(11.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím pana kolegu Jičínského, zpravodaje zahraničního a ústavněprávního výboru, aby odůvodnil usnesení výborů, která byla rozdána jako sněmovní tisky 1018/1 a 2.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, domnívám se, že nemusím uvádět podrobný název tohoto vládního návrhu. Jen bych chtěl Sněmovnu informovat, že ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval na své schůzi 2. 11. 2005. Po odůvodnění náměstkem ministra spravedlnosti, zpravodajské zprávě zpravodaje a rozpravě ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s ratifikací úmluvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy otevřené k podpisu v Římě 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu ve schůzi ústavně právního výboru.

To je usnesení ústavněprávního výboru. Usnesení shodného znění přijal zahraniční výbor ve své schůzi dne 10. 11. 2005. Vzhledem k tomu, že z pochopitelných důvodů je to usnesení úplně stejného znění, zdá se mi, že nemusím toto usnesení znovu opakovat.

Takový je závěr jednání obou výborů, které doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem uvedené mezinárodní smlouvy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby mi věnoval pozornost. Je mi doporučeno, abychom poněkud modifikovali usnesení výborů a užívali v souladu s dikcí ústavy formulaci Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci, nikoliv Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací. Přijímáte to jako formální úpravu textu usnesení?

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, toto bylo předmětem diskuse na zahraničním výboru. Vzhledem k tomu, že v této věci vznikl určitý rozpor, o jedné smlouvě jsme jednali dokonce dvakrát, abychom si toto vyjasnili. Myslím, že z ústavy přímá dikce neplyne, je to věc určitého úzu, na kterém se dohodneme. Ale nemám nic proti tomu, aby dikce "vyslovuje souhlas" byla nahrazena dikcí "dává souhlas". Obsahově v tom po mém soudu rozdíl není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji velmi pěkně. Budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém v usnesení číslo 239 podle sněmovního tisku 1018/2, tedy zahraničního výboru s tím, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o přistoupení atd.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 687. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 112 pro návrh 77, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

121.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
/sněmovní tisk 1026/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti má za cíl poskytnout právní základ pro zintenzivnění spolupráce při potírání především nadnárodní kriminality, spolupráci mezi bezpečnostními sbory České republiky a sbory Švýcarské konfederace. Smlouvu lze považovat za standardní smluvní úpravu policejní spolupráce s nesousedním státem. Smluvní dokumenty obdobného obsahu jsou sjednávány v gesci Ministerstva vnitra se záměrem umožnit operativní policejní spolupráci s příslušnými orgány jiných států ve fázi před zahájením trestního řízení, resp. trestního stíhání, kdy je potom spolupráce realizována mezi justičními orgány v rámci tzv. právní pomoci.

Smlouva vyjmenovává druhy trestné činnosti, při jejichž potírání budou zejména policejní a celní orgány spolupracovat, přičemž pozornost je soustředěna na prevenci a potírání nejzávažnějších forem trestné činnosti, jako je organizovaný zločin, terorismus, nedovolený obchod s drogami, praní špinavých peněz, obchodování s lidmi apod. Smlouva zároveň vyjmenovává základní formy, ve kterých bude spolupráce realizována vedle výměny informací také při pátrání po osobách a věcech anebo při realizaci opatření při zajišťování ochrany svědků. Smlouva dále upravuje podmínky, za nichž bude spolupráce probíhat, stanoví pravidla pro předávání osobních údajů a předávání utajovaných skutečností. Smlouva počítá s vysíláním styčných pracovníků, kteří působí na území druhé smluvní strany a vykonávají podpůrnou a poradenskou činnost.

Je uzavírána na dobu neurčitou, je v souladu s českým právním řádem, obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, závazky převzatými z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet.

Tato smlouva byla předložena i Senátu. Ten dal souhlas k ratifikaci 15. 9. 2005 svým usnesením číslo 230.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o vyslovení souhlasu s ratifikací této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh smlouvy projednal zahraniční výbor a výbor pro obranu a bezpečnost. Nejprve prosím pana kolegu Břetislava Petra, aby nás jako zpravodaj zahraničního výboru informoval o jeho jednání, posléze pana kolegu Karla Šplíchala jako zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze 49. schůze ze dne 10. 11. 2005 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, sněmovní tisk 1026.

Po odůvodnění náměstka ministra Václava Henycha, zpravodajské zprávě poslance Břetislava Petra a rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané v Praze dne 31. 5. 2005, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP