(19.10 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Já bych se chtěla zeptat pana ministra na věc s tím zdánlivě nesouvisející, ale já jsem přesto přesvědčena, že ano, a věc poměrně zásadní, a to je jeho návrh vyhlášky, kterým Ministerstvo zdravotnictví plánuje vydat tzv. rámcové smlouvy. Protože když se s tímto návrhem vyhlášky seznámíme, tak je nám dost patrné, že Ministerstvo zdravotnictví vychází z novely zákona č. 48/1997 Sb. právě projednávaného v tomto sněmovním tisku 1045 a neschváleného. Tak si dovolím tímto prostřednictvím se zeptat, jak je to možné a z jakého titulu pan ministr předjímá ukončení stále ještě probíhajícího legislativního procesu. Ono když si vzpomeneme na dlouhé polemiky, které jsme se zde snažili vést k vůbec zmocnění Ministerstva zdravotnictví vydávat úhradové vyhlášky a v poněkud rozporných názorech na toto zmocnění, tak opět tato vyhláška, kterou se mají vydat rámcové smlouvy, je v zásadním rozporu s § 17 odst. 2 zákona č. 48 v platném znění. Opět si dovoluji se dotázat, jestli tedy opravdu návrh vyhlášky je myšlen vážně a předjímá doprojednání tisku 1045 tak, že bude schválen ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou.

Ale po dnešním projednávání zákoníku práce a zákona o neziskových zdravotnických zařízeních už mě zde asi nic nepřekvapí.

Asi je to moje poslední slovo v této Sněmovně, dámy a pánové. Bylo mi ctí a potěšením. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Ptám se, zda někdo další chce vystoupit v rozpravě k tomuto zákonu. Není-li tomu tak, rozpravu končím.

Nyní nás čeká hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1045/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1045/5."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30. Z přítomných 172 pro 63, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat znovu a tentokrát podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení kvora. To už se stalo.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1045/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31. Přítomno 172, pro 106, proti 41. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.

 

Končí projednávání bodu 14.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

15.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1087/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1087/5.

Nemáme zde zástupce senátorů, takže nejprve mohu požádat za navrhovatele, aby se k usnesení Senátu vyjádřila paní poslankyně Iva Šedivá. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych tady v krátkosti v dvojjediné roli se vyjádřila k projednávanému zákonu v Senátu.

Musím touto cestou poděkovat Senátu za to, s jakou péčí se této novele věnoval, protože po diskusi, která proběhla na příslušném výboru a která byla dlouhá, trvala skoro tři hodiny, došlo těsným hlasováním k zamítnutí této novely. Nicméně na jednání v plénu po další dlouhé diskusi byly přijaty kompromisní návrhy, které vám byly předloženy v tisku 1087/5.

K pozměňovacím návrhům, které vám byly předloženy, mohu říci toto. Změnami, které se přijaly ve vztahu k biologicky rozložitelným odpadům a ke kompostování plus další podrobnosti, které se týkaly například nakládání s autovraky, nebo časovému určení nabytí účinnosti zákona, došlo k tomu, že je možno tyto změny pokládat za kladné, za přínosné pro tuto novelu. Vlastně vyvažují to, co toto usnesení příslušného tisku 1087/5 vypouští.

Za navrhovatele mohu říci, že pro nás je forma, kterou nám Senát poskytl, přijatelná, a navrhuji tedy plénu se vyjádřit hlasováním s tím, že navrhovatelé jsou souzněni s přijetím návrhu Senátu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé. Zeptám se nyní pana poslance Rudolfa Tomíčka, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zda chce vystoupit. Není tomu tak. Hodlá vystoupit až v rozpravě. Já rozpravu otevírám. Protože zde není přítomen nikdo ze senátorů, má první slovo pan kolega Rudolf Tomíček. Prosím.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, nebudu vás tady dlouho zdržovat, protože ve své podstatě zákon, který byl projednán u nás i v Senátu, asi velice dobře zhodnotila a shrnula kolegyně Šedivá.

Já bych měl jenom jednu takovou poznámku trošku obecnějšího charakteru, a to je záležitost, která se týká diskuse kolem druhotných surovin, respektive kolem termínů. Samozřejmě nějakým způsobem je to teď ošetřeno. Uvědomme si ale jednu věc, že v minulém období jsme se snažili, a celkem oprávněně, řešit to, aby vznikalo co nejméně odpadů. Snažili jsme se, aby se zvýšil podíl materiálového využití. Samozřejmě pokud jsme k tomu dospěli a dosáhli toho, což je v pořádku, nemůžeme tyto komodity už dále kvalifikovat jako odpad. A to je ten problém, který prostě nastává. Tady došlo k určitému posuvu, kdy budeme muset v každém případě dle mého názoru vyjmout to, co se týká tzv. životního cyklu výrobku, co se týká zpětného odběru, ze zákona o odpadu a přesunout to úplně někam jinam. Protože z toho chceme vyrábět jiné výrobky, tak samozřejmě je to zásah do kompetenčního zákona, protože toto jednoznačně patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu, nikoliv Ministerstva životního prostředí.

Samozřejmě tyto změny budete v následujícím období určitě diskutovat a bude se muset najít řešení, protože samozřejmě tak jak vznikal zákon o odpadech, jak byly koncipovány i zákony související, vychází z určitých premis. Jenže s ohledem na čas, s ohledem na vývoj technologií, na vývoj legislativy prostě dochází ke změnám. Nutně to budete muset vyřešit, protože musíme sledovat hlavní princip - maximální využití všech surovin primárních i sekundárních a co nejvíce omezení těch odpadů, které skutečně budeme muset ukládat, nikoliv znovu je dát do výroby a využívat.

Takže já vám jenom přeji, abyste tu cestu našli, abyste ty definice schválili a splnili to poslání, které dává Poslanecké sněmovně zákon, aby ulehčila život obyčejným smrtelníkům legislativní cestou.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP