(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, promiňte. Vy jste řekl v pátek tento týden první bod odpoledne? Já musím říci, že my jsme se dnes dohodli na vedení Sněmovny, že by Sněmovna tento týden v pátek končila zřejmě v poledne.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Dobře. Takže v tomto případě bych navrhl ve čtvrtek příští týden potom jako první bod ráno. Bude také víc času na vypracování zprávy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čtvrtek příští týden, první bod ráno. Píšu si tento návrh.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Ještě bych chtěl poznamenat, že až se bude o tomto návrhu hlasovat, že na podzim v roce 2004 jsem navrhl zřízení vyšetřovací komise, která se měla zabývat povodněmi v roce 2002 a osobní odpovědností pracovníků, kteří se podíleli na rozhodnutích. Kdyby byla tato komise schválena, možná že práce, které by zamezily takovému rozsahu povodní v letošním roce, by napomohly tomu, že by situace byla lepší. Tehdy při hlasování se většina poslanců zdržela a nevyslovila se pro ani proti tomuto návrhu. Doufám, že při tomto hlasování se minimum poslanců zdrží a každý se dokáže rozhodnout, zda tento bod má být projednán, nebo nemá být projednáván.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, v každém případě přednesu k hlasování tento návrh nového bodu.

Pan poslanec Krákora je dalším přihlášeným.

Pan poslanec Martin Říman má náhradní kartu číslo 3.

A nyní pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, mám tři body. Vlastně už jenom dva, protože první bod, volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, jste říkal vy, že to je dohoda Sněmovny. Takže druhý bod, volba členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, a třetí bod, volba členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny". Doporučuji nebo navrhuji, aby tyto body byly vřazeny do programu této schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kam? Jako volby tedy, nějak to zpracovat jako volby. Dobře.

A pan poslanec Kováčik si myslím, že může přednést svůj návrh nyní.

Já jenom přečtu - pan poslanec Sýkora, nevím, jestli jsem ho četl, Antonín Sýkora má kartu číslo 101. Myslím, že jsem to ještě neuvedl.

Prosím, pan poslanec Kováčik nyní.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, přeji hezké dobré odpoledne. Dovoluji si předložit návrh na vyřazení některých bodů z programu naší schůze Poslanecké sněmovny, a to u všech navržených vyřazovaných bodů z důvodu, že je již těžko stihne Sněmovna projednat v celém legislativním pořádku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Všechny body? Já jsem přeslechl, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A teď je budu číst.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, vy je budete číst všechny. Já jsem myslel úplně všech, ale vy je budete číst.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Všech těch, které budu číst. Jedná se o body 55, 56… (Pokřikování z lavic.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je možné také tedy sdělit…

 

Poslanec Pavel Kováčik: Budu říkat také, co to je. Bod 55, tisk 1252. Bod 56, tisk 1253. Bod 57, tisk 1255. Bod 58, tisk 1256. Bod 62, tisk 1017. Bod 63, tisk 1034. Bod 64, tisk 1057. Bod 65, tisk 1075. Bod 66, je to tisk 1259.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Václava Exnera. Připraví se pan poslanec Bartoš. Nyní tedy Václav Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhl zařazení nového bodu do bloku zpráv s názvem Informace vlády o jednáních nebo záměru umístit na území České republiky zahraniční vojenské základny, například systému protiraketové obrany Spojených států amerických.

Tento bod navrhujeme z toho důvodu, že v tisku se opakovaně objevují informace o jednáních, případně záměrech, které se v tomto směru vedou. Domníváme se, že jak Poslanecká sněmovna, tak veřejnost České republiky by měla být o takových jednáních, případně záměrech informována.

Navrhuji tento bod zařadit mezi body 114 a 115, jsou to první body zpráv.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mezi 114 a 115, ano.

A nyní poprosím pana poslance Bartoše a pak dostane slovo paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřazení dvou bodů, a to bodu číslo 124, Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2005, je to sněmovní tisk 1274. A vyřazení bodu číslo 127, což je Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005, sněmovní tisk 1278.

Ten důvod je prostý a jednoduchý. Jak stálá komise pro sdělovací prostředky, tak také výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nestihly projednat tyto uvedené tisky, a jak se zdá, už je ani v programu Poslanecké sněmovny nestihne projednat. Proto navrhuji vyřadit tyto dva body.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, mám to poznačeno. Mám to - 124 a 127. Ano.

Prosím paní poslankyni Dundáčkovou a pak Jiří Pospíšil.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, na minulé schůzi Poslanecké sněmovny po zhruba roční prodlevě přišel na pořad tisk číslo 1089, novela zákona o znalcích a tlumočnících, tedy zákon č. 36/1967 Sb. Sněmovna nepodpořila zkrácení této lhůty, přesto členové rozpočtového výboru iniciativně tento tisk předprojednali a doprojednají, jak bylo deklarováno, v průběhu této schůze.

Prosím vás proto, abyste i vy podpořili možnost tohoto tisku projít do druhého a třetího čtení ve Sněmovně. Navrhuji zkrácení lhůty o 30 dní, a pokud tomuto návrhu vyhovíte, tak posléze zařazení tohoto tisku do druhého a třetího čtení na program této schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžu se zeptat ještě, paní poslankyně, který je to tisk, kdybyste mi řekla. (Tisk číslo 1089.) A téma je tedy?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Novela zákona o znalcích a tlumočnících. Je to poslanecká iniciativa.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O znalcích a tlumočnících. A vy v této chvíli jenom žádáte hlasování o zkrácení lhůty na 30 dní.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: V tuto chvíli žádám jen o zkrácení lhůty, aby následně to mohlo být zařazeno a projednáno vzhledem k tomu, že garanční výbor si to vzal za své a návrh projednal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře. Děkuji. Jak to tedy je? (Domluva mimo mikrofon.)

Prosím pana poslance Jiřího Pospíšila, připraví se pan poslanec Janeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP