(19.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda někdo další chce vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Přistoupíme nyní k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců a návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1087/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 1087/5."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 32. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 přítomno 170, pro 132, proti 1. Návrh zákona jsme v této verzi přijali.

 

Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji a předávám řízení schůze místopředsedovi sněmovny Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji projednávání bodu č. 16, kterým je:

 

16.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1132/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1132/5. Vítám senátora Františka Kopeckého.

Prosím, aby se k návrhu vyjádřil, je-li přítomen, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Přítomen není. V zastoupení pana ministra Urbana místopředseda vlády pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych si dovolil v zastoupení pana minstra Urbana pro urychlení celého procesu přečíst závěr:

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, doporučuji vyslovit souhlas se zněním novely horního zákona v senátním znění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, zda se chce vyjádřit pan zpravodaj Teplík. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já budu velice stručný. Verze, která opustila Poslaneckou sněmovnu, byla verze, která ji opustila po velmi dlouhém čase a po velmi složitých jednáních. Je logické, že Senát jistě vychytal nedostatky, které tato verze obsahovala, a proto i já jako sněmovní zpravodaj se přikláním k podpoře senátní verze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se chce vyjádřit pan senátor Kopecký. Ano.

 

Senátor František Kopecký: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musím na úvod říci, že jsem byl potěšen milými slovy svých předřečníků. Já chci jenom říci, že Senát svůj pozměňovací návrh odůvodnil zejména tím, že koeficient prodejnosti, o kterém je tento pozměňovací návrh, který se týká náhrady důlních škod, je ovlivňován řadou faktorů, ale v těžebních oblastech je to především důlní činnost. Je pak paradoxem, že majiteli má být nahrazena jeho škoda částečnou úhradou právě od toho, kdo tuto škodu způsobil. Takže Senát přihlédl k tomuto aspektu a tento pozměňovací návrh řeší tuto situaci. Já věřím tomu, že tento pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal také veřejný ochránce práv pan dr. Otakar Motejl. Budeme muset nejprve hlasovat. (Projevy nesouhlasu. Dr. Motejl mimo mikrofon upozorňuje na příslušný paragraf zákona.) Podle zákona o veřejném ochránci práv se pan dr. Motejl domáhá svého práva vystoupit, aniž by o tom rozhodla Sněmovna. Já mu to samozřejmě nemohu upřít. A nechci upřít. Prosím.

 

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl: Děkuji mnohokrát. Skutečně jde o výkon mého zákonného práva vás oslovit, kdykoli se věc týká mé agendy.

Já se přiznávám, že po tom, co zde odeznělo v návaznosti na projednávaný bod, jsem další z těch, kteří se přimlouvají za senátní verzi. Hovořím tedy do jisté míry nadbytečně, protože senátní verze se nesetkala se žádným odporem. Ujímám se toho slova hlavně proto, abych učinil zadost svému přesvědčení o tom, že je to materie, kterou je třeba se vážně zabývat, jak jsem upozorňoval opakovaně Poslaneckou sněmovnu ve svých výročních zprávách.

Tedy zdůrazňuji znovu, že moje poznatky o výkonu státní správy v té oblasti, která je ohrožena důlní činností, jednoznačně hovoří pro senátní verzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, neboť jsem vás odhlásil.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1132/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1132/5."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 33. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 142 pro návrh 140, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění chváleném Senátem přijali. Děkuji.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 17, kterým je

 

17.
Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným
a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně
některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
/sněmovní tisk 1162/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1162/4. Vítám pana senátora Svobodu.

Prosím, aby se za nepřítomného ministra průmyslu a obchodu ujal slova univerzální předkladatel - místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Opět bych tlumočil stanovisko pana ministra Urbana, to je přijmout tento návrh zákona v senátní verzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP