(19.00 hodin)

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Paní předsedající, dámy a pánové, jenom krátké slovo na úvod. Jde o změnu několika klíčových zákonů ovlivňujících chod českého zdravotnictví. Probírala je Poslanecká sněmovna velmi podrobně v předešlých měsících a já jsem se neztotožnil s návrhy Senátu. V Senátu jsem obšírně vysvětloval, proč tomu tak je.

Důvodů, proč se neztotožnit a proč nepodpořit senátní návrh je mnoho. Pár údajů za všechny. Například Senát navrhuje snížit úhrady zdravotní péče ve druhém pololetí tohoto roku, tedy v roce 2006, o 2 % oproti stavu, který je nyní, a oproti situaci, kdy máme a tato Poslanecká sněmovna na 105 % zajistila finanční prostředky navýšením plateb za státní pojištěnce. Jen tento jeden z mnoha návrhů Senátu svědčí o tom, že by to české zdravotnictví velmi poškodilo, kdybychom přistoupili na senátní verzi, a proto já doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh v původním znění, tedy ve znění Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zeptám se, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit také pan zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Vladimír Říha. Nechce nyní vystoupit.

Otevírám rozpravu. Mám zde jednu písemnou přihlášku - od paní poslankyně Lucie Talmanové. Prosím, pan senátor jako první.

 

Senátor Tomáš Julínek: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dne 12. dubna 2006 Senát hlasy 61 z 69 přítomných senátorů schválil s pozměňovacími návrhy zákon, kterým se mění zákon o péči zdraví lidu a další zákony, původní sněmovní tisk 1045. Senát přijatými pozměňovacími návrhy vrátil návrh zákona v podstatě do původní vládní podoby.

Senát také reflektoval právní vakuum pro dohodování úhrad a aktuální potřebu nejistoty poskytovat... Proto upravil podmínky pro úhrady ve 2. pololetí roku 2006 přímo v zákoně. Prosím, abych mohl dezinterpretaci pana ministra opravit. Stanovil tam minimální hranici, nikoliv že snížil úhradu. Jestliže pan ministr míní a chce, může dojednat 105 %. Vůbec není žádný problém. Jedná se o jistotu pro poskytovatele, to znamená dolní hranice pro rok 2006, protože už máme dnes pokročilé datum a poskytovatelé potřebují vědět, jak to bude v roce 2006 vypadat ve 2. pololetí.

Dovolte mi krátké zdůvodnění postupu Senátu.

Změna zákona o péči o zdraví lidu. Zde byla zachována všechna ustanovení o nahlížení do zdravotnické dokumentace a o informování pacientů a příbuzných.

Změna zákona o odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře byla vypuštěna vzhledem ke značnému množství legislativně technických nedostatků, dvojkolejnosti uznávání kvalifikací mezi ministerstvem a Českou lékařskou komorou, potenciálnímu chaosu při rozdílných rozhodnutích orgánů i dalších potenciálních rizik, především v oblasti výjimek z požadované kvalifikace.

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních byla vypuštěna z podobných důvodů.

Změna zákona o Policii České republiky byla vypuštěna především proto, že je v rozporu s obecnými ustanoveními zákona o policii.

Změna zákona o regulaci reklamy je ve své terminologické změně v rozporu s dikcí směrnice Rady EHS o potravinách určených pro zvláštní výživu, a proto byla vypuštěna. Byl také respektován nesouhlas Ministerstva průmyslu a obchodu.

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění byla vypuštěna. Smlouvy na dobu neurčitou by zdravotnická zařízení postavily do nerovného postavení ve vztahu k pojišťovnám. Dohodovací řízení byla nastavena tak, aby místo vyjednávání v praxi vždy rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví a výběrová řízení byla naprosto špatně legislativně zpracována. Ani zamýšlené nepřímé zakotvení možnosti dědění lékařských praxí by nebylo navrhovanou úpravou realizovatelné.

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně by vedla k dalším nejasnostem v odpovědnosti za řízení této pojišťovny a totéž se týká zaměstnaneckých pojišťoven.

Změna zákona o komorách zůstala nedotčena a jde fakticky o urgentní novelu realizující požadavky Evropské unie, které Ministerstvo zdravotnictví opomenulo. (V sále je permanentní hluk.)

Senát ocenil původní vládní návrh, který umožní pacientům a příbuzným nahlížet do zdravotnické dokumentace. Zdůrazňuji, že senátní verze tuto možnost zachovává tak, jak ji vláda schválila. Senát výraznou většinou podpořil vypuštění osmi nesouvisejících novel a kontroverzních novel, které byly přilepeny k vládnímu návrhu. Tyto poměrně zásadní změny byly podány ve druhém čtení a kromě čestné výjimky poslance Kubinyiho nebyly vůbec zdůvodněny na mikrofon. Nebyly vůbec zdůvodněny na mikrofon - a to hovoří samo za sebe.

Dámy a pánové, prosím, abyste podpořili senátní verzi, protože dává jistotu pacientům i zdravotníkům.

Děkuji za nepozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu senátorovi Tomáši Julínkovi. Je otevřena rozprava a hlásí se do ní paní poslankyně Lucie Talmanová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem vám také chtěla připomenout, jakým způsobem byl projednáván tisk 1045. Již to zde popsal pan senátor Julínek, takže se možná budu při retrospektivě s ním opakovat, ale opravdu původní podstatou této velmi jednoduché a drobné novely, tak jak byla obsažena v tisku 1045, nebylo to o ničem jiném. Původní podstatou bylo opravdu zpřístupnění informací ze zdravotnické dokumentace. Možná si i vzpomínáte na několik lidských příběhů, které nás k této novelizaci motivovaly, když jsem slibovali, že tuto novelu provedeme.

Tento tisk tady ležel velmi dlouho - a co se pak stalo ve druhém čtení? Několik z vás, opravdu aniž by se obtěžovalo, tak předložilo pozměňovací návrhy, které velmi významně zasáhly do dalších zákonů týkajících se zdravotnictví a jejichž obsahem - nesdělili nám to ve druhém ani v opakovaném druhém čtení předkladatelé těchto návrhů, já to jenom zrekapituluji - bylo třeba to, že vylučujeme z veškerých dohodovacích jednání zástupce organizací, které zdravotnická zařízení dobrovolně zmocnila k tomuto svému zastupování, což někteří z nás považují za rozpor s článkem 27 Listiny základních práv a svobod. Nahrazujeme je touto novelizací, ovšem funkcionáři České lékařské komory, kteří mnohdy v těchto zdravotnických zařízeních ani nepracují, ale zato mohou třeba pracovat v jiných zdravotnických zařízeních, v konkurenčních zdravotnických zařízeních, když připustím tuto kategorii v tak vážné oblasti, jako je zdravotnictví. Dále také těmito kukaččími vajíčky jste schválili, aby samostatnou činnosti vykonával lékař, který z daného oboru nemá nebo nesložil atestační zkoušku. Retroaktivně se novelizovala přechodná ustanovení zákona 95/2004, která řešila právní postavení lékařů ke dni 2. 4. 2004.

Takže když zde pan ministr ve svém krátkém úvodním slově sdělil, že jsme se podstatou této novely zabývali velmi podrobně, tak to nebyla zcela úplně pravda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP