(18.00 hodin)
(pokračuje Melčák)

Za novelizační bod číslo 1 se vkládá bod číslo 2, který zní: "2. V § 107 se slova 'Přísně tajné' nebo 'Tajné' nebo 'Důvěrné' vypouští."

Novelizační bod 2 se potom označí jako bod 3.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Navrhuje se rozšíření skutkové podstaty nebo vlastního trestného činu vyzrazení utajované informace podle zvláštního zákona i na stupeň "Vyhrazené". Já jsem se opakovaně pokoušel přesvědčit Sněmovnu, že bychom neměli z utajovaných informací si nechat dělat trhací kalendář a že i na tuto díru v trestním zákoně, to znamená prozrazení informací označených stupněm "Vyhrazené", bychom měli pamatovat trestem podle trestního zákona. Domnívám se, že Sněmovna tento názor podpoří.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych se rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil ke sněmovnímu tisku 720, a chtěl bych tam ještě doplnit některé věci, protože při přepisu došlo k nějakému pochybení.

Za prvé. Původní text § 71 se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní: "Druhy ochranných opatření".

Odstavec 1: Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence zabránění (zabrání?) věci a ochranná výchova.

Odstavec 2: Ukládání ochranné výchovy upravuje zvláštní právní předpis.

Odstavec 3: Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence.

Pak je bod 2. Na konec tohoto bodu 2 navrhuji, aby body 1 a 2, bod 1 doplněný a bod 2, který odpovídá pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán na stoly, tedy bod 1 a 2 mého pozměňovacího návrhu, aby nabyl účinnosti 1. 1. 2007.

Tolik k mému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Ještě se přihlásil pan poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Děkuji. Pane místopředsedo, já bych chtěl již zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh k tisku 720 novely zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

a) V článku 1 bod 1 zní: 1. V § 26 odstavec 4 písmeno e) zní: "e) zdržet se návštěv z nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami".

b) V článku 1 bod 2 zní: 2. V § 202 odstavec 1 zní: " Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ostrému. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji oběma aktérům.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

39.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 952/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Robina Böhnische, aby se ujal slova. Máte příležitost k tomu, abyste uvedl tisk 952.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Protože bylo řečeno mnohé už v prvním čtení, tak bych nyní k návrhu změny volebního zákona chtěl jen poděkovat ústavněprávnímu výboru, který provedl potřebné, a je třeba říci, že dobře míněné a dobře provedené změny. Proto se hlásím do obecné rozpravy, kde navrhnu, aby usnesení ústavněprávního výboru bylo vzato jako základ dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Ústavněprávní výbor, jak bylo zmíněno, byl tím výborem, který tisk projednával. Usnesení tohoto výboru je k dispozici jako tisk 952/2. Prosím pana poslance Marka Bendu, aby se ujal jako zpravodaj tohoto výboru slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tisk 952, návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Odřicha Němce na změnu zákona o volbách do Parlamentu České republiky, a přijal tam dvě změny v obou klíčových ustanoveních, to znamená, že navrhuje, aby podobně jako je tomu ve stávajících volbách do Evropského parlamentu, byly preferenční hlasy 4 a procento, při kterém dojde k posunu kandidáta na kandidátce, se ze 7 % získaných preferenčních hlasů snížilo na pět.

Tolik usnesení ústavněprávního výboru. Jinak doporučuje, aby Sněmovna tento návrh schválila ve znění změn.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Pan poslanec Robin Böhnisch se také hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se hlásím v tuto chvíli už pouze za sebe, nikoliv jako zpravodaj ústavněprávního výboru.

Navrhuji, aby na začátku třetího čtení bylo hlasováno o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Pokládám za strašidelný omyl schválit měsíc a týden před volbami takovýto návrh změn, o kterém dobře víme, že musí jít do Senátu, že si vyžaduje souhlas Senátu, který dokonce ani nemusí být v oné třicetidenní lhůtě, jak jsme se již poučili. To znamená, že tady vysíláme, pokud by Sněmovna tento návrh schválila, nějaký signál voličům, který pro ně bude naprosto matoucí, protože do posledního okamžiku voleb nebudeme vědět, jestli návrh prošel, nebo neprošel. Dokonce se dá odhadnout s ohledem na lhůty, které má Senát a které má prezident, že návrh nakonec neprojde. Jenom teď vyšleme zcela matoucí signál, že dochází k nějaké změně preferencí. Bez ohledu na to, co si myslím věcně o tomto tisku, pokládám to za strašidelný omyl a doporučuji, aby Sněmovna jeho projednávání ukončila již v tuto chvíli. Jinak opravdu budeme naše občany pouze mást, protože tady bude čtyřtýdenní zmatené období, ve kterém nebude nikdo vědět, jak to nakonec dopadne, které nakonec skončí s největší pravděpodobností tím, že to Senát buď neprojedná, nebo nám to vrátí. Ke změnám nedojde a třetina lidí bude používat čtyři preferenční hlasy v představě, že četli v novinách, že to Poslanecká sněmovna schválila a že tím pádem to platí. Já to vidím jako velké neštěstí a doporučuji, abychom to zamítli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní vystoupí pan poslanec Böhnisch - ale s faktickou poznámkou pan poslanec Oldřich Němec.

 

Poslanec Oldřich Němec: Nemohu jinak, než prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana kolegu poslance Bendu.

Vážení kolegové, víte dobře, že tento návrh novely zákona o volbách do Parlamentu České republiky zde leží od dubna minulého roku a není skutečně a nebylo zájmem předkladatelů předkládat tuto materii již v předvolební době a není ani chybou předkladatelů, že tato Poslanecká sněmovna projednává tuto materii měsíc a půl před volbami. To jenom na upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Böhnisch a připraví se paní poslankyně Dundáčková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP