Úterý 4. července 2006

S p r á v a

o ustanovujúcej (1.) schôdzi

Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 4. júla 2006 o 10.00 hodine

 

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ešte raz poprosím pánov poslancov, panie poslankyne, keby zaujali svoje miesta. (Ruch v sále.) Ďakujem pekne.

Panie poslankyne, páni poslanci, prichádza pán prezident Slovenskej republiky.

(Príchod prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča do rokovacej sály za zvukov prezidentských fanfár.)

(Štátna hymna Slovenskej republiky.)

B. Bugár, doterajší podpredseda NR SR: Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené poslankyne, poslanci, milí hostia, otváram ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky IV. volebného obdobia, na ktorej vás všetkých vítam. Osobitne vítam prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča, ako aj členov vlády.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prezident Slovenskej republiky v súlade s čl. 102 ods. 1 písm. d) a čl. 82 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zvolal na dnešný deň ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej poslanci boli zvolení vo voľbách 17. júna 2006. Ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 3 až 15 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Program je uvedený v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzalo v súlade s rokovacím poriadkom stretnutie a rokovanie predsedov politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky.

Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že z ustanovujúcej schôdze sa ospravedlnil pán poslanec Ľuboš Micheľ.

Prvým bodom programu je

skladanie sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá na ustanovujúcej schôdzi sľub. Znenie sľubu je uvedené v Ústave Slovenskej republiky. Pri skladaní sľubu poslancov budeme postupovať ústavným spôsobom. Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá mi ruku. Svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

Ako prvý vykonávam sľub ja do rúk doterajšieho podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Viliama Vetešku. Po mne zloží sľub poslanec - doterajší podpredseda Národnej rady pán Veteška a potom poslanci - doterajší členovia vlády. Po nich budú skladať sľub postupne poslanci od prvého radu po celej šírke rokovacej sály až po posledný rad. Poslanci, ktorí zložia sľub, sa vždy zaradia na koniec radu, v ktorom majú svoje miesto, s tým, že budú postupovať tak, až zaujmú miesto určené im podľa zasadacieho poriadku. Doterajší podpredseda Národnej rady pán Viliam Veteška bude postupne uvádzať mená poslancov skladajúcich sľub. Rád by som vás ešte upozornil, že podľa čl. 75 ods. 3 ústavy odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.

Pristúpime teraz k skladaniu sľubu. Žiadam prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslanci stáli. V úvode som uviedol, že vykonám sľub poslanca ako prvý.

Prosím teraz doterajšieho podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Viliama Vetešku, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa vás, či všetci sú uzrozumení s týmto postupom. Áno.

Pán podpredseda, nech sa páči. Postavme sa.

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

(Slávnostný akt skladania sľubu poslancov.)

B. Bugár, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: László Szigeti.

L. Szigeti, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Martin Pado.

M. Pado, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Martin Fedor.

M. Fedor, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Eduard Kukan.

E. Kukan, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Lucia Žitňanská.

L. Žitňanská, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pál Csáky.

P. Csáky, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Mikuláš Dzurinda.

M. Dzurinda, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ivan Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Prokopovič.

P. Prokopovič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Iveta Radičová.

I. Radičová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Zsolt Simon.

Zs. Simon, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: László Miklós.

L. Miklós, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: László Gyurovszky.

L. Gyurovszky, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jaroslav Baška.

J. Baška, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Buček.

J. Buček, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Burian.

J. Burian, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Dušan Čaplovič.

D. Čaplovič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Čech.

J. Čech, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Miroslav Číž.

M. Číž, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Vladimír Faič.

V. Faič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Igor Federič.

I. Federič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Robert Fico.

R. Fico, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Darina Gabániová.

D. Gabániová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Dušan Galis.

D. Galis, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Tibor Glenda.

T. Glenda, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Martin Glváč.

M. Glváč, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Juraj Horváth.

J. Horváth, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Miroslav Chovanec.

M. Chovanec, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Dušan Jarjabek.

D. Jarjabek, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Vladimír Jánoš.

V. Jánoš, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Katarína Cibulková.

K. Cibulková, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ferdinand Devínsky.

F. Devínsky, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Frešo.

P. Frešo, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Tomáš Galbavý.

T. Galbavý, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Milada Belásová.

M. Belásová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Anna Belousovová.

A. Belousovová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Marta Damborská.

M. Damborská, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Dubravay.

P. Dubravay, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Ďuračka.

J. Ďuračka, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Sergej Chelemendik.

S. Chelemendik, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Anton Korba.

A. Korba, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Robert Kaliňák.

R. Kaliňák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Kažimír.

P. Kažimír, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Maroš Kondrót.

M. Kondrót, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Stanislav Kubánek.

S. Kubánek, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Kvorka.

J. Kvorka, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jana Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Róbert Madej.

R. Madej, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Marek Maďarič.

M. Maďarič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Mojmír Mamojka.

M. Mamojka, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Milan Hort.

M. Hort, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Zoltán Horváth.

Z. Horváth, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jaroslav Ivančo.

J. Ivančo, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Stanislav Janiš.

S. Janiš, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Kubovič.

P. Kubovič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Martin Kuruc.

M. Kuruc, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Štefan Kužma.

Š. Kužma, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Juraj Liška.

J. Liška, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Miroslav Kotian.

M. Kotian, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Mikolaj.

J. Mikolaj, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jaroslav Paška.

J. Paška, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Rudolf Pučík.

R. Pučík, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Rafael Rafaj.

R. Rafaj, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Rydlo.

J. Rydlo, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Slabý.

J. Slabý, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Slota.

J. Slota, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ľuboš Martinák.

Ľ. Martinák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Vladimír Matejička.

V. Matejička, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Milan Mojš.

M. Mojš, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Dušan Muňko.

D. Muňko, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Oľga Nachtmannová.

O. Nachtmannová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Paška.

P. Paška, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Pavlis.

P. Pavlis, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Markovič.

P. Markovič, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Mikuš.

J. Mikuš, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Miššík.

P. Miššík, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Viliam Novotný.

V. Novotný, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Pataky.

J. Pataky, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ivan Šaško.

I. Šaško, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Dušan Švantner.

D. Švantner, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Valentín Švidroň.

V. Švidroň, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Emil Vestenický.

E. Vestenický, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Štefan Zelník.

Š. Zelník, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Džurina.

P. Džurina, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Tibor Cabaj.

T. Cabaj, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Pelegrini.

P. Pelegrini, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ľubomír Petrák.

Ľ. Petrák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Počiatek.

J. Počiatek, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Podmanický.

J. Podmanický, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Richter.

J. Richter, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Senko.

J. Senko, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Monika Smolková.

M. Smolková, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Igor Šulaj.

I. Šulaj, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR: Tatiana Rosová.

T. Rosová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Alexander Slafkovský.

A. Slafkovský, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ivan Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jarmila Tkáčová.

J. Tkáčová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Magdaléna Vášáryová.

M. Vášáryová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Halecký.

J. Halecký, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Miroslav Jureňa.

M. Jureňa, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Kovarčík.

J. Kovarčík, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Zdenka Kramplová.

Z. Kramplová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Vladimír Mečiar.

V. Mečiar, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Tibor Mikuš.

T. Mikuš, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ľudmila Mušková.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Viera Tomanová.

V. Tomanová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Valocký.

J. Valocký, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ivan Varga.

I. Varga, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ľubomír Vážny.

Ľ. Vážny, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Boris Zala.

B. Zala, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Marián Záhumenský.

M. Záhumenský, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Renáta Zmajkovičová.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Zvonár.

J. Zvonár, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Žiga.

P. Žiga, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Abrhan.

P. Abrhan, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Rudolf Bauer.

R. Bauer, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Július Brocka.

J. Brocka, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Martin Fronc.

M. Fronc, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Gabura.

P. Gabura, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Monika Gibalová.

M. Gibalová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Milan Rehák.

M. Rehák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Beata Sániová.

B. Sániová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Tarčák.

J. Tarčák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Katarína Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Milan Urbáni.

M. Urbáni, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Imre Andruskó.

I. Andruskó, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Tibor Bastrnák.

T. Bastrnák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Gyula Bárdos.

Gy. Bárdos, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: József Berényi.

J. Berényi, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ágnes Biró.

Á. Biró, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Miklós Duray.

M. Duray, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Iván Farkas.

I. Farkas, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Gábor Gál.

G. Gál, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Hrušovský.

P. Hrušovský, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Stanislav Kahanec.

S. Kahanec, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Daniel Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: František Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Pavol Minárik.

P. Minárik, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Vladimír Palko.

V. Palko, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: László Köteles.

L. Köteles, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: László Nagy.

L. Nagy, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: István Pásztor.

I. Pásztor, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Klára Sárközy.

K. Sárközy, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: János Szigeti.

J. Szigeti, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Anna Szögedi.

A. Szögedi, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Mária Sabolová.

M. Sabolová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Jozef Šimko.

J. Šimko, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

B. Bugár, doterajší podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa vás opýtať, či všetci prítomní poslanci zložili ústavou predpísaný sľub. Áno.

Konštatujem, že všetci prítomní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

Vážená Národná rada, pán prezident Slovenskej republiky odchádza z ustanovujúcej schôdze. Vyhlasujem päťminútovú prestávku, potom budeme pokračovať v rokovaní.

(Odchod prezidenta Slovenskej republiky z rokovacej sály. Potlesk.)

(Päťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)

B. Bugár, doterajší podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 zo 150 poslancov Národnej rady boli zvolení aj 13 poslanci, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky. Podľa čl. 77 ods. 2 a čl. 109 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu. Mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Chcem pripomenúť, že podľa čl. 117 Ústavy Slovenskej republiky vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady. V nadväznosti na to je potrebné uviesť, že ak sa mandát poslanca neuplatňuje, nastupuje náhradník.

Na základe uvedeného som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku a zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dnešným dňom, t. j. 4. júla 2006, na neuplatňované mandáty poslancov doterajších členov vlády nastúpenie náhradníkov tak, aby mohli hlasovať na ustanovujúcej schôdzi a Národná rada bola v plnom počte.

Na neuplatnený mandát za Ivetu Radičovú nastupuje Ján Golian, za Ivana Mikloša nastupuje Ján Rusnák, za Mikuláša Dzurindu nastupuje Petra Masácová, za Eduarda Kukana nastupuje Peter Košút, za Luciu Žitňanskú nastupuje František Halás, za Martina Pada nastupuje Ľubomír Karaba, za Pavla Prokopoviča nastupuje Tomáš Korček, za Martina Fedora nastupuje Rudolf Sokol, za Pála Csákyho nastupuje György Juhász, za Lászlóa Szigetiho nastupuje Erzsébet Pogány, za Zsolta Simona nastupuje Elemér Jakab, za Lászlóa Gyurovského nastupuje István Kovács, za Lászlóa Miklósa nastupuje László Pomothy.

Pristúpime teda k druhému bodu programu, a to

skladanie sľubu náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím náhradníkov, ako som ich uviedol, aby sa dostavili do rokovacej sály, postupne predstúpili pred rečnícke miesto a zložili ústavou predpísaný sľub. Žiadam všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

Opäť prosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Viliama Vetešku, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a postupne uvádzal mená náhradníkov skladajúcich sľub.

(Príchod náhradníkov do rokovacej sály.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Ján Golian.

J. Golian, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ján Rusnák.

J. Rusnák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Petra Masácová.

P. Masácová, poslankyňa: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Peter Košút.

P. Košút, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: František Halás.

F. Halás, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

V. Veteška, doterajší podpredseda NR SR: Ľubomír Karaba.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP