(12.10 hodin)
(pokračuje Bublan)

Materiál byl současně předložen i Senátu. Ten dal souhlas k ratifikaci smlouvy dne 8. prosince 2005 svým usnesením číslo 291.

Žádám vás, vážené paní poslankyně a páni poslanci, o vyslovení souhlasu s touto smlouvou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jana Schwippela, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1164/1.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane místopředsedo. Zahraniční výbor na svém jednání ocenil skutečnost, že obdržel onen prováděcí dokument obsahující seznam určených míst, a vzal v úvahu skutečnost, že tuto smlouvu již schválil Senát a také že obsahuje ustanovení, podle něhož je možno některé ty režimy dočasně pozastavit ve jmenovaných případech, a došel k závěru, že tato smlouva skutečně tak, jak se uvádí v preambuli, přispěje k posílení vzájemných kontaktů a turistického ruchu, a proto doporučil Sněmovně dát souhlas k její ratifikaci.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

 

Nechám hlasovat o usnesení ve znění přijatém zahraničním výborem podle sněmovního tisku 1164/1.

Zahájil jsem hlasování číslo 691. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 82 pro návrh 77, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem textu smlouvy byl vysloven souhlas a s usnesením také.

 

Kolegyně a kolegové, toto byla poslední smlouva z bloku druhých čtení smluv a nyní přistoupíme k projednávání mezinárodních smluv v prvním čtení, a to bodů 125, 126 a dalších.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

125.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování
činů jaderného terorismu, podepsaná dne 15. září 2005 v New Yorku
/sněmovní tisk 1211/ - prvé čtení

 

Tento návrh by měl odůvodnit pan ministr Cyril Svoboda. V jeho zastoupení pan ministr spravedlnosti Pavel Němec. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedl zmíněnou mezinárodní úmluvu o potlačení činů jaderného terorismu, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 13. dubna roku 2005.

Hlavním účelem úmluvy je kriminalizace a penalizace aktů jaderného terorismu. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby trestné činy vyjmenované v úmluvě byly trestnými činy i podle jejich vnitrostátního práva, a zavazují se stanovit přiměřené tresty za tyto trestné činy s přihlédnutím k jejich závažnému charakteru. Ustanovení úmluvy v zásadě zapadají do legislativního rámce zavedeného předchozími specializovanými protiteroristickými úmluvami, například mezinárodní úmluvou o potlačování teroristických bombových útoků či mezinárodní úmluvou o potlačování financování terorismu.

Závazky, jež z úmluvy pro Českou republiku vyplynou, jsou v souladu s právním řádem České republiky. Plnění těchto závazků je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními trestního zákona.

Provádění úmluvy nebude mít dopad na státní rozpočet, neboť úmluva nezavazuje k trestání činů, které by v České republice nebyly již nyní kriminalizovány, a nepředpokládá se ani zásadní nárůst případů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

Úmluva náleží do kategorie tzv. prezidentských smluv, vyžaduje se tedy souhlas obou komor Parlamentu České republiky.

Dámy a pánové, prosím vás o propuštění tohoto textu do další fáze legislativního procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, pan ministr ve svém úvodním vystoupení charakterizoval smlouvu i její potřebnost a myslím si, že není třeba k tomu nějak výrazně něco doplňovat. Uvedu pouze technické věci, které s touto smlouvou souvisí, tak jak je vidím.

Za jedno z poměrně problematických ustanovení této smlouvy vidím ustanovení článku 4 odst. 4, kde se vylučuje z působnosti smlouvy otázka legálnosti užití pohrůžky užitím jaderných zbraní státy, a nelze ji vykládat tak, jako by tuto otázku řešila. To je bohužel určitý problém, protože takové výhrůžky obsahují některé bezpečnostní doktríny států a různých nadstátních organizací, ale také bývají využity představiteli států. Například v poslední době tak učinil francouzský prezident Chirac.

Dále bych upozornil na to, že v překladu smlouvy jsou dílčí problémy, které se týkají článku 9, kde text návětí nesouhlasí potom s dalším dílčím textem. Dále se týkají článku 18 odst. 1 písm. a), kde české slovo zneškodnění radioaktivního materiálu neodpovídá anglickému smyslu slova, kde jde o to, ne zneškodnit radioaktivní materiál, ale zabezpečit ho tak, aby nemohlo dojít k nějaké škodě. A koneckonců v tomtéž článku v odst. 7 se hovoří o rozšíření, přičemž text smlouvy zcela jasně má na mysli radioaktivní zamoření.

Na tyto nedostatky jsem předkladatele upozornil a byl jsem informován, že před jednáním ve druhém čtení ve výborech Poslanecké sněmovny bude zajištěn dopis, který opraví pomocí redakčních změn tyto nedostatky tak, aby před jednáním výborů už bylo možné jednat o textu, který by potom byl publikován ve Sbírce. Prosil bych jenom, aby pan ministr takový závazek potvrdil, protože se domnívám, že jinak by nebylo správné, abychom jednali o textu, který neodpovídá přesně tomu, co je anglický originál.

Doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, proto budeme hlasovat pouze o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 692. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Z 87 přítomných pro návrh 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

126.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005
/sněmovní tisk 1216/ - prvé čtení

 

Prosím, abyste mi pomohli vypátrat pana ministra financí Bohuslava Sobotku, který by měl tento návrh uvést. (Ministr vchází do sálu.) Tisk 1216, bod 126.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP