(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím kolegu Karla Šlíchala, aby nám také něco řekl.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Usměvavý pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal vládní návrh na své 65. schůzi dne 18. ledna 2006. Tento vládní návrh předložil náměstek ministra vnitra Václav Henych a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost přijal následující usnesení:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané v Praze dne 31. května 2005, tj. sněmovní tisk 1026.

2. Žádá ředitele Národního bezpečnostního úřadu, aby do konce ledna 2006 informoval výbor pro obranu a bezpečnost o vývoji připravované dohody mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

3. Pověřil zpravodaje výboru, tedy mě, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji vám za trpělivost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My jsme trpělivost sama. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

A stejně jako v předcházejícím případě doporučuji, abychom hlasovali o usnesení ve znění poněkud modifikovaném, a to: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané v Praze dne 31. května 2005." Tak zní tedy text usnesení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 688. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 110 pro návrh 73, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dříve než přikročíme k projednávání dalšího bodu, dovolte mi jedno technické sdělení, neboť jsem mylně informoval některé kolegy o dnešním programu po ústních interpelacích. Ověřil jsem si to a platí, že jsme schválili následovný postup. Po ústních interpelacích by měly následovat odpovědi na písemné interpelace, po nich dále projednávání mezinárodních smluv v prvním čtení, budou-li ještě některé k projednávání, a po nich do 19. hodiny zákony v prvním čtení. Prosím, abyste s tímto tedy počítali, a omlouvám se za to, že jsem některé z vás uvedl v omyl.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

122.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
/sněmovní tisk 1054/ - druhé čtení

 

Pan ministr zahraničních věcí zde není, takže prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 14. protokol, tak jak ho uvedl pan místopředseda Poslanecké sněmovny, je zaměřen zejména na to, aby mohl štrasburský soud rychleji rozhodnout o zjevně nepřijatelných stížnostech, které jej v současnosti zatěžují nejvíce, a soustředit se na menší počet rozsudků zásadního či precedenčního významu pro rozvoj evropské ochrany lidských práv. Při tvorbě bylo třeba nalézt citlivý kompromis mezi dvěma konfliktními cíli - větší pružností štrasburského soudu na straně jedné a zachováním soudcovského charakteru rozhodování a právem na individuální stížnosti na straně druhé. K tomu slouží několik opatření pozměňujících kontrolní systém úmluvy. A je to samosoudcovské rozhodování pro určité kategorie stížností, možnost snížení počtu soudců v senátech, sloučení dříve odděleného rozhodování o přijatelnosti a meritu věci, a zejména určité zvýšení kritérií přijatelnosti stížností.

Ratifikace protokolu vyžaduje souhlas Parlamentu, neboť se jedná o smlouvu pozměňující Evropskou úmluvu o lidských právech, kvalifikovanou jakožto smlouvu podle článku 49 Ústavy ČR. Charakter vylučuje možnost vznesení výhrad.

Jeho provádění nebude znamenat zvýšené nároky na státní rozpočet.

Jelikož obsahem protokolu jsou výhradně procedurální změny v řízení před štrasburským soudem, nemůže ve vztahu k právnímu řádu České republiky vzniknout žádný rozpor. Totéž platí pro vztah protokolu k jiným mezinárodněprávním závazkům České republiky.

Prvního prosince minulého roku vyslovil souhlas s ratifikací Protokolu Senát.

Dámy a pánové, žádám vás o vyslovení souhlasu s ratifikací a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru kolegu Viléma Holáně, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, zahraniční výbor se zabýval předloženým vládním návrhem na své schůzi 20. listopadu a po poměrně krátké diskusi doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Protokolu č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím kolegu Jičínského o informaci o jednání ústavněprávního výboru.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, ústavněprávní výbor se tímto návrhem rovněž zabýval a po rozpravě přijal shodné usnesení jako zahraniční výbor. Nepovažuji za nezbytné jej tu znovu číst.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím.

 

A budeme hlasovat o usnesení navrženém ústavněprávním výborem, tedy podle sněmovního tisku 1054/1.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 689. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 111 pro návrh 59, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

123.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci
ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005
/sněmovní tisk 1085/ - druhé čtení

 

Slovo má ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, cílem předkládané smlouvy je poskytnout právní základ pro lepší policejní spolupráci a rozvíjení nových forem spolupráce při potírání a při prevenci závažné trestné činnosti, která přesahuje hranice státu. V současné době je tato spolupráce upravena, teď mám na mysli s Rakouskou republikou, upravena smlouvou z roku 1988.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP