Úterý 1. srpna 2006

Prvý deň rokovania

2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

1. augusta 2006 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás, ak sa nachádzate v priestoroch Národnej rady, aby ste prišli do rokovacej sály, aby sme mohli otvoriť schôdzu. Ďakujem.

(Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Túto schôdzu som zvolal na základe návrhu vlády Slovenskej republiky tak, aby na nej mohol predseda vlády predniesť programové vyhlásenie vlády a požiadať o vyslovenie dôvery vláde.

Poprosím vás, vážené pani poslankyne, páni poslanci, o prezentáciu.

(Prezentácia.) Prítomných je 96 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

Chcem sa poďakovať aj poslancom opozície za takýto prístup. Budeme pokračovať ďalej.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadal pán Tibor Bastrnák, pán Pavol Prokopovič a Milan Urbáni. Na 2. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi pán Tibor Glenda a pán Pavol Frešo. Ich náhradníkmi budú poslanci Emil Vestenický a Imre Andruskó.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem program 2. schôdze tak, ako ste ho dostali v pozvánke a bol, dúfam, rozdaný aj do poslaneckých lavíc, preto mi dovoľte, aby sme pristúpili k schvaľovaniu návrhu programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. A chcem sa opýtať, či má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

Pán Abrhan.

P. Abrhan, poslanec: Pán predseda, chcem predniesť len procedurálny návrh. Vzhľadom na to, že vláda len včera schválila programové vyhlásenie, navrhujem, aby pokračovanie 2. schôdze bolo 3. augusta o 13.00 hodine, čím sa vytvorí dostatočný priestor na oboznámenie sa s týmto programovým vyhlásením vlády.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Má ešte niekto pozmeňujúci návrh? Keď nie, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu. Chcem len pred hlasovaním informovať všetkých prítomných, že boli dodržané všetky lehoty vyplývajúce z rokovacieho poriadku. Návrh programového vyhlásenia bol doručený v 24-hodinovej lehote. Zároveň chcem všetkých informovať, že aj pred 4 rokmi predkladala vláda v podobnom termíne návrh vyhlásenia do Národnej rady a Národná rada tento návrh vládneho programu prerokovala.

Budeme hlasovať o tomto procedurálnom návrhu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Konštatujem, že prítomných je 117 poslancov, za 31, proti 56, zdržalo sa 28, nehlasovali 2.

Procedurálny návrh sme neschválili a neprijali.

Budeme teraz, vážené pani poslankyne, páni poslanci, hlasovať o návrhu programu schôdze ako o celku. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

(Hlasovanie.) Prítomných 115, za 95, proti nikto, zdržalo sa 20.

Konštatujem, že sme schválili návrh programu schôdze tak, ako vám bol predložený.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prezident Slovenskej republiky 4. júla 2006 po ustanovujúcej schôdzi vymenoval predsedu a členov vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky vymenovala 5. júla do funkcie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky pána poslanca Národnej rady Igora Federiča a 19. júla štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev. Za členov vlády a štátnych tajomníkov ministerstiev boli vymenovaní aj niektorí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 4 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ich mandát poslanca počas výkonu funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

Ďalej vás chcem, dámy a páni, informovať, že pán poslanec Igor Šulaj mi písomne oznámil, že sa dňom 19. júla 2006 vzdáva mandátu poslanca Národnej rady. V nadväznosti chcem len informovať, že ak sa mandát poslanca neuplatňuje alebo ak sa poslanec vzdal svojho mandátu, nastupujú náhradníci.

Na základe uvedeného som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku a zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na zaniknutý mandát poslanca a na neuplatňované mandáty poslancov nastúpenie náhradníkov. Sú nimi pán Peter Obrimčák, Ľubica Rošková, Magda Košútová, Viliam Jasaň, Edita Angyalová, Tibor Lebocký, Branislav Bačík, Marián Haľko, Jozef Líška, Mikuláš Krajkovič, Emília Müllerová, Marián Kovačócy, Jana Vaľová, Michal Lukša, Viera Mazúrová, Ján Babič, Anton Bobrík, Lea Grečková, Pavol Goga a pán Ján Chrbet.

Pristúpime teraz k

skladaniu sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľuboša Micheľa a náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Ľuboš Micheľ sa z ustanovujúcej schôdze Národnej rady ospravedlnil, a preto skladá sľub na tejto schôdzi spolu s náhradníkmi. Prosím preto pána poslanca Ľuboša Micheľa a náhradníkov, ako som ich uviedol v poradí, aby sa dostavili do rokovacej sály a postupne predstúpili pred rečnícke miesto a zložili ústavou predpísaný sľub.

(Príchod poslancov do rokovacej sály.)

Pri skladaní sľubu poslancov budeme postupovať ústavným spôsobom. Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá mi ruku. Svojím podpisom potom potvrdí zloženie sľubu.

Chcem požiadať všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli. Zároveň chcem poprosiť pána podpredsedu Viliama Vetešku, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Pán Ľuboš Micheľ.

Ľ. Micheľ, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Peter Obrimčák.

P. Obrimčák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ľubica Rošková.

Ľ. Rošková, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Magda Košútová.

M. Košútová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím, keby ste si vypli mobilné telefóny. I na balkóne, ak sa to týka návštevníkov na balkóne. (Potlesk.)

Viliam Jasaň.

V. Jasaň, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Edita Angyalová.

E. Angyalová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Tibor Lebocký.

T. Lebocký, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Branislav Bačík.

B. Bačík, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Marián Haľko.

M. Haľko, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Jozef Líška.

J. Líška, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Mikuláš Krajkovič.

M. Krajkovič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Emília Müllerová.

E. Müllerová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Marián Kovačócy.

M. Kovačócy, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Jana Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Michal Lukša.

M. Lukša, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Viera Mazúrová.

V. Mazúrová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ján Babič.

J. Babič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Anton Bobrík.

A. Bobrík, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Lea Grečková.

L. Grečková, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pavol Goga.

P. Goga, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ján Chrbet.

J. Chrbet, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Chcem ešte raz všetkým novým poslancom a poslankyniam Národnej rady zablahoželať.

Konštatujem, že všetci zložili ústavou predpísaný sľub.

Teším sa na spoluprácu a želám veľa úspechov v práci nielen v Národnej rade, ale aj vo výboroch, ale hlavne aj v komunikácii s občanmi Slovenskej republiky.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlásim teraz 20-minútovú prestávku, aby mohli pracovníci techniky zapracovať mená do systému, a prosím poslancov, aby si vyzdvihli hlasovacie karty.

(Prerušenie rokovania o 13.30 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 13.47 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, keby ste prišli do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať, poprosím aj novonastúpených poslancov, aby zaujali svoje miesta.

Kolegyne, kolegovia, ešte vás chcem poprosiť, vzhľadom na to, že boli vydané nové hlasovacie karty, aby mohol byť reštartovaný systém, aby sme všetci vyňali svoje hlasovacie karty. Ešte raz, vidím, že niektorí kolegovia sú zaujatí, vytiahnuť kartu poprosím. Ďakujem pekne.

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k

informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zložení sľubu poslancov a o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh uznesenia Národnej rady bol rozdaný, máte ho v laviciach.

A ja poprosím predsedníčku mandátového a imunitného výboru pani poslankyňu Renátu Zmajkovičovú, aby nám podala informáciu.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, dovoľte, aby som uviedla v rámci uvedeného bodu programu informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 17. júna 2006 bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Ústredná volebná komisia vydala osvedčenia o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 26. júna 2006 a 149 zvolených poslancov zložilo dňa 4. júla 2006 ústavou predpísaný sľub poslanca, čím sa ujali funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Následne došlo k takýmto krokom súvisiacim s výsledkami volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a s kreovaním orgánov výkonnej moci Slovenskej republiky po týchto voľbách, a to:

1. Prezident Slovenskej republiky 4. júla 2006 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 110 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica do funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky. Podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, Roberta Kaliňáka, Jána Mikolaja za podpredsedov vlády Slovenskej republiky a Miroslava Jureňu, Marka Maďariča, Jána Počiatka, Vieru Tomanovú, Ľubomíra Vážneho za členov vlády Slovenskej republiky.

2. Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Federiča 5. júla 2006 do funkcie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.

3. Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňom 19. júla 2006 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča, Petra Žigu, Dušana Muňka, Jaroslava Bašku, Jozefa Bučeka, Mariana Záhumenského, Petra Kažimíra, Milana Mojša a dňom 26. júla 2006 poslanca Dušana Švantnera za štátnych tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky.

4. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Šulaj doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky 19. júla 2006 písomné vyhlásenie o tom, že sa vzdal funkcie a mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje. Rovnako je to podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., pokiaľ poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vymenovaný do verejnej funkcie za vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka.

Podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa vzdal svojho mandátu a funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidačnej listine. Ak však boli na kandidačnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška zobral uvedené skutočnosti na vedomie svojimi rozhodnutiami č. 5 a 6 zo 7. júla 2006, č. 13 z 19. júla 2006, č. 15 z 20. júla 2006 a č. 29 z 31. júla 2006. Súčasne vyhlásil v týchto rozhodnutiach nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb konaných dňa 17. júna 2006 takto:

1. Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, nastupujú dňom 5. júla 2006 títo náhradníci:

za stranu SMER - sociálna demokracia

- namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje náhradník Peter Obrimčák, narodený 22. 6. 1960, bytom Stropkov,

- namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje náhradníčka Ľubica Rošková, narodená 15. 11. 1954, bytom Michalovce,

- namiesto poslanca Dušana Čaploviča nastupuje náhradníčka Magda Košútová, narodená 6. 8. 1955, bytom Trenčín,

- namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje náhradník Viliam Jasaň, narodený 31. 8. 1952, bytom Bratislava,

- namiesto poslanca Marka Maďariča nastupuje náhradníčka Edita Angyalová, narodená 8. 8. 1979, bytom Bratislava,

- namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje náhradník Tibor Lebocký, narodený 23. 3. 1964, bytom Budča,

- namiesto poslankyne Viery Tomanovej nastupuje náhradník Branislav Bačík, narodený 10. 1. 1969, bytom Žilina,

za stranu Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

- namiesto poslanca Miroslava Jureňu nastupuje náhradník Marián Haľko, narodený 6. 6. 1945, bytom Prešov,

za stranu Slovenská národná strana

- namiesto poslanca Jána Mikolaja nastupuje náhradník Jozef Líška, narodený 9. 6. 1938, bytom Ružiná.

2. Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Federiča, ktorý je vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia, nastupuje dňom 5. júla 2006 náhradník Mikuláš Krajkovič, narodený 13. 4. 1968, bytom Vápeník.

3. Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú štátnymi tajomníkmi ministerstiev Slovenskej republiky, nastupujú dňom 20. júla 2006 títo náhradníci:

za stranu SMER - sociálna demokracia

- namiesto poslanca Martina Glváča nastupuje náhradník Marián Kovačócy, narodený 31. 1. 1959, bytom Trnava,

- namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje náhradníčka Jana Vaľová, narodená 8. 7. 1965, bytom Humenné,

- namiesto poslanca Dušana Muňka nastupuje náhradník Michal Lukša, narodený 20. 3. 1962, bytom Snina,

- namiesto poslanca Jaroslava Bašku nastupuje náhradníčka Viera Mazúrová, narodená 28. 5. 1961, bytom Oravská Lesná,

- namiesto poslanca Jozefa Bučeka nastupuje náhradník Ján Babič, narodený 27. 5. 1955, bytom Rakovnica,

- namiesto poslanca Mariana Záhumenského nastupuje náhradník Anton Bobrík, narodený 6. 2. 1954, bytom Kopčany,

- namiesto poslanca Petra Kažimíra nastupuje náhradníčka Lea Grečková, narodená 10. 10. 1960, bytom Smižany,

- namiesto poslanca Milana Mojša nastupuje náhradník Pavol Goga, narodený 24. 6. 1963, bytom Topoľčany,

- namiesto poslanca Dušana Švantnera nastupuje náhradník Ján Chrbet, narodený 25. 7. 1963, bytom Očová.

4. Ďalej predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 18 z 19. júla 2006 vyhlásil, že na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Šulaja za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňom 20. júla 2006 náhradníčka Emília Müllerová, narodená 4. 5. 1954, bytom Kremnica.

V tejto súvislosti sa výbor oboznámil so skutočnosťou, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška svojím rozhodnutím č. 14. z 20. júla 2006 vzal na vedomie vyhlásenie Anny Vittekovej, narodenej 22. marca 1954, bytom Trenčín, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníčka za stranu SMER - sociálna demokracia v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 17. júna 2006, uvedených v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože bola vymenovaná do funkcie štátnej tajomníčky na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, a ďalší náhradník za stranu SMER - sociálna demokracia v poradí podľa výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006, uvedených v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, je už spomenutý náhradník Pavol Goga.

V súvislosti s vymenovaním poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Švantnera za štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky sa výbor oboznámil tiež so skutočnosťou, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška svojím rozhodnutím č. 28 z 31. júla 2006 vzal na vedomie vyhlásenie Jaroslava Izáka, narodeného 25. apríla 1955, bytom Handlová, že sa vzdáva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za Slovenskú národnú stranu, pretože bol vymenovaný do funkcie ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Podľa poradia v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 17. júna 2006 je v poradí náhradníkom už spomínaný Ján Chrbet.

Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška rozhodnutím č. 2 zo 4. júla 2006, č. 7 zo 7. júla 2006, č. 14 a 16 z 20. júla 2006 a č. 30 z 31. júla 2006 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.

Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto úkony:

- oboznámil sa s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 17. júna 2006 vrátane jej príloh, ako i s listom pani Anny Vittekovej z 20. júla 2006 a pána Jaroslava Izáka z 31. júla 2006, ktorí sa vzdali práva nastúpiť ako náhradníci na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mojša a Dušana Švantnera, ako i s listom poslanca Igora Šulaja z 19. júla 2006, adresovaným predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice, ktorá vyjadruje výsledky prednostného hlasovania podľa poradia uvedené v tejto prílohe, nastupujú za poslancov, ktorých mandát sa neuplatňuje, skutočne kandidáti náhradníkov za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedení v citovaných rozhodnutiach predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie. Návrh na uznesenie máte v laviciach k predmetnej informácii, takže nebudem ho znovu čítať a poprosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu programu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne za informáciu, pani predsedníčka.

Otváram rozpravu. Nedostal som písomne žiadnu prihlášku, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto bodu ústne. Zdá sa, že nie. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktoré máte rozdané. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných je 108 poslancov, za 105, proti 1, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sme prijali uznesenie.

Ďakujem, pani predsedníčka.

Ďalším bodom programu je

návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 19).

Prerozdelenie do výborov korešponduje s dohodami príslušných poslaneckých klubov.

Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Nie. Uzatváram možnosť podávania prihlášok a vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

Pristúpime k hlasovaniu. Dovoľte, aby som však podal návrh, aby sme o voľbe poslancov za členov výborov hlasovali verejne, a pýtam sa, či je všeobecný súhlas. (Súhlasná reakcia pléna.) Áno, ďakujem pekne. Prezentujme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných je 117 poslancov, za 114, nehlasovali 3.

Týmto hlasovaním sme zvolili poslancov za členov výborov.

A budeme pokračovať v rokovaní podľa programu ďalším bodom, a to je

návrh na zmenu v zložení overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento návrh ste dostali ako tlač 20.

Vypracovaný bol na návrh poslancov - členov poslaneckého klubu za SNS.

Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu a informujem vás, že som nedostal písomne žiadnu prihlášku, preto sa pýtam, či chce niekto k tomuto bodu programu vystúpiť, alebo prihlásiť sa ústne. Ak nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Dovoľujem si navrhnúť, aby sme o tejto voľbe a odvolaní hlasovali verejne jedným hlasovaním. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Áno, ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu.

(Hlasovanie.) Prítomných je 126 poslancov, všetci za.

Konštatujem, že Národná rada odvolala poslancov Miladu Belásovú a Jaroslava Pašku z funkcie overovateľa a zvolila poslancov Jána Chrbeta a Jozefa Líšku za overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

Pristúpime teraz k

voľbe predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

Chcem vás informovať, že na ustanovujúcej schôdzi bol za predsedu tohto výboru zvolený pán Tomáš Korček, ktorý bol však náhradníkom na neuplatňovaný mandát pána poslanca Pavla Prokopoviča počas jeho výkonu funkcie ako člena vlády Slovenskej republiky a po podaní demisie vlády si pán Pavol Prokopovič dňom 5. júla začal uplatňovať svoj mandát poslanca Národnej rady, čím zanikol mandát náhradníkovi pánovi Korčekovi. Pán poslanec Pavol Prokopovič je kandidát na túto funkciu za predsedu osobitného kontrolného výboru.

Máte všetky náležitosti uvedené v tlači 21 a chcem vás len informovať, že pán Pavol Prokopovič požiadal o ospravedlnenie, ale zároveň ma informoval pri osobnom stretnutí, že súhlasí s kandidatúrou.

Otváram preto rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku. Pýtam sa, či sa chce k tomuto bodu programu niekto vyjadriť a prihlásiť sa ústne. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa a uzatváram aj rozpravu.

Skôr ako pristúpime k vykonaniu voľby, chcem oznámiť, že podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku predsedu výboru Národnej rady volí v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

Pristúpime teraz, dámy a páni, k tajnému hlasovaniu. Chcem vás len informovať, že postupovať budeme podľa schváleného volebného poriadku o voľbe funkcionárov Národnej rady z ustanovujúce schôdze Národnej rady. Dovoľte ešte, kolegyne, kolegovia, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete.

Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich žiadam, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k hlasovaniu.

(Akt tajného hlasovania.)

P. Paška, predseda NR SR: Kolegyne, kolegovia, chcem sa opýtať, či každý využil svoje právo zúčastniť sa na tajnej voľbe. Ak nie, tak poprosím všetkých, ktorí tak ešte neučinili, aby išli voliť predsedu osobitného kontrolného výboru.

(Pokračovanie aktu tajného hlasovania.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či naozaj každý využil svoje právo na voľbu. Ak áno, vyhlasujem tajné voľby za ukončené a vyhlasujem dvadsaťminútovú prestávku.

(Prerušenie rokovania o 14.25 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.42 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa vrátili do rokovacej sály, aby mohol poverený overovateľ predniesť informáciu o tajnej voľbe.

Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní. Poprosím pani poslankyňu Nachtmannovú, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku oznámila výsledok tajnej voľby. Nech sa páči, pani poslankyňa.

O. Nachtmannová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o zápisnici o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu osobitného kontrolného výboru bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Teda zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo nula neplatných.

Zo 141 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Pavla Prokopoviča hlasovalo za 116 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený pán poslanec Pavol Prokopovič. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

Konštatujem takisto, že Národná rada zvolila poslanca Pavla Prokopoviča za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

Dámy a páni, týmto sme vyčerpali časť dnešného programu. Vyhlasujem prestávku do 14.55 hodiny. Chcem vás poprosiť, aby sme boli v rokovacej sále tak, aby sme o 15.00 hodine mohli pokračovať v programe rokovaním o programovom vyhlásení vlády. Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 14.45 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.57 hodine.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále.

(Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené dámy, vážení páni, prichádza pán prezident Slovenskej republiky.

(Príchod prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča do rokovacej sály za zvukov prezidentských fanfár.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte predtým ako začneme rokovať o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, dovoľte, aby som aj vo svojom mene a v mene vás všetkých na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky o tomto významnom dokumente privítal prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča. (Potlesk.)

Na rokovaní o tomto bode programu sa zúčastňujú aj excelencie veľvyslankyne a veľvyslanci, ako aj diplomati zastupiteľských úradov akreditovaných v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave. Chcem ich všetkých srdečne privítať (Potlesk.)

Samozrejme, dovoľte privítať všetkých hostí.

Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pristúpime k rokovaniu o

Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery.

Písomné znenie programového vyhlásenia vám bolo rozdané ako tlač 29.

Do Národnej rady bolo doručené včera 31. júla v popoludňajších hodinách. Ihneď bolo zverejnené na internetovej stránke Národnej rady a takisto doručené do poslaneckých klubov a výborov.

Dávam teraz slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Robertovi Ficovi, aby predniesol programové vyhlásenie vlády a zároveň požiadal Národnú radu o vyslovenie dôvery.

Nech sa páči, pán premiér.

R. Fico, predseda vlády SR: Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vaše excelencie veľvyslankyne a veľvyslanci prítomní na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, vážení hostia,

vláda Slovenskej republiky, vymenovaná prezidentom Slovenskej republiky, predstupuje podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky, predkladá jej svoj program a žiada o vyslovenie dôvery.

Vláda Slovenskej republiky sa cíti byť viazaná obsahom tohto ústavného článku, z ktorého bez akýchkoľvek pochybností vyplýva zodpovednosť vlády k parlamentu. Vláda sa mieni počas celého nastávajúceho volebného obdobia dôsledne riadiť podstatou parlamentnej demokracie. Vyslovujem presvedčenie, že takýto Ústavou Slovenskej republiky predpísaný vzťah medzi Národnou radou Slovenskej republiky ako jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky ako vrcholným orgánom výkonnej moci bude na prospech obom súčastiam štátnej moci.

Máme veľkú príležitosť vrátiť tak parlamentu, ako aj vláde dôveryhodné postavenie, ktoré bolo za posledné roky tak výrazne oslabené. Nie prázdnymi výzvami a slovami o novej politickej kultúre, ale konkrétnymi krokmi a správaním sa. Bolo by neprirodzené a v rozpore s chápaním parlamentnej demokracie, keby medzi vládnou väčšinou a opozičnou menšinou neexistovalo určité napätie a strety vyvolávané rozdielnymi pohľadmi na tú istú vec. Pri ochrane národných a štátnych záujmov, ako aj pri závažných hospodárskych a sociálnych rozhodnutiach dotýkajúcich sa veľkého počtu ľudí alebo presahujúcich jedno volebné obdobie bude mať však novovymenovaná vláda Slovenskej republiky záujem dosiahnuť širšie politické dohody. Len tie môžu viesť k väčšej stabilite a užitočnosti takýchto opatrení.

V posledných rokoch bolo prijatých veľa mimoriadne závažných rozhodnutí bez ohľadu na názor parlamentnej menšiny. Niektoré z nich, najmä predaj najcennejšieho strategického majetku, musí nová vláda rešpektovať, i keď nemajú podporu väčšiny obyvateľov Slovenska. Inak by sme neboli dôveryhodnými partnermi. Tam, kde to je možné a kde došlo k ignorovaniu postojov verejnosti a opozičnej menšiny, je vláda Slovenskej republiky pripravená pristúpiť k nápravám. Tam, kde to bude účelné a správne, vláda Slovenskej republiky nadviaže na predchádzajúce vládne kabinety.

Vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky preberá zodpovednosť v čase hospodárskeho rastu typického pre celý stredoeurópsky priestor, ale aj v čase obrovských rozdielov medzi ľuďmi a regiónmi. Nechceme a ani nebudeme zostavovať žiadne čierne knihy a ani nemienime hľadať v minulosti ospravedlnenia našich možných neúspechov v budúcnosti. Zodpovednosť za vládnutie, ktorú priniesli výsledky júnových parlamentných volieb, sme prevzali dobrovoľne a s plným vedomím, že ľudí nezaujíma, čo bolo, ale čo bude. Nech je ale aspoň pre históriu zaznamenané, že ľudia, spoločnosť a štát ani zďaleka nie sú v takej kondícii, ako sa najmä v posledných mesiacoch vykresľovala.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky neodpovedá na otázky, ktoré si postavil sám kabinet. Je predovšetkým reakciou na oprávnené obavy našich občanov a verejné a medzinárodné výzvy. Ľudia, keďže od nich pochádza štátna moc, chcú vedieť, ako štátna moc bude reagovať na tieto kľúčové obavy a výzvy a ako k nim pristúpi. Má sa nová vláda postaviť k vysokej nezamestnanosti, fenoménu chudoby, zreteľným regionálnym rozdielom či k odchodu viac ako štvrť milióna ľudí za prácou do zahraničia pasívne a veriť, že akási zázračná sila voľného trhu všetko vyrieši? Alebo sa oprieme o súhru trhu a štátu a o osvedčené európske inštitúty a prístupy založené na solidarite, sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitostí?

Vážené dámy a páni, nová vláda Slovenskej republiky chce ísť jednoznačne cestou rešpektovania Ústavy Slovenskej republiky, ktorá bez akýchkoľvek pochybností hovorí vo svojom čl. 55 ods. 1, že "hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky", teda, že Slovensko má byť hospodársky efektívny sociálny štát. Štát, v ktorom sa rešpektuje, že podmienky života a práce ľudí nie sú len ich osobnou vecou alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale že sú aj vecou verejnou.

Programové vyhlásenie, ktoré v mene celej vlády Slovenskej republiky predkladám, je nepochybne programom súhry štátu a voľného trhu, programom rovnováhy medzi zodpovednosťou jednotlivca a spoločenskou solidaritou.

Ak sa niekto domnieva, že vládny program hospodársky efektívneho sociálneho štátu bude v praxi znamenať nezodpovedné míňanie alebo zadlžovanie, či podporu neschopným a potrestanie úspešných, vážne sa mýli. Ak sa niekedy Slovensko zadlžovalo, tak to bolo v posledných štyroch rokoch, keď celkový hrubý zahraničný dlh dosiahol k 31. marcu tohto roka neuveriteľných 28,5 mld. amerických dolárov, hoci na konci roku 2002 bol na úrovni približne 110 mld. amerických dolárov. Len za prvé tri mesiace roku 2006 sa podiel celkového zahraničného dlhu na obyvateľa Slovenska zvýšil z 5 000 na 5 300 dolárov.

Nová vláda Slovenskej republiky sa chce vybrať úplne inou cestou ako zadlžovaním a lacným rozpredajom najcennejšieho strategického majetku. Nechceme ísť ani cestou lacnej pracovnej sily a obmedzovania sociálnych systémov pod mieru únosnú pre ľudí. Sme za skĺbenie hospodárskeho rastu a ekonomickej výkonnosti s rastom zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a zvyšovaním kvality pre všetkých. Musí to byť ale hospodársky rast postavený na vyššej kvalite vzdelanosti a inovatívnosti, ktorý bude slúžiť záujmom ľudí.

Dosiahnutie takéhoto vzťahu bude veľmi náročné, vážené dámy a páni, pretože súčasne s cieľom budovať hospodársky efektívny sociálny štát sa vláda Slovenskej republiky otvorene hlási k plneniu kritérií Maastrichtu tak, aby sme na Slovensku mohli zaviesť spoločnú európsku menu 1. januára 2009.

Vážené dámy a páni, ciele novej vlády pri realizácii Ústavou Slovenskej republiky garantovaného sociálneho štátu môžeme preto formulovať nasledovne:

1. Vláda Slovenskej republiky chce získavať potrebné zdroje na realizáciu sociálneho štátu vytváraním podmienok na kvalitatívne vyšší hospodársky rast a znižovaním prebujnenej vládnej spotreby. Toto všetko pri plnom rešpektovaní maastrichtských kritérií. Vláda Slovenskej republiky sa chce k spoločnej európskej mene priblížiť inak ako cez lacnú pracovnú silu a limitovaním verejných výdavkov nevyhnutných pre kvalitný život.

2. Vláda Slovenskej republiky chce zabezpečiť, aby z hospodárskeho rastu mala úžitok väčšina obyvateľov Slovenska a aby u všetkých kategórií obyvateľov, najmä mladých rodín, nezamestnaných, zdravotne postihnutých a dôchodcov, bola rešpektovaná ľudská dôstojnosť. Ide o mimoriadne náročný a zodpovedný program. Nemal by však byť pre nikoho prekvapením. Prekvapením by mohla byť len miera, v akej vláda Slovenskej republiky preniesla do svojho programu stanoviská a postoje súčasných vládnych strán prezentované v predvolebnom období.

Nie som si vedomý, a som v politike od roku 1992, či v niektorom z predchádzajúcich volebných období došlo až k takémuto súladu medzi volebnými sľubmi a obsahom vládnych programov. Realizácia volebných programov prostredníctvom skutočnej vládnej politiky je však jediná správna cesta, ako prinavrátiť dôveryhodnosť slovenskej politickej scéne a ústavným inštitúciám, ktorá je, priznajme si to naozaj otvorene, na historicky najnižšej úrovni od novembra 1989.

Dnes napríklad mnohí s určitou mierou prekvapenia prijali informáciu, že vláda Slovenskej republiky zaradila do svojho programového vyhlásenia záväzok čiastočne odškodniť klientov nebankových subjektov alebo zvýšiť príspevok pri narodení prvého dieťaťa na 15 000 korún.

Pýtam sa s plnou vážnosťou: Aká by bola naša dôveryhodnosť, keby sme tieto záväzky nepreniesli do programu vlády? Strany súčasnej vládnej koalície ako opozičné strany síce neúspešne, ale vždy v Národnej rade Slovenskej republiky podporili zákon o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov a neustále volali po zvýšení podpory mladým rodinám. Ak táto agenda tvorila okrem iného podstatu nášho opozičného pôsobenia, je našou povinnosťou urobiť zadosť sľubom. Len vtedy môžeme byť dôveryhodní a my nimi aj chceme byť.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky sme tvorili v dialógu so sociálnymi partnermi a vedeckými a profesijnými inštitúciami. I keď sme sa nemohli zhodnúť na všetkých aspektoch vládneho programu, rád by som vyslovil poďakovanie zamestnávateľským organizáciám, a to Republikovej únii zamestnávateľov, Asociácii zamestnávateľských zväzov, zástupcom zamestnancov, a to Konfederácii odborových zväzov, ako aj ústavom Slovenskej akadémie vied či Združeniu miest a obcí Slovenska, ktoré v štádiu tvorby programového vyhlásenia poskytli cenné pripomienky.

Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vaše excelencie veľvyslankyne, veľvyslanci, vážení hostia, vláda Slovenskej republiky, aby realizovala svoju predstavu o hospodársky efektívnom sociálnom štáte, ochrane národných a štátnych záujmov, záujmoch príslušníkov národnostných menšín a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, berie na seba zodpovednosť za prijatie celého radu rozhodnutí a splnenie mnohých úloh.

Dovoľte mi, aby som vám najdôležitejšie z nich predstavil.

Ekonomická a finančná časť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky potvrdzuje, že vláda chce presadzovať európsky model zmiešaného hospodárstva, pričom vychádza z poznania, že vyvážená súhra štátu a trhu je jediná cesta, ako zabezpečiť vyššiu kvalitu života na Slovensku, dobré podmienky pre prácu aj pre zamestnávateľov.

Chceme vytvárať všetky podmienky pre tempo hospodárskeho rastu nad 5 % hrubého domáceho produktu ročne a parametre hospodárskej politiky nastaviť tak, aby dosahovaný hospodársky rast bol sprevádzaný rastom reálnych miezd.

Dôsledne budeme trvať na podpore vedomostne orientovanej ekonomiky, na presadzovaní inovácií, pretože len takto môže skončiť na Slovensku éra lacnej pracovnej sily zákonite prinášajúcej aj nízku životnú úroveň. (Potlesk.)

Vláda Slovenskej republiky má eminentný záujem na vypracovaní ucelenej stratégie rozvoja Slovenskej republiky v strednodobom a dlhodobom horizonte, ktorá by mala byť predmetom širokej odbornej a verejnej diskusie, ale aj širokej politickej dohody.

Musíme vedieť, vážené dámy a páni, kam kráčame, ako najlepšie využiť potenciál krajiny a ľudí. Vyzývam všetky politické subjekty, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj mimoparlamentné politické subjekty, aby sa zúčastnili na práci na príprave tohto významného dokumentu.

Nemôžeme všetko prenechať živelnosti trhu. Trh bez súhry so štátom bude naďalej len prehlbovať najbolestivejšie fenomény dneška, akými sú vysoká nezamestnanosť, chudoba, masívny odchod ľudí do zahraničia či regionálne rozdiely.

Budeme si vážiť poctivé podnikanie a máme ambíciu odstraňovať všetky prekážky, ktoré by mu bránili. Vzhľadom na cieľ zvýšiť kvalitu hospodárskeho rastu chce vláda v oblasti podpory investícií klásť dôraz na podporu investičných projektov z oblasti znalostnej ekonomiky a projekty s vyššou pridanou hodnotou.

Vítame zahraničných investorov. Vítame zahraničných investorov. Ale v roku 2006 už nie je priestor na to, aby štát poskytoval stimuly pre príchod investorov ponúkajúcich prácu za 200 alebo 250 eur mesačne. (Potlesk.) Rovnoprávnosť domácich a zahraničných investorov považujeme za samozrejmosť.

Privatizáciu strategických podnikov predchádzajúcimi vládnymi garnitúrami považuje nová vláda za škodlivú a nesprávnu. V zmysle zásady "pacta sunt servanda" ju však rešpektuje, ak sa uskutočnila v súlade so zákonom.

Vážené dámy a páni, nová vláda, ktorej programové vyhlásenie predkladám, nebude pokračovať v privatizácii strategických podnikov ani v doprivatizácii majetkovej účasti štátu strategických podnikov. Práve naopak. Napriek neuveriteľne zlým podmienkam, za ktorých dve predchádzajúce vlády odovzdali kontrolu nad strategickými spoločnosťami do cudzích rúk, táto vláda urobí všetko, aby sa krajine vrátila energetická bezpečnosť.

Je zvláštne a zamysleniahodné, ak v čase, keď celým svetom hýbe otázka energetickej bezpečnosti, keď štáty jeden za druhým prijímajú vážne opatrenia na ochranu vlastných záujmov v energetickej oblasti, v rokoch 1998 až 2006 slovenská vláda išla úplne opačným smerom a zbavila Slovensko nepopierateľných výhod a istôt.

Vážené dámy a páni, nová vláda od prvého dňa svojho kreovania vnímala pozornosť, ktorú podnikateľská sféra a zahraniční investori venovali návrhom vo finančnej oblasti. Ak bolo cieľom novej vlády Slovenskej republiky dať jasne zadosť predvolebným postojom koaličných strán a zvyšovať tak dôveryhodnosť politických inštitúcií, nemôže byť pre nikoho prekvapením to, čo prináša programové vyhlásenie.

Chceme významne racionalizovať výdavky vo verejnej správe a prísne dodržiavať pravidlá ich efektívnej spotreby. Toľko deklarovaná reforma verejnej správy nesplnila jeden zo svojich základných cieľov - zefektívniť a zlacniť výkon verejnej správy. Slovensko má po reforme nielen viac úradníkov, ale aj viac byrokracie. Sme pripravení urobiť to, čo predchádzajúce vlády zjavne z úzkych politických dôvodov nikdy nechceli urobiť - v čo najkratšom čase pristúpime k zrušeniu krajských úradov a prehodnotíme opodstatnenosť existencie špecializovanej štátnej správy na krajskej úrovni. Významné rozhodnutia treba očakávať aj na úrovni ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. (Potlesk.)

Veríme, že miesta a regionálna samospráva sú za splnenia zákonných a ústavných podmienok o financovaní spôsobilé vykonávať mnohé kompetencie efektívnejšie ako štát.

Veľkou výzvou a prioritou pre vládu Slovenskej republiky je plynulé čerpanie zdrojov z fondov Európskej únie v programovom období 2007 - 2013. Naše priority sú zrejmé:

1. poznatková ekonomika,

2. dobudovanie infraštruktúry,

3. znižovanie regionálnych rozdielov a

4. vybrané projekty v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia.

Môžem potvrdiť, že nová vláda pristúpi k zmene uznesenia predchádzajúcej vlády z mája 2006 o spôsobe využitia zdrojov Európskej únie.

V oblasti priamych a nepriamych daní chce nová vláda Slovenskej republiky realizovať politiku solidarity a zaujímavých daňových podmienok pre podnikateľský sektor. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že 19-percentná daň z príjmu u právnických osôb zostane zachovaná.

Osobitnú pozornosť mieni vláda Slovenskej republiky venovať pôsobeniu prirodzených monopolov a podnikateľským subjektom s dominantným postavením. Prioritne bude mať vláda Slovenskej republiky záujem, aby postavenie a pôsobenie takýchto subjektov systémovo regulovali na to určené inštitúcie.

Vláda sa zaväzuje, že tak Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ako aj Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky vytvorí všetky potrebné podmienky na nezávislý a profesionálny výkon svojich právomocí.

Pokiaľ sa systémová regulácia prirodzených monopolov a subjektov s dominantným postavením ukáže ako nedostatočne účinná, vláda považuje za legitímny selektívny daňový prístup k týmto subjektom. V priamej reči povedané, vážené dámy a páni, vláda bude pripravená navrhnúť vyššie zdaňovanie týchto subjektov za presne stanovených podmienok a na určený časový úsek.

Nie je v súlade s politikou tejto vlády a záujmami ľudí, aby prirodzené monopoly alebo firmy s dominantným postavením na trhu, ako napríklad SPP alebo Slovnaft, dosahovali rekordné zisky, platili nízke dane, boli oslobodené od platenia dane z dividend a ešte prichádzali neustále s návrhmi na zvyšovanie cien poskytovaných služieb a tovarov. (Potlesk.)

Vláda chce rešpektovať pravidlá trhu aj právo podnikateľských subjektov na primeraný zisk, ale rovnako dôležité sú pre ňu aj právo ľudí na dôstojný život a ekonomická schopnosť konkrétneho človeka zvládnuť neustále zvyšovanie cien energií. Ako predseda vlády verím, že spoločne a v krátkom čase nájdeme dobré riešenie.

Pri fyzických osobách má vláda záujem vniesť solidaritu do zdaňovania príjmov cez postupné zvyšovanie nezdaniteľného základu dane, ale aj prípadnou úpravou výšky daňového bonusu. Navrhneme Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie aj vyššie zdanenie nadštandardných príjmov fyzických osôb. Podrobnosti bude obsahovať návrh zákona, ale na priblíženie cieľov vlády je potrebné doplniť, že plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a člena vlády už považujeme za príjem nadštandardný.

Chceme sa vrátiť k dani z darovania tretím osobám, pretože jej zrušenie neslúžilo ničomu inému len špekulatívnym prevodom majetku a praniu špinavých peňazí.

Pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty, vláda zastáva názor, že zavedenie jednej 19-percentnej sadzby bolo sociálne nespravodlivé. Vláda preto predloží návrh na zavedenie druhej nižšej sadzby DPH na vybraný okruh tovarov a služieb. Keďže sa vláda Slovenskej republiky zaväzuje uskutočňovať zodpovednú finančnú politiku a plniť kritériá Maastrichtu, okruh relevantných tovarov a služieb spadajúcich pod zníženú sadzbu určia naše finančné možnosti. Je eminentný záujem, aby v prvej skupine boli lieky a zdravotnícke pomôcky. Podľa vývoja verejných financií sme pripravení tento okruh postupne rozširovať.

Vážené dámy a páni, jednou z priorít vlády Slovenskej republiky, ktorú chce významne financovať zo zdrojov Európskej únie v rokoch 2007 až 2013, je dobudovanie infraštruktúry. Chceme vytvoriť všetky podmienky, aby sa do konca tohto volebného obdobia postavilo a sprevádzkovalo 100 km diaľnic a rýchlostných ciest. Pôjde najmä o urýchlené dokončenie diaľnice D1 na úseku Považská Bystrica - Žilina a sprevádzkovanie celého ťahu R1 od Trnavy do Banskej Bystrice. Do roku 2010 mieni vláda Slovenskej republiky zabezpečiť aj prípravu úseku diaľnice D1 až po Košice, čím sa vytvoria vhodné podmienky na jej bezproblémové a včasné ukončenie.

Vláda Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, počká na rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo veci privatizácie bratislavského a košického letiska. Bude rešpektovať každé rozhodnutie tohto orgánu a v prípade, že dokončenie privatizácie úrad neumožní zo zákonných dôvodov, vláda predloží projekt využitia a rozvoja bratislavského letiska bez toho, aby došlo k jeho privatizácii.

V súvislosti so zdrojmi Európskej únie vláda Slovenskej republiky vyvinie maximálne úsilie, aby sa vytvoril systém finančnej podpory aktivít miest, obcí a podnikateľských subjektov pri rozvoji prioritných foriem turizmu, ktorými podľa vlády sú: mestský a kultúrny turizmus, kúpeľníctvo, zimné strediská, celoročné využitie vysokohorských oblastí, letné strediská a vidiecky turizmus. Vláda chce realizovať politiku zosúladenia často protichodných záujmov ochrany životného prostredia a rozvoja cestovného ruchu. Vláda bude odmietať extrémne postoje na jednej či druhej strane.

V oblasti starostlivosti o životné prostredie považujem za dôležité ešte pripomenúť životnú potrebu a prioritu Slovenska chrániť si a starať sa o zdroje pitnej vody. Pitná voda je strategickou surovinou, ktorá už v blízkej budúcnosti môže Slovensku priniesť významné komparatívne výhody v porovnaní s inými krajinami.

Vláda Slovenskej republiky má veľký záujem zmeniť macošský vzťah k poľnohospodárstvu, ako ho prejavovala posledná vláda. Nevníma pritom poľnohospodárstvo len ako zdroj dostatočného množstva kvalitných a bezpečných potravín pre našich občanov, ale aj ako nezastupiteľný nástroj ekonomického a sociálneho rozvoja vidieka a tvorby krajiny. Chceme sprísniť podmienky za záber poľnohospodárskej pôdy, garantujeme neprivatizovateľnosť lesného majetku vo vlastníctve štátu. Opakujem, garantujeme neprivatizovateľnosť lesného majetku vo vlastníctve štátu a pristúpime... (Potlesk.)

... a pristúpime k prísnej kontrole ťažby dreva, ktorá sa v mene zisku dostáva mimo rozumných rámcov.

Vážené dámy a páni, obrovské regionálne rozdiely nám dávajú za pravdu, že regionálny rozvoj nemôžeme ponechať len voľnému trhu. To je zákonitá cesta k ich radikálnemu prehlbovaniu. Vyrovnávanie regionálnych rozdielov nemôže byť uspokojivo riešené výlučne len prostriedkami štrukturálnych fondov Európskej únie s prispením štátneho rozpočtu, musí byť taktiež súčasťou rozvojových politík jednotlivých rezortov a samosprávnych krajov. Len súhra štátu a jeho jasná predstava o potrebách jednotlivých regiónov spolu so samosprávnymi krajmi, mestami a obcami a zosúladenie vonkajších a vnútorných zdrojov, či už súkromných, alebo verejných, môže viesť k uspokojivejším výsledkom pri zmierňovaní viditeľných rozdielov medzi napr. západnou časťou a južnou časťou stredného a východného Slovenska.

Vážené dámy a páni, základný cieľ novej vlády Slovenskej republiky realizovať hospodársky efektívny sociálny štát si vyžaduje okrem prorastovej a poznatkovo orientovanej hospodárskej politiky a úspor na strane vládnej spotreby aj existenciu silného a zdravého sociálneho systému. Vláda Slovenskej republiky odmieta považovať sociálny systém za pohodlnú perinu, ktorou sa môže prikryť každý bez ohľadu na mieru zodpovednosti za nepriaznivý stav, v ktorom sa nachádza. Všade tam, kde to je možné, musí sociálny systém vytvárať ľuďom možnosti návratu do aktívneho života. Všade tam, kde sa ľudia dostali z objektívnych dôvodov do ťažkej sociálnej situácie, musí byť štát cez svoj sociálny systém pripravený vytvoriť im podmienky na dôstojné prežite.

Vážené dámy a páni, táto vláda bude dôsledne presadzovať dodržiavanie ústavného práva ľudí na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, v hmotnej alebo v sociálnej núdzi, alebo v nezamestnanosti. (Potlesk.)

Každý, kto v tejto krajine poctivo pracoval alebo kto sa dostal do nepriaznivej situácie z objektívnych dôvodov, musí mať vytvorené podmienky, aby dôstojne žil.

V politike zamestnanosti nebude nová vláda lipnúť na štatistických ukazovateľoch nezamestnanosti a pohrávať sa s nimi finančným motivovaním zamestnancov príslušných úradov, aby administratívne vylučovali nezamestnaných z evidencie a tak štatisticky znižovali nezamestnanosť. Toto sa dialo úplne bežne. Nezamestnanosť sa nevyrieši na úradoch, ale vytváraním nových pracovných príležitostí, teda aktívnou politikou zamestnanosti.

Vláda Slovenskej republiky sa chce prioritne venovať znevýhodneným skupinám, a to absolventom škôl, osobám so zdravotným postihnutím, matkám s deťmi a osobám vo veku blízkom dôchodkovému veku. Toto sú rizikové a znevýhodnené skupiny.

Osobitnú pozornosť mieni vláda venovať aj zamestnávaniu Rómov. V rámci zamestnávania absolventov škôl vláda podporí zamestnávateľov odvodovými stimulmi pri prijatí do zamestnania, aby absolventi získali základné praktické skúsenosti a najmä pracovné návyky. Zapojenie nízkokvalifikovaných dlhodobo nezamestnaných osôb do zamestnania bude vláda podporovať poskytnutím vyrovnávacej dávky a pri poskytovaní dávok v oblasti sociálnej pomoci sa bude naďalej vyžadovať aktívne zapojenie nezamestnaného do aktivačných prác.

Vláda Slovenskej republiky pripraví aj novelizáciu neeurópskeho a liberálneho Zákonníka práce. Vláda rešpektuje požiadavku určitej pružnosti pracovnej sily, ale má záujem zabezpečiť zamestnancovi v pracovnom procese vyššiu právnu ochranu, najmä pred svojvoľným prepustením.

Vláda Slovenskej republiky odmieta všetky návrhy na zrušenie minimálnej mzdy. Práve naopak, považuje ju za významný inštitút predchádzania chudoby, a preto prijíma záväzok postupne minimálnu mzdu zvyšovať. Verím, že súčasná minimálna mzda vo výške 6 900 korún bude zvýšená v krátkom čase minimálne o 400 až 500 korún.

V oblasti sociálneho dialógu je potrebné vrátiť odborom postavenie efektívneho obhajcu záujmov zamestnancov a rovnoprávneho účastníka sociálneho dialógu. Vláda sa zasadí o zriadenie tripartitnej rady na najvyššej úrovni ako orgánu trojstranných konzultácií sociálnych partnerov o dôležitých sociálnych a ekonomických rozhodnutiach.

Niet žiadnych dôvodov na obavy, pokiaľ ide o navrhované kroky vlády v dôchodkovom zabezpečení. Hlavnou úlohou vlády je finančne stabilizovať prvý pilier sociálneho poistenia, Sociálnu poisťovňu, ktorá v dôsledku vytvorenia súkromných dôchodkových správcovských spoločností a odklonu časti sociálneho poistenia do súkromných fondov vykazuje obrovský deficit, tento rok 20 mld. Sk. Vláda však otvorene vyhlasuje, že nemieni tento deficit spôsobený nezodpovednou dôchodkovou reformou riešiť ďalším predlžovaním veku odchodu do dôchodku. (Potlesk.)

Naši ľudia nie sú v takom zdravotnom stave, najmä naše ženy nie sú v takom zdravotnom stave, aby sme si mohli dovoliť takéto rozhodnutie.

Pokiaľ ide o druhý kapitalizačný pilier dôchodkového zabezpečenia, vláda garantuje všetkým viac ako 1,3 mil. sporiteľom jeho zachovanie. Vláda však bude mať legitímny záujem vniesť do tohto druhého piliera prvok dobrovoľnosti. Vzhľadom na zlú sociálnu situáciu dôchodcov poberajúcich priemerné a podpriemerné dôchodky vláda Slovenskej republiky predloží návrh na poskytnutie tzv. vianočného príspevku.

Vláda Slovenskej republiky nemôže opomenúť ani podporu mladých rodín. Vo svojom programovom vyhlásení sa priamo zaväzuje presadiť zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 15-tisíc Sk, ako aj rodičovského príspevku. Do podpory mladých rodín treba zaradiť aj vytváranie podmienok na výstavbu menších nájomných bytov, tzv. štartovacích bytov. Vláda Slovenskej republiky zachová aj Štátny fond rozvoja bývania a upraví podmienky poskytovania zdrojov z tohto fondu tak, aby sa uľahčoval prístup k získaniu primeraného bytu. Vláda je rovnako za návrat k štátnej bonifikácii úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch.

Veľkou výzvou pre vládu Slovenskej republiky je riešenie rómskej problematiky. Vláda chce a bude podporovať všetky rozvojové programy s cieľom zlepšovať život Rómov a integráciu rómskej komunity do spoločnosti pri efektívnom a cielenom využívaní finančných zdrojov do oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, infraštruktúry a bývania.

Vážené dámy a páni, v poslednom období, najmä vďaka extrémne nevydarenej reforme zdravotníctva, sa problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti dostala do popredia záujmu verejnosti. Vláda celkom pochopiteľne prichádza v zdravotníctve s celým radom vážnych a razantných opatrení, ktoré prinavracajú zdravotníctvu verejnoprávny charakter. Vláda vychádza z presvedčenia, že poslaním zdravotníctva je poskytovanie zdravotnej starostlivosti verejnosti za verejné peniaze, a preto musí byť pod verejnou kontrolou. Zdravie nie je pre nás tovar a nikdy tovarom nebude. (Potlesk.)

Vláda rovnako verí, že sociálne orientovaný štát sa nesmie zbaviť zodpovednosti za zabezpečenie prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Ako už bolo niekoľkokrát avizované, vláda ešte v roku 2006 zruší 20- a 50-korunové poplatky súvisiace s návštevou lekára a hospitalizáciou a zníži 20-korunový poplatok pri recepte.

Ak nová vláda mieni vážne svoj zámer posunúť slovenské zdravotníctvo k vyššej kvalite, musí zvýšiť finančné prostriedky pre zdravotníctvo už v roku 2007. Veľmi som zvedavý, ako budú reagovať opozičné politické strany, pretože pred voľbami existovala široká politická dohoda, že štát musí platiť viacej za skupiny občanov, kde je platiteľom ich poistenia štát.

Vláda vráti Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni verejnoprávny charakter a zruší ich obchodný charakter akciových spoločností. (Potlesk.)

Rovnako je potrebné zabezpečiť, aby výška nákladov na prevádzku zdravotných poisťovní bola od roku 2007 obmedzená zákonom, najviac do výšky 4 % z výberu povinného zdravotného poistenia.

V oblasti zdravotníctva treba ešte dodať, že vláda zruší súčasnú podobu ročného zúčtovania poistného, ktorá spôsobila toľko ťažkostí a nervov mnohým ľuďom.

V liekovej politike bude presadzovať zásadu, aby na každé závažnejšie ochorenie bol aspoň jeden liek plne hradený zo zdravotného poistenia, a zasadí sa o zníženie doplatkov obyvateľov na lieky a zdravotnícke pomôcky.

Vážené dámy a páni, nie je náhoda, že pri predkladaní programového vyhlásenia vlády som niekoľkokrát zvýraznil význam vedomostnej spoločnosti pre celkové zlepšenie životnej úrovne občanov Slovenska. Formovanie vedomostnej spoločnosti musí patriť k absolútnym prioritám tejto vlády, pretože len takáto spoločnosť môže zabezpečiť demokratický vývoj, vedecko-technologický pokrok, hospodársky rast a z neho vyplývajúcu vysokú zamestnanosť a dobré sociálne zabezpečenie. Ak vláda chce dosiahnuť takýto stav, musí podporovať, či chce, alebo nechce, vzdelávacie, vedeckovýskumné a informačné a inovačné aktivity škôl, pracoviská Slovenskej akadémie vied, súkromné vývojové pracoviská, ale aj podnikateľské subjekty.

Vzdelávanie a výchova sa v tomto volebnom období bude rozvíjať v duchu moderných európskych a svetových trendov, ako aj národných, sociálnych a kresťanských tradícií, toto všetko pri rešpektovaní svetonázoru a uplatňovaní princípov demokracie.

Vláda je pripravená skvalitňovať podmienky národnostného školstva, najmä vo výučbe v materinskom jazyku všetkých národnostných menšín, pričom však zdôrazňuje, že výučba v jazyku národnostnej menšiny nemôže ísť na úkor kvality výučby štátneho slovenského jazyka. (Potlesk.)

Aby boli pokryté obrovské, ale oprávnené požiadavky na financovanie vzdelávania, vláda uplatní v školstve viaczdrojové financovanie s cieľom postupného dosiahnutia úrovne 5 % hrubého domáceho produktu. V oblasti výchovy a vzdelávania vláda predloží moderný zákon ako základný predpoklad nielen obsahovej reformy v školstve, ale aj dobrého postavenia pedagogických pracovníkov pôsobiacich na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy.

Vláda bude ešte väčšiu pozornosť venovať koordinácii odborného vzdelávania s trhom práce najmä tým, že prispôsobí alebo vytvorí učebné a študijné odbory požiadavkám takéhoto trhu. Zvážime aj zavedenie motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov v odbornej a praktickej príprave žiakov.

Vo vysokom školstve vláda urobí potrebné kroky k urýchlenej diferenciácii na univerzitné a neuniverzitné vysoké školy a zabezpečíme ich systematické hodnotenie. Vláda bude veľmi prísne dbať o to, aby nevznikali a nevyučovali školy bez platnej akreditácie - tam je obrovská strata finančných prostriedkov. Musíme jasne povedať, kde sú naše centrá vzdelanosti, či spĺňajú, alebo nespĺňajú vysoké školy tie kritériá, ktoré sa očakávajú od školstva na tejto úrovni. Zároveň vláda podporí podstatné zvýšenie úlohy vysokých škôl v oblasti vedy a výskumu. Vláda sa zaväzuje, vážené dámy a páni, že nezavedie spoplatnenie dennej formy vysokoškolského štúdia počas celých štyroch rokov. (Potlesk.)

V oblasti vedy a techniky je cieľom, aby viaczdrojové financovanie výskumu a vývoja zabezpečilo úroveň finančných prostriedkov vo výške 0,8 % z HDP.

Vážené dámy a páni, okrem formovania Slovenska ako hospodársky efektívneho sociálneho štátu stoja pred novou vládou Slovenskej republiky aj výzvy pri formovaní demokratického a právneho štátu. Vláda sa zaväzuje permanentne bojovať proti všetkým formám rasovej, etnickej, náboženskej a politickej neznášanlivosti. Garantujeme status quo, pokiaľ ide o dosiahnutú úroveň práv príslušníkov národnostných menšín, a nedovolíme, aby táto úroveň bola akýmkoľvek spôsobom ohrozovaná. Ak treba, zopakujem túto vetu ešte raz.

Chcem však všetkých poprosiť, vážené dámy a páni, nie individuálne vyjadrenia politikov, ale za politiku v oblasti národnostných menšín zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Len vláda môže prijať nejaké rozhodnutie, ktoré buď pomôže, alebo poškodí. Garantujem každému, garantujem každému, že táto vláda nebude prijímať žiadne rozhodnutia, ktoré by niekomu škodili. A na každý jeden list, ktorý príde na územie Slovenskej republiky, pošleme Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, tam je jasne napísané, kto zodpovedá za oblasť národnostných menšín. (Potlesk.)

Za dôležité (ruch v sále), za dôležité považujeme aj udržiavanie harmonických vzťahov medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Deklarujeme záujem rozvíjať partnerský dialóg s predstaviteľmi týchto cirkví a náboženských spoločností všade tam, kde majú sociálne, kultúrne, vzdelávacie a iné verejnoprospešné aktivity. Vláda Slovenskej republiky rešpektuje platný legislatívny rámec pôsobenia cirkví a náboženských spoločností a je pripravená splniť z neho vyplývajúce záväzky.

Vláda sa nechce vyhnúť ani citlivej otázke volebného zákona. Sme pripravení k takým postupným zmenám volebného zákona, ktoré odstránia niektoré deformácie spôsobené predchádzajúcou vládou a nastolia väčšiu zodpovednosť poslanca občanovi.

V oblasti spravodlivosti, vážené dámy a páni, vláda považuje súdnu moc a zabezpečenie jej kvalifikovaného výkonu za jednu zo svojich hlavných priorít. Zabezpečíme vyhodnotenie stavu slovenskej justície z pohľadu vymožiteľnosti práva a plynulosti súdneho konania. Potom pripravíme súbor zásadných organizačných, systémových a materiálnych opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov vrátane zvýšenia počtu sudcov na nevyhnutnú dobu.

Chceme dôsledne prehodnotiť reformu organizačnej štruktúry súdov vrátane odôvodnenosti zrušenia niektorých okresných súdov, ktoré spôsobilo občanom zvýšené finančné výdavky aj sťaženie komunikácie s príslušnými súdmi. Bude vykonaná aj analýza radikálneho zvýšenia súdnych poplatkov v predchádzajúcom období, pretože toto zvýšenie súdnych poplatkov útočí na základnú ústavnú zásadu, že každý sa môže domáhať svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Na Slovensku naozaj vzniká stav, že spravodlivosti sa môže dovolávať iba ten, kto má peniaze. Preto vláda Slovenskej republiky počas celého volebného obdobia nielenže nepristúpi k zvyšovaniu súdnych poplatkov, ale naopak, tam, kde to bude efektívne, pristúpi aj k ich zníženiu. (Potlesk.)

Vláda chce rovnako vykonať analýzu účinnosti doterajšieho systému bezplatnej právnej pomoci a podľa jej výsledkov prijmeme opatrenia na zdokonalenie takejto právnej pomoci pre chudobných s cieľom vytvoriť právnu rovnosť medzi občanmi a podporiť všetky možnosti mimosúdneho riešenia sporu.

V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti, vážené dámy a páni, sa vláda Slovenskej republiky zaväzuje, že urobí maximum pre bezpečie a ochranu občanov a ich rodín, pokojný život v obciach a mestách, pre ich nerušenú prácu a odpočinok.

Vláda Slovenskej republiky sprísni postup proti extrémizmu. Nebudeme tolerovať žiadne protizákonné aktivity členov a prívržencov extrémistických skupín a hnutí a rozhodne budeme konať tam, kde bude ohrozený pokoj a poriadok, práva a slobody osôb z dôvodu ich národnostnej, rasovej či inej odlišnosti. Pripravíme návrh zákona o boji proti extrémizmu porovnateľný s právnou úpravou boja proti tomuto negatívnemu javu v demokratických štátoch Európy. Rovnako vyvinieme maximálne úsilie, aby nadobudol účinnosť zákon o preukazovaní pôvodu majetku a aby sa jeho mechanizmy čo najskôr začali v praxi uplatňovať. Samozrejme, pri plnom rešpektovaní záverov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky pokladá prevenciu kriminality za základ trestnej politiky štátu. Pripravíme novú stratégiu prevencie kriminality a nebudeme sa spoliehať iba na represiu a chceme zavŕšiť legislatívny proces zabezpečenia prevencie prijatím návrhu zákona o prevencii kriminality. Prijmeme systém finančného zabezpečenia programov prevencie a pričiníme sa o to, aby sa prevencia stala naozaj záležitosťou celej spoločnosti.

Do popredia záujmu celého trestného systému budeme vždy klásť, tak ako to bolo pre nás typické aj v minulosti, starostlivosť o obete trestných činov. Chceme rozšíriť a spresniť podmienky odškodňovania obetí trestných činov štátom.

Pozornosť chceme venovať Policajnému zboru. Chceme prijať ďalšie potrebné opatrenia na premenu Policajného zboru na moderný, racionálne usporiadaný, funkčný, akcieschopný ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý garantuje práva, istoty a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Podľa nás dominantným prvkom v priamom výkone služby sa musí stať vzťah medzi slušným občanom a slušným policajtom budovaný na princípoch rešpektovania osobnosti, základných práv a tolerancie. Súčasne však treba posilniť postavenie policajta a zvýšiť jeho právnu ochranu vo vzťahu medzi policajtom a osobou porušujúcou zákon. Osobitnú pozornosť si naďalej zasluhuje aj sociálne postavenie policajtov.

Vláda Slovenskej republiky sa bude usilovať aj o väčší objem finančných prostriedkov na činnosť Hasičského a záchranného zboru. Využije na to reštrukturalizáciu použitia prostriedkov z odvodov z povinného zmluvného poistenia, resp. prípadnú možnosť v oblasti zvýšenia odvodu komerčných poisťovní z tohto poistenia. Sme si vedomí aj toho, že na ochranu života, zdravia a majetku občanov je potrebné vytvoriť podmienky na zásadné zlepšenie sociálneho zabezpečenia a mzdového ohodnotenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru porovnateľné s inými bezpečnostnými zložkami štátu.

Vážené dámy a páni, Slovenská republika chce plniť všetky záväzky, ktoré nám vplývajú z členstva v Severoatlantickej aliancii, Európskej únii či v iných medzinárodných organizáciách. Vláda sa preto bude usilovať o to, aby Slovenská republika do konca roka 2010 primerane prispievala k obranným schopnostiam kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie a vojenským spôsobilostiam Európskej únie.

Vláda Slovenskej republiky nemá obavu zadefinovať svoj postoj k účasti slovenskej vojenskej jednotky v Iraku. Na základe dialógu so zúčastnenými partnermi a irackou vládou predložíme jasný harmonogram stiahnutia vojenskej jednotky z Iraku. Vláda je pripravená podieľať sa na plnení iných úloh pri zabezpečovaní stability a mieru v Iraku civilnými prostriedkami a taktiež je pripravená podieľať sa na procese budovania irackých bezpečnostných síl, ktoré budú schopné prevziať zodpovednosť za stabilitu a bezpečnosť v Iraku. Dávame zadosť svojim prísľubom. Slovenskí vojaci z Iraku na základe dohody s partnermi pôjdu v určitom okamihu domov. (Potlesk.)

Vláda Slovenskej republiky bude podporovať rozvoj obranného priemyslu Slovenskej republiky. Vláda bude podporovať jeho čo najširšie zapojenie do modernizácie a prezbrojenia ozbrojených síl Slovenskej republiky a medzinárodných vyzbrojovacích projektov predovšetkým v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Budeme iniciovať definovanie a legislatívnu úpravu ofsetových pravidiel pri zásadných investíciách do ozbrojených a bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, vláda bude uskutočňovať dôveryhodnú, zodpovednú a vyváženú zahraničnú politiku. Nadviaže na všetko pozitívne, čo bolo doteraz v tejto oblasti dosiahnuté. Budeme sa podieľať na príprave a realizácii spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a na rozvoji kapacít európskej obrannej a bezpečnostnej politiky. Budeme pokračovať a podporovať ratifikačný proces Zmluvy o Ústave pre Európu. Chceme podporiť aj ďalšie rozširovanie Európskej únie. Prijímanie nových štátov však musí plne zodpovedať stanoveným kritériám členstva. Rovnako vyvinieme maximálne úsilie na zavŕšenie príprav na vstup do schengenského systému tak, aby sa Slovenská republika stala jeho súčasťou v najkratšom možnom čase.

Prvoradú pozornosť bude vláda Slovenskej republiky venovať vzťahom so susednými krajinami. Osobitnú dôležitosť prikladá vláda Slovenskej republiky strategickému partnerstvu s Českou republikou a jeho naplňovaniu vo všestrannej konkrétnej spolupráci. Vláda Slovenskej republiky bude prioritne všestranne rozvíjať aj spoluprácu s členskými štátmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Bude aktivizovať vzťahy s Ruskou federáciou - dôležitým faktorom bezpečnosti a prosperity Európskej únie. Bude presadzovať vzájomne výhodné vzťahy s ďalšími významnými strategickými partnermi Európskej únie a Slovenska najmä s cieľom ich lepšieho využitia pre hospodársky rozvoj Slovenska.

Vláda Slovenskej republiky deklaruje svoj záujem naďalej prispievať k posilňovaniu stability a demokracie v Iraku, Afganistane a na Blízkom východe. Budeme významne podporovať a presadzovať ekonomickú dimenziu zahraničnej politiky. Naozaj si myslíme, že slovenská zahraničná politika môže významnejšie prispieť a pomôcť slovenskému podnikateľskému sektoru pri otváraní dverí v zahraničí. (Potlesk.)

Podpora krajanov bude takisto patriť medzi priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Budeme vytvárať podmienky na podporu krajanských komunít s cieľom zachovať jazykovú, kultúrnu a náboženskú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vážené dámy a páni, predložil som v určitých kontúrach Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Vyslovujem presvedčenie, že ide o reálny program, ktorý je schopná nová vládna koalícia splniť v nasledujúcom štvorročnom období.

Preto, tak ako som predložil tento program, vás ešte raz žiadam v súlade s čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky, aby ste novej vláde Slovenskej republiky vyslovili dôveru.

Ďakujem pekne za vašu pozornosť. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP