(14.40 hodin)

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k posouzení ve druhém čtení návrh v podstatě jednovětý novely zákona o znalcích a tlumočnících, který má umožnit představitelům těchto profesí v případě, že jsou plátci DPH, přičítat si daň z přidané hodnoty zvýšenou nedávno na 19 % z původních pěti k odměně stanovené sazbou podle vyhlášky, kterou oni sami nemohou ovlivnit.

Tento návrh projednal rozpočtový výbor velmi vstřícně. Požádal o stanoviska ministra financí a ministra spravedlnosti. Oba pánové ministři se zachovali rovněž vstřícně a v podstatě shodným nebo obdobným stanoviskem konstatovali, že tato úprava již byla provedena u advokátů, exekutorů a některých dalších profesí, a že tedy je v podstatě doporučeno Sněmovně, aby v tomto volebním období posoudila kladně také záměr, který by znamenal vyřešení této aktuální otázky pro znalce a tlumočníky.

Rozpočtový výbor, jak nás zřejmě bude informovat pan zpravodaj, se poté k této otázce vyjádřil rovněž kladně a navrhl Poslanecké sněmovně, aby projednala tento tisk ve lhůtě zkrácené o 15 dní. (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám dojem, že jsem zapomněl říci, že pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 9. Tak to činím dodatečně.

Nyní bych požádal pana poslance Petra Rafaje. Usnesení rozpočtového výboru máme jako sněmovní tisk 1089/2. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru.

Po úvodním slově předkladatelky poslankyně Dundáčkové, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

1. Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tisk 1089, schválila bez připomínek;

2. žádá Poslaneckou sněmovnu o zařazení bodu - to už tady zařazeno bylo, tento bod je splněn, to si potom můžete přečíst, když budete chtít;

3. doporučuje ministru financí a ministru spravedlnosti, aby dopad zákona zohlednili při přípravě státního rozpočtu na rok 2007;

4. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Nikdo se zřejmě nehlásí, tak si myslím, že můžeme obecnou rozpravu rovnou ukončit.

Není tady ani nic k hlasování v této chvíli. Můžeme rovnou zahájit rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Dundáčková. (Hluk stále trvá.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dovolte mi, prosím, abych v podrobné rozpravě jen krátce uvedla, že tím, co rozhodlo o podpoře obou pánů ministrů jak Sobotky, tak ministra spravedlnosti Pavla Němce, byla skutečnost, že pouze 7 % znalců a tlumočníků jsou plátci DPH, a předpokládá se tedy zatížení Ministerstva spravedlnosti o pouhé zhruba 3 miliony korun ročně. To jen k návrhu rozpočtového výboru, aby ministerstva přerozdělila prostředky v rámci přípravy státního rozpočtu. Nejedná se tedy o nikterak vysokou položku.

Prosím vás vzhledem k tomu, že jste vstřícně zařadili tento bod do druhého čtení a Sněmovna tím projevila velkou vůli tento nedostatek či tuto nespravedlnost, kterou pociťovali znalci a tlumočníci velmi silně, projednat dnes ve druhém čtení, abyste podpořili i můj návrh na maximální zkrácení lhůty, která, jak jste před chvilkou zjistili, může být ale jenom na 48 hodin, nikoliv období kratší, aby tento tisk mohl být ještě projednán na této schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat tak, jak to bylo navrženo. Ptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud už se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, tak můžeme podrobnou rozpravu ukončit.

Měli bychom hlasovat o návrhu navrhovatele zkrátit lhůtu pro třetí čtení nejvýše na 48 hodin. To budeme nyní hlasovat. Kdo má v úmyslu hlasovat, může se dostavit do Sněmovny. Budeme hlasovat o tomto návrhu na zkrácení lhůty projednání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 164. Přítomno je nyní 179 poslanců, pro hlasovalo 122, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji vám. Končím druhé čtení tohoto návrhu, bod 131.

 

Máme tu další bod. Konečně se dostáváme k návrhům zákonů vrácených Senátem. Toto je první zákon vrácený Senátem. Je to bod

 

23.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/6/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme, je to sněmovní tisk 854/7. Chtěl bych přivítat, pokud zde je, pana senátora Jiřího Oberfalzera. Je zde, vítám ho.

Poprosím pana ministra, aby se vyjádřil k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům. (V sále je stále obrovský hluk.)

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, věřím tomu, že s materiálem novely zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie jste se již natolik dobře seznámili, že není třeba jej znovu objasňovat.

Novelu zákona vrací Senát Poslanecké sněmovně s devíti pozměňovacími návrhy. V tomto souboru pozměňovacích návrhů jsou takové, které by mohly být pro Ministerstvo kultury jako předkladatele akceptovatelné. Současně jsou tam bohužel i takové, se kterými Ministerstvo kultury souhlasit nemůže.

Prvním příkladem změny, se kterou nelze souhlasit, je změna ve složení rady fondu. Senátním pozměňovacím návrhem se zvyšuje počet členů rady -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, vážení kolegové, ale mě zajímá, co říká pan ministr. (Předsedající zvoní.) Pokud vás ne, tak vás prosím, abyste tady ve sněmovně nejednali.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Přidám na hlase, pane předsedající. Počet členů rady na 18 s tím, že se o tři zvýší počet členů nominovaných plátci poplatku a tím se vyrovná počtu členů navrhovaných Ministerstvem kultury 9:9. Toto takzvané zrovnoprávnění koliduje se zájmem na tom, aby převahu v radě tvořili odborníci z oblasti kinematografie, kteří z titulu svých znalostí a zkušeností jsou schopni fundovaně posoudit předložené projekty a tak naplnit účel zákona.

Jako návrh, vůči němuž má předkladatel vážné výhrady, lze uvést ten, jehož obsahem je poskytování dotace fondu státem ve výši 2 % z DPH odvedené plátci poplatku. K tomu bych na základě konzultace s Ministerstvem financí rád uvedl, že se jedná o nesystémový zásah do struktury určení daňových příjmů. Návrh by zároveň způsobil nemalé aplikační problémy.

Dámy a pánové, nechci tady vyjmenovávat všechny sporné senátní pozměňovací návrhy a za předkladatele jim oponovat. Dovolte mi však na závěr uvést ještě jeden z nich, a to účinnost. Zde schválený návrh obsahoval ustanovení o účinnosti větší části návrhu ke dni 1. července 2006 a menší části, konkrétně dvou ustanovení, ke dni 1. ledna 2008. Senátní verze posunuje účinnost celé novely až k 1. lednu 2008 s odkazem na sjednocení účinnosti. Důsledkem takové úpravy by byl nežádoucí stav, kdy by platný zákon bezdůvodně zhruba rok a půl nečinně čekal, až bude moci být aplikován, a to v situaci, kdy je nanejvýš žádoucí, aby změny ve fungování fondu, které má novela zákona přinést, mohly začít působit v co nejkratším časovém horizontu.

Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na výhrady Ministerstva kultury k senátní verzi zákona doporučuji Poslanecké sněmovně, aby svým hlasováním podpořila návrh zákona ve znění, v jakém ho dne 1. února schválila. Děkuji vám, dámy a pánové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP