(12.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

Nová smlouva umožňuje přímý kontakt mezi bezpečnostními složkami obou států a vedle spolupráce na celostátní úrovni smlouva předpokládá i přímou spolupráci v takzvaných příhraničních oblastech. Umožní např. přeshraniční pronásledování pachatelů trestné činnosti, pronásledování osob vyhýbajících se hraniční kontrole nebo policejní a celní kontrole v blízkosti státních hranic. Umožňuje také smíšené hlídky na státních hranicích. Druhou samostatnou částí této smlouvy je druhý dodatek k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních. V této části smlouvy jsou upraveny především tři formy takzvané právní pomoci, které jsou v praxi prováděny policejními, respektive celními orgány, žádosti o ně však musí být podávány a vyřizovány cestou justičních orgánů. Jedná se o přeshraniční sledování, skryté vyšetřování a sledovanou zásilku.

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s tím, že po plném zapojení České republiky do schengenského prostoru bude považována za dodatek schengenské prováděcí úmluvy.

Přijetím této smlouvy se smluvní úprava v oblasti policejní spolupráce s Rakouskou republikou dostává na stejnou úroveň jako obdobné úpravy, které máme uzavřeny se Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo. V případě té německé smlouvy je ta úprava rozdělena do více smluvních dokumentů. Nová smlouva o policejní spolupráci s Polskou republikou by měla být podepsána v nejbližší době a Česká republika tak bude mít upraveny všechny možnosti policejní spolupráce se sousedními státy.

Ratifikace této smlouvy byla předložena i do Senátu a Senát vyslovil souhlas s ratifikací 8. prosince 2005 svým usnesením č. 290.

Žádám vás, vážené paní poslankyně, páni poslanci, o vyslovení souhlasu s ratifikací této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru kolegu Břetislava Petra, aby nás informoval o jednání zahraničního výboru.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze dne 10. listopadu 2005, které se týká vládního návrhu, kterým se předkládá do Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, jež byla podepsána ve Vídni dne 14. července 2005. Jedná se o sněmovní tisk 1085.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra pana Václava Henycha a mé zpravodajské zprávě a rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsané ve Vídni dne 14. července 2005. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Tento návrh projednal i výbor pro obranu a bezpečnost. Zpravodaj výboru kolega Kladívko je ale na zahraniční cestě. Domnívám se, že není třeba vyslechnout tuto zpravodajskou zprávu, neboť usnesení se nikterak neliší.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Jak tomu bylo i v předcházejících případech, navrhuji, abychom používali formulaci: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci.

Pan kolega Exner žádá o odhlášení. Prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 690. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 77 pro návrh 63, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 124, kterým je

 

124.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování
státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic
ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005
/sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

 

Prosím, aby opět tento návrh uvedl pan ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech umožňuje překračovat česko-rakouské státní hranice vedle klasických mezinárodních hraničních přechodů i na takzvaných určených místech, na turistických stezkách, resp. na hraničních vodních tocích. Jedná se fakticky o turistické stezky nebo přechody, které mohou být využívány např. pro pěší turistiku, pro provozování cyklistického, lyžařského a jezdeckého sportu, jakož i pro společenské či náboženské akce. Na těchto místech se provádí pouze namátková pohraniční kontrola a z tohoto důvodu nejsou určena tato místa pro občany takzvaných třetích států, kteří mají vízovou povinnost. Smlouva dále umožňuje vydávání individuálních a hromadných povolení pro překračování státních hranic i mimo tato určená místa a nad rámec jejich provozu a stanovené provozní doby. Cílem smlouvy je mimo jiné jednoznačně posílit turistický ruch a vzájemný kontakt občanů obou států.

V prosinci loňského roku došlo k podpisu ujednání mezi vládou České republiky a rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách. Toto ujednání je prováděcím dokumentem ve smlouvě. Na základě tohoto ujednání budou zřízena konkrétní místa pro překračování státních hranic podle smlouvy, bude stanovena jejich provozní doba a rozsah užívání. Jedná se o 27 takovýchto míst. Toto ujednání vstoupí v platnost společně se smlouvou.

Smlouva je v souladu s českým právním řádem, s právem Evropských společenství, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Sjednání smlouvy si nevyžádá navýšení počtu pracovních sil. Náklady, které vzniknou v souvislosti s řízením těch přechodů nebo těch určených míst, jsou pouze v souvislosti s nějakými informačními tabulemi. Jedná se o částku 190 tisíc. Bude to uhrazeno z rozpočtu Ministerstva vnitra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP