(11.50 hodin)
(pokračuje Bublan)

Návrh zákona byl přidělen výboru ústavněprávnímu, ten jej projednal 29. března tohoto roku. Dovolte mi, abych poděkoval výboru ústavněprávnímu za doporučení, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, tedy trestní řád, byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

K navrhovaným pozměňovacím návrhům vyjádřím své stanovisko v rámci třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1024/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru kolega Petr Kott.

 

Poslanec Petr Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dříve než vás seznámím s usnesením ústavněprávního výboru k tomuto tisku, dovolte mi několik poznámek.

Myslím, že již v prvním čtení zde předkladatel celkem vyčerpávajícím způsobem vysvětlil, proč je nutné tento zákon přijmout. Přesvědčil také celkem jednoznačně ústavněprávní výbor, kde došlo pouze u druhé části, to znamená použití donucovacího prostředku pout, k určité diskusi, zda nejde o příliš velké omezení osobní svobody. Nakonec ale pozměňovací návrh, který tuším předkládala předsedkyně výboru, nebyl schválen.

Chtěl bych poznamenat, že ústavněprávní výbor si je vědom, že tento návrh zákona, pokud bude schválen, povede k určitému omezení svobody jednotlivce, ale na druhou stranu usoudil, že umožní naopak zachování svobody dejme tomu pozůstalým po obětech trestných činů, tím pádem převážila miska vah na stranu navrhovatele.

Chci poznamenat, že ústavněprávní výbor tedy doporučil tento návrh zákona s nepatrnými změnami. Jednu změnu navrhl dnes již bývalý poslanec Koudelka. V podstatě se netýká přímo tohoto textu, ale týká se institutu asistenta soudce Nejvyššího soudu, kde jedna věta předjímala přijetí nového trestního zákona, což se nestalo a zřejmě se nestane. Proto usoudil, že by bylo dobré tuto větu vypustit.

Pak se jedná o účinnost přijetí Úmluvy o Europolu, kde měla být účinnost dnem vyhlášení, ale tato úmluva už byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Dovolte, abych přednesl usnesení ústavněprávního výboru z 83. schůze ze dne 29. března 2006. Po odůvodnění prvního náměstka ministra vnitra Mgr. Miloslava Koudelného, zpravodajské zprávě poslance Petra Kotta a po rozpravě ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplňky: 1. K části první článek I bod nový 1 zní: V § 27c se věta druhá zrušuje, ostatní body se přečíslují. 2. Část třetí zní: Část třetí - Účinnost. Článek III. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zároveň mi dovolte, abych se přihlásil do podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní zahajuji obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy nemám. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych doplnila zprávu pana zpravodaje, která se týkala rozpravy uskutečněné na půdě ústavněprávního výboru. Ústavněprávní výbor opravdu zkoumal nad tímto návrhem zákona, nakolik dojde k narušení osobní integrity člověka v okamžiku, kdy bude povinně podroben zkoušce DNA, a sice v tomto případě de facto ze slin, zda toto oprávnění Policii České republiky přiznat máme, či nemáme a v jakém rozsahu. Zásah to v každém případě je. Je to zásah, který nevyžaduje schválení soudu, ale toliko státního zástupce, a to nikoli ve fázi, kdy už by došlo k obvinění, ale pouze ve fázi vyšetřování se souhlasem státního zástupce. Čili zásah to v každém případě je. Jediná obrana, která existuje, je, že se nebude vytvářet, dokonce je zakázáno vytvářet databázi osob, které byly tímto způsobem zkoumány, pokud jim následně nebyla tato trestná činnost dokázána za pomoci jiných důkazních prostředků.

Myslím, že shodneme-li se na tom, že tento návrh podpoříme, měli bychom zároveň hledat nějaké kontrolní mechanismy, protože na jedné straně je asi správné dát policii, Ministerstvu vnitra obecně dostatek možností pro to, aby mohly vykonávat činnost, kterou po nich chceme, aby mohly vyšetřovat trestné činy, na druhé straně by Parlament měl být zřejmě tím místem, které vykonává také kontrolní činnost vůči nejen resortu, ale i jednotlivým článkům, které pod resort patří.

Přimlouvám se, abychom mysleli na to, že vedle zákonodárné funkce by Parlament měl plnit také funkci kontrolní vzhledem k jednotlivým resortům a k pravomocím, které svěřuje jednotlivým orgánům státní moci, v tomto případě Policii České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Omlouvám se kolegyním i kolegům. Vzhledem k tomu, že nejsem v této věci kovaným odborníkem, mohu se ve svém vystoupení dopustit některých věcných nepřesností. Ale obávám se při vědomí problémů, které nastaly v oblasti nelegálních odposlechů, že toto je obdobná půda, kde si můžeme založit na velmi podobný problém. Na jednu stranu předloha, kterou máme před sebou, pamatuje na to, že bude evidentně zakázáno zakládat databázi osob, u kterých byla DNA zkoumána a nějakým způsobem klasifikována a zařazena, na druhé straně ovšem za přečin, kterého by se dopustil každý, kdo by takovou databázi založil, uchovával, prodával a nakládal s ní, takový postih nezavedeme.

Myslím, že nepochybnou součástí takové možnosti policie, aby mohla zkoumat tímto způsobem a nějakým způsobem zpracovávat důkazní materiál, musí být i ustanovení, které jednoznačně řekne - zřejmě ustanovení trestního řádu - že shromažďování, vytváření a nakládání s databází spoluobčanů, lidí, u nichž byla DNA zkoumána a posléze jim nebylo sděleno obvinění, resp. byli shledáni nevinnými, je nepochybně trestný čin a bude trestán příslušně výstražnou sazbou. Myslím, že bez toho riskujeme úplně stejnou, identickou situaci, která je v oblasti odposlechů. Sice řekneme, že nějaký postup považujeme za nezákonný, ale nebudeme jej umět stíhat, resp. potrestat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan ministr vnitra Bublan. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP