(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, k tomu, co zde říkal pan ministr, už není mnoho třeba dodat, protože touto tematikou jsme se v naší Sněmovně už zabývali už třikrát. Dovolím si připomenout dokumenty, které zde byly projednány a schváleny. Byl to návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o realizaci zavádění fáze a provozní fáze evropského programu družicové radionavigace, interinstitucionální spis číslo 2004/0156. Dále jsme schválili vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře a rozmisťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací, to bylo ve sněmovním tisku 760. A pak ve sněmovním tisku 799 jsme schválili vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému.

Dohoda, kterou teď máme, je v podstatě úplně podobná a je zbytečné se jí dále podrobně zabývat. Já bych jen doplnil jako osobní zkušenost, že s technikou, která je vyráběna a vyvíjena na Ukrajině s těmito cíli, jsem měl příležitost se seznámit už začátkem 70. let při realizaci našich experimentů na družicích programu Interkosmos, kde jsme úzce spolupracovali s ukrajinskými specialisty.

Tato dohoda je výhodná nejen pro Ukrajinu, ale pro všechny zúčastněné státy na tomto programu, a proto doporučuji dát souhlas k dalšímu projednání dokumentu v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Uděluji slovo panu poslanci Janu Schwippelovi.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane místopředsedo. Pokud bych měl tuto smlouvu, nebo přesněji ten evropský projekt Galileo nějak charakterizovat, řekl bych, že Evropa znovu objevuje Ameriku. Podle mého názoru není principiálně žádný důvod, proč by měla Evropa investovat obrovské prostředky na vývoj vlastního nezávislého satelitního systému, jestliže již funguje, existuje, je globálně dostupný spolehlivý, naprosto srovnatelný systém americký GPS. Já chápu, že to není argument pro obhájce politické role Evropy ani pro evropské a naše antiamerikanisty. Není pro ně jistě argumentem, že Evropa nemá dostatek prostředků na podobné systémy, a právě proto angažuje v těchto programech komerční subjekty a třetí země. Není pro ně argumentem, že je mezi nimi i Čína, která může být potenciálně vojenským protivníkem našeho atlantického partnera v případě konfliktu v Tchajwanské úžině. Chápu, že budou hovořit o politické roli Evropy, o její nezávislosti a podobných proklamativních větách. Není to koneckonců poprvé, co Evropa přistupuje k vývoji vlastního nezávislého systému, ačkoli je dostupná srovnatelná alternativa. Mohu připomenout příběh Eurofighteru nebo Airbusu.

Tato situace, o níž mluvíme dnes, se však přece jenom v jednom aspektu liší, a sice že ten americký systém je dostupný zcela zadarmo. Jsem přesvědčen, že Evropa za své ohromné investice nezíská vůbec nic reálného. Získá možná jenom uspokojení vlastní falešné hrdosti. Pokládám za smutné, že falešná hrdost nastupuje tam, kde chybí rozum a odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan zpravodaj, poté pan kolega Lachnit.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovoluji si zásadně nesouhlasit s vystoupením pana kolegy Schwippela. Uvedl věci, které jsou pravdivé, ale také zčásti věci, které vedou k omylu. Americký systém GPS je skutečně dostupný všem uživatelům a je bezplatný, ale je to svým původem vojenský systém, který pro civilní účely zavádí menší přesnost, než která je pro účely vojenské. Myslím, že už jsme tady o tom mluvili při předchozích jednáních, o kterých jsem se zmínil.

Dále: Evropský systém je mnohem dokonalejší a je to další krok, další etapa ve vývoji těchto technik, protože umožňuje nejen určení polohy pro potenciálního uživatele, ale také jeho vyhledávání. Je tady dvojí spojení. Jednak je možné si určit, kde se nachází třeba automobil nebo jakýkoli předmět, ale také umožňuje jeho vyhledávání. Třeba v případě nějaké havárie je možné určit z centra nebo ze stanic, které tento systém obsluhují, i to, kde se hledaný objekt nachází. To je něco, co GPS vůbec neumožňuje.

A navíc myslím, že se nemáme spoléhat na cizí systémy, byť jsou k dispozici třeba zadarmo, ale abychom nezaostávali za světovým vývojem techniky, tak také vyvíjet své systémy. A být na systémech, které jsou sice funkční, ale mohou být kdykoli v případě potřeby jejich autorů vypnuty a uživatelé zbaveni možnosti je používat, tak na tom bychom neměli zůstávat závislí. Proto si nemyslím, že tato práce je zbytečná, a doporučuji, aby se tím dále zabýval výbor nebo výbory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Lachnit.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Fischer velmi fundovaně zdůvodnil tu technickou stránku věci. Já chci jenom poznamenat, že také s tou argumentací, kterou tady rozvinul pan kolega Schwippel, absolutně nesouhlasím, protože dovedeno jen trochu v logice dál bychom také nemuseli vyrábět některé automobily, protože se dělají ve Spojených státech, a nemuseli bychom dělat cokoli, vědu, protože na daleko vyšší úrovni je ve Spojených státech, apod. Tato argumentace naprosto samozřejmě kulhá.

Vzpomněl jsem si při té příležitosti na jeden takový vtip ještě z minulého režimu, kdy za parného letního dne šel prof. Nejedlý s deštníkem po Václavském náměstí, a když se ho ptali: Pane profesore, nač máte ten deštník, vždyť neprší? Tak on říkal: Soudruzi, pozor, ale v Moskvě prší. - Já mám jenom obavu, že teď už neprší v Moskvě, ale pro mnohé kolegy tady prší ve Washingtonu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahájil jsem hlasování číslo 696. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 101 přítomných pro návrh 81, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo

 

129.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě
o korupci, sjednané ve Štrasburku dne 27. ledna 1999
/sněmovní tisk 1223/ - prvé čtení

 

Prosím ministra spravedlnosti o jeho uvedení.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedl vládní návrh, který již citoval pan místopředseda. Cílem úmluvy je zavést celoevropské standardy, zejména s ohledem na definici jednotlivých trestných činů. Úmluva upravuje různé jiné oblasti týkající se boje proti korupci včetně mezinárodní spolupráce a monitorování plnění závazků smluvními stranami.

S ohledem na rozsah kriminalizace tzv. aktivního, ale i pasivního úplatkářství v soukromém sektoru, které jsou stanoveny články 7 a 8 úmluvy, učinila Česká republika při uložení ratifikační listiny dne 8. září 2000 výhradu, že jako trestný čin podle vnitrostátního práva bude hodnotit chování uvedená v článku 7 a 8 úmluvy, pouze pokud odpovídají skutkovým podstatám trestných činů stanovených v trestním zákoně České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP