Pátek 4. srpna 2006

Štvrtý deň rokovania

2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

4. augusta 2006 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň prerušenej 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali páni poslanci Tibor Bastrnák a Alexander Slafkovký.

Poprosím teraz pána predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby vystúpil.

R. Fico, predseda vlády SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, členovia vlády Slovenskej republiky, vážení hostia, v utorok som predložil v mene novej vlády Slovenskej republiky do tejto Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a podľa príslušného článku Ústavy Slovenskej republiky som požiadal Národnú radu Slovenskej republiky, aby vyslovila novej vláde dôveru.

Vzhľadom na to, že prebehla časť diskusia k programovému vyhláseniu vlády, dovoľte mi, aby som na úplný záver zaujal niekoľko stanovísk pred tým, ako sa rozhodnete hlasovať o tom, či nová vláda Slovenskej republiky získa alebo nezíska potrebnú dôveru slovenského parlamentu.

Na úvod chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili svojimi diskusnými príspevkami v pomerne rozsiahlej diskusii. Chcem poďakovať aj predstaviteľom opozície za aktívnu účasť a za prednesenie veľkého množstva podnetov, otázok, ktorými sa určite nová vláda Slovenskej republiky bude zaoberať.

Vôbec nás neprekvapilo, že opozícia pristúpila k programovému vyhláseniu vlády takto aktívne. Rešpektujem aj ja osobne a určite to bude rešpektovať aj celá vláda Slovenskej republiky, že opozícia má dostatok informácií z predchádzajúceho pôsobenia v exekutívnych pozíciách, a preto naozaj nová vládna koalícia nemá záujem podceňovať silu a schopnosti terajšej opozície v Národnej rade. Bola by to hrubá chyba, pretože v každom normálnom politickom systéme je opozícia považovaná za zrkadlo, a pokiaľ má vláda odvahu sa aspoň raz za čas do tohto zrkadla pozrieť, robí dobre. My sme pripravení do tohto zrkadla sa pozerať a sme pripravení zhodnotiť aj vaše vystúpenia, vaše kritické pripomienky a otázky k programovému vyhláseniu.

Po troch dňoch strávených v Národnej rade Slovenskej republiky je nám nadovšetko jasné, že nová vláda Slovenskej republiky má otvorené dva fronty.

Jeden front je front realizácie hospodársky efektívneho sociálneho štátu pri náročných kritériách zavedenia eura k 1. januáru 2009. Je to ťažká úloha, pretože na jednej strane sme vláda, ktorá má silné sociálne prvky vo svojom vládnom programe, na druhej strane chceme plniť všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zavedenia eura v januári 2009. Toto všetko bude stanovovať jasné pravidlá hry a nová vláda si naozaj berie na seba mimoriadne náročný záväzok. Ale sme si toho absolútne vedomí.

Druhý front bude spočívať v tom, že si musíme chrániť chrbát. Aj tu v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože nemáme žiadne pochybnosti o tom, že opozícia použije všetky legitímne prostriedky doma a určite aj v zahraničí a my chceme na to reagovať takým istým štandardným spôsobom, akým v bežných parlamentných systémoch vládna väčšina reaguje na prácu opozície.

Pokiaľ pôjde o štandardný opozično-vládny súboj, len to privítame. Chcem však požiadať opozíciu, aby sa zdržala krokov, ktoré sa vymykajú z rámca štandardnosti, a takýmto krokom bola určite požiadavka niektorých predstaviteľov opozičných strán na monitorovanie Slovenskej republiky v európskych inštitúciách. Toto sa jednoducho nerobí. (Potlesk.)

Výmena vlády ako takej je celkom prirodzená vec. Vlády prichádzajú a vlády odchádzajú a určite po nejakom čase bude takejto výmene vystavená aj vláda, ktorej som teraz predsedom. Výmena vlády je nielen vec prirodzená, ale je to aj vec pre Slovensko užitočná. Minimálne 4 roky mali ľudia možnosť vidieť, čo to znamená mať pravicovú vládu, tvrdú pravicovú vládu, so všetkým, čo k tomu patrí. A ja mám úctu a rešpekt k iným politickým názorom a môžem ich spochybňovať z odbornej alebo z inej stránky, ale musím rešpektovať, že takéto názory majú miesto na politickej scéne.

Je však príznačné a pre slovenskú pravicu určite zamysleniahodné, že voliči dali v posledných voľbách prednosť inej alternatíve, ako je tá, ktorá je dnes reprezentovaná troma politickými subjektmi súčasnej opozície. Verím, že aj na Slovensko prichádza obdobie jasnej konfrontácie odlišných hodnotových platforiem, a naozaj verím, že dochádza k úplnej štandardizácii slovenskej politickej scény. Takej štandardizácii, akej sme svedkami v okolitých krajinách Európy, najmä vo vyspelých členských štátoch Európskej únie.

Pokiaľ ide o jasnú konfrontáciu odlišných hodnotových platforiem, máme možnosť vidieť dve takéto platformy. Jedna založená na individualizme, ktorá spočíva v tom, že absolútna miera zodpovednosti za to, ako sa človek má, je na samotnom človeku. Je to platforma založená na viere, že existuje nejaká zázračná sila trhu, ktorý všetko vyrieši. A na druhej strane je platforma, ktorú vyznávam aj ja a som presvedčený, že aj všetci moji kolegovia, je to platforma založená na solidarite, kde si myslíme, že podmienky, v akých človek žije a pracuje, nie sú len jeho subjektívnou záležitosťou alebo záležitosťou jeho najbližších, ale sú určite aj vecou spoločnosti. Toto sú dve rozdielne platformy, ktoré verím, že budú zvádzať legitímny a konštruktívny súboj dlhé a dlhé roky, a myslím si, že sme svedkami naštartovania tohto procesu, ktorý nebol príznačný v predchádzajúcich volebných obdobiach.

Platforma solidarity, ktorú sme sa pokúsili v maximálnej miere dostať do programového vyhlásenia vlády, zatiaľ nemala šancu ukázať svoje prednosti. Verím, že nová vláda pri plnení programového vyhlásenia vlády bude mať dostatočný priestor, aby presvedčila slovenskú verejnosť, že platforma solidarity, ak nie je rovnocenná, tak je podľa nášho názoru určite lepšia ako platforma založená na individualizme. Ale to už bude opäť otázka pre voliča v nasledujúcich parlamentných voľbách.

Máme neuveriteľne rozdielne pohľady, ktoré sa preukázali počas diskusie o programovom vyhlásení vlády. Boli situácie, keď nám opozícia vyčítala, že chceme zabrániť napr. reťazeniu pracovných pomerov a vraj tým obmedzujeme človeka, aby si zlepšil svoje životné podmienky, aby si viacej zarobil. My máme jednoducho inú predstavu o živote. Nemáme predstavu takú, že človek by mal mať štyri alebo päť zamestnaní a robiť 18 alebo 20 hodín denne, aby si zarobil pár korún. Naša predstava je, že človek by mal mať jedno zamestnanie, ktoré by malo byť slušné zaplatené, čo by mu umožňovalo, aby tento človek normálne mohol existovať a nebol nútený len a len na aktivity ekonomického charakteru. V tomto je jednoducho medzi nami rozdiel. (Potlesk.)

A je to rozdiel prirodzený. Ja znovu rešpektujem, ak tvrdíte, že individualizmus a zodpovednosť človeka samého za seba je to prioritné, rešpektujem to, my máme iný názor a pozeráme sa na to naozaj inak.

Veľa sa hovorilo o minimálnej mzde. Áno, máme na to úplne rozdielne pohľady. Je tu časť opozície, ktorá tvrdí, že minimálnu mzdu treba zrušiť. My hovoríte, minimálnu mzdu treba práve, naopak, zachovať a vytvoriť mechanizmus, ktorý zabezpečí, že pravidelne táto minimálna mzda bude stúpať, lebo vidíme v minimálnej mzde veľmi dôležitý nástroj boja proti chudobe.

Videli sme rozdielne pohľady, pokiaľ ide o postavenie podnikov s monopolným postavením alebo naozaj firiem, ktoré majú nadštandardné zisky. Aj tu rešpektujem pravicové názory. Naše názory sú iné, myslíme si, že tieto spoločnosti by mali prispievať viacej do spoločného, ako prispievajú v súčasnosti.

Videli sme obrovské rozdiely v myslení a tieto rozdiely sa prejavili najmä pri vystúpení dvoch dám - bývalej ministerky práce, rodiny a sociálnych vecí a súčasnej ministerky práce, rodiny a sociálnych vecí. (Reakcie z pléna.) Kým predchádzajúca pani ministerka hovorila o krivkách, hovorila o mediáne a hovorila o ďalších veciach, naša ministerka hovorila o rodinách so siedmimi deťmi. Jednoducho máme rozdielne prístupy, máme iné priority a iné pohľady. (Potlesk.)

Ale základný rozdiel, základný rozdiel, ktorý určite tu bude stále medzi touto vládou, ktorá sedí za mnou, a tou, ktorá tu bola, bude spočívať predovšetkým v tom, že táto vláda bude merať každé jedno sociálno-ekonomické rozhodnutie schopnosťou človeka, ktorý zarába priemerne a podpriemerne, zvládnuť takéto ekonomické a sociálne rozhodnutie. Toto je základný rozdiel, ktorý nás odlišuje a ktorý nás bude stále odlišovať. (Potlesk.)

Vážené dámy a páni, chcem opätovne zdôrazniť, že nová vláda si stojí za svojimi záväzkami, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády. Chcem vás informovať, že už bolo prijaté vládne nariadenie, už bolo prijaté, na základe ktorého s účinnosťou od 1. septembra tohto roku sa prestanú platiť poplatky za návštevu lekára a za hospitalizáciu. Táto vec je za nami. (Potlesk.)

Tento rok máme ešte ďalšie dve priority.

Druhou prioritou je, aby sme reagovali na neúmerne vysoké ceny pohonných hmôt. A máme pripravenú alternatívu, chceme jednoducho prijať rozhodnutia, ktoré pomôžu predovšetkým ľuďom, ktorí používajú na dopravu do práce hromadnú dopravu a nie individuálnu. O všetkých týchto veciach budete včas a presne informovaní.

A máme tretiu prioritu tohto roku, v roku 2006, a to je priorita, aby predovšetkým dôchodcovia s nízkymi dôchodkami dostali tzv. vianočný príspevok.

Na toto všetko táto vláda má zdroje a je pripravená dať zadosť svojim vyhláseniam, ktoré sme mali.

Pokiaľ ide o rok 2007. Pokiaľ ide o rok 2007, rozpočet, ktorý budeme onedlho prerokúvať v Národnej rade Slovenskej republiky, jasne naznačí, že aj naše záväzky, ktoré sa týkajú obdobia rokov 2007 až 2009, sú absolútne reálne.

Často bola kladená otázka počas rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, či nová vláda má zrátané všetky príjmy a výdavky a či je schopná realizovať veľmi náročný sociálny program. Hneď v úvode svojho vystúpenia som povedal, že naozaj sme si postavili mimoriadne ťažkú úlohu. Ak však zoberieme do úvahy, že táto nová vláda chce mať odvahu a pristúpi k zoštíhleniu a zefektívneniu prevádzky štátu, kde nepôjdeme iba cestou rušenia niektorých úradov, v prvom rade krajských úradov a niektorých špecializovaných úradov na úrovni kraja, ale pôjdeme aj výraznými úspornými opatreniami na ústrednej úrovni orgánov štátnej správy, že táto vláda bude mať odvahu sa pozrieť na transparentnosť verejného obstarávania, pretože všetky analýzy hovoria veľmi jasne, ak ide ročne do verejného obstarávania okolo 80 mld. Sk, tak pri týchto 80 mld. Sk je verejné obstarávanie na Slovensku predražené o 30 až 40 %. To sú oficiálne odhady, ktoré urobili oficiálne inštitúcie. Tam vidíme obrovské zdroje.

Ďalej veríme, že budeme vytvárať naďalej všetky podmienky na hospodársky rast presne v tom duchu, ako je predikovaný Národnou bankou Slovenskej republiky, v roku 2007 na úrovni viac ako 7 %, v roku 2008 sa, prirodzene, očakáva, a predikovala aj Národná banka Slovenskej republiky, hospodársky rast niekde na úrovni 5,7 až 5,8 %.

Táto vláda bude mať takisto k dispozícii možnosť prijať rozhodnutia, ktoré sa týkajú zdrojov z európskych fondov na roky 2007 až 2013. Táto vláda bude mať odvahu urobiť niektoré rozhodnutia v oblasti daní.

Toto všetko dohromady vytvára dostatočný priestor na to, aby vyhlásenie vlády, ktorým sme sa zaoberali tri dni v Národnej rade Slovenskej republiky, bolo realistické a bolo aj naplnené.

Vážené dámy a páni, ešte raz vás všetkých podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky žiadam o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda vlády. Pán spravodajca, chcete vystúpiť? Nie.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre financie, rozpočet a menu pripravil návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a jej žiadosti o vyslovenie dôvery. Návrh uznesenia Národnej rady vám bol rozdaný.

Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu uznesenia k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a poprosím predsedu výboru, aby hlasovanie uvádzal.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Pán predseda Národnej rady, pán predseda vlády, vážená vláda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 29).

"Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky prerokovala Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde, ktoré vláda predložila podľa č. 113 Ústavy Slovenskej republiky

A. schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,

B. vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky."

Pán predseda, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) 135 prítomných (potlesk), za 80, proti 55, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.

Budeme teraz hlasovať o návrhu týkajúcom sa odporúčania pre vládu Slovenskej republiky zo spoločnej správy. Pán spravodajca.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, aby požiadal vládu Slovenskej republiky o predloženie upravenej verzie Národného strategického referenčného rámca na prerokovanie vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

Gestorský výbor na základe uznesení výborov k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky po prvé schváliť túto požiadavku výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Poprosím vás, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujme sa a hlasujeme. (Reakcie z pléna.)

J. Burian, poslanec: Ešte raz uznesenie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu odporučil Národnej rade prijať uznesenie, aby požiadala vládu o predloženie upravenej verzie Národného strategického referenčného rámca na prerokovanie vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. S odporúčaním výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných je 136 poslancov, za 121, proti 1, zdržalo sa 12, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada prijala uznesenie k schválenému Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

S procedurálnymi návrhmi pán Mikuš, pán Jaroslav Paška, pán Rudolf Pučík, pani Beata Sániová.

Nech sa páči, pán Mikuš.

J. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne. Ja som chcel, pán predseda, povedať, že vo výbore bolo prijaté trošku inakšie uznesenie podľa nášho vedomia a už je teraz bezprecedentné. Ďakujem. (Reakcie z pléna.) Bezpredmetné.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán Paška.

J. Paška, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja rovnako, môj návrh je už bezpredmetný.

P. Paška, predseda NR SR: Pán Pučík.

R. Pučík, poslanec: Ja som hlasoval za programové vyhlásenie vlády a prístroj nezaregistroval moje hlasovanie.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani Sániová.

B. Sániová, poslankyňa: Pán predseda, vo výpise z hlasovania som ako neprítomná, hlasovala som za.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Neviem... Pán poslanec Bugár.

B. Bugár, poslanec: Ja si myslím, že podľa rokovacieho poriadku okamžite po hlasovaní, ak niekto má pochybnosti, ako hlasoval, môže podať návrh. To sa nestalo, až po ďalšom hlasovaní. No a, samozrejme, sú tu aj takí, ktorí tu neboli z vládnej koalície počas hlasovania. Dúfam, že tí sa neozvú, že zle hlasovali.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslanci Radičová, Paška, Richter, nemôžete reagovať s faktickou poznámkou. Procedurálny návrh, pán Paška? Zapnite, prosím vás, pána Pašku. Pán poslanec Paška, chcete procedurálny návrh podať?

J. Paška, poslanec: Ja som sa nehlásil a zariadenie ma zobralo s faktickou poznámkou, pričom som nestláčal žiadne tlačidlá.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre, takže nechcete predniesť žiadny procedurálny návrh.

J. Paška, poslanec: Nie, ale nerozumiem tomu, ako som sa ocitol na obrazovke.

P. Paška, predseda NR SR: Nevadí, nevadí. Pán poslanec Richter. Zapnite pána poslanca Richtera.

J. Richter, poslanec: Môj problém je obdobný z hľadiska hlasovania, som vykázaný ako neprítomný. Žiadam, aby v zázname bolo zaznačené, že som bol prítomný a hlasoval za.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, končím rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlasujem 2. schôdzu za skončenú.

Zároveň vyhlasujem 15-minútovú technickú prestávku. Začneme rokovať programom 3. schôdze. Ďakujem.

(Rokovanie 2. schôdze NR SR sa skončilo o 9.32 hodine.)

(Po skončení rokovania 2. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 3. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP