko nebude potrebné rušiť príspevkové organizácie štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky". No tu asi ide zrejme o hlboké nedorozumenie s tým rušením nemocníc. Totižto, ak si veľmi dobre a podrobne prečítate pôvodné znenie toho zákona, tá myšlienka je v tom, že my do 31. 12. 2006 sme uvažovali stransformovať všetky nemocnice na akciové spoločnosti. A keďže všetok majetok bývalých príspevkových organizácií prenesieme na nové akciové spoločnosti, tie príspevkové organizácie tým však nezaniknú, ich treba zrušiť. Takže preto sme ich chceli zrušiť, nie preto, aby sme ohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti, len preto, lebo ich funkciu preberú nové akciové spoločnosti. Takže predpokladám, že išlo len o nedorozumenie.

Chcem vás však uistiť, že predchádzajúca vláda nebola taká nezodpovedná, že si do zákona napísala termín 31. 12. 2006 a transformáciu nemala pripravenú. Transformácia všetkých štátnych zdravotníckych zariadení je na ministerstve zdravotníctva pripravená, myslím si, že pán minister Valentovič nájde kompletne pripravené akciové spoločnosti, ktoré treba len právne zrealizovať, ale neprebehla táto transformácia, lebo po odchode KDH do opozície vláda prijala rozhodnutie, že nebude narábať so štátnym majetkom. Ale myslím si, že od augusta do decembra 5 mesiacov je dosť času na to, aby táto transformácia mohla prebehnúť.

Naozaj v programovom vyhlásení jedna veta však je, ktorá hovorí, že "štát zostane vlastníkom fakultných zdravotníckych zariadení". No keď stransformujete podľa pripravených transformačných projektov všetky štátne príspevkové zdravotnícke zariadenia na akciové spoločnosti, dodržíte aj túto vetu z programového vyhlásenia vlády, lebo to budú 110-percentné štátne akciové spoločnosti, čiže štát ostane 100-percentným majiteľom fakultných zdravotníckych zariadení.

V bode 2 tohto poslaneckého návrhu je návrh zrušiť exekúcie pre zdravotnícke zariadenia a musím povedať pri všetkej úcte k predkladateľovi, že je to urobené veľmi nešikovne. Nešikovne preto, že len z existujúceho zákona sa vypúšťa termín, do ktorého platili tieto exekúcie, teda 31. 12. 2005 vymažeme, text zostane. Takže v čom je problém?

Po prvé, problém je, prečo rušíme exekúcie? Myslím, že pán poslanec Janiš to povedal nesmierne presne, ale skúsim to zopakovať svojimi slovami. No neviem, ako si predstavuje pán poslanec Chovanec alebo ako si predstavuje terajšia vládna koalícia vykonať tlak na zdravotnícke zariadenia, aby hospodárili efektívne a vo vyrovnanom rozpočte. Do konca roka 2005 boli oddlžené všetky zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike, na čo predchádzajúca vláda použila viac ako 20 mld. Sk. Preto sme práve od 1. 1. 2006, nie náhodou, to nebol vymyslený termín, ale pretože do konca roka 2005 prebehlo oddlženie, od 1. 1. 2006 sme uvoľnili možnosť exekúcií, lebo myslím si, že zdravotnícke zariadenia mali dosť času v priebehu rokov 2003 až 2005 efektivizovať a racionalizovať svoje hospodárenie a mnohé to urobili a hospodária vo vyrovnanom rozpočte.

Pán poslanec Chovanec včera vo svojom vystúpení rozoberal tú časť programového vyhlásenia vlády, kde sa hovorí o reštrukturalizácii siete. No ja si myslím, chcem vám poradiť, a myslím to naozaj úprimne, tu máte skvelý ekonomický nástroj, nemocnice sa musia reštrukturalizovať tak, aby mali také lôžka, o ktoré je dopyt pacientov a ktoré zazmluvnia a zaplatia zdravotné poisťovne, a musia prijať také racionalizačné opatrenia, aby boli vo vyrovnanom rozpočte, aby sa vyhli hrozbe exekúcií. No ja si neviem predstaviť, ako ináč chcete reštrukturalizovať sieť, ak na ňu nevytvoríte dostatočný tlak. Dobrým slovom?

Priznám sa, a teraz budem veľmi úprimný, v rokoch 1998 až 2002 sa pán minister Šagát a pán minister Kováč, ináč ľudia, ktorých si nesmierne vážim, naozaj snažili dobrým slovom reštrukturalizovať sieť. Nedarilo sa im to. No nedarilo sa im to. Preto sme si mysleli, že zaviesť akýsi nástroj, ekonomický nástroj tlaku na to, aby sa hospodárilo efektívne a racionálne, je omnoho výhodnejšie, ako to dobré slovo, ako hľadanie konsenzov, pretože - o tom budem hovoriť ďalej - nevedie to k tomu efektu, ktorý si od toho sľubujeme.

Druhá otázka je, prečo, ak už chcete zrušiť exekúcie, čiže najprv som sa pýtal, prečo rušiť exekúcie, a teraz sa pýtam, že keď už chceme rušiť, keď už chcete zrušiť exekúcie, prečo tak nešikovne? Neviem, či si uvedomuje predkladateľ, že návrh je retroaktívny. Predsa ak zrušíme exekúcie tak, že proste vypustíme dátum, dokedy platili, tak vlastne platili stále, aj v čase, keď neplatili. Pani prof. Tóthová ma sleduje, nech ma opraví, keď sa náhodou mýlim. To znamená, že od 1. 1. 2006 sa na zdravotnícke zariadenia vzťahovali exekúcie. Ale po prijatí tejto novely by sa na ne vlastne už od januára nevzťahovali napriek tomu, že novela by začala platiť od 1. 10. 2006 - a to je retroaktivita. Ak nemocnici vznikol záväzok v marci toho roku a veriteľ, povedzme firma, ktorá dodáva lieky alebo potraviny, ešte stále nedostala zaplatené, nemôže v novembri exekvovať nemocnicu, lebo retroaktívne ste jej v tom zabránili. A to znižuje právnu istotu v tejto krajine podľa môjho názoru, vymožiteľnosť pohľadávky, ktorá vznikla pred prijatím zákona, nemôže byť dodatočne zrušená.

A na záver. Napriek tomu, že som včera veľmi podrobne analyzoval a kritizoval programové vyhlásenie vlády v časti zdravotníctva, dnes musím konštatovať, že to, čo je tam napísané, je síce nedobré, ale omnoho nebezpečnejšie pre zdravotníctvo je to, čo v programovom vyhlásení vlády napísané nie je.

Pán poslanec Chovanec, viete, čo spôsobí zrušenie exekúcií? Návrat k bezbrehému zadlžovaniu nemocníc. V praxi, keď riaditelia nakupujú najdrahšie, ako môžu, veď provízie sú zaujímavé a zadlžovanie nemocníc sa ich netýka, lebo sú vyňaté spod exekúcií.

No a tretím problémom je, že spod exekúcií chcete vyňať len zdravotnícke zariadenia, presne podľa zákona budem citovať, "štátne, tie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, neziskové organizácie a mestské, resp. obecné". A čo ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti? Prečo spod exekúcií nevyjmete aj ambulantnú sféru, ktorá je už skoro celá odštátnená? Prečo nevyjmete spod exekúcií aj nemocnice, ktoré sú súkromné, eseročky alebo akciové spoločnosti? Dnes máme mnoho súkromných nemocníc, mnohé zdravotnícke zariadenia VÚC a miest, ktoré teda prešli v zmysle prenosu kompetencie na VÚC a mestá, sú dnes pre rôzne súkromné eseročky prenajaté. Znovu tu vzniká obrovská diskriminácia a to je druhý problém po retroaktivite - diskriminácia.

Tak napríklad, budem konkrétny, Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, ktorá je štátna príspevková organizácia, bude vyňatá spod exekúcií, ale Nemocnica Čadca, akciová spoločnosť, nie. No ako majú súťažiť v jednom meste? Spišskonovoveská nemocnica, keďže je v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, bude vyňatá spod exekúcií, ale krompašská, ktorá je mestská, prenajatá pre eseročku, už nebude. Ako majú súťažiť na Spiši o priestor, o pacientov? Kvalitou? Nie kvalitou. No jedni budú mať zošnurovaný rozpočet a druhí budú môcť nakupovať CT najneefektívnejšie, ako sa len bude dať.

Teda jednoznačne tento zákon znevýhodňuje jedno zdravotnícke zariadenie voči druhému. Ja si myslím, že táto novela neakceptuje všetky formy vlastníctva zdravotníckych zariadení napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády je napísané, že "vláda nepripustí také legislatívne zmeny zdravotníckych zákonov, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena Slovenskej republiky, že nebude zabezpečená dostatočná ochrana domácich a zahraničných investícií". A tak hneď v jednej z prvých noviel v rezorte zdravotníctva sú tieto investície ohrozené.

Túto novelu považujem nielen za legislatívne nedobre pripravenú, lebo je retroaktívna a diskriminujúca jednu skupinu poskytovateľov voči druhým, ale aj za škodlivú, lebo odštartuje nové kolo bezbrehého zadlžovania zdravotníckych zariadení.

Vzhľadom na to navrhujem v zmysle rokovacieho poriadku [§ 73 ods. 3 písm. b)] nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP