(16.20 hodin)

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zástupce předkladatelů tisku 932 pan doktor Janeček nám oživil a připomenul velmi rozsáhlou debatu této Poslanecké sněmovny, debatu na téma možného postupu při eliminaci škod působených tabákovými výrobky a alkoholem na naši populaci. Tato debata po několika letech vyústila v přijetí zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Na tu debatu si určitě velice dobře vzpomínáte; myslím, že tento zákon byl jedním z nejdéle projednávaných zákonů v této Sněmovně, a já jako zpravodajka musím sdělit, že délka projednávání bohužel ve svém výsledku nebyla úměrná kvalitě tohoto zákona. Bezesporu se zákon č. 379/2005 Sb. zapíše mezi ty, na které opravdu upřímně nemůžeme být pyšní.

Já se teď nebudu soustřeďovat na věcný obsah sněmovního tisku 932, ale jako zpravodajka si dovolím zmínit a popsat jistá legislativní úskalí a komplikace, které by mohly nastat, kdybychom se vážně zabývali tímto sněmovním tiskem. Tím ovšem nechci znevažovat jeho obsah.

Problematika opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky je opravdu dnes už řešena, a to mnou již zmíněným zákonem č. 379/2005 Sb. V okamžiku, kdy se začneme zabývat touto předlohou, pak by se při obratnosti této Sněmovny a zejména při tvořivosti některých z nás ve druhém čtení bez projednání ve výborech mohlo stát, že bychom měli jednu problematiku řešenou ve dvou zákonech. Já si tohle vůbec nedokážu představit a jako zpravodajka odmítám za takovýto postup nést spoluodpovědnost.

Doporučuji tedy předkladatelům, aby využili sněmovního tisku 1178, který je taktéž zařazen na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Předkladatelé jsou téměř identičtí, nemusí tedy mezi nimi vzniknout žádná nevraživost, žádná řevnivost, dokonce pan doktor Janeček při projednávání pořadu této schůze navrhoval, abychom se nejprve zabývali sněmovním tiskem 1178, a teprve pak se rozhodli, jak naložíme se sněmovním tiskem 932. Sněmovní tisk 1178 se také zabývá opatřeními k ochraně před negativními vlivy tabákových výrobků a konzumace tabáku, ovšem už v legislativně čistší podobě, tedy jako novelizace zákona č. 379/2005 Sb.

S vědomím všech rizik, která jsem se snažila vám popsat, proto navrhuji, abychom sněmovní tisk 932 vrátili předkladatelům k dopracování, a v případě, že to nebude akceptováno, dovolím si navrhnout zamítnutí tohoto sněmovního tisku, protože si opravdu nedovedu představit situaci, kdy bychom měli dva zákony řešící stejný problém. Ani ve druhém čtení z tohoto tisku udělat komplexní pozměňovací návrh nebo nějaký pozměňovací návrh, který by se dal označit jako novelizace zákona 379/2005 Sb., se mi nezdá příliš legislativně čisté. Říkám to s vědomím, že v posledních dnech a týdnech čistota legislativního procesu v této Sněmovně dostává pěkně na frak.

Takže toto je moje zpravodajská zpráva, a prioritně tedy navrhuji vrátit předlohu k dopracování, a když to nebude přijato, tak zamítnout.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já už jsem ve svém vystoupení upozornil na to, jak onen problém lze řešit, ale v případě, že by Poslanecká sněmovna souhlasila s tím, abychom se tímto návrhem zákona zabývali, pak bych rád navrhl zkrácení dobu projednávání o 40 dnů, tak aby mohl být projednáván na příští schůzi, neboť ony námitky, které zmínila paní zpravodajka, myslím není příliš obtížné vyřešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo dále se hlásí? Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pane předkladateli, my jsme přerušili projednávání tohoto tisku v prvním čtení 22. června loňského roku. Tehdy jsme řekli, že se to přerušuje do doby dokončení tisku 265 v Poslanecké sněmovně. My jsme to přijali, zákon začal platit 1. ledna, a teď se vracíme k něčemu, co řeší totéž jako tehdejší vládní návrh. Pan předkladatel koneckonců přiznal, že ten text nelze projednávat samozřejmě teď, když už máme v platnosti zákon, a myslí si, že ve druhém čtení to ve výboru budeme přepracovávat.

Já si spolu s paní zpravodajkou myslím, ať si to přepracuje pan předkladatel. Považuji to totiž za naprosto nefér. Jsou to poslanci, je to poslanecký návrh, a jestliže tedy poslanci s něčím přicházejí, pak přicházejte s něčím rozumným, a ne s něčím nerozumným.

Pokud se někdo domnívá, že by se to nemělo vrátit k přepracování nebo zamítnout, tento návrh, pak si naopak myslím, protože to je velmi složité to celé předělat, že je třeba prodloužit lhůtu pro jednání výboru o 20 dnů. Takže nikoliv zkrátit, jak si myslí pan navrhovatel - já jsem přesvědčen o tom, že je třeba prodloužit tu lhůtu. Ale navíc si myslím, že se to může řešit v jiném zákoně, který tady je předložen, takže myslím, že netřeba tvrdošíjně trvat na něčem, o čem dneska už nemá smysl hovořit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, jak si vyložit větu, že si myslíte, že je třeba prodloužit lhůtu o 20 dnů? (Veselost v sále.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Co si, pane předsedo, myslíte vy pod tím? Já samozřejmě znám odpověď, ale teď je otázka, jestli posluchači jsou na pochybách.

Z toho důvodu navrhuji prodloužení nejméně o 20 dnů, a když by to nešlo o více, pak o 20 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je ještě zajímavější než to předtím. Výborně. Děkuji.

Chce ještě někdo něco prodloužit? (Veselost v sále.)

Pokud už nikdo nemá žádný podobný návrh, doporučil bych zkrátit obecnou rozpravu, nebo přesněji řečeno bych ji rovnou ukončil. (Veselost v sále.)

Máme tady celou řadu návrhů k hlasování, takže já se pokusím zazvonit do foyer.

Kdybych to zopakoval, tak paní poslankyně Talmanová navrhovala, abychom se nejdříve pokusili vrátit ten návrh k dopracování, a pokud by to neprošlo, tak navrhovala hlasovat o zamítnutí. Takto bychom tedy asi postupovali. Nejdříve bychom tedy hlasovali o návrhu paní zpravodajky paní Talmanové, ve kterém navrhuje vrátit předlohu navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, vrátit předlohu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 376. Přítomno bylo 128 poslanců, pro hlasovalo 65, proti 18, takže tento návrh byl přijat.

 

Ještě chvilku počkáme, protože dochází ke kontrole hlasování. - Zdá se, že kontrola je skončena, námitky proti hlasování nejsou. Předloha tedy bude vrácena navrhovateli k dopracování. Děkuji předkladateli i paní zpravodajce a končím projednávání bodu č. 72.

Řízení předávám paní místopředsedkyni Kupčové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP