(19.40 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 156 pro hlasovalo 117, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a to podle sněmovního tisku 1162/3.

 

Děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme podle schváleného pořadu schůze zabývat, je bod 18 a je jím

 

18.
Návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
/sněmovní tisk 1173/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1173/4. Mám tady poznámku, že pan senátor je omluven, a já tedy prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení pana ministra Urbana přednesl krátké stanovisko.

Po celou dobu probíhajícího legislativního procesu provázely tento materiál závažné diskuse včetně reakcí tisku a ohlasů veřejnosti. Z uvedeného jasně vyplývá potřeba právního předpisu, jímž bude ošetřena problematika kvality a složení prodávaných pohonných hmot v souladu s platnými evropskými směrnicemi a stanoveny základní podmínky provozování čerpacích stanic pohonných hmot. Ty nejenže zajistí bezpečný prodej motorových paliv v České republice, neohrožující lidské životy, zdraví a majetek občanů a ani životní prostředí, ale budou též přijatelné pro všechny subjekty podnikající v této oblasti.

Vyslovuji podporu znění zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou proto, že umožňuje prodávat nebo vydávat pohonné hmoty i z mobilních zařízení, avšak pouze za souhlasu stavebního úřadu, vydaného za splnění předem stanovených podmínek. Zároveň toto znění umožňuje evidenci všech provozovaných čerpacích stanic, která je nezbytná pro efektivní provádění kontrol.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Karla Vymětala, zda se jako zpravodaj hospodářského výboru chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vím, že už je pozdní čas, nicméně projednáváme pořád ještě důležité zákony.

Já bych chtěl u této příležitosti ocenit to, že Senát u zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, který projednáváme, vlastně nenamítl ke konstrukci zákona v zásadě nic mimo to, že všechny změny se týkají vypuštění výdeje pohonných hmot. Podle mého názoru, a koneckonců se také připojím k panu ministrovi, to v podstatě vůbec nelze provést, protože bychom porušili ustanovení jiných zákonů.

Mohu tady demonstrovat zákon o ovzduší, který říká jasně ve své prováděcí vyhlášce, že při plnění palivových nádrží musí být zabezpečena rekuperace benzinových par prvního a druhého stupně, což by bylo zrušeno, kdybychom vypustili - jak navrhuje Senát - § 5 odst. 2 písm. g). Stejně tak bychom porušili zákon o metrologii. Možná, že si málokdo uvědomuje, že v prodejních stojanech jsou certifikovaná měřidla, ve výdejních stojanech jsou pracovní měřidla, která nepodléhají metrologickému režimu. Stejně tak je třeba si uvědomit, že dnes na stavbách i v zemědělských podnicích už nepracuje na strojích jeden podnik, většinou je to vždycky více podniků. Jakmile ovšem dojde z jedné čerpací stanice, kterou vlastní jeden podnik, k dodávce paliva jinému podniku na téže stavbě nebo na témže poli, nejde o výdej, ale o prodej. Pokud by se to dělo výdejními stojany, tak tam samozřejmě dochází i z hlediska finančních orgánů k nepřesnostem a není to prostě připuštěno, protože to jsou nepřesná pracovní měřidla.

Stejně tak bych chtěl říci, že kdybychom přistoupili na návrhy Senátu - já už nebudu dlouho zdržovat - tak bychom vypustili dokonce výjimku, kterou jsme dali pro hasičský integrovaný záchranný systém jak v prodeji a výdeji, tak stejně tak v evidenci paliva. To je neskutečná věc, kterou Senát provedl. Dále, kdybychom přistoupili na senátní verzi, tak by nám v zákoně zůstalo, že je zákaz prodeje olovnatého benzinu, ale vydávat by se olovnatý benzin mohl.

Prostě mně to připadá, že Senát udělal jednu věc. Vzal ten zákon, projel, kde se vyskytuje slovo výdej, a kde se vyskytovalo, všude ho vypustil, i když z toho vznikly naprosté nesmysly.

Dámy a pánové, doporučuji neschválit senátní verzi a schválit sněmovní verzi, tak jako pan ministr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že je třeba schválit zákon v té podobě, ve které nám ho vrátil Senát, a to z toho důvodu, že pokud by skutečně nebyly z tohoto zákona vypuštěny výdeje pohonných hmot, způsobí to velké komplikace zemědělským podnikům, lesním podnikům, také samozřejmě stavebním firmám. Nedovedu si představit, že by každý jednotlivý stroj musel dojíždět k čerpací stanici a tankovat jenom u čerpací stanice. Právě z těchto důvodů doporučuji Sněmovně, aby přijala zákon ve znění schváleném Senátem. Myslím, že důvody, které k tomu vedly Senát, byly velice rozumné, a doufám, že Sněmovna to zváží při hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Hovorkovi a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), podle sněmovního tisku 1173/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1173/4."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 155 pro bylo 22, proti 39. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy hlasů 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1173/3."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 156 pro bylo 102, proti 31. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se, kolegyně a kolegové, budeme zabývat bodem 19, kterým je

 

19.
Návrh zákona o evropské družstevní společnosti
/sněmovní tisk 1181/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1181/4. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Kubína a prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

A nyní prosím místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti pana Pavla Němce, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP