(12.50 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Zjednodušeně řečeno, Česká republika si tady uložila výhradu primátu české vnitrostátní úpravy nad mezinárodní úmluvou v této otázce. Tím je mezinárodní závazek plynoucí z článku 7 a 8 podřízen legislativní pravomoci zákonodárce, který může rozsah implementace článku dle svého uvážení v průběhu času měnit formou novelizace trestního zákona. Tuto výhradu je nutné periodicky obnovovat, pokud má být zachována v platnosti.

Vláda navrhuje obnovení výhrady z důvodu zachování stávající pozice České republiky, a to z toho důvodu, aby byl zachován primát vnitrostátního práva nad mezinárodním závazkem v této části. Považujeme za vhodné tuto výhradu zachovat s ohledem na probíhající rekodifikaci trestního práva, nedokončený legislativní proces trestního zákoníku. Samozřejmě po uplynutí tříleté lhůty je možné zachování či nezachování výhrady opakovaně zvážit.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Zdeněk Jičínský. Všem kolegům, kteří na mě volají, sděluji, že jsem natolik pracovitý, že hodlám doprojednat ještě jeden návrh mezinárodní smlouvy, tak abychom tento blok měli za sebou, a teprve poté hodlám dát slovo předsedovi volební komise k volbám a k polední přestávce.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, tento vládní návrh mezinárodní úmluvy o dání souhlasu s mezinárodní úmluvou k zachování výhrady týkající se primátu našeho vnitrostátního trestního práva považuji za důležitý. Spadá to do celkové snahy nejen naší země, ale Evropského společenství dosáhnout určité unifikace postupů v boji proti této závažné protispolečenské činnosti.

Úmluva formuluje určité skutkové podstaty trestných činů, ale jejich formulace je relativně obecná. My tady máme naši vnitřní trestněprávní úpravu těchto skutkových podstat, z nichž se odvíjí i příslušná judikatura, a proto je podle mého soudu nezbytné a zcela v tom souhlasím s odůvodněním pana ministra, abychom tuto výhradu učinili nadále, protože při rozhodování o této trestné činnosti je třeba vycházet z toho, jak určité trestné činy formuluje náš platný trestní zákoník. Ten samozřejmě, o čemž rovněž ministr spravedlnosti hovořil, se vyvíjí. Já doufám, že po vrácení nového trestního kodexu ze Senátu, resp. jeho návrhu, Poslanecká sněmovna jej potvrdí, a že tedy v tomto směru jeho skutkové podstaty budou aplikovány v rámci kontextu této mezinárodní úmluvy.

Čili připojuji se k onomu návrhu, který tady ministr spravedlnosti předložil, a doporučuji Poslanecké sněmovně postoupit tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu přikázat k projednání tento návrh zahraničnímu výboru, neboť nikdo jiný žádný jiný návrh kromě pana poslance Exnera nemá.

 

Poslanec Václav Exner: Jde o úmluvu trestněprávní. Týká se korupce. Korupce je u nás jedním z nejdůležitějších problémů. Jak víte, Česká republika až dosud stále klesá na žebříčku zemí podle výše korupce směrem k tomu, že je čím dál horší. Domnívám se, že jde opravdu o zásadní věc a že je potřeba kromě zahraničního výboru, aby celou věc probral také ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Ze 102 přítomných pro návrh 81, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 698. Kdo je pro, přikázat k projednání návrh ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 102 pro návrh 69, proti 8. I tento návrh byl přijat. Přikázali jsme jej dvěma výborům k projednání.

 

Zahajuji projednávání bodu, kterým je

 

130.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna článku 1 Úmluvy ze dne 10. října 1980
o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou
způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijatá
v Ženevě dne 21. prosince 2001, a Protokol o výbušných zbytcích války
(Protokol V), přijatý v Ženevě dne 28. listopadu 2003
/sněmovní tisk 1224/ - prvé čtení

 

V zastoupení ministra obrany návrh uvede pan ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, předkládám materiál, jak byl citován panem místopředsedou. Jedná se o úmluvu o omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky. Navrhovaná změna úmluvy se vztahuje k jejímu článku 1 a jejím předmětem je rozšíření aplikovatelnosti celé úmluvy, jejích protokolů, vedle ozbrojených konfliktů mezinárodních rovněž na konflikty vnitrostátní povahy. Z hlediska České republiky by nešlo o průlomové rozhodnutí, neboť v současné době jsme v oblasti mezinárodního humanitárního práva vázáni řadou závazků i pro případ vnitrostátních ozbrojených konfliktů.

Pokud jde o nový Protokol V, jeho hlavním účelem je snížení utrpení civilního obyvatelstva, které je v oblastech dnešních ozbrojených konfliktů často způsobováno nevybuchlou či opuštěnou municí. Tato munice bohužel představuje dlouhodobé humanitární riziko i po ukončení vlastních bojů. Protokol V se snaží tyto dopady omezit jak prostřednictvím preventivních, tak následných opatření.

Závěrem konstatuji, že ratifikace obou mezinárodněprávních instrumentů by znamenala významný příspěvek České republiky k rozvoji mezinárodního humanitárního práva, a proto vás žádám o vyslovení souhlasu s tímto krokem. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má zpravodaj pro prvé čtení poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, vše podstatné zde řekl pan ministr k této záležitosti. Já se omezím pouze na organizační věci.

Organizační výbor projednal tuto záležitost na své 113. schůzi 12. ledna 2006 a navrhuje podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně, aby přikázala k jednání vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna článku 1 Úmluvy ze dne 10. října 1980 o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijatá v Ženevě dne 21. prosince 2001, a Protokol o výbušných zbytcích války (Protokol V), přijatý v Ženevě dne 28. listopadu 2003, sněmovní tisk 1224. S tímto stanoviskem se jako zpravodaj ztotožňuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP