(19.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní dávám prostor k vyjádření panu poslanci Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Senát nám vrátil tento tisk s pozměňovacími návrhy. Musím říci, že první pozměňovací návrh napravuje legislativně technickou chybu, která vznikla ve Sněmovně, dokonce vznikla už ve vládě. S touto chybou to přišlo do Poslanecké sněmovny. Bohužel na to přišla legislativa Sněmovny až po třetím čtení. Problém je v tom, že v celém zákoně o bezpečnostním materiálu nám chybí pro správní delikty skutková podstata, a tu Senát napravuje, takže za to bych chtěl poděkovat. To je v pořádku.

Bohužel nemohu pokračovat ve svém slově stejným způsobem, protože dále Senát přijal další dva pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy totiž jsou zase v rozporu spolu s tím, co udělal v bodě jedna Senát. Totiž ve třetím bodě Sněmovna napravovala opět chybu v zákoně o vysokých školách, a sice to, že všechny státní vysoké školy dostávají podle § 95 a § 18 na to navazující dotace státu na ubytování a stravování studentů. Opomnělo se, že je třeba toto vztáhnout také na vysoké školy vojenské, které patří pod Ministerstvo obrany, a vysokou školu, která patří pod Ministerstvo vnitra. Toto jsme se ve svém pozměňovacím návrhu, který je součástí tohoto zákona, pokusili napravit. Bohužel Senát tuto opravu zase obráceně zlikvidoval a vypouští.

Stejně tak nemohu přijmout argumentaci pana senátora Svobody, který zde odůvodňuje, že tyto dvě další části se vypouštějí proto, že úprava nesouvisí s problematikou zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. Dovolím si velice tvrdě s tímto tvrzením diskutovat a nesouhlasit s ním, protože Senát stejně tak dobře ponechal novelu zákona o lihu. Ledaže by Senát posoudil, že líh je třeba jedním z druhů zbraní hromadného ničení. To je možné. Stejně tak tam Senát ponechal novelu zákona o elektronických komunikacích. To zcela určitě také se zbraněmi a bezpečnostním materiálem nemá nic společného.

Takže, dámy a pánové, jsem velmi na rozpacích. To, co zase vyvedl Senát, dobrou věc vyvážil naprosto špatnou věcí, ale bohužel, protože bez opravy základního zákona o bezpečnostním materiálu zákon by vlastně neměl žádný smysl, nezbývá mi nic jiného - znovu říkám bohužel - než doporučit Poslanecké sněmovně, aby schválila verzi senátní i za okolností, které nám Senát zase vyvedl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Nyní otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Ladislav Svoboda. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Ladislav Svoboda: Vážená paní předsedající, vládo, vážené dámy a pánové poslanci. Z pověření Senátu předstupuji před vás, abych přednesl důvody, které tuto komoru motivovaly k tomu, že poslanecký tisk 1162 v mírně pozměněné formě je k vašemu dalšímu jednání opět předkládán.

V návrhu zákona byl za prvé uveden v soulad § 5 obsahující povinnosti držitele koncese s § 16 vymezujícím správní delikty. Pokud by zůstaly správní delikty v § 16 odstavec 2 písmeno b) tak, jak je v tisku 1162, nebylo by možné postihnout porušení práv a povinností držitele koncese, jak jsou mu uložena v § 5 odstavec 1. Například aby s bezpečnostním materiálem nakládaly pouze osoby, které jsou držiteli koncese v pracovním poměru, nebo povinnost vedení evidence o bezpečnostním materiálu. Nebylo by možné postihnout nezabezpečení tohoto bývalého vojenského materiálu proti odcizení nebo zneužití třetí osobou.

Za druhé byla vypuštěna část čtvrtá. Hlavním důvodem je skutečnost, že novelizace přechodných ustanovení je podle legislativních pravidel zakázána. Návrh zákona v části čtvrté toto pravidlo nerespektuje.

Za třetí byla vypuštěna část šestá. Podle § 18 odstavec 5 zákona o vysokých školách se veřejné vysoké škole může poskytnout dotace zejména na ubytování a stravování studentů. V § 95 odstavec 1 je stanoveno, že vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu financované ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy jsou financovány z kapitoly Ministerstva vnitra. Vztahuje se na ně ustanovení v části druhé s výjimkou § 14, 15, 17, 18 a 20. Jinými slovy - zákon o vysokých školách jednoznačně stanoví, že § 18 nelze aplikovat ani na vojenské vysoké školy, ani na policejní vysoké školy, neboť jsou součástmi organizačních složek státu. Věta navržená k doplnění § 95 odstavec 1 je zcela evidentně v rozporu s předchozí dikcí. Pokud by měla být umožněna státní dotace na studenta vysoké školy vojenské či policejní, bylo by nutné do zákona o vysokých školách zasáhnout v daleko větším rozsahu.

Plénu Senátu je zřejmé, že původní předloha návrhu zákona byla Poslanecké sněmovně předložena v jiném znění, než ve kterém je současně projednávána. Senát chápe důvody vedoucí k doplnění předlohy o hlavy naléhavě upřesňující části jiných zákonů, proto své legislativní připomínky formulované v pozměňovacích návrzích předkládá jen v nutném rozsahu.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu senátorovi Ladislavu Svobodovi. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Karla Vymětala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Jen jednu větu. Senát ani pan senátor si neuvědomili jednu záležitost. Dnes na vojenských školách Ministerstva vnitra i Ministerstva obrany studují civilní studenti. O tom je ten problém, toto jsme chtěli napravit. Napravili jsme to, bohužel Senát nám to zlikvidoval. Já nesouhlasím s tou argumentací. Je to prostě tak, bohužel.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se na případná závěrečná slova navrhovatele či zpravodaje. Není tomu tak.

Přistoupíme nyní k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhem zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), podle sněmovního tisku 1162/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1162/4."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 157 pro hlasovalo 29, proti 2. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odstavec 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhem zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1162/3."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP