(12.30 hodin)
(pokračuje Exner)

O rozsahu může být vedena debata, ale vláda je názoru, že jen pro tyto jazyky je specifikované povinnosti v České republice schopna zajistit a že je taková potřeba v zásadě i v souladu s míněním příslušníků národnostních menšin, ačkoliv z podkladu nevyplývá, že by se zástupci všech národnostních menšin v takovém smyslu v Radě vlády pro národnostní menšiny vyjádřili.

V návrhu jsou všechny závazky dostatečně zabezpečeny a garantovány jinými právními předpisy, počínaje Listinou základních práv a svobod, ústavními zákony, zákony, vyhláškami a také jednotlivými usneseními vlády. Ty se vzájemně doplňují a při uplatňování jednotlivých práv na sebe navazují. Nevylučuji však, že bude vhodné upravit některé z těchto předpisů zvláště na nižší úrovni tak, aby bylo zajištěno lepší zabezpečení přijatých závazků. To se týká například možnosti podávat různé žádosti v menšinových jazycích, případně i jednat v menšinových jazycích, a některých dalších požadavků. Problémem v debatě může být uplatnění charty jen pro tzv. tradiční menšiny. Mohl by být také požadavek na rozšíření počtu menšinových jazyků pro obě úrovně ochrany, i stupeň ochrany a podpor, jak je vládou navrhován. V úvahu přicházejí návrhy na rozšíření platnosti a závazků, ale nejsem si jist, zda by bylo vhodné jít nad mínění vlády, jedině snad s jejím souhlasem. Charta navíc umožňuje rozsah přijatých závazků kdykoliv rozšířit.

Navrhuji, aby kromě toho, co rozhodl organizační výbor, to znamená návrh na projednání v zahraničním výboru, byl tento tisk postoupen také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože významná část přijímaných závazků vyplývajících z charty se plní na úrovni regionů, případně obcí.

Pro první čtení tedy doporučuji návrh propustit do druhého čtení s podmínkou, kterou jsem na začátku uvedl, to znamená, že před jednáním ve výborech dostaneme oficiální překlady příslušných dokumentů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Přihlásil se pan ministr, poté pan kolega Tomáš Dub.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, považuji za vhodné reagovat bezprostředně na požadavek pana zpravodaje, který bude splněn.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, moje první poznámka je k tomu, že realizace této charty, resp. její financování, jde na vrub obcí nebo regionů, tak si myslím, že by to vláda měla ve svých návrzích rozpočtu v budoucnu zohlednit. V tom si rozumíme.

Já s touto chartou nemám žádný problém. Evropa je Babylon jazyků a tato charta má za účel to takto uchovat a chránit jako evropské bohatství, s čímž souhlasím. Mám jen malou faktickou poznámku. Smyslem té charty je zabránit, aby některý z menšinových jazyků zanikl. V našem případě se jedná o slovenštinu, němčinu, polštinu a romštinu. To není úplně tak, jak to předkladatelé zamýšleli. Je to jen faktická poznámka. Znovu opakuji, že s tím nemám žádný problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem toho názoru, že bychom měli chránit zájmy menšin a jejich jazyků, a to nejen v České republice. Já se domnívám, že naší povinností je chránit v rámci Evropské unie zájmy všech menšin a jejich jazyků, to znamená, že bychom neměli přihlížet ani k tomu, jestliže dnes zavírají poslední školy na Lužici Lužickým Srbům, a měli bychom aktivně vystoupit i v tomto případě. Dochází opravdu k likvidaci lužickosrbského národa, jeho jazyka, jeho kultury a jeho písemnictví. To nás nemůže nechat lhostejnými. Jestliže se někteří naši senátoři zasazují o to, abychom chránili třeba zájmy němčiny, a navštěvují kanceláře sudetoněmeckého landsmanšaftu, měli bychom vytvořit v naší republice stejný systém pro Lužické Srby, už vzhledem k tomu, že jejich menšina zde také existuje. V Čechách je posledních asi 250 lidí, kteří ovládají tento jazyk. Měli bychom se zasadit o to, aby saská vláda dodržovala práva menšinových národů a menšinových jazyků. Myslím si, že být hrdí na svůj národ a jazyk je naší povinností a že bychom měli pomoci i malým národům k tomu, aby to mohly dodržovat. Zatím to neděláme a já si myslím, že by to mělo být naší povinností.

Byl bych rád, kdyby to nějakým způsobem bylo zakomponováno. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Já bych doporučoval, abyste se pokusil zformulovat nějaký návrh, který by zachycoval obsah vašeho vystoupení, a zkusil jej přednést v některém z výborů, který návrh této smlouvy bude projednávat, tak aby se eventuálně stal součástí usnesení příslušného výboru a mohla o něm případně hlasovat Poslanecká sněmovna.

Kdo další se hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, pan zpravodaj navrhl přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Nejprve tedy rozhodneme o zahraničním výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 694. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 95 pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 695. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 95 pro 71, proti 2. I tento návrh byl přijat. Tím končím první čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

128.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy a Ukrajinou o spolupráci
na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
/sněmovní tisk 1221/ - prvé čtení

 

Prosím o uvedení tohoto návrhu prostřednictvím pana ministra dopravy Milana Šimonovského.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych z pověření vlády představil dohodu, kterou pan místopředseda přečetl. Byla podepsána za Českou republiku 30. listopadu 2005 s výhradou ratifikace.

U třetích zemí, které z celosvětového hlediska se významně podílejí na vesmírném programu a disponují kvalitní technologií pro oblast družicové navigace, jsou nebo budou prostřednictvím Evropské komise uzavřeny mezinárodní smlouvy v souladu se směrnicemi pro vyjednávání, které stanoví Evropský parlament a Rada. Právě takovou zemí je Ukrajina. Má technologické zázemí, zkušenosti v oblasti kosmických programů a dosáhla dobrých výsledků v oblasti aplikací zařízení uživatelského segmentu a regionální technologie družicové navigace. Proto byla sjednána dohoda mezi Evropskou unií, členskými státy a Ukrajinou s cílem podpořit, usnadnit a posílit spolupráci v civilní globální a družicové navigaci. Kromě již podepsané dohody s Čínou a sjednané dohody se Spojenými státy americkými, Izraelem a Indií se v současnosti sjednala dohoda s Ukrajinou a Evropské společenství vyjednává také s Norskem, Ruskou federací, Brazílií, Jižní Koreou a Marokem.

Sjednání dohody nevyžaduje dodatečné zdroje ze státního rozpočtu České republiky, naopak Česká republika považuje tuto dohodu za možnost zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť a českého průmyslu do aktivit, které tato dohoda předpokládá.

Předložená dohoda je prezidentskou smlouvou. K ratifikaci je potřebný souhlas obou komor Parlamentu. Závazky České republiky obsažené v dohodě nejsou v rozporu s existujícími českými zákony. Provádění dohody nevyžaduje přijetí nové zákonné úpravy. Dohoda obsahuje závazky, které lze plnit podle zákona o elektronických komunikacích a podle zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Vzhledem k uvedenému mi dovolte, abych vás požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP